Kanji

Aralin ng KANJI sa pangatlong baitang : Kagamitan sa pagtuturo ng KANJI para sa mga batang Filipino sa Japan:Ang KANJI ay Kaibigan 200 kanjis

Ang KANJI ay Kaibigain “200 Kanjis” ay isang materyal sa pagtuturo upang ang nilalaman ng “KANJI” sa pangatlong baitang ay madali at masayang maiintindihan. Sa baitang na ito, hindi lamang ang salitang may isang “KANJI” kundi maraming salitang may dalawa o higit pang “KANJI” at kahulugang mahirap unawain ang nakalagay. Ang ikalimang pahina sa bawat leksyon ay para sa pagsasanay sa pagbabasa na magbibigay ng pang-unawa sa kahulugan ng mga salita sa pangungusap. Ang “Pag-aralan ang “KANJI”” at ang “Pag-unawa ng pangungusap” ay mauugnay at magiging malaking katuparan sa mga bata. Inaasahan naming ang katuparang ito ay maging batay sa pagnanais matuto.

Ang kahulugan ng titulo
Ang titulo ng materyal na ito “Ang Kanji ay Kaibigan” ay isinalin sa salitang Tagalog. Sa kasalukuyan ay maraming batang Filipino na nag-aaral sa paaralang elementarya ng bansang Hapon at karamihan ay nahihirapang mag-aral ng “KANJI”. Sa kadahilanang ito isinagawa ang pagbubuo ng materyal na ito upang makatulong at gayon din sa paglilinang ng interes sa pag-aaral ng “KANJI”. Sa gayon man ay maging malapit ang pakiramdam ng bata sa “KANJI” at naisin nilang maging kaibigan ito.

Paggamit
Get ADOBE READERKung gusto ninyong makita itong mga teaching materials sa PDF files, kailangan ang [Acrobat Reader] (libre). Kung wala nito, maaaring i-click lamang ang icon na nasa kanan at i-download ito mula sa site ng Adobe Systems Corporation.
“Pabalat, ang mga katangian at gabay at para sa magtuturo” (Tagalog) (PDF:1.0MB)
“Pabalat, ang mga katangian at gabay at para sa magtuturo” (English) (PDF:1.0MB)
“Para sa pagdadownload ng pang isahan” (PDF:11.7MB)
 
Leksyon Nilalaman Pahina Download
Leksyon-1
植える
sun leaf nut / fruit / berry root to plant green
araw dahon bunga / prutas ugat magtanim berde
P.1 (751KB)
Leksyon-2
暑い 寒い 温度
hot cold temperature breath ice
mainit malamig temperatura hininga yelo
P.6 (679KB)
Leksyon-3
予定 決める 意見
table / diagram plan to decide opinion
talaan / dayagram plano magpasiya palagay / opinyon
An honorific attached after the name of a male of similar age
Isang panggalang kalakip na matapos ang pangalan ng kaedad na lalaki
P.11 (600KB)
Leksyon-4
しん号 待つ する
traffic light to wait to take care
signal ng trapiko maghintay mag-ingat
進む 道路
to go / to proceed road column / post
pumunta / magtuloy karsada kulumna / poste
P.16 (552KB)
Leksyon-5
Kyushu prefecture island bridge
Kyushu prepektura pulo / isla tulay
famous customer / visitor
sikat mamimili / bisita
P.21 (724KB)
Leksyon-6
悪い 安い 苦しい
bad / evil cheap painful / difficult
masama mura mahapdi / mahirap
速い 深い
rapid deep
mabilis malalim
P.26 (760KB)
Leksyon-7
祭り お面
festival flute mask
pagdiriwang plauta maskara
始まる 終わる 打つ
to start to end to hit / to beat
magsimula matapos pumalo / magtambol
P.31 (853KB)
Leksyon-8
習う
the past box / case brush sentence to learn
nakaraan kahon sipilyo pangungusap matuto
P.36 (739KB)
Leksyon-9
病院 医者
station hospital medicine / drug medical doctor
istasyon ospital gamot medikal na doktor
P.41 (687KB)
Leksyon-10
lake shore / coast travel / trip
lawa tabing-ilog / tabing-dagat biyahe
曲がる
Shinto shrine garage to turn
banal na lugar ng Shinto garahe lumiko
P.46 (729KB)
Leksyon-11
宿題
chalkboard assignment semester
pisara araling-bahay semestro
写す 配る
to transcribe / to copy to distribute
isalin / kopyahin ipamahagi
P.51 (692KB)
Leksyon-12
農業 商業 品物
agriculture commerce flower shop merchandise
agrikultura komersyo tindahan ng bulaklak paninda
P.56 (925KB)
Leksyon-13
幸福
children's story / fairy tale happiness center
pambatang kuwento kaligayahan gitna
 
