List of Digitized Periodicals

A B C Ç D E F G H I Ī J K L
M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
NO. HTU NO. TITLE Description
M
1369 (HTU no. 0825) Mâ’kes-i Efkâr-ı Askeriye : Ulûm ve fünûn ve edebiyat-ı askeriyeden bâhis, musavver gazetedir = Efquear-ı Asquerie : Journal illustre militaire Sayılar : 4 (2 Teşrînievvel 1324).
1370 (HTU no. 0222) Maârif : Perşembe günleri neşrolunur, fennî ve edebî musavver gazete

1-36 (26 Muharrem 1309-31 Mart 1308)

37-72 (2 Nisan 1308-5 Teşrin-i sani 1308)

73-107 (12 Teşrin-i sani 1308-29 Temmuz 1309)

108-150 (5 Ağustos 1309-15 Eylül 1310)

151-204 (22 Eylül 1310-9 Teşrin-i sani 1311)

V: 1-35 (30 Teşrin-i sani 1311-29 Ağustos 1312)
Sayılar : Sene 1-4, cilt I-VII : 1-204 (26 Muharrem 1309-9 Teşrînisâni 1311); sene 5 : 1-35 (30 Teşrînisâni 1311/25 Cemâziyelâhir 1313-29 Ağustos 1312/1 Rebîülâhir 1314).
1373 (HTU no. 0999) Maarif ve Medeniyet : Edebî, ilmî ve fennî aylık mecmuadır Sayılar : 2-3 (14-15) (Şubat-Mart 1924).
1374 (HTU no. 0318) Maârif Vekâleti Mecması : Tebliğler, raporlar ve tetkikler

  1-4 (1 Mart 1341-1 Eylül 1341)

5-7 (1 Teşrin-i sani 1341-1 Mayıs 1926)

8-11 (1 Temmuz 1926-Mayıs 1927)

12-13 (Ağustos 1927-Eylül 1927)

14-16 (Kanun-ı evvel 1927-Mayıs 1928)
Sayılar : 1-16 (1 Mart 1341/1925-gün/ay yok 1930).
1375 (HTU no. 1822) Maarif Vekaleti Tebliğler Mecmuası  Sayılar : 1-6, 8-16 (15 Şubat 1926-15 Mayıs 1927).
1377 (HTU no. 0541) Maarif Yolu : Onbeş günde bir çıkar siyasî, terbiyevî, ilmî ve fennî mecmuadır  Sayılar : 5-6 (15 Ağustos 1925); 7-8 (15 Eylül 1925).
1378 (HTU no. 0319) Maârifi Umûmiye Mecmuası : Umûm Mütekaidin-i Askeriye Cemiyeti tarafından şimdilik ayda iki defa neşrolunur, içtimaî ve iktisadî müstakillü'l-efkâr Türk gazetesidir  Sayılar : I : 1-24 (15 Kânunuevvel 1339-15 Kânunusâni 1340); IV : 59 (1 Kânunusâni 1927).
1379 (HTU no. 0933) Maç : Ayda bir neşrolunur, spor mecmuasıdır  Sayılar : I : 1-2 (15 Kânunusâni-Şubat 1926).
1380 (HTU no. 1151) Maddiyat : Her ayın onbeşinde intişar eder, Türk gençliğinde hars-i fennîyenin inkişafına hâdimdir  Sayılar : I : 1-9, 11 (15 Kânunusâni 1925-11 Kânunusâni 1926).
1381 (HTU no. 0304) Mahâsin : Her rumî ayın 25 inci günü neşrolunur, hanımlara mahsus musavver gazetedir

1-6 (Eylül 1324-Şubat 1324)

7-12 (Mart 1325-Teşrin-i sani 1325)
Sayılar : I-II : 1-12 (Eylül 1324-Teşrînisâni 1325).
1382 (HTU no. 0095) Mahfil : Īlmi, edebî, içtimai ve şimdilik şehrî mecmuadır

1-35 (Zilkaade 1338-Ramazan 1341)

36-68 (Şavval 1341-Ramazan 1344)
Sayılar : I-VI : 1-68 (Zilkade 1338-Ramazan 1344/Mart 1926).
1383 (HTU no. 1402) Malatya : Şimdilik haftada bir neşrolunur siyasî, dinî, ilmî, fennî, iktisadî Türkçe gazetedir  Sayılar : 12 (12 Kânunusâni 1340); 86 (11 Haziran 1341); 108/249 (1 Teşrinisanî 1928).
1389 (HTU no. 0306) Maliye Muharrerât-ı Umûmiye Mecmuası  Sayılar : (1339); (1 Kânunusâni 1340-31 Ağustos 1340); (1 Kânunusâni 1341-30 Mart 1341); (1 Nisan 1341-Haziran 1341); (1926).
1391 (HTU no. 1248) Ma'lum : Aşka geldikçe kulaklarını gösterir el-ma'lum gazetedir. Cumartesi ve salı günleri neşrolunur  Sayılar : I : 1-6 (7-27 Kânunuevvel 1326).
1393 (HTU no. 1008) Ma'lumât : Haftalık fennî, edebî, sıhhî resimli gazete  Sayılar : 1-9 (6 Haziran 1334/1336/1918-3 Teşrînievvel 1334/1336/1918).
1394 (HTU no. 0013) Ma'lumât = Journal Politique Quotidien Illuster “Ma'lûmât” : Hilâfet-i Muazzama-i Īslâmiyye ve Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye'nin celîlesine ve maarif ve sanayi-i nefisenin teammüm ve terâkkisine hizmet eder hergün vakt-i zuhrda neşrolunur cerîde-i musavvere-i Osmâniyyedir 

1-200 (21 Mayıs 1313-7 Kanun-ı evvel 1313)

201-400 (8 Kanun-ı evvel 1313-26 Haziran 1314)

401-521 (27 Haziran 1314-4 Teşrin-i evvel 1314)

522-630 (5 Teşrin-i evvel 1314-13 Şubat 1314)

613-810 (14 Şubat 1314-12 Ağustos 1315)

811-939 (13 Ağustos 1315-19 Kanun-ı evvel 1315)

940-1062 (20 Kanun-ı evvel 1315-20 Nisan 1316)

1063-1184 (21 Nisan 1316-20 Ağustos 1316)

1185-1292 (21 Ağustos 1316-9 Kanun-ı evvel 1316)

1293-1408 (10 Kanun-ı evvel 1316-5 Nisan 1317)

1-48 (10 Şubat 1309-20 Nisan 1311)

1-28 (11 Mayıs 1311-21 Kanun-ı evvel 1311), supplement

10-23 (19 Ağustos 16 Teşrin-i sani 1311), 8-27 (14 Safer 1313-10 Receb 1313), 2-39 (22 Mayıs 1311-23 Mayıs 1312)

40-63 (30 Mayıs 1312-19 Kanun-ı evvel 1312)

64-88 (26 Kanun-ı evvel 1312-19 Haziran 1313)

89-115 (26 Haziran 1313-25 Kanun-ı evvel 1313)

116-141 (1 Kanun-ı sani 1313-2 Temmuz 1314)

142-166 (9 Temmuz 1314-24 Kanun-ı evvel 1314)

167-192 (31 Kanun-ı evvel 1314-1 Temmuz 1315)

193-216 (8 Temmuz 1315-16 Kanun-ı evvel 1315)

217-240 (23 Kanun-ı evvel 1315-1 Haziran 1316)

241-259 (8 Haziran 1316-12 Teşrin-i evvel 1316)

260-290 (19 Teşrin-i evvel 1316-24 Mayıs 1317)

291-316 (31 Mayıs 1317-29 Teşrin-i sani 1317)

