Thông tin mới

Ưu điểm của sách học này là đăng trên Internet, vì có thể đính chính hoặc đổi mới nên luôn luôn được cải thiện sách học dễ sử dụng. Vì vậy nếu bổ sung sách học mới hoặc cải biến các tài liệu đã có từ trước đến nay sẽ thông báo trên trang này.

2012 năm

  • Ngày 03 tháng 8
    • "Chữ Hán trình độ lớp 2" và "Chữ Hán trình độ lớp 3" được phát hành.

2011 năm

  • Ngày 01 tháng 12
    • "Chữ Hán trình độ lớp 1" được phát hành.

 


Trở lên đầu trong trang này