side palace  
tabi palasyo  
P.61 (879KB)
Leksyon-14
する
to study kanji poetry liberty
mag-aral kanji tula kalayaan
れんらく帳
guardian teacher contact book
talaan ng mga mensahe / akikipag-ugnayan
P.67 (706KB)
Leksyon-15
等しい
question formula / expression same / equal
tanong pormula / ekspresyon pareho / pantayan
短い
both twice short
pareho / kapwa / dalawa doble maiksi
P.71 (609KB)
Leksyon-16
起きる 急ぐ 乗る
to wake up / to get up to hurry / to rush to take / to get on
gumising magmadali sumakay
泳ぐ
to swim wave
lumangoy alon
P.76 (703KB)
Leksyon-17
投げる 受ける 拾う
to throw / to pitch to catch / to receive to pick up
batuhin saluhin / tanggapin pulutin
8対5
score of 8 to 5 practice / exercise
punto ng 8 sa 5 pagsasanay / praktis
P.81 (837KB)
Leksyon-18
last year height nose tooth finger clothes
nakaraang taon tangkad ilong ngipin daliri damit
P.86 (727KB)
Leksyon-19
研究 調べる
study / research to examine / to investigate
pananaliksik siyasatin / imbestigahin
感想
impression / opinion iron / ferrum
impresyon / opinyon bakal
P.91 (839KB)
Leksyon-20
勝つ 負ける 守る
to win / to vanquish to lose / to be defeated to protect /
to defend
manalo matalo ipagtanggol / ipagsanggalang
取る
to pick up / to take first time
pulutin / kunin unang beses
P.96 (700KB)
Leksyon-21
お化け 消える 助ける
ghost to go out / to disappear to save / to rescue
multo mawala / mapawi iligtas
開ける 着る 暗い
to open to put on / to wear dark
bukusan isuot madilim
P.101 (720KB)
Leksyon-22
field / farm plate / dish taste / flavor
bukirin plato / pinggan lasa
育てる 向く
to cultivate / to raise to turn to / to face
linangin / palakihin humarap
P.106 (738KB)
Leksyon-23
住所
address metropolis ward
tirahan punong-lungsod distrito
numbering of the areas of the town title of honor [mr. ms. etc.]
numbering ng mga lugar sa paligid isang uri ngpanggalang [mr. ms. atbp.]
P.111 (510KB)
Leksyon-24
送る 重い
luggage / cargo to send heavy
dala-dalahan / karga ipadala mabigat
軽い 運ぶ
light to carry / to transport
magaan dalhin
P.116 (779KB)
Leksyon-25
悲しい 死ぬ 平ら
sad to die life blood flat
malungkot mamatay buhay dugo pantay
P.121 (569KB)
Leksyon-26
追う 放す 転ぶ
to chase to free / to liberate to fall down slope
habulin pakawalan / palayain matumba libis
sheep
tupa
P.126 (741KB)
Leksyon-27
お礼 使う
owner / master thanks / acknowledgment to use
may-ari pagpapasalamat gamitin
役に 申す  
useful to say  
kapaki-pakinabang magsalita  
P.131 (841KB)
Leksyon-28
全部
all other tools
lahat iba pa kasangkapan
代わる する
to change / to substitute to put in order
palitan ayusin
P.136 (673KB)
Leksyon-29
one second class silver
isang segundo klase plata / pilak
one row / one file / one line person in charge
isang hilera tagapamahala
P.141 (807KB)
Leksyon-30
昭和
Showa era photograph family
panahon ng Showa litrato pamilya
登る
second floor to climb
ikalawang palapag umakyat
P.146 (766KB)
Leksyon-31
garden charcoal oil bean / pulse
hardin uling langis patani / sitaw
next
susunod / sumusunod
P.151 (886KB)
Leksyon-32
hot water liquor / alcohol rind / skin/peel
mainit na tubig alak / alkohol balat / kuwero
飲む 持つ  
to drink to hold  
uminom hawakan  
P.156 (703KB)
Leksyon-33
the earth Pacific Ocean port
daigdig Karagatang Pasipiko puwerto
動く  
invention to move  
paglikha umandar / gumalaw / lumipat  
P.161 (740KB)
Leksyon-34
世界 ゆうびん局 返す
world post office library to return
mundo opisina ng koreo biblyoteka ibalik
P.166 (740KB)
Leksyon-35
委員 仕事 相談する
committee member work to discuss / to consult
miyembro ng komite trabaho pag-usapan / talakayin
P.171 (600KB)
Leksyon-36
美しい 流れる 遊ぶ
beautiful to flow to play
maganda umagos maglaro
落ちる 集める  
to fall down to gather  
mahulog tipunin  
P.176 (845KB)
<apendiks>
Reviews from lesson 1 to lesson 5
Reviews mula sa aralin 1 hanggang 5
Do, if studies up to lesson 5 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 5 ay natapos.
P.181 (349KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 10
Reviews mula sa aralin 1 haggang 10
Do, if studies up to lesson 10 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin10 ay natapos.
P.183 (299KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 15
Reviews mula sa aralin 1 haggang 15
Do, if studies up to lesson 15 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 15 ay natapos.
P.185 (302KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 20
Reviews mula sa aralin 1 haggang 20
Do, if studies up to lesson 20 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 20 ay natapos.
P.187 (325KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 25
Reviews mula sa aralin 1 haggang 25
Do, if studies up to lesson 25 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 25 ay natapos.
P.189 (348KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 30
Reviews mula sa aralin 1 haggang 30
Do, if studies up to lesson 30 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 30 ay natapos.
P.191 (370KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 36
Reviews mula sa aralin 1 haggang 36
Do, if studies up to lesson 36 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 36 ay natapos.
P.193 (326KB)
PATTOMI JITEN 200 (Comprehensive Index)
PATTOMI JITEN 200 (Comprehensive Index)
KANJI shown in this teaching material can be found easily.

Ang mga kanji na naitala sa materyal sa pagtuturong ito ay makikita ng madali.
P.195 (1.1MB)
Exercises 1 - 36
pagsasanay 1 - 36
Children can try to solve various problems from simple constant exercises to quizzes.

Masusubukan ang ibat ibang uring tanong mula sa madaling pagsasanay sa palaisipan.
supplement
kapupunan
(1.3MB)
KARUTA 200 KANJIS (Cards)

KARUTA 200 KANJIS (Baraha)
The playing cards based on this teaching material.

Ang playing cards (baraha) batay sa mga materyal na ito.
KARUTA [Card game] List
Listahan ng KARUTA [Card game]
supplement
kapupunan
(345KB)
cards of nouns with one KANJI character
card ng pangngalan sa isang titik na KANJI
supplement
kapupunan
(881KB)
cards of nouns with two or more KANJI characters
card ng pangngalan sa dalawa o mas maraming titik na KANJI
supplement
kapupunan
(1.1MB)
cards of adjectives and verbs
card ng pang-uri at pandiwa
supplement
kapupunan
(1.0KB)

* (Paalala) Ipinakilala ang mga sinalungguhitang “KANJI” sa naunang leksyon.
* Ang bahagi ng file hanggang dito ay PDF file.

 

Tumulong sa mga ilustrasyon
Mai YAMANOUE (Shizuoka Prefecture Hamamatsu City Canarinyo Class instructor)
Nana KOBAYASHI (Student of Tokyo University of Foreign Studies)
Nagbigay ng ilustrasyon
株式会社あいぷらす,  絵夢工房,  学校イラスト,  グラフィックデザイン&イラストレーション M/Y/D/S,  ジーアンドイーコーポレーション,
株式会社 正進社,  なとみみわ,  マイクロソフト クリップアート,  郵政公社,  株式会社リコー プリントアウトファクトリー,
わたなべふみ(無料イラストクリップアート),  「白地図、世界地図、日本地図が無料」
国際交流基金日本語国際センター「みんなの教材サイト」
*次の3点は文部科学省の科学研究費補助金の支援を受けた研究(研究代表者:国立教育政策研究所教育研究情報センター 小松幸廣)にて製作されたイラストです。
・「拾う」ICA05472(17-1、17-2)
・「血」ICA06302(25-1,25-2)
・「炭」ICA01643(31-1,31-2)
Nagbigay ng litrato
石田めん羊牧場,  イノウエコーポレーション,  魚津水族館,  釧路市役所,  滋賀県庁,  東京発フリー写真素材集
Naoko HAMAJIMA (Student of Tokyo University of Foreign Studies)
SCHUTZ, Leith Casel (Professor of Tokyo University of Foreign Studies)

 


To the top of this page