317-344 (6 Kanun-ı evvel 1317-27 Haziran 1318)

345-371 (4 Temmuz 1318-16 Kanun-ı sani 1318)

372-400 (23 Kanun-ı sani 1318-28 Ağustos 1319)

401-423 (6 Eylül 1319-5 Şubat 1319)

1-72 (9 Haziran 1313-4 Temmuz 1314)

73-120 (7 Temmuz 1314-2 Haz:ran 1315), 47-61 (8 Nisan 1314-27 Mayıs 1314)
Sayılar : 1-48 (10 Şubat 1309-20 Nisan 1311); I-XIII : 1-10, 12-387, 389-423 (11 Mayıs 1311-5 Şubat 1913); I-VI : 1-306, 308-420, 422-705, 721-954, 956-1101, 1103-1278, 1280-1300, 1302-1406, 1408, 2346, 3008 (21 Mayıs 1313R/1317/ 1897-13 Mart 1319/ 26 Mart 1903) Ma'lumat; 1, 6, 8, 21, 2-9, 12-28 Īlave-i Ma'lumat; 9-10, 12-21, 23 “kısmü'l-Arabi”; 8-9, 10, 12-15, 17-19, 21-25, 27 Hanımlaar Mahsus Ma'lumat; Fihrist 1. sene, 1. cilt; 1-29, 48 Īlave-i Ma'lumat; 4 Ma'lumat “ilan kısmı”; III : 49-72 Īlave-i Ma'lumat cilt sonunda; IV : 73-96 Īlave-i Ma'lumat cilt sonunda; V : 97-120 Īlave-i Ma'lumat cilt sonunda; VI : 121-144, Īlave-i Ma'lumat cilt sonunda; VII : 145-174 (Īlave-i Ma'lumat cilt sonunda ayrı paket halinde); VIII : 175-192, Īlave-i Ma'lumat sayısıyla birlikte; IX : 193-216 Īlave-i Ma'lumat sayısıyla birlikte; X : 217-240, Īlave-i Ma'lumat sayısıyla birlikte; XI : 241-265, Īlave-i Ma'lumat sayısıyla birlikte; XII 266-273, 276-282, 295, 301, 302, 304.
1395 (HTU no. 0134/5) Ma'lumat-ı Mütenevvia  Sayılar : 1 (1309).
1396 (HTU no. 1133) Ma'mûret'ül-Azîz : Şimdilik her çarşamba neşrolunur, vilâyet gazetesidir  Sayılar : III : 82 (5 Mayıs 1301/2 Şaban 1302/17 Mayıs 1885).
1397 (HTU no. 0040) Manastır : Vilayetin haftada bir defa neşrolunur resmî gazetesi 

1022-1071 (2 Mart 1321-22 Şubat 1321)

1124-1173 (7 Mart 1323-20 Şubat 1323)
Sayılar : XXI : 1022-1071 (1321/1905); XXIII : 1124-1173 (7 Mart-20 Şubat 1323/1908).
1398 (HTU no. 1496) Manisa : Şimdilik cumartesi günleri neşrolunur, halkın menafiine uygun herşeyden bahseder, cumhuriyetçi ve müstakil, siyasî halk gazetesidir  Sayılar : I : 6, 7 (24-31 Kânunusâni 1341).
1399 (HTU no. 1497) Manisa Yeni Yurd : Şimdilik yalnız cumartesi ve salı günleri neşrolunur. Cumhuriyetçi Türk gazetesidir  Sayılar : I : 1 (13 Şubat 1926).
1400 (HTU no. 0272/3) Manzara : Mebâhis-i fennîye ve edebiyye, hıfzıssıhha, seyâhat, terâcim-i ahvâl ve roman gibi hususat-ı mütenevviadan bahseder, musavver Osmanlı mecmuası  Sayılar : I : 1-16 (1 Mart-8 Teşrînievvel 1303).
1401 (HTU no. 1439) Mardin : Her hafta pazartesi günleri çıkar vilayet gazetesi  Sayılar : 47 (9 Kânunusâni 1928).
1402 (HTU no. 0402) Ma'rifet : Türkçe ve Fransızca olarak haftada bir defa neşrolunur fennî ve edebî risâledir = le seul revue hebdomadaire Turco-Française  Sayılar : I : 1-16 (5 Mart-27 Ağustos 1314).
1405 (HTU no. 1182) Maşrık-ı Īrfân : Menâfi-i mülk ve devlete hâdim ilmî, edebî, içtimaî, siyasî Osmanlı gazetesidir. Haftada bir defa neşrolunur  Sayılar : 180, 331 (7 Şubat-6 Teşrînisâni 1326/1911).
1406 (HTU no. 1295) Matbaacılık ve Kitapçılık : Türk Yurdu Kitaphanesi'nin naşiri efkârıdır, şimdilik ayda bir neşrolunur  Sayılar : 1 (4 Kânunuevvel 1330).
1409 (HTU no. 1200) Mebâhis : Īlmî ve edebî mecmuadır  Sayılar : I : 1 (17 Mayıs 1924/1340).
1411 (HTU no. 1473) Mecelletü'l-Ezher  Sayılar : XIX (Recep 1367); XX (Ramazan 1368); XXI : (Muharrem 1369/1949).
1413 (HTU no. 2204) Mecmua-i Asâr : Her şehri arabi ibtidalarında neşr olunur mecmua-i edebiyedir  Sayılar : I : 1-6; II : 7-13 (1299-1303).
1414 (HTU no. 0224) Mecmua-i Ebüzziya : Fünûn ve maariften bahseder ve her şehr-i arabî ibtidasiyle onbeşinde neşrolunur, edebî ve siyasî risâle-i üsbûiyedir 

1-19 (10 Ramazan 1297-10 Cumadelahire 1298)

20-38 (1 Receb 1298-15 Muharrem 1302)

39-55 (1 Safer 1302-Zilkaade 1313)

56-63 (Zilhicce 1313-1 Safer 1315)

64-76 (15 Safer 1315-15 Şaban 1315)

77-88 (1316-1317)

89-104 (1317-17 Receb 1329)

105-123 (24 Receb 1329-9 Zilhicce 1329)

124-142 (16 Zilhicce 1329-1 Cumadelula 1330)

143-159 (8 Cumadelula 1330-2 Ramazan 1330)
Sayılar : I-VII : 1-159 (15 Ramazan 1297-2 Ramazan 1330).
1415 (HTU no. 0057) Mecmua-i Edebiye : Edebî, fennî, sınaî, ticarî gazetedir 

2-56 (11 Haziran 1315-19 Ağustos 1316), 1-48 (12 Teşrin-i evvel 1316-20 Eylül 1317)

49-85 (27 Eylül 1317-19 Eylül 1318)
Sayılar : I-II : 2-56 (1315-1316); I-II : 1-42, 44-51, 54-85 (12 Teşrînievvel 1316-1 Recep 1318).
1416 (HTU no. 0277) Mecmua-i Fünûn : Risâle-i mevkute 

1-12 (1279)

13-24 (1280)

25-33 (1281)

34-47 (1283-1284), 1 (1300)
Sayılar : I-V : 1-47 (Muharrem 1283-Safer 1284).
1417 (HTU no. 0551/2) Mecmua-i Fünûn-ı Askeri

1-6 (Mart -Ağustos 1298)

7-12 (Eylül-Şubat 1298)

107-197 (1 Mart 1303-31 Ağustos 1305)

197-287 (7 Eylül1305-6 Haziran 1307)

288-375 (13 Haziran 1307-25 Şubat 1308)

1-51 (4 Mart-24 Şubat 1309)

3-16 (1 Haziran 1335-1 Teemuz 1336)

