Matematika

Teaching Materials sa Matematika Para sa Mga Estudiyanteng Pilipinong Naninirahan sa Japan - Kakezan Master Nihongo Clear

Itong edisyon sa [Multiplication] ay parte ng serye ng mga teaching material sa matematika na ginawa para sa mga estudiyanteng Pilipinong naninirahan dito sa Japan sa ilalim ng [Proyekto Para sa Pagbuo ng Mga Kagamitan/Materyal sa Pagtuturo Para sa Mga Estudiyanteng Pilipinong Naninirahan sa Japan (Project Aguila)]. Ito ang kasunod ng [Addition, Subtraction] na edisyon na ginawa para sa mga tagapagturo sa mga estudiyanteng Brazilian at katulad nilang mga batang galing sa ibang bansa na pumapasok sa mga public school dito sa Japan.

Ito ay ginawa para sa mga estudiyanteng hindi ganap na nakakaintindi ng mga aralin sa matematika dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salitang Hapon. Habang natututo sila ng mga konsepto sa matematika, kasabay nito, ay natututo rin sila ng minimum lamang ngunit sapat na mga salitang Hapon na kailangan nila sa pag-intindi ng mga konsepto. Ito ay may tatlong (3) uri: “Para sa Estudiyante”; “Para sa Japanese Instructors”; at, “Para sa Pilipinong Instructors”.

Ang edisyong “Para sa Mga Instructor” ay nilagyan ng mga praktikal na mga gabay na maaaring isaalang-alang ng mga tagapagturo upang maging mas epektibo sa paggamit nitong mga materyal: ang daloy ng mga nilalaman para sa pagtuturo; mga bahaging nangangailangan ng maingat na konsiderasyon; mga kakaibang paraan ng paggawa o pag-isip sa matematika sa Pilipinas, at iba pa. Bilang dagdag na tulong sa pag-unawa ng mga materyal sa pagtuturo, inihanda namin ang glossary sa Ingles at Tagalog. Ang “Para sa Mga Filipino Instructors”, may kasamang pagbasa sa Romaji pati na rin ang salin sa Ingles at Tagalog.

【Para sa Mag-aaral】
Ang layon nito ay ang mga batang Pilipinong mag-aaral ay matututo sa matematika sa gamit ng salitang Hapon, kaya ay iniwasan ang paggamit ng kanilang sariling wika. May inihandang listahan ng mga mahalagang salita at mga halimbawang pangungusap (Yoogo to Bun) sa unang pahina ng bawat yunit.

【Para sa mga Japanese Instructor】
Ang ginawang bersiyon “Para sa Mag-aaral” ay dinagdagan ng mga “Mga Gabay sa Pagtuturo”. Upang magamit ito para sa pagtuturo ay dinagdagan ng mga “Points and Hints for Instruction” madaling gani tin ng mga Japanese instructors ang mga kagamitan nito sa pagtuturo (teaching materials).

【Para sa mga Filipino Instructor】
Ang ginawang bersiyon “Para sa Mag-aaral” ay nilagyan ng pagbasa sa Romaji at may kalakip na salin sa Ingles at Pilipino/Tagalog. Para sa mga Pilipinong tagapagturo o kaya’y mga magulang o tagapag-alaga na nahihirapan sa pagbasa at pagsulat sa salitang Hapon, itong mga kagamitan sa pagtuturo (teaching materials) ay nilagyan ng pagbasa sa Romaji upang kanilang mabasa at magamit sa kanilang pagtuturo sa kanilang estudyante o mga anak. Nilagyan din ng salin sa Ingles at Pilipino/Tagalog upang kanilang maintindihan ang nilalaman ng mga aralin sa teaching materials na ito【Para sa Mag-aaral】.


Maaari ninyong tingnan ang susunod na website para sa Q & A, tungkol sa teaching materials sa matematika at sa konsepto nito.

Tungkol sa Kagamitan sa Pagtuturo (Teaching Materials) sa Matematika


Paggamit
Get ADOBE READERKung gusto ninyong makita itong mga teaching materials sa PDF files, kailangan ang [Acrobat Reader] (libre). Kung wala nito, maaaring i-click lamang ang icon na nasa kanan at i-download ito mula sa site ng Adobe Systems Corporation.
<Multiplication>“[Para sa Japanese Instructors] Mga Mahalagang Katangian ng Teaching Materials: Sa mga Instructors” (PDF:129KB)
<Multiplication>“[Para sa Filipino Instructors] Mga Mahalagang Katangian ng Teaching Materials: Sa mga Instructors” (PDF:179KB)
<Multiplication>“Glossary” (PDF:160KB)
Isahang Pag-download ng Teaching Materials
<Multiplication>Para sa Japanese Instructors (PDF:4.74MB)
<Multiplication>Para sa Mag-aaral (PDF:4.32MB)
<Multiplication>Para sa Filipino Instructors (PDF:15.7MB)

Para sa Japanese InstructorsPara sa Japanese Instructors   Para sa Mag-aaralPara sa Mag-aaral    Para sa Filipino InstructorsPara sa Filipino Instructors

Leksiyon Titulo Mga Nilalaman Para sa Pagtuturo Mga Expression sa Japanese Download
Pabalat at Mga Nilalaman Mag-ingat kayo kasi ang laman at mga bilang ng pahina ng [Para sa Japanese Instructors], [Para sa Mga Pilipinong Estudiyante]at [Para sa Filipino Instructors]ay iba-iba. Para sa Japanese Instructors(424KB)
Para sa Mag-aaral(356KB)
Para sa Filipino Instructors(396KB)
1 3 KO ZUTSU 4 SARA BUNDE 12 KO
(Tig-3 mansanas sa 4 na plato ay magiging 12 mansanas.)
① Ang pag-unawa sa [Tig-A piraso]na pag-iisip at pananalita/pagtawag. ①「~(SUUSHI)ZUTSU」 [Tig-(bilang)~]
Ang pagpamahagi ng parehong bilang nang paulit-ulit.
Para sa Japanese Instructors(947KB)
Para sa Mag-aaral(745KB)
Para sa Filipino Instructors(1.49MB)
② Ang pag-unawa sa [1 bahagi] na pag-iisip at pananalita/pagtawag. ②「~(SUUSHI) BUN」 [(N)bahagi]
Ang pagturing sa (anumang)numero bilang isang unit/bahagi.
③ Ang pag-unawa sa [Tig-A piraso sa B dami ng plato ay C piraso]na pag-iisip at pananalita/pagtawag. ③「DE」ay postpositional particle na nangangahulugang suma kabuuan.
2 3 KAKERU 4 WA 12
(3 paramihin sa 4 ay 12.)
① Ang pag-unawa sa kahulugan ng multiplication at ang paggamit ng simbolo ng [X]. ① Matutunan ang pagtawag sa 「X」bilang tamang pagbabasa ng multiplication formula. Para sa Japanese Instructors(469KB)
Para sa Mag-aaral(271KB)
Para sa Filipino Instructors(771KB)
② Mahanap ang kabuuang bilang sa pag-alam sa dami /laki ng [1 bahagi] at sa pag-multiply nito. ② Upang malaman ang terminolohiyang 「KAKEZAN」[multiplication]
3 3 SENCHIMEETORU NO 3 BAI
(3 cm, na teyp na 3 beses ang haba)
① Alamin ang konsepto ng [ilang bahagi/sukat]. ①「□GA□TSUBUNDE□」 [( )beses ng ( )cm ay ( )] Hal. 「3cm NO TEEPUGA 2TSUBUNNDE 6cm DESU」 2 beses ng [3 cm na teyp] ay 6 na cm. Para sa Japanese Instructors(797KB)
Para sa Mag-aaral(623KB)
Para sa Filipino Instructors(1.52MB)
② Alamin ang koneksiyon ng [ilang bahagi/sukat] at [ilang beses ang laki], at , ang konsepto ng tinatawag na [A beses ang laki sa]. ②「"A"BAI」「□NO "A" BAI」[A beses] [□ A beses] Hal. 「2KONO 3BAIWA 6KO DESU」 [2 piraso, 3 beses ang dami ay 6 na piraso.]
4 KUKU
(Multiplication Table)
① Mapansin na matra kung gamitin ang addition sa pagkalkula ng [A beses na laki ng □] ① Mathematical terms 「KUKU」 「multiplication table」 「□NO DAN 」[table of ( )] at dagdag dito, ang pagbigkas ng mga table of 5 at table of 2. Para sa Japanese Instructors(658KB)
Para sa Mag-aaral(480KB)
Para sa Filipino Instructors(1.42MB)
② Upang maunawaan na mas mabilis at madali ang pagkalkula kung naisaulo ang multiplication table. ②「"A" KO ZUTSU "B" KOBUN DE "C" KO」
[(B) beses / bahagi ng tig - (A) piraso ay (C) piraso.]
③ Pag-alam kung paano isinasaulo at ipinapahayag ang Table of 5 at Table of 2 sa multiplication table.
5 HITOFUKURO FUERU TO NANKO FUEMASUKA.
(Pag dinagdagan ng 1 supot, dadami ng ilang piraso?)
① Alamin ang komposisyon at pagbigkas ng table of 3 at table of 4 ng multiplication table. ① Ang pagbigkas ng multiplication table sa table of 3 at table of 4. Para sa Japanese Instructors(623KB)
Para sa Mag-aaral(424KB)
Para sa Filipino Instructors(1.58MB)
② Upang maunawaan na pag sinabing [lumaki/nadagdagan ng 1 supot] ang dinadagdag na bilang ay ang [bilang na kabilang sa 1 supot]. ②「1FUKURO FUERUTO、MIKANWA "A "KO FUEMASU」
[Pag dinagdagan ng 1 supot, dadami ng A piraso]
6 1 OOKIKUNARU TO
(Kung ang (bagay) ay dadami ng 1 (supot))
① Alamin ang komposisyon at pagbigkas sa table of 6 at table of 7 sa multiplication table. ① Ang pagbigkas ng table of 6 at table of 7 sa multiplication table. Para sa Japanese Instructors(599KB)
Para sa Mag-aaral(402KB)
Para sa Filipino Instructors(1.37MB)
② Mapansin na ang 「FUERU」[dadami] at ang 「OOKIKUNARU」[lalaki] ay klaseng pagtawag sa pagdagdag o pagdami ng mga bagay.
7 NANKO TABERUKOTONI NARIMASUKA.
(Ilang (mansanas) ang makakain?)
① Alamin ang komposisyon at pagbigkas ng table of 8 at table of 9, kasama na dito ang table of 1 sa multiplication table. ① Ang pagbigkas sa table of 8, table of 9, pati na ang table of 1 ng multiplication table. Para sa Japanese Instructors(652KB)
Para sa Mag-aaral(456KB)
Para sa Filipino Instructors(1.51MB)
② Ang paggamit ng 「DE」[sa] bilang isang bahagi o yunit ng panahon o araw. Hal. 1SHUUKAN 「DE」 ["Sa" isang linggo], FUTSUKA 「DE」 ["Sa" 2 araw]
③ Ang paggamit sa expression na 「V KOTONI NARU」[ma+Pandiwa+in] Hal. [3piraso ang makakain.] Ang V ay pandiwa
8 3 HAKOBUN DE IKUTSU NI NARIMASUKA
(3 beses (kahon) ng isang bagay ay magiging ilang?)
① Masanay sa paggamit ng multiplication sa iba't ibang pagkakataon. ① Pagbalik-aralan ang mga expression na 「"A "KOBUNDE」[(A)beses ay.] 「NANKONI NARUKA」[magiging ilang piraso] Para sa Japanese Instructors(579KB)
Para sa Mag-aaral(412KB)
Para sa Filipino Instructors(1.36MB)
9 IREKAETEMO ONAJI
(Kahit magpalit ang pagkakasunud-sunod ng mga bilang, ang sagot ay hindi mag-iiba.)
① Ang pag-unawa sa konsepto ng multiplication na kahit magkapalit ang mga multiplier at multiplicated , ang sagot ay hindi mag-iiba.(commutative law of multiplation) ①「IREKAETEMO (KOTAEWA)ONAJI」
[Kahit magpalit ang pagkakasunud-sunod ng mga bilang ang sagot ay hindi mag-iiba]
Para sa Japanese Instructors(630KB)
Para sa Mag-aaral(432KB)
Para sa Filipino Instructors(1.52MB)
10 0 NO KAKEZAN
(Multiplying with 0)
① Ang pag-unawa sa konseptong kahit ano'ng bilang na i-multiply sa 0, ang sagot ay 0, ito ay ipinapakita sa equation na □X 0=0 ①「OHAJIKI」[holen] 「HAJIKU」[pitikin] 「TOKUTEN」[iskor] Para sa Japanese Instructors(401KB)
Para sa Mag-aaral(239KB)
Para sa Filipino Instructors(1.42MB)
② Ang pag-unawa sa konseptong, ang 0 kung i-multiply sa kahit ano mang bilang, ang sagot ay magiging 0 pa rin. Ito ay ipinapakita sa equation, 0 X□= 0. ② 「N1NO N2NO N3」 「"0" TENNO TOKORONO TOKUTEN」 [Nakuhang puntos sa 0 na target] Ang N ay noun
11 WAKETE AWASETE
(Paghati-hatiin at pagsamahin)
① Ang pag-unawa sa commutative law of multiplication.

Hatin ang multiplicand sa 2 at kalkulahin, pagkatapos, pagsamahin ang mga sagot. Ikumpara ito sa sagot ng orihinal na kalkulasyon.
Hatin ang multiplier sa 2 at kalkulahin, pagkatapos, pagsamahin ang mga sagot. Ikumpara ito sa sagot ng orihinal na kalkulasyon.
①「MOTOMERU」[Usisain/hanapin ang sagot] 「HOUHOU」[Paraan] 「KOTAEWO DASU」[Sagutin / hanapin ang sagot] Para sa Japanese Instructors(477KB)
Para sa Mag-aaral(313KB)
Para sa Filipino Instructors(2.57MB)
② 「N1WA N2TO N3WO VTA N4」 「8WA 5TO 3WO AWASETA KAZU」 [Ang 8 ay bilang ng pinagsamang 5 at 3]
12 10KO ZUTSU 3 FUKURO DE
(3 supot na may tig-10 dalandan)
① Ang pag-unawa sa proseso ng pagkalkula sa sagot ng [10 X (1 digit)]. ① Ang paraan ng pagsasabi kung ilang piraso/bilang ng N ang nasa 1 unit. 「1FUKURONI MIKANWA IKUTSU ARUKA」 [Sa 1 supot ilang dalandan.](Ilang dalandan ang nasa 1 supot ) Para sa Japanese Instructors(412KB)
Para sa Mag-aaral(250KB)
Para sa Filipino Instructors(1.2MB)
② Ang pag-unawa sa proseso ng pagkalkula sa sagot ng [(1 digit) X 10]. ② Expression ng paulit-ulit na pagparami ng parehong bilang 「□KO ZUTSU V」 Hal. 2KO ZUTSU FUERU.[Paramihin sa tig-2]
③ Malaman at mapansin na maaaring kalkulahin ang [(2 digit) X (1 digit)] na gamit ang nilalaman ng nakaraang leksiyon.
13 20×3 YA 200×3 NO KAKEZAN
(Pag-multiply ng mga bilang tulad ng 20 X 3, 200 X 3)
① Ang pag-unawa sa proseso sa paghanap ng sagot sa [(10's) X (1 digit)] ① Ang paraan ng paglagay ng limitasyon sa bahagi/bilang sa loob ng mga iba.
「900ENDE KOTAEGA ATTEIRUKA」
[Ang sagot na 900 yen ay tama ba?]
「4HAKONO BAAIDE TASHIKAMEMASHOU」
[Tiyakin ito sa kaso ng 4 na kahon.]
Para sa Japanese Instructors(414KB)
Para sa Mag-aaral(253KB)
Para sa Filipino Instructors(2.61MB)
② Ang pag-unawa sa proseso ng paghanap ng sagot sa [(100's) X (1 digit)]
14 23×3 NO KAKEZAN
(Ang pag-multiply ng 23 X 3)
① Ang pag-unawa sa proseso ng pagkalkula (written calculation) ng (2 digit) X (1 digit). ① Salitang madalas ginagamit sa matematika 「DAIKIN」[presyo].
Salitang natatangi sa matematika 「HISSAN」[written calculation]
Para sa Japanese Instructors(399KB)
Para sa Mag-aaral(255KB)
Para sa Filipino Instructors(1.96MB)
② Ang pag-unawa sa proseso ng pagkalkula ng (2 digit) X (1 digit) na ang sagot ay 3 digit na bilang.
15 KURIAGARI NO ARU KAKEZAN
(Multiplication na may carrying)
① Ang pag-unawa sa proseso ng pag-multiply ng (2 digit) X (1 digit) na may carrying sa tens place. ①「V ZUNI~」[Huwag/hindi + Pandiwa] Hal.「WASUREZUNI~」[Huwag kalimutang ~] Para sa Japanese Instructors(363KB)
Para sa Mag-aaral(231KB)
Para sa Filipino Instructors(1.43MB)
②「SEIHOUKEI」[parisukat] 「CHOUHOUKEI」[parihaba] 「HEN」[gilid]
16 213×3 NO KAKEZAN
(Ang pag-multiply ng 213 X 3)
① Ang pag-unawa sa proseso ng pagkalkula (written calculation) ng (3 digit) X (1 digit) ①「1TANIDE [KAZU]ENNO N」+「~WO [KAZU]TANI V」 [1 unit ay ( )yen na N] + [Ang V ng ilang bilang/unit ]
Hal. 「1m DE 213ENNO RIBONWO 3m KAIMASHITA.」 Bumili ako ng 3 metrong ribbon na [Tig 213 yen bawat 1 metro]
Para sa Japanese Instructors(316KB)
Para sa Mag-aaral(151KB)
Para sa Filipino Instructors(1.51MB)
② Ang pag-unawa sa proseso ng pagkalkula ng (3 digit) X (1 digit) na ang sagot ay 4 digit na bilang.
17 DOKOKARA KAKETEMO ONAJI
(Parehon lang ang saqot kahit alin ang unahing imultiply)
① Ang pag-unawa sa kaso ng gagamit ng kalkulasyong 3 factors. ①「[MONO] GA [BASHO] NI [SUURYOU] HAITTEIRU」[Masanay sa kumplikadong expression na may ilan 「bagay」sa「lugar/lalagyan」
Hal. 「1KO 85EN NO KEEKIGA 1 HAKONI 4KO ZUTSU HAITTEIMASU」
[Sa isang kahon ay may 4 na pirasong cake na tig-85 yen bawat isa.]
Para sa Japanese Instructors(362KB)
Para sa Mag-aaral(222KB)
Para sa Filipino Instructors(1.45MB)
② Alamin na alin man sa 3 factors ang unahin sa pagkalkula, ang sagot ay hindi mag-iiba.
③ Ang pag-unawa sa proseso ng pagmultiply ng 3 factors na ( ).
18 4×30 NO KAKEZAN
(Ang pag-multiply ng 4 X 30)
① Ang pag-unawa sa multiplication ng (1 digit) X (multiples of 10) at paraan ng pagkalkula nito. ①「SUURYOU」+「DOUSHINO RENNYOUKEI」
Paraan ng pagsasabi sa [quantity]+[verb conjugated]
Hal. 5NIN GAKE,3MAI IRI,6NIN NORI,10KAI DATE [pang-limahang upuan/3 pirasong laman/pang-animang upuan/Igusali na may 10 palapag]
Para sa Japanese Instructors(452KB)
Para sa Mag-aaral(316KB)
Para sa Filipino Instructors(1.7MB)
② Pansinin na ang pag-multiply katulad ng 4 X 30 ay maaaring kalkulahin sa 4 X 3 X 10, at ang sagot dito ay magiging natin ay product ng 4 X 3 na dinagdagan lamang ng [0].
19 21×14 NO KEESAN
(Ang pagkalkula ng 21 X 14)
① Ang pag-unawa sa patayong paraan ng pag-multiply ng (2 digits) X (2 digits). ① Masanay sa mga salitang ginagamit sa pagpapakita ng pagkakasunud-sunod.
Hal. MAZU, SOSHITE, TSUGINI, SAIGONI
[Una/Ang susunod/Pagkatapos/Sa panghuli]
Para sa Japanese Instructors(439KB)
Para sa Mag-aaral(277KB)
Para sa Filipino Instructors(2.49MB)

* Ang bahagi ng file hanggang dito ay PDF file.

 


To the top of this page