Kanji

Aralin ng KANJI sa unang baitang : Kagamitan sa pagtuturo ng KANJI para sa mga batang Filipino sa Japan:Ang KANJI ay Kaibigan 80 kanjis

Ang KANJI ay Kaibigain 80 Kanjis ay isang materyal sa pagtuturo na sinangkapan ng masaganang illustrasyong malinaw upang ang nilalaman ng “KANJI” sa unang baitang ay madali at masayang maiintindihan para sa mga batang nahihirapan sa pag-aaral ng “KANJI”. Ito ay maaari ding gamitin bilang pagsasanay sa pag-ulit o bilang pagsasanay sa pag-unlad ng mga batang nakatapos na ng unang aralin ng “KANJI”. Matatamong lalo ang pag-unlad ng pag-aaral nito kung isasagawang maayos at nakakatuwa. Kung ang bata ay may maaliwalas na pakiramdam, “Ang pag-aaral ng KANJI ay masaya”, ang pagpapatuloy nito ay may kasiguraduhan.

Ang kahulugan ng titulo
Ang titulo ng materyal na ito “Ang Kanji ay Kaibigan” ay isinalin sa salitang Tagalog. Sa kasalukuyan ay maraming batang Filipino na nag-aaral sa paaralang elementarya ng bansang Hapon at karamihan ay nahihirapang mag-aral ng “KANJI”. Sa kadahilanang ito isinagawa ang pagbubuo ng materyal na ito upang makatulong at gayon din sa paglilinang ng interes sa pag-aaral ng “KANJI”. Sa gayon man ay maging malapit ang pakiramdam ng bata sa “KANJI” at naisin nilang maging kaibigan ito.

Paggamit
Get ADOBE READERKung gusto ninyong makita itong mga teaching materials sa PDF files, kailangan ang [Acrobat Reader] (libre). Kung wala nito, maaaring i-click lamang ang icon na nasa kanan at i-download ito mula sa site ng Adobe Systems Corporation.
“ang mga katangian at gabay at para sa magtuturo” (Tagalog) (PDF:983KB)
“ang mga katangian at gabay at para sa magtuturo” (English) (PDF:980KB)
“Para sa pagdadownload ng pang isahan” (PDF:5.3MB)
 
Leksyon Nilalaman Pahina Download
Leksyon-1
one two three four five
isa dalawa tatlo apat lima
P.1 (291KB)
Leksyon-2
six seven eight nine ten
anim pito walo siyam sampu
P.6 (377KB)
Leksyon-3
upon under inside / in
taas ilalim loob
P.12 (482KB)
Leksyon-4
mountain river fire water
bundok ilog sunog / apoy tubig
P.18 (492KB)
Leksyon-5
tree grobe forest
puno kahuyan kagubatan
P.23 (410KB)
Leksyon-6
mouth eye ear hand
bibig mata tainga kamay
P.29 (423KB)
Leksyon-7
insect / worm stone foot / leg thread / string
insekto / uod bato paa / leg sinulid
P.34 (539KB)
Leksyon-8
ricefield strength male female
palayan lakas lalaki babae
P.40 (439KB)
Leksyon-9
大きい 小さい
big / large little / small dog king
malaki maliit aso hari
P.46 (533KB)
Leksyon-10
human / person car / automobile village city
tao / katao kotse / sasakyan nayon lungsod
P.52 (579KB)
Leksyon-11
teacher year name
guro taon pangalan
P.57 (396KB)
Leksyon-12
child letter school
bata letra paaralan
P.63 (530KB)
Leksyon-13
早い
sun moon before evening early
araw buwan bago maggabi maaga
P.69 (418KB)
Leksyon-14
red blue white flower
pula asul puti bulaklak
P.75 (464KB)
Leksyon-15
入ります 出ます 立ちます 休みます
to enter to go out to stand up to rest
pumasok lumabas tumayo magpahinga
P.80 (382KB)
Leksyon-16
見ます
left right see / look shellfish / shell
kaliwa kanan makita / tingnan molusko / kabibi
P.86 (504KB)
Leksyon-17
hundred thousand yen / circle coin / ball money
daan libo yen / bilog barya / bola pera
P.91 (410KB)
Leksyon-18
grass earth / soil bamboo sound
damo lupa kawayan tunog
P.97 (630KB)
Leksyon-19
正しい
correct / right sentence book
tama pangungusap aklat / libro
P.103 (360KB)
Leksyon-20
weather rain sky
panahon / klima ulan kalangitan
P.109 (433KB)
<apendiks>
Reviews from lesson 1 to lesson 5
Reviews mula sa aralin 1 hanggang 5
Do, if studies up to lesson 5 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 5 ay natapos.
P.115 (212KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 10
Reviews mula sa aralin 1 haggang 10
Do, if studies up to lesson 10 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin10 ay natapos.
P.117 (188KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 15
Reviews mula sa aralin 1 haggang 15
Do, if studies up to lesson 15 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 15 ay natapos.
P.119 (193KB)
Reviews from lesson 1 to lesson 20
Reviews mula sa aralin 1 haggang 20
Do, if studies up to lesson 20 are completed.

Gawin kung ang pag-aaral hanggang sa aralin 20 ay natapos.
P.121 (214KB)
PATTOMI JITEN 80 (Comprehensive Index)
PATTOMI JITEN 80 (Comprehensive Index)
KANJI shown in this teaching material can be found easily.

Ang mga kanji na naitala sa materyal sa pagtuturong ito ay makikita ng madali.
P.124 (432KB)
KARUTA 80 KANJIS (Cards)
KARUTA 80 KANJIS (Baraha)
The playing cards based on this teaching material.

Ang playing cards (baraha) batay sa mga materyal na ito.
supplement
kapupunan
(1.7MB)

* Ang bahagi ng file hanggang dito ay PDF file.

 

 


To the top of this page