45-51 (31 Mart 1339-30 Teşrin-i sani 1339)
Sayılar : 6 (11 Temmuz1292); 7 (1293); 2 (1294); Īlaveli Ceride-i Askeriye; (20 Eylül/16 Şevval 1295); XIX : 47, 51 (14 Mayıs1297/ 28 Cemâziyelâhir 1298-28 Mayıs1297/ 12 Receb 1298); XXV-XXVI : 108-172 (1 Mart1303/ 18 Cemâziyelâhir 1304-23 Şubat 1304/ 5 Receb 1306); XXVII-XXVIII : 173-273 (2 Mart 1305/ 12 Receb 1306-28 Şubat 1306/ 2 Şaban 1308); XXIX-XXX : 275-375 (4 Mart 1307/ 16 Şaban 1308-25 Şubat 1308/ 20 Şaban 1310); XXXI : 1-5 (4 Mart 1309/ 27 Şaban 13010-24 Şubat 1309/1 Ramazan 1311); XXXII : 1-8, 15-37, 48 (3 Mart 1310/ 8 Ramazan 1311-2 Şubat 1310/ 19 Şaban1312); XXXIII : 29 (28 Eylül 1311); XXXIII : 34 (2 Teşrînisâni 1311/ 26 Cemâziyelevvel 1313); XLIV : 1 (2 Mart 1322/ 20 Muharrem 1324); XLV : 19, 23, 29, 42 (19 Ağustos 1323/ 23 Receb 1325-7 Şubat1323/ 20 Muharrem 1326); XLVI : 18-21 (17 Temmuz 1324/ 2 Receb 1326-7 Ağustos 1324/ 23 Receb 1326); (25,5x35,6 ebadında;) XLVI : 1-2, 6-7, 16-25 (19 Ağustos 1324/ 5 Şaban1326-26 Şubat 1324/ 18 Safer 1327) (15x17 ebadında); XLVII : 1-8, 44-45 (5 Mart 1325/ 25 Safer 1326-14 Kânunuevvel 1325/ 15 Muharrem 1328); LX : 1-2, 4-11, 13-15 (15 Mart 1338-15 Teşrînievvel 1338) Ceride-i Askeriye; 1-12 (Mart-Şubat 1298) Mecmua-i Fünûn-ı Askeri.
1418 (HTU no. 0308) Mecmua-i Fünûn-i Bahriye 

cilt19-20

cilt21-22

diger

Sayılar : XI : (sayısı belirlenemeyen 19-192 sayfalar); XIV : 12 (1318); XV : 2, 5-6 (1319); XVI : 1-4, 7 (1324); XVII : 2, 5-8, 10-11 (1325); XVIII : 2 (1326); XIX : 1-12 (1327); XX : 1-2, 4-6, 8-10 (1328); XXI : 1-9 (1329); XXII : 2-4, 6 (1330).
1419 (HTU no. 0381) Mecmua-i Fünûn-i Baytariye  Sayılar : I : 1-15 (1 Eylül 1324-1 Mayıs 1325).
1421 (HTU no. 0329) Mecmua-i Ībretnüma : Edebî dergi. Īş bu mecmua beher mah-ı Arabî evahirinde bir defa çıkar  Sayılar : I : 1-5, 7 (Receb 1279-Şevval 1280) Mecmua-i Īber-i Īntibah; 9-16 (Receb 1279-Muharrem 1283) Mecmua-i Ībretnüma.
1422 (HTU no. 0800) Mecmua-i Īrşâd : Onbeş günde bir çıkar ilmî, musavver ve müstâkil mecmuadır  Sayılar : 2, 3, 5 (15 Teşrînisâni, 10 Kânunuevvel 1920, 20 Kânunusâni 1921).
1423 (HTU no. 1066) Mecmua-i Kemâl : Üç ayda bir neşrolunur risâle-i semâhedir  Sayılar : I : 1 (1 Haziran 1901/1316).
1424 (HTU no. 0134/4) Mecmua-i Lisân : Onbeş günde bir neşrolunur elsine, tarih, edebiyat vesaireden bâhis Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1-47 (17 Eylül 1315-19 Ağustos 1316).
1425 (HTU no. 0059/1) Mecmua-i Maârif : Īş bu gazete pazardan maada hergün neşrolunur. Menfaat-ı umûmiyeye aid şeyler meccânen tab' olunur  Sayılar : I : 1-60, 60/1-64/5, 65-67 (22 Haziran 1290/20 Cemaziyelevvel 1291-14 Eylül 1290/16 Şaban 1291); I : 1-99 (10 Haziran 1292/30 Cemâziyelevvel 1293/30 Eylül 1293-30 Eylül 1292/24 Ramazan 1293).
1426 (HTU no. 0114) Mecmua-i Muallim : Maarif Nezâretinin ruhsatiyle haftada bir neşrolunur  Sayılar : I : 1-52 (30 Eylül 1303/24 Muharrem 1305-21 Eylül 1304/25 Muharrem 1306); II : 53-58 (28 Eylül 1304/2 Safer 1306-3 Teşrînisâni 1304/10 Rebîülevvel 1306).
1427 (HTU no. 1327/1) Mecmua-i Mukarrerât-ı Temyiziye: Ceza kısmı : Hukuk ve ceza kısımlarına ait olmak üzere neşrolunur  Sayılar : I : 1-12 (1327).
1428 (HTU no. 1327/2) Mecmua-i Mukarrerât-ı Temyiziye: Hukuk Kısmı : Hukuk ve ceza kısımlarına ait olmak üzere neşrolunur 

I:1-12(1327) ceza kismi

I:1-12(1327) hukuk kismi

Sayılar : I : 1-12 (1327).
1429 (HTU no. 0391) Mecmua-i Nevresidegân  Sayılar : 1-2 (gün/ay yok 1298/1882).
1430 (HTU no. 1202) Mecmua-i Ruhî : Şimdilik onbeş günde bir çıkar ilmî mecmua = Revue Rouhi : Revue bimensuelle  Sayılar : I : 1-2 (15 Temmuz-1 Ağustos 1337).
1431 (HTU no. 0418) Mecmua-i Seneviye-i Bahriye 

numara? (1918-1334)

numara6 (1926)

Sayılar : I-IV : (1331-1334); VI : 1926.
1432 (HTU no. 0229) Mecmua-i Ulûm : Her arabî ayın birinde ve onbeşinde neşrolunur  Sayılar : I-II : 1-7 (1 Zilhicce 1296-1 Rebîülevvel 1297).
1433 (HTU no. 1028) Mecmua-i Umûr-i Nâfia : Her şehrî arabîde neşrolunur  Sayılar : I : 1-12 (Muharrem-Zilhicce 1302); II : 19-24 (Recep-Zilhicce 1303).
1434 (HTU no. 1309) el-Medâris : Taleb-i ulûm ve medaris-i Īslâmiyenin menafiine hâdim olup, perşembe günleri intişar eder dinî, edebî, içtimaî, felsefî mecmuadır  Sayılar : I : 1, 3-19 (2 Mayıs-19 Eylül 1329).
1435 (HTU no. 0237/2) Meddah  Sayılar : I : 1-32 (15 Muharrem-Cemâziyelâhir 1292).
1436 (HTU no. 1134) Medeniyet : Şimdilik perşembe ve pazartesi günleri neşrolunur  Sayılar : 2 (6 Kânunuevvel 1326).
1437 (HTU no. 0616) Medeniyet : Maarif ve edebiyata dair gazete  Sayılar : 27 (13 Mayıs 1876/ 1 Cemâziyelevvel 1293).
1441 (HTU no. 0348) Medrese-i Fünûn : Fünûn ve maariften bahseder, cüz cüz neşrolunur mecmuadır  Sayılar : I : 1-8 (15 Safer-15 Cemâziyelâhir 1300).
1442 (HTU no. 0241) ez-Medrese-i Hukuk 

1-32(5 Kanun-i sani 1296-10 Agustos 1297)

33-155(17 Agustos 1297-6 Kanun-i evvel ?)

Sayılar : I-III : 1-48, 82-86, 126, 128-134, 137-141, 145, 147-155 (5 Kânunusâni 1296R/ 1297H-9 Kânunuevvel 1298R/10 Safer 1300).
1443 (HTU no. 0941) Medrese Ī'tikadları : Mebâhis-i ilmiye ve mebâhis-i diniyeyi hâvi Īslâm cerîdesidir  Sayılar : I : 1-17 (6 Mayıs-6 Eylül 1329/17 Şevval 1331).
1444 (HTU no. 0796) Mefkûre : Fennî, ilmî, edebî, haftalık risâle  Sayılar : 9 (28 Haziran 1335).
1447 (HTU no. 1471) Mehtab : Mecelle ilmî, edebî, ahlakî, iktisadî, tarihî  Sayılar : I : 2, 5, 6 (1317).
1448 (HTU no. 0293) Mekârimü'l-Ahlâk : Haftada bir defa neşrolunur, hulkî ve edebî risâledir  Sayılar : I : 1-30 (14 Eylül 1324/1 Ramazan 1326-3 Ağustos 1325/29 Receb 1327).
1449 (HTU no. 0877) Mekâtib-i Askeriye-i Cenâb-ı Şâhâne Şâkirdânının Īmtihan-ı Umûmi Cetveli  Sayılar : 1 (1305).
1450 (HTU no. 1021) Mekteb : Her onbeş günde bir neşrolunur uşaklara mahsus musavver, edebî, fennî, ilmî mecmuadır  Sayılar : IV : 2 (18 Rebîülevvel 1332/1914).
1451 (HTU no. 0138) Mekteb : Onbeş günde bir defa perşembe günleri neşrolunur, edebî ve hikemî, fennî risâledir 

1. dosya

2. dosya

3. dosya

4. dosya

5. dosya

6. dosya

7. dosya

8. dosya
Sayılar : I-II : 1-97, 99, 100 (26 Temmuz 1307-Teşrînisâni 1309); III-IV : 1-5, 7-28, 30-39 (Kânunuevvel 1309-Eylül 1311); IV-V : 1-72 (Teşrînievvel 1311-30 Kânunusâni 1313).
1452 (HTU no. 0784) Mekteb Duyguları : Fennî, edebî, ahlakî, ilmî risâledir Sayılar : 2, 5, 7-8 (1331 gün/ay yok ).
1453 (HTU no. 0862) Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne Tevzi-i Mükâfat Cetveli  Sayılar : 1307-1308/1891; 1308-1309/1891; 1316-1317/1899; 1317-1318/1900; 1318-1319 /1901; 1320-1321/1902; 1321-1322/1903.
1454 (HTU no. 0227) Mekteb Müzesi : Şimdilik onbeş günde bir çıkar  Sayılar : I : 1-11; II : 12 (1 Mayıs 1329-1 Mart 1330).
1455 (HTU no. 0863) Mekteb-i Sultanî Tevzi-i Mükâfat Cetveli  Sayılar : 1304; 1309; 1313, 1319, 1320, 1918 ; 1319-1320 Mercan Mekteb-i Sultanî Tevzi-i Mükâfat Cetveli; 1322-1323 Mercan Mekteb-i Īdâdi Mülkiye-i Şahane Tevzi-i Mükâfat Cetveli.
1456 (HTU no. 0215) Mektebli : Zükûr ve inâs bilumûm mekteblilerin tenvir-i efkâr ve hissiyatına hâdim, ilmî, fennî, edebî, ahlakî, sınaî musavver haftalık mecmuadır 

1-24 (7 Teşrin-i sani 1329-5 Kanun-ı evvel 1329)

25-39 (12 Kanun-ı evvel 1329-10 Nisan 1330)
Sayılar : I-II : 1-35, 37-39 (16 Mayıs 1329R/1331H- 10 Nisan 1330R/1332H).
1457 (HTU no. 0775) Mektebli  Sayılar : 6-7 (t.y.).
1460 (HTU no. 1274) Memâlik-i Mahrûse : Cuma ve pazardan maada hergün neşrolunur, intişâr-ı maarif ve havadise dair Türk gazetesidir  Sayılar : 1-13, 16, 22-25, 27, 29, 31,-36, 38-47 (4 Haziran 1286/16 Rebîülevvel 1287-7 Cemâziyelâhir 1287/21 Ağustos 1870).
1462 (HTU no. 0088) Memleket  Sayılar : I : 1-79, 81-185 (10 Şubat 1335/1919-14 Ağustos 1335/1919).
1464 (HTU no. 1696) Memleket Çukurova'da : Adana Mıntıkası Maarif Eminliği himayesinde onbeş günde bir çıkar iktisadiyat, edebiyat, harsiyat hakkında mahallî tetkikler mecmuası  Sayılar : I, 1-3, 6, 9, 12-13 (15 Mart-29 Teşrînisâni 1928) Adana Mıntıkası Maarif Mecmuası ; yıl 1 : 1/14 (15 Mayıs 1929); yıl 1 : 2/15 (15 Haziran 1929) Çukurovada Memleket; yıl 2 : 25-38 (1 Mart 1931) Memleket Çukurova'da.
1467 (HTU no. 1106) Me'murîn : Sırf menâfi-i me'murîne hâdim ve bîtaraf olarak pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : I-II : 24 (17 Temmuz 1326); 90 (6 Temmuz 1327); 104 (18 Kânunusâni 1327).
1469 (HTU no. 0790) Menekşe : Onbeş günde bir neşrolunur edebî, ilmî, fennî, risâle  Sayılar : I : 1 (28 Mart 1327/1911).
1472 (HTU no. 0080/3) Meraklı Gazete : Her şeyden bahseder, resimli Türk aile gazetesidir  Sayılar : I : 1-18 (1 Eylül-28 Kânunuevvel 1926).
1473 (HTU no. 0206) Meram : Vatan ve milletin menâfiine hâdim dinî, siyasî, felsefî, edebî, içtimaî haftalık mecmuadır  Sayılar : 1-10 (30 Teşrînievvel-29 Kânunusâni 1324).
1474 (HTU no. 0399) Merdom  Sayılar : 351 (2 Hordâd 1327).
1479 (HTU no. 1099) Meslek : Haftalık resimli gazete  Sayılar : I : 1-38 (15 Kânunuevvel 1340/1924-1 Eylül 1341/1925).
1481 (HTU no. 2298) Meslek-i Īctimai : Īlm-i ictimai ta'mim ve mesail-i ictimaiyemize tatbik eder  Sayılar : I: 4-5 (t.y.).
1483 (HTU no. 0073) Mes'uliyet  Sayılar : I : 1, 3-11, 13-19 (27 Ağustos 1335/ 30 Zilkade 1337/1919-15 Eylül 1335/19 Zilhicce 1337/1919).
1484 (HTU no. 1098) Meş'âle : Onbeş günde bir neşrolunur, sanat ve edebiyat mecmuası  Sayılar : 1-8 (1 Temmuz-15 Teşrînievvel 1928).
1485 (HTU no. 1311) Meşrutiyet : Bilâ-tevfik cins ve mezheb, bilûmum Osmanlıların müsâvât-ı hukukuna ve menâfi-i siyasiye ve iktisadiyelerinin müdâfaasına hâdim bir cerîdedir  Sayılar : I : 3, 5, 15-16 (19 Mart 1326/1 Nisan 1910-29 Nisan 1910 hicri tarihin olduğu kısım eksik); II : 31 (18 Teşrînisâni 1327/1 Decembre 1911); III : 32 (2 Kânunusâni 1327/15 Janvier 1912); III : 36 (15 Temmuz 1328/18 Juillet 1912).
1486 (HTU no. 1043) Meşveret : Osmanlı Īttihad ve Terakki Cemiyet'nin vâsıta-i neşriyatıdır  Sayılar : I : 7 (14 Mart 1908); 202 (1 Aout 1908) “Mechveret Supplement Français”.
1487 (HTU no. 1110) Metin : Siyasî, ticarî, edebî ve askerî ceride-i Osmanidir. Kanun-i Esasî'nin tatbik-i ilânına müsadif 1324 senesi Temmuz’unun onbirinci günü şerefine müessis cerîde-i Osmâniyedir, hergün sabahları neşrolunur  Sayılar : I : 1-2, 4-6, 8, 18, 21, 23-24 (28 Temmuz-20 Ağustos 1324R/ 1326H/1908).
1491 (HTU no. 0569) Meziyet : Menâfi-i mülk ve millete hâdim terâkkiyât-ı medeniye ve bahriyeden bâhistir  Sayılar : I : 5, 9 (18 Teşrînievvel 1324/6 Şevval 1325/31 Teşrînievvel 1908-15 Teşrînisâni 1324/4 Zilkade 1326/29 Teşrînisâni 1908).
1492 (HTU no. 0315) Mezra'-i Maârif : Terâcim-i ahvâl ve mevadd-i tarihiye ve edebiyattan bahseder  Sayılar : I : 1-10 (Gurre-i Rebîülâhir-15 Şaban 1300).
1494 (HTU no. 0445) Midilli  Sayılar : I : 11, 40 (11 Cemaziyelâhir 1340/ Şubat 1922, 15 Muharrem 1341/ 7 Eylül 1922).
1495 (HTU no. 1153) Mihrâb : Ahlâkî, içtimaî, felsefî, tarihî, edebî mecmuadır, şimdilik onbeş günde neşrolunur 

1-16 (15 Teşrin-i sani 1339-1 Temmuz 1340)

17-28 (1 Ağustos 1340-1 Nisan 1341)
Sayılar : I-II : 1-28 (15 Teşrînisâni 1339-1 Nisan 1341).
1496 (HTU no. 0373) Mihverü'l-Ulûm : Dinî, ilmî, edebî mecmua-i Īslâmiyedir, onbeş günde bir kere neşrolunur  Sayılar : I : 1-8 (9 Kânunuevvel 1327/1911-1 Nisan 1328/1912).
1497 (HTU no. 0374) Mikyâs-ı Şerîat : Īleride hergün çıkarılmak üzere şimdilik muntazaman her hafta perşembe günleri neşrolunur, siyasî, şer'î, edebî ve fennî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1-29 (25 Eylül 1324/1908-9 Nisan 1325/1909).
1498 (HTU no. 0086) Millet : Yevmî gazete  Sayılar : I : 1-98 (27 Ağustos-3 Kânunuevvel 1341/1925)
1499 (HTU no. 0769) Millet : Şimdilik haftada iki gün neşrolunur edebî, fennî, ziraî, ticarî, içtimaî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 3 (21 Teşrînisâni 1335R/1919).
1500 (HTU no. 0085) Millet : Milletin menafiine hizmet eder ve hergün neşrolunur Teşrînievvel 1324/1908, I, 1-83 Sayılar : I : 1-4-, 51-83 (23 Temmuz-26 Teşrînievvel 1324/1908).
1505 (HTU no. 0712) Millet Yolu : Hukuk ve hâkimiyet-i milliyenin müdafiî, günlük gazetedir Sayılar : I : 62 (26 Nisan 1336/1920).
1506 (HTU no. 0691) Milli Bayrak : Irak Şarkdaki Īdil-Ural Türk Tatarları'nın Atanalık gazetesi ve birinci kurultayının tercüman-ı efkârıdır Sayılar : I : 1-4, 9-24, 29-35, 37-38, 40-44, 46, 49,50; II : 51/1-70/20, 72/22-73/23, 75/25-76/26, 78/28-79/29, 87/37-90/40, 94/44, 97/47-99/49; III : 100/1-102/3, 105/6-109/10, 112/13, 119/20, 125/26; IV : 142/1-143/2162/219, 166/25, 172/31; V : 179/9, 204/16, 230/42 (1 Noyayır/November 1935-6 Sinteber/September 1940).
1508 (HTU no. 0962) Millî Gâye : Sultanî Heyet-i Ta'limiyesi tarafından onbeş günde bir neşrolunur, içtimaî, edebî, fennî, tarihî resimli mecmuadır  Sayılar : I : 1-9 (1 Kânunuevvel 1338-1 Nisan 1339).
1509 (HTU no. 0429) Millî Gazete : Cumhuriyetçi, halkçı, siyasî Türk gazetesi Sayılar : I : 16, 39 (24 Teşrînisâni 1927, 13 Şubat 1928).
1513 (HTU no. 0253) Millî Mecmua : Her ayın birinci ve onbeşinci günleri çıkar, ilmî, edebî, iktisadî, fennî resimli mecmuadır 

1-29 (1 Teşrin-i sani 1339-15 Kanun-ı sani 1341)

30-58 (1 Şubat 1341-1 Nisan 1926)

59-87 (15 Nisan 1926-1 Haziran 1927)

88-113 (15 Haziran 1927-1 İkinci Teşrin 1928)
Sayılar : 1-137 (1 Teşrînisâni 1339/1923-Haziran 1932).
1514 (HTU no. 1052) Millî Mefkûre : Īlim ve sanat mecmuası  Sayılar : I : 1-5 (3 Mart-29 Temmuz 1338).
1516 (HTU no. 0507) Millî Nevsâl : Her sene Mart ibtidasında neşrolunur ve her şeyden bahseder Türk salnâmesi 

1 (1338) 

2 (1339) 

3 (1340) 

4 (1341)
Sayılar : 1. defa (1338/1922); 2. defa (1339/1923); 3. defa (1340/1924); 4. defa (1341/1925).
1517 (HTU no. 0310) Millî Ta'lim ve Terbiye Cemiyeti Mecmuası : Gayrî mevkut olarak neşredilir Sayılar : 1-6 (Eylül 1332-Şubat 1335).
1518 (HTU no. 1154) Millî Tetebbular Mecmuası : Īslâm medeniyeti ve Türk harsına ait, din, ahlâk, hukuk, iktisat, lisâniyât, bediiyât, fennîyât, bünye-i içtimâiye-i tetkikât

1-2 (Mart-Haziran 1331) 

3-4 (Temmuz-Teşrin-i evvel 1331) 

5 (1331) 
Sayılar : I-II : 1-5 (Mart-Kânunuevvel 1331).
1520 (HTU no. 0004) Milliyet 

1-38 (11 Şubat-20 Mart 1926)

39-86 (21 Mart-9 Mayıs 1926)

87-135 (10 Mayıs-30 Haziran 1926)

136-179 (1 Temmuz-14 Ağustos 1926)

180-225 (15 Ağustos-28 Eylül 1926)

226-271 (29 Eylül-14 Teşrin-i sani 1926)

272-318 (15 Teşrin-i sani-31 Kanun-ı evvel 1926)

319-377 (1 Kanun-ı sani-28 Şubat 1927)

378-436 (1 Mart-30 Nisan 1927)

437-494 (1 Mayıs-30 Haziran 1927)

495-543 (1 Temmuz-18 Ağustos 1927)

544-591 (19 Ağustos-5 Teşrin-i evvel 1927)

592-635 (6 Teşrin-i evvel 19 Teşrin-i sani 1927)

636-677 (20 Teşrin-i sani 31 Kanun-ı evvel 1927)

678-728 (1 Kanun-ı sani-20 Şubat 1928)

729-786 (21 Şubat-20 Nisan 1928)

855-912 (1 Temmuz-27 Ağustos 1928)

913-963 (28 Ağustos-17 Teşrin-i evvel 1928)

964-1006 (18 Teşrin-i evvel 30 Teşrin-i sani 1928)
Sayılar : 1-706, 708-719, 721-740, 746, 752-753, 755-783, 786, 855-959, 961-1035, 1038-1092, 1094-1115, 1117-1163, 1165-1212, 1214-1378, 1380, 1382-1696 (11 Şubat 1926-31 Teşrînievvel 1930); yıl: 1 sayı 73 (26 Juin 1927) le Milliett isimli Fransızca bir nüsha da vardır
1521 (HTU no. 1570) Milliyet : Siyasî, içtimaî, iktisadî milliyetperver Türk gazetesidir  Sayılar : 1-22, 26, 45 (21 Mart 1930-4 Temmuz 1930) Īnkılap; 46/1-63/18 (15 Mayıs 1931-11 Eylül 1931) Milliyet.
1524 (HTU no. 0075) Minber : Siyasî, ilmî, edebî, iktisadî, yevmî gazete Sayılar : I : 1-5, 7-9, 11-18, 20, 22, 24-25, 28-29, 31, 33, 35-37, 39-44, 46, 48, 50-51 (1 Teşrînisâni 1334/1918-22 Kânunuevvel 1334/1918).
1525 (HTU no. 0382) Mir'ât : Īş bu risâle umur-ı mezhebiye ve politikadan bahs etmeyerek, fünûn ve sanaiye müteâllik mevad ile harita ve resimleri hâvî olarak ayda bir çıkarılır  Sayılar : 1-3 (Ramazan-Zilkade 1279).
1526 (HTU no. 0131) Mir'ât-ı Âlem : Şuunât-ı medeniye, mebâhis-i fenniye ve edebiye, hıfzıssıhha, seyâhat ve terâcim-i ahvâl gibi husûsat-ı mütenevviadan bahseder, musavver osmanlı risâlesi Sayılar : I : 1-12 (10 Şaban-15 Zilhicce 1299/ 25 Haziran-27 Teşrînievvel 1882); 13-24 (t.y.); I : 1-6 (25 Haziran-22 Teşrînisâni 1300/14 Ramazan 1301-16 Safer 1302); 7-12 (t.y.); II : 1-2 (t.y.-1303 gün/ay yok).
1527 (HTU no. 1250) Mir'at-ı Âlem : Her perşembe günü neşrolunur, fennî ve edebî, seyâhat, terâcim-i ahvâl ve mîzah gazetesidir  Sayılar : I : 1-3 (7 Ağustos-21 Ağustos 1324R/ 1326H).
1528 (HTU no. 1409) Mir'ât-ı Girid : Haftalık gayr-ı resmî gazetedir  Sayılar : I-II : 11, 62 (9 Şubat, 25 Haziran 1302).
1529 (HTU no. 1205) Mir'at-ı Maârif : Terakki-i maarife hâdim ilmî, edebî, fennî, iktisadî Osmanlı risâlesidir Sayılar : I : 1-2 (16-21 Kânunusâni 1324/1908).
1531 (HTU no. 0774) Mir'at-ı Ulûm : Ayda bir çıkar, fennî, edebî, içtimaî mecmuadır Sayılar :I : 3 (Mart 1307/1891).
1532 (HTU no. 1038) Mir'at-ı Zaman : Siyasî, edebî, fennî, üsbûi Osmanlı ceridesidir Sayılar : VI : 231 (17 Rebîülevvel 1325/29 Nisan 1907).
1533 (HTU no. 0783) el-Mirsâd : Menâfi-i Īslâmiyeye hâdim dinî, ilmî, fennî, edebî [Türkçe] risâledir  Sayılar : I : 1-12, 14, 16, 18, 20-22 (2 Kânunuevvel 1329-7 Mayıs 1331).
1534 (HTU no. 0115) Mirsâd : Siyasîyâttan maada her şeyden baseder, haftada bir defa neşrolunur Sayılar : I : 1-25 (14 Mart-29 Ağustos 1307).
1535 (HTU no. 0375) Misbâh : Dinden, felsefeden, edebiyattan bâhis Türkçe gazetedir şimdilik haftada bir cuma günleri neşrolunur Sayılar : 1-8 (12 Eylül-Teşrînisâni 1324).
1537 (HTU no. 0065) Mizân : Yalnız perşembe günleri haftada bir neşrolunur Türk gazetesidir Sayılar : I-IV : 1-159 (22 Muharrem 1304/21 Ağustos 1886-28 Rebîülâhir 1308H/11 Kânunuevvel 1890); I : 1-135 (17 Temmuz 1324/1326H-11 Nisan 1325/1327H); 1-12, 14, 18 (8 Teşrînievvel 1335/1919-25 Teşrînievvel 1335/1919).
1538 (HTU no. 1104) Mizân : Haftada bir defa neşrolunur. Osmanlı Īttihad ve Terakki Cemiyet'nin vâsıta-i neşriyatıdır. Mizân (la balance). Oragan de la Jeure Turquie. Journal hebdomadaire  Sayılar : I : 21-22, 24-27, 29 (24 Mayıs 1897-19 Temmuz 1897).
1539 (HTU no. 1152) Mizânü'l-Hukuk : Ulûm-u şuûn-ı hukukiyeden bâhis, yalnız çarşamba günleri neşrolunur haftalık Osmanlı gazetesidir, Īzmir Dav'â Vekilleri Cemiyeti'nin vasıta-i neşridir 

I:1-29

I:30-50

II:1-50

Sayılar : I : 1-25, 29-39, 41-42, 45-46, 48-50 (8 Teşrînievvel 1324-11 Teşrînisâni 1325); II : 1-50 (5 Kânunuevvel 1325-9 Nisan 1327).
1546 (HTU no. 0693) Molla Nasreddin : Haftada bir defa çıkar Türk mecmuasıdır  Sayılar : III : 11 (1325/1909); IV : 5-6, 43-44(1325/1909); VIII : 4 (1331/1913); IX : 4 (1332/1914); XVII : 9 (1924/ 1342).
1549 (HTU no. 0295) Muahedât Mecmuası

1 (1294)

2 (1294)
Sayılar : I-III (1294/1877-1295/1878).
1550 (HTU no. 1235) Muahede : Demokrasi mesleğinin hâdim ve müdafiî siyasî, iktisadî, edebî cerîde-i Osmâniyedir  Sayılar : I : 1-7, 9-24 (5 Teşrînievvel-6 Kânunuevvel 1326).
1551 (HTU no. 0274) Muallim : Aylık dinî, fennî, edebî mecmua-i islâmiyedir  Sayılar : I : 1-12 (Şevval 1328-Ekim 1910); II : 1-12 (Ramazan 1330/Eylül 1912).
1552 (HTU no. 0163) Muallim : Ayda bir çıkar muallimler mecmuasıdır 

1-13(15 Temmuz 1332-1 Ağustos 1333)

14-25 (1 Eylül 1333-15 Eylül 1334)
Sayılar : I-III : 1-25 (15 Temmuz 1332-15 Eylül 1334).
1553 (HTU no. 1011) Muallim : Edebî, ilmî, fennî musavver risâle-i şiya'mâhedir  Sayılar : I-II : 5, 7-11, 13-14, 16-17, 19-20 (26 Kânunusâni 1331-25 Ağustos 1333).
1554 (HTU no. 1203) Muallim : Perşembe günleri neşrolunur, edebî, fennî risâledir  Sayılar : I : 1-2 (11-18 Eylül 1324).
1555 (HTU no. 1302) Mualimler Birliği : Īlmin nâşiri, muallimin müdafiidir  Sayılar : I : 1-6, 10 (15 Mart 1340-Mayıs 1341).
1556 (HTU no. 0194) Muallimler Birliği : Türkiye Muallimler Birliği tarafından ayda bir defa neşrolunur 

1-10(Temmuz 1341-Nisan 1926)

11-22 (Mayıs 1926-Nisan 1927)
Sayılar : I-II : 1-18 (Temmuz 1341/1925- Kânunuevvel 1926).
1558 (HTU no. 0165) Muallimler Mecmuası : Şimdilik ayda bir neşrolunur, terbiye ve meslek mecmuası 

1-19 (22 Eylül 1922-Mart 1924)

20-26 ( Nisan 1924-Kanun-ı evvel 1924)

27-41 (Kanun-ı sani 1925-Mayıs 1926)

42-54 (Haziran 1926-Teşrin-i evvel 1927)
Sayılar : I-VI, 1-54 (22 Eylül 1922-Teşrînievvel 1927); 2-33, 35-39 (15 Şubat 1930-9 Mayıs 1935).
1559 (HTU no. 0802) Mudhike : Roman, tiyatro ve sinema mecmuası  Sayılar : I : 1-3 (17 Kânunuevvel-1 Kânunusâni 1340/1924).
1561 (HTU no. 1401) Muğla'da Akyol : Cumartesinden ma'ada her gün neşrolunur Sayılar : I : 1 (29 Teşrînievvel 1341).
1562 (HTU no. 0338) Muhacir : Siyasîyât ile malûmat-ı ziraîye ve sınaîye-i ilmiyeden bâhis ve Rumeli Muhacirîn-i Īslâmiye Cemiyet-i Hayriyesi'ne hâdim, cumartesi ve perşembe günleri neşrolunur Türkçe gazetedir Sayılar : 1-90 (22 Kânunuevvel 1325/1909-20 Teşrînisâni 1326/1910).
1563 (HTU no. 0285) Muhâdarât ve Muktatafat : Onbeş günde bir neşrolunur, Efahim-i Īslamiye asarını havi risaledir  Sayılar : I : 1-24 (1 Rebîülevvel 1300-1 Safer 1301); II : 1-2 (Cemâziyelevvel-Cemâziyelâhir 1301).
1564 (HTU no. 0155) Muhâdenet= el-Muhadenet : Şimdilik haftada bir neşrolunur siyasî, iktisadî gazetedir Sayılar : I : 40-41 (2 Cemâziyelevvel 1346/1927); II : 72 (Muharrem 1346/1928): V : 240 (18 Cemâziyelâhir 1350/ 30 October 1931).
1565 (HTU no. 1281) Muhâmât : Ayda bir defa neşrolunur nazariyat ve mukarrerât-ı mahakim ve kavanin-i mer'iyeden bâhis mecmuadır 

n.1-8

n.9-25/26

n.27-1:45

n.2:46-15:59

n.16:60-24:68

Sayılar : 1-44 (10 Temmuz 1327-29 Ağustos 1334); 1/45-24/68 (1 Teşrînisâni 1337-1 Teşrînievvel 1339).
1566 (HTU no. 1282) Muharebe-i Umumiye Resimleri = Tesavir-i Cihan-ı Umumi = Album de la Grande Guerre

defter 1-5

defter 6-11

defter 12-15, 17-18

defter 19-24

defter 25-30

defter 31-33

Sayılar : Defter : 1-15, 17-33.
1567 (HTU no. 0261/2) Muharrir : Edebiyat, sanayi', bedâyi, terârcim-i ahvâl, tarih, coğrafya, seyahat ve saireden bahseder ve oniki nüshası bir senelik itibar olunur mecmuadır  Sayılar : I : 1-8 (Muharrem 1293H/1292R-Safer 1295H/1293R).
1569 (HTU no. 0980) Muhibbân : Müştak-ı hürriyet-i tâmme olan siyasiyattan maada her şeyden bahseder, bilcümle muhibbân-ı meşrutiyetin vâsıta-i neşr-i efkârı olarak her ay başı neşrolunur  Sayılar : I : 1-3, 6-12 (22 Ağustos 1325-23 Ağustos 1326); II : 1-9 (20 Kânunuevvel 1326-4 Mart 1328); III : 1-5 (14 Temmuz 1334-1 Mayıs 1335).
1570 (HTU no. 1201) Muhit : Perşembe günleri neşrolunur Sayılar : I : 1 (1324/1908).
1571 (HTU no. 0296) Muhit : Siyasîyattan maada her şeyden bahseder, onbeş günde bir neşrolunur mecmuadır  Sayılar : 1-7 (gün/ay yok 1305).
1573 (HTU no. 0119) Muhit : Resimli aylık aile mecmuası Sayılar : I-V : 1-55 (1 Teşrînisâni 1928-Mayıs 1933).
1574 (HTU no. 0377/2) Muhit-i Mesâi : Īlmî, edebî, siyasî, hukukî, mecmuadır  Sayılar : I : 1, 6-10 (24 Kânunuevvel 1326-1327).
1576 (HTU no. 1605) al-Muktataf : Mecelletün ilmiyye, sanaiyye, ziraiyye Sayılar : C. 59 : 3-6 (Eylül-Aralık 1921/ 28 Zilhicce 1339/ 2 Rebîülâhir 1340).
1577 (HTU no. 0620) Muktebes : Fünûn ve edebiyattan bahseder, haftalık risâledir Sayılar : I : 1 (2 Kânunuevvel 1315/8 Şaban 1316).
1578 (HTU no. 0794) Musavver Akl : Fennî, riyazî mecmuadır  Sayılar : I : 1-3 (9 Kânunusâni-Şubat 1324/1908).
1579 (HTU no. 1488) Musavver Akşam Şimendüferi : Haftada bir defa neşrolunur Sayılar : I : 1 (7 Şaban 1326/ Ağustos 1324).
1580 (HTU no. 1061) Musavver Cellâd : el-Üfürük ve Çıngırak nüshaları gibi ilk ve son defa çıkmıştır. Derûnunda bulunan destan şayan-ı takdir ehemmiyettedir  Sayılar : 1 (7 Eylül 1324/23 Şaban 1326).
1581 (HTU no. 0111) Musavver Cihan : Envâ-i ulûm ve fünûn ve edebiyat ve sanayi-i nefiseden ve bunların müteferriatından bahseder, haftalık Osmanlı gazetesidir Sayılar : I : 1-23 (25 Mart 1306/1890-26 Haziran 1307/1891); II : 1-44 (19 Ağustos 1307-19 Ağustos 1308).
1582 (HTU no. 1306) Musavver Çocuk Postası : Türk yavrularının bilgilerini yükseltmeğe çalışır, haftalık gazete Sayılar : I : 3 (17 Eylül 1339).
1583 (HTU no. 1206) Musavver Çöl : Siyasî, içtimaî, edebî, fennî gazetedir  Sayılar : 8, 12 (1333/1335H/ 15 Mayıs 1333/ 1335H).
1584 (HTU no. 0268) Musavver Devr-i Cedîd : Siyasî, fennî, edebî, içtimaî, haftalık musavver Osmanlı gazetesidir Sayılar : I : 1-10 (4 Mayıs-6 Temmuz 1325).
1585 (HTU no. 0503) Musavver Eczacı Nevsâli  Sayılar : 1328/1330/1912.
1586 (HTU no. 1207) Musavver Edeb : Haftalık edebî, fennî, siyasî gazetedir Sayılar : 1-6 (27 Haziran 1325-6 Ağustos 1325).
1587 (HTU no. 0377/5) Musavver Emel : Edebî, ilmî, felsefî, siyasî, risaledir Sayılar : 1-7 (23 Ağustos 1325/20 Şaban 1327-26 Teşrînisâni 1325/26 Zilkade 1326).
1588 (HTU no. 2353) Musavver Erganûn : Şimdilik onbeş günde bir neşrolunur, ilmî, fennî, felsefî, içtimaî risâledir  Sayılar : 1-7 (15 Teşrînievvel-16 Kânunusâni 1327).
1590 (HTU no. 0336) Musavver Fen ve Edeb : Edebî, fennî, tarihî, ticarî mevadd-ı fennîye-i askeriye ve bahriye ile umûr-i nafîa, ziraat ve sanayiden bâhis, fıkarat-ı lâtifeyi hâvi resimli ceridedir

I:1-III:106

III:107-IV:222

Sayılar : I-IV : 1-222 (31 Ağustos 1315/1899-5 Şubat 1319/ 17 Şubat 1904).
1591 (HTU no. 0117) Musavver Fen ve Edeb : Tashih-i ahlâk tevsi-i ma'lumât, menafi-i mülk ve devlete hâdim Osmanlı risalesi Sayılar : I : 1-18 (11 Mart-15 Temmuz 1315).
1592 (HTU no. 1053) Musavver Gençlik Vahdeti : Onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : I : 1-2 (8-29 Mayıs 1335/1919).
1593 (HTU no. 1054) Musavver Hâle : Şimdilik ayda bir defa neşrolunur sanayi-i nefîse gazetesidir, musîki, edebiyat, moda, tiyatro Sayılar : I : 1-3 (Kânunuevvel-Şubat 1325).
1594 (HTU no. 1020) Musavver Hukuk-i Etfâl : Hukuk-i etfâlden bâhis edebî, fennî, ilmî, ciddî haftalık mecmua  Sayılar : I : 1-4 (23 Kânunusâni-13 Şubat 1329/1913).
1595 (HTU no. 0339) Musavver Īslâm Salon Mecmuası : Īslâmların maddî ve manevî ilerlemesine çalışır, onbeş günde bir çıkar  Sayılar : I: 1-5 (27 Mart 1330-29 Mayıs 1330).
1596 (HTU no. 0197) Musavver Küçük Gazete = Le Petit Journal Illustre : Aile gazetesidir, ticarî, fennî ve sınaî = Revue commerciale, scientifique Turque. Türkçe, Īngilizce, Fransızca, Almanca olarak intişar eder Türk risâlesidir. Dünyanın her tarafında intişâr eder Sayılar : I : 1-11 (1 Temmuz-18 Eylül 1335); III : 11-12, 15-17, 20-27, 29-30 (7-15 Ağustos-13 Kânunuevvel 1339); IV : 1, 3-6 (7 Kânunusâni-7-15 Şubat 1340); V : 1, 5-6 (1 Teşrînievvel-15-31 Mars 1925).
1597 (HTU no. 1305) Musavver Küçük Osmanlı  Sayılar : I : 3 (20 Kânunuevvel 1325/1909).
1598 (HTU no. 0799) Musavver Maârif : Perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : I : 3 (28 Temmuz 1336/1339H).
1599 (HTU no. 0698) Musavver Mahâsin : Onbeş günde bir neşrolunur edebî, fennî, millî, içtimaî, risâledir  Sayılar : I : 1 (21 Şubat 1330/1914); I : 10 (10 Nisan 1335/1919).
1600 (HTU no. 1000) Musavver Ma'lûmât-ı Nâfia : Haftalık fennî, edebî, içtimaî ve iktisadî mecmua Sayılar : I : 1-24 (13 Şubat 1329-24 Temmuz 1330); 1-6 (11 Teşrînievvel 1329-6 Kânunuevvel 1329) Beni Okuyunuz; 1-15 (13 Şubat 1329-22 Mayıs 1330) Musavver Ma'lûmât-ı Nâfia; 16-18 (29 Mayıs-12 Haziran 1330) Beni Okuyunuz; 19-24 (19 Haziran 1330-24 Temmuz 1330) Musavver Ma'lûmât-ı Nâfia.
1601 (HTU no. 0786) Musavver Mecmua : Fennî, riyazî, edebî ve siyasî risâledir  Sayılar : I : 1-4 (Mart-Haziran 1909).
1603 (HTU no. 0331) Musavver Meşâhir-i Âlem : Fünûn ve maarif ve edebiyat ve terâcim-i ahvâl ve saireden bahseder musavver mecmuadır  Sayılar : I : 1-3 (10 Kânunuevvel-10 Kânunusâni 1297).
1604 (HTU no. 1007) Musavver Meşher : Edebî, ilmî, siyasî musavver mecmuadır, şimdilik haftada bir defa pazartesi günleri neşrolunur  Sayılar : 1-3 (24 Eylül 1324-6 Teşrînievvel 1324).
1605 (HTU no. 0809) Musavver Mevsim : Haftada bir defa cuma günleri muntazaman neşrolunur, siyasî Türk gazetesidir Sayılar : 1 (1324/1908) Musavver Mevsim gazetesinin ilave-i edebiyesi.
1606 (HTU no. 0695) Musavver Millî Türk Kollektif Şirketi Mecmuası : Īktisadî, ticarî, ziraî, fennî Türkçe, Fransızca, Arapça olarak iki ayda bir neşrolunur, gayrî siyasî mecmuadır Sayılar : II : 2 (Haziran 1928).
1607 (HTU no. 1035) Musavver Muhbir : Siyasî, edebî, fennî haftalık Osmanlı gazetesidir Sayılar : I : 1-2 (12-19 Eylül 1324/1908).
1608 (HTU no. 0235/2) Musavver Muhit : Her hafta perşembe günleri neşrolunur, siyasî, edebî, ilmî, felsefî mecmuadır 

n.1-22

n23-27

n.30-39

Sayılar : I-II : 1-22, 1/23-17/39 (23 Teşrînievvel 1324-30 Temmuz 1325).
1610 (HTU no. 1056) Musavver Nây : Haftalık resimli aile gazetesi Sayılar : I : 2-4 (10 Mart-29 Mart 1328).; 1-7 (18 Nisan-6 Haziran 1328)
1611 (HTU no. 1226) Musavver Necât-ı Millet = Nedjat-ı Millet : Osmanlı vatanımızın menâfi-i mukaddese-i siyasiye, iktisadiye ve maliyesini müdâfi, nısfî Türkçe ve nısfî Ermenice haftalık neşrolunur gazetedir  Sayılar : I : 1-2, 6-10 (20 Eylül –8 Kânunuevvel 1324/1908-11 Mart 1325/1908).
1613 (HTU no. 0515) Musavver Nevsâl-i Meşâhir  Sayılar : 1314/1896.
1614 (HTU no. 0513) Musavver Nevsâl-i Osmani 

1325

1326

1327

1328
Sayılar : 1. defa (1325/1909); 2. defa (1326/1910); 3. defa (1327/1329/1911); 4. defa (1328/1330/1912).
1615 (HTU no. 0493) Musavver Nevsâl-i Servet-i Fünun  Sayılar : 1. defa (1310/1894 (baskı tarihi 1311/1895); 2. defa (1311/1895 (baskı tarihi 1312/1896); 3. defa (1312/1896); 4. defa (1313/1897); 5. defa (1314/1898).
1616 (HTU no. 0105) Musavver Papağan : Şimdilik haftada bir defa pazartesi günