Matematika

Mga Kagamitan/Materyal sa Pagtuturo Para sa mga Pilipinong Mag-aaral na Naninirahan sa Japan - Tashizan Hikizan Nihongo Clear

 Itong kagamitan sa pagtuturo (teaching materials) ay ginawa para sa mga batang Pilipinong mag-aaral na naninirahan dito sa Japan at binase sa textbook na inilathala ng Bonjinsha, “TASHIZAN HIKIZAN NIHONGO CLEAR” (“Addition, Subtraction – Japanese Clear) (Morihisa Ookura, 2000).
 Ito ay May tatlong klase. Depende sa paggagamitan, maaaring piliin ang nababagay sa pangangailangan. Mayroon din kaming inihandang glossary na kung saan ay nakalista ang mga mahahalagang salita, at salin sa Ingles at Pilipino/Tagalog. Maaring magamit ninyo sa pag-aaral o sa pagtuturo.

【Para sa Mag-aaral】
Ang layon nito ay ang mga batang Pilipinong mag-aaral ay matututo sa matematika sa gamit ng salitang Hapon, kaya ay iniwasan ang paggamit ng kanilang sariling wika. May inihandang listahan ng mga mahalagang salita at mga halimbawang pangungusap (Yoogo to Bun) sa unang pahina ng bawat yunit.

【Para sa mga Japanese Instructor】
Ang ginawang bersiyon “Para sa Mag-aaral” ay dinagdagan ng mga “Mga Gabay sa Pagtuturo”. Upang magamit ito para sa pagtuturo ay dinagdagan ng mga “Points and Hints for Instruction” madaling gani tin ng mga Japanese instructors ang mga kagamitan nito sa pagtuturo (teaching materials).

【Para sa mga Filipino Instructor】
Ang ginawang bersiyon “Para sa Mag-aaral” ay nilagyan ng pagbasa sa Romaji at may kalakip na salin sa Ingles at Pilipino/Tagalog.
Para sa mga Pilipinong tagapagturo o kaya’y mga magulang o tagapag-alaga na nahihirapan sa pagbasa at pagsulat sa salitang Hapon, itong mga kagamitan sa pagtuturo (teaching materials) ay nilagyan ng pagbasa sa Romaji upang kanilang mabasa at magamit sa kanilang pagtuturo sa kanilang estudyante o mga anak. Nilagyan din ng salin sa Ingles at Pilipino/Tagalog upang kanilang maintindihan ang nilalaman ng mga aralin sa teaching materials na ito.

Paggamit
Get ADOBE READERKung gusto ninyong makita itong mga teaching materials sa PDF files, kailangan ang [Acrobat Reader] (libre). Kung wala nito, maaaring i-click lamang ang icon na nasa kanan at i-download ito mula sa site ng Adobe Systems Corporation.
<Addition, Subtraction>“〔Para sa Japanese Instructors〕 Mga Mahalagang Katangian ng Teaching Materials: Sa mga Instructors” (PDF:132KB)
<Addition, Subtraction>“〔Para sa Filipino Instructors〕 Mga Mahalagang Katangian ng Teaching Materials: Sa mga Instructors” (PDF:83KB)
<Addition, Subtraction>“Glossary” (PDF:68KB)
Isahang Pag-download ng Teaching Materials
<Addition, Subtraction>Para sa Japanese Instructors (PDF:3.5MB)
<Addition, Subtraction>Para sa Mag-aaral (PDF:3.2MB)
<Addition, Subtraction>Para sa Filipino Instructors (PDF:21.5MB)

Para sa Japanese InstructorsPara sa Japanese Instructors   Para sa Mag-aaralPara sa Mag-aaral    Para sa Filipino InstructorsPara sa Filipino Instructors

Pagkakabahagi ng Mga Nilalaman Leksiyon Titulo Nilalaman at Expresyon Download
  Pabalat at Mga Nilalaman Magkaiba ang bilang ng mga pahina ng mga nilalaman sa “Para sa mga Instructor” at doon sa “Para sa Mag-aaral”. Paalaala lang sa mga gagamit nito. Para sa Japanese Instructors(116KB)
Para sa Mag-aaral(36KB)
Para sa Filipino Instructors(101KB)
Pagdaragdag/addition ng parehong 1-digit na mga numero Leksiyon-1 10 MADE NO KAZU Number Names, 1 Hanggang 10 (Pagbigkas ng mga Numero): Writing system (Pagsulat ng mga Numero)
(     ) TO (     ) WO SEN DE MUSUBIMASHOU.
Para sa Japanese Instructors(222KB)
Para sa Mag-aaral(120KB)
Para sa Filipino Instructors(793KB)
Leksiyon-2 AWASERU TO Pagsusuma ng 2 numero sa kaso ng pagdaragdag/addition
AWASERU TO (     ) KO NI NARIMASU.
Para sa Japanese Instructors(248KB)
Para sa Mag-aaral(138KB)
Para sa Filipino Instructors(982KB)
Leksiyon-3 3 NIN KURU TO Pagdami ng bilang ng tao o bagay sa kaso ng pagdaragdag/addition
(     ) NIN KURU TO (     ) NIN NI NARIMASU.
Para sa Japanese Instructors(246KB)
Para sa Mag-aaral(144KB)
Para sa Filipino Instructors(916KB)
Leksiyon-4 MINNA DE • ZEMBU DE Pagdami ng bilang ng tao o bagay sa kaso ng pagdaragdag/addition
MINNA DE (     ) NIN.
ZEMBU DE (     ) KO.
Para sa Japanese Instructors(226KB)
Para sa Mag-aaral(114KB)
Para sa Filipino Instructors(730KB)
Pagbabawas/ subtraction ng parehong 1-digit na mga numero Leksiyon-5 NOKORI WA Pagbaba/pagliit ng bilang ng tao o bagay sa kaso ng pagbabawas/ subtraction
(     ) KO TABERU TO NOKORI WA (     ) KO.
Para sa Japanese Instructors(242KB)
Para sa Mag-aaral(142KB)
Para sa Filipino Instructors(937KB)
Leksiyon-6 MARU WA SHIKAKU YORI 2 KO OOI pagtuklas/paghanap sa diperensya sa kaso ng pagbabawas/subtraction
(     ) WA (     )YORI (     ) KO OOI · SUKUNAI DESU.
Para sa Japanese Instructors(258KB)
Para sa Mag-aaral(122KB)
Para sa Filipino Instructors(894KB)
Leksiyon-7 TIGAI WA Paghanap sa diperensya sa kaso ng pagbabawas/subtraction (5 piraso at 2 piraso, ang diperensya ay 3 piraso).
(     ) KO TO (     ) KO. TIGAI (     ) KO.
Para sa Japanese Instructors(210KB)
Para sa Mag-aaral(104KB)
Para sa Filipino Instructors(692KB)
Pagdaragdag ng 2-digit + 1-digit na walang carrying/borrowing Leksiyon-8 10 NI 3 WO TASU TO Pagdaragdag ng 10 at 1-digit na numero
(     ) NI (     ) WO TASUTO (     ) NI NARIMASU.
Para sa Japanese Instructors(228KB)
Para sa Mag-aaral(122KB)
Para sa Filipino Instructors(739KB)
Leksiyon-9 10 TO 1 DE 11 Number names mula 1 hanggang 19 (Pagbigkas ng mga numero): Writing system (Pagsulat ng mga numero)
(     ) TO (     ) DE (     ) DESU.
Para sa Japanese Instructors(182KB)
Para sa Mag-aaral(60KB)
Para sa Filipino Instructors(358KB)
Leksiyon-10 13 KARA 3 WO HIKU TO (2-digit na numero mula 1 hanggang 19) - (1-digit)
(     ) KARA (     ) WO HIKU TO (     ) NI NARIMASU.
Para sa Japanese Instructors(216KB)
Para sa Mag-aaral(112KB)
Para sa Filipino Instructors(708KB)
Addition/subtraction ng (1-digit) at (1-digit), at ng (2-digit) at (1-digit) na may kasamang carrying at borrowing Leksiyon-11 1 AGUERU TO (1-digit) + (1-digit) pagdaragdag na may kasamang carrying
(     ) KARA (     ) NI (     ) AGUERU.
Para sa Japanese Instructors(206KB)
Para sa Mag-aaral(102KB)
Para sa Filipino Instructors(680KB)
Leksiyon-12 13 WA 10 TO 3 (11~18)-(1-digit) pagbabawas na may borrowing
(     ) WA (     ) TO (     ).
(     ) HIKU (     ) WA (     ).
Para sa Japanese Instructors(264KB)
Para sa Mag-aaral(150KB)
Para sa Filipino Instructors(1.1MB)
Leksiyon-13 OOI SUKUNAI Ang A may 8 piraso. Ang B, kung ikumpara sa A ay 2 pirasong mas marami/ kakaunti. Ilan ang B ?
(     ) WA (     ) YORI (     ) KO OOI · SUKUNAI DESU.
Para sa Japanese Instructors(240KB)
Para sa Mag-aaral(128KB)
Para sa Filipino Instructors(918KB)
Leksiyon-14 10 GA 2TSU DE 20 Kabuuan ng bilang 1 hanggang 100 [Dalawang 10 ay 20].
(     ) GA (N KO) DE (     ) DESU.
Para sa Japanese Instructors(204KB)
Para sa Mag-aaral(84KB)
Para sa Filipino Instructors(594KB)
Addition/subtraction ng (2-digit) and (1-digit), (2-digit) and (2-digit), walang carrying/borrowing, mayroong carrying/borrowing Leksiyon-15 TASU TO HIKU TO Pagbabawas ng (2-digit) - (10s)
(     ) NI (     ) WO TASU TO
(     ) KARA (     ) WO HIKUTO
Para sa Japanese Instructors(208KB)
Para sa Mag-aaral(94KB)
Para sa Filipino Instructors(960KB)
Leksiyon-16 HISSAN (2-digit) + (2-digit) na walang carrying
(     ) TO (     ) DE (     ).
TATENI KAKU.
Para sa Japanese Instructors(222KB)
Para sa Mag-aaral(116KB)
Para sa Filipino Instructors(848KB)
Leksiyon-17 1 KURIAGUETE (2-digit) + (2-digit) na may kasamang carrying
1 KURIAGUETE (     ) WO KAKU.
Para sa Japanese Instructors(276KB)
Para sa Mag-aaral(164KB)
Para sa Filipino Instructors(1.3MB)
Leksiyon-18 1 KURISAGUETE (2-digit) - (2-digit) may borrowing/ walang borrowing
(     ) KARA (     ) WA HIKENAI KARA
1 KURISAGUETARA (     )
Para sa Japanese Instructors(260KB)
Para sa Mag-aaral(138KB)
Para sa Filipino Instructors(1.1MB)
Leksiyon-19 IKUTSU AMARIMASU KA Pagkalkula kung ilan ang matitira kung tig-iisa-isang ipamimigay ang N
(     ) ZUTSU KUBARU TO, IKUTSU AMARIMASU KA.
AMARU.
Para sa Japanese Instructors(226KB)
Para sa Mag-aaral(122KB)
Para sa Filipino Instructors(785KB)
Leksiyon-20 IKUTSU TARIMASEN KA Pagkalkula kung ilan ang kulang kung tig-iisa-isang ipamimigay ang N
(     ) ZUTSU KUBARU TO, IKUTSU TARIMASEN KA
Para sa Japanese Instructors(226KB)
Para sa Mag-aaral(122KB)
Para sa Filipino Instructors(783KB)
Leksiyon-21 200 300 400 ... 900 Kabuuan ng mga bilang mula 1 hanggang below 1000
(     ) GA (     ) DE (     ).
Para sa Japanese Instructors(256KB)
Para sa Mag-aaral(142KB)
Para sa Filipino Instructors(1.1MB)
Addition/subtraction ng (2-digit) and (2-digit), (3-digit) and (2-digit), (3-digit) and (3-digit), walang carrying/borrowing, mayroong carrying/borrowing Leksiyon-22 AWASETE IKURA. NOKORI WA IKURA Pagdaragdag na ang numero sa ones ay 0 (sero), katulad ng 50 + 20, 150 + 30
AWASETE IKURA.
NOKORI WA IKURA.
Para sa Japanese Instructors(332KB)
Para sa Mag-aaral(224KB)
Para sa Filipino Instructors(867KB)
Leksiyon-23 IKUTSU ATSUMEMASHITA KA (2-digit) + (2-digit) may 2 beses na carrying
IKUTSU ATSUMEMASHITA KA.
Para sa Japanese Instructors(186KB)
Para sa Mag-aaral(108KB)
Para sa Filipino Instructors(738KB)
Leksiyon-24 HYAKU NO KURAI (3-digit) + (3-digit) may carrying/ walang carrying
ITI NO KURAI   JYUU NO KURAI   HYAKU NO KURAI
Para sa Japanese Instructors(208KB)
Para sa Mag-aaral(132KB)
Para sa Filipino Instructors(927KB)
Leksiyon-25 MAZU, (     ) NO NAKA WO The principle of addition 3+5+6=(3+5)+6
MAZU,~.  TSUGUI NI,~.  KAKKO.  JYUNJYO.
Para sa Japanese Instructors(202KB)
Para sa Mag-aaral(124KB)
Para sa Filipino Instructors(875KB)
Leksiyon-26 100 EN WO 10 EN NI (3-digit) - (2-digit) may kasamang borrowing, nang 1 beses
(     ) WO (     ) NI KAERU. ~SHITARA II.
HIKENAI KARA
Para sa Japanese Instructors(206KB)
Para sa Mag-aaral(126KB)
Para sa Filipino Instructors(865KB)
Leksiyon-27 10 NO KURAI WA IMA IKUTSU (3-digit) - (2-digit) may borrowing nang 2 beses
(     ) NO KURAI KARA 1 KURISAGUETE (     ).
Para sa Japanese Instructors(202KB)
Para sa Mag-aaral(112KB)
Para sa Filipino Instructors(903KB)
Leksiyon-28 3 KETA NO HIKIZAN (3-digit) - (3-digit) may borrowing/walang borrowing
ATO IKUTSU   ~SURU TO   OWARIMASU KA.
Para sa Japanese Instructors(232KB)
Para sa Mag-aaral(150KB)
Para sa Filipino Instructors(1.3MB)
Leksiyon-29 ZERO DAKARA KURISAGUERARENAI (1) Subtraction na 0 (sero) ang bilang sa tens, katulad ng 802-647
JYUU NO KURAI WA ZERO DAKARA KURISAGUERARENAI.
Para sa Japanese Instructors(316KB)
Para sa Mag-aaral(236KB)
Para sa Filipino Instructors(1.7MB)
Leksiyon-30 ZERO DAKARA KURISAGUERARENAI (2) Subtraction kung saan ang bilang sa hundreds at tens ay 0 (sero), katulad ng 700 - 567
(     ) NO KURAI KARA (     ) NO KURAI NI 1 KURISAGUERUTO, (     ) NO KURAI WA (     ).
Para sa Japanese Instructors(210KB)
Para sa Mag-aaral(130KB)
Para sa Filipino Instructors(978KB)
(3-digit) at (3-digit), (4-digit) at (3-digit) walang carrying and borrowing/ may kasamang carrying and borrowing Leksiyon-31 4 KETA NO TASHIZAN · HIKIZAN Addition ng (3-digit) + (3-digit) = (4-digit)
Subtraction ng (4-digit) - (3-digit)
(     ) KARA (     ) WA HIKENAI KARA (     ) NO KURAI KARA 1 KURISAGUETE (     ) NO KURAI WA (     ).
Para sa Japanese Instructors(228KB)
Para sa Mag-aaral(146KB)
Para sa Filipino Instructors(1.2MB)
Leksiyon-32 MATIGAIYASUI HIKIZAN (1) 1000 - (3-digit) 3 beses na sunud-sunod na borrowing
SEN NO KURAI KARA 1 KURISAGUERU TO SEN NO KURAI WA (     ) DE, HYAKU NO KURAI WA (     ).
Para sa Japanese Instructors(204KB)
Para sa Mag-aaral(122KB)
Para sa Filipino Instructors(915KB)
Leksiyon-33 MATIGAIYASUI HIKIZAN (2) (4-digit) - (3-digit) 2 beses na sunud-sunod na borrowing
(     ) NO KURAI KARA 1 KURISAGUERU TO (     ) NO KURAI WA (     ) DE, (     ) NO KURAI WA (     ).
Para sa Japanese Instructors(186KB)
Para sa Mag-aaral(92KB)
Para sa Filipino Instructors(1.0MB)
At iba pa:Addition,
subtraction at tape,
diagram,
order/sequence of numbers, number line
Leksiyon-34 TASHIZAN · HIKIZAN TO ZU (1) Paggamit ng tape diagram sa pagpapakita ng kalkulasyon sa addition at subtraction
(     ) WO (     ) NI SHIMASHITA.
Para sa Japanese Instructors(220KB)
Para sa Mag-aaral(140KB)
Para sa Filipino Instructors(846KB)
Leksiyon-35 TASHIZAN · HIKIZAN TO ZU (2) Addition at Subtraction para sa pagtuklas kung ilan ang bilang sa umpisa sa pamamagitan ng tape diagram
NAN NIN KA IRU / NAN MAI KA ARU / NAN KO KA ARU.
Para sa Japanese Instructors(212KB)
Para sa Mag-aaral(114KB)
Para sa Filipino Instructors(942KB)
Leksiyon-36 NAN BAN ME Paggamit ng numero sa pagpapakita kung pang-ilan(pang-ilang tao/bagay)
(     ) KARA (     ) NIN
(     ) KARA (     ) NIN ME · BAN ME · MAI ME
Para sa Japanese Instructors(212KB)
Para sa Mag-aaral(130KB)
Para sa Filipino Instructors(963KB)
Leksiyon-37 MAE NI WA 5 NIN Pagtuklas ng kabuuang bilang sa gamit ng order/sequence sa kaso ng addition at subtraction
MAENI WA (     ) NIN / USHIRO NI WA (     ) NIN.
(     ) WO TSUKATTE KANGAEMASHOU.
Para sa Japanese Instructors(202KB)
Para sa Mag-aaral(120KB)
Para sa Filipino Instructors(907KB)
Leksiyon-38 1000 2000 3000 Number names mula 1 hanggang 9000 (Pagbigkas ng numero)/ writing system (Pagsulat ng numero)
SUUJI DE KAKIMASHOU.
Para sa Japanese Instructors(216KB)
Para sa Mag-aaral(136KB)
Para sa Filipino Instructors(899KB)
Leksiyon-39 ATO NAN MAI DE 10000 MAI Kabuuan ng bilang10000 at number names (Pagbigkas ng numero)/ Writing system (Pagsulat ng numero)
Leitura de números grandes na linha numérica
ATO NAN MAI DE (     ) MAI NI NARIMASU KA.
Para sa Japanese Instructors(212KB)
Para sa Mag-aaral(118KB)
Para sa Filipino Instructors(784KB)
Leksiyon-40 KAZU NO SEN Masanay sa number line
(     ) NI HAIRU KAZU
Para sa Japanese Instructors(178KB)
Para sa Mag-aaral(96KB)
Para sa Filipino Instructors(497KB)

* Ang bahagi ng file hanggang dito ay PDF file.

To the top of this page

Appendix

[Para sa Mag-aaral : Answer Sheet] (PDF)
Ang answer sheet na hindi nakalagay sa teaching material dahil di sapat ang lugar ay ginagana rito.

Pag Download sa Answer Sheet
Leksiyon-2  Para os alunos(36KB) Leksiyon-3  Para os alunos(36KB) Leksiyon-4  Para os alunos(37KB) Leksiyon-5  Para os alunos(38KB) Leksiyon-6  Para os alunos(39KB)
Leksiyon-7  Para os alunos(37KB) Leksiyon-8  Para os alunos(37KB) Leksiyon-10  Para os alunos(37KB) Leksiyon-11  Para os alunos(36KB) Leksiyon-15  Para os alunos(38KB)
Leksiyon-19  Para os alunos(37KB) Leksiyon-20  Para os alunos(37KB) Leksiyon-21  Para os alunos(35KB) Leksiyon-24  Para os alunos(34KB) Leksiyon-25  Para os alunos(34KB)
Leksiyon-29  Para os alunos(35KB) Leksiyon-30  Para os alunos(35KB) Leksiyon-36  Para os alunos(34KB) Leksiyon-38  Para os alunos(35KB)  

[List of Illustrations] (Word)
Aming tinipon ang mga larawan o ilustrasyon na ginamit dito sa teaching materials. Maaaring gamitin ito ayon sa inyong pangangailangan.

Download List of Illustrations
Ilustrasyon (malalaki) 1.bola (25KB),   2.dalandan (25KB),   3.mansanas (26KB),   4.papel (25KB),
5.kahon (25KB),   6.aklat (27KB),   7.lapis (30KB),   8.candy (26KB),
9.basket na mayroong/ walang mansanas (40KB),   10.carrots (53KB),   11.eraser (26KB),
12.cake (29KB),   13.canned juice (26KB),   14.notebook (27KB)
Ilustrasyon (maliliit) 1.bola (25KB),   2.dalandan (27KB),   3.mansanas (51KB),   4.papel (31KB),
5.kahon (43KB),   6.aklat (78KB),   7.lapis (31KB),   8.candy (72KB),
9.basket na mayroong/ walang mansanas (90KB),   10.carrots (195KB),   11.eraser (32KB),
12.cake (75KB),   13.canned juice (50KB),   14.notebook (44KB)

 


To the top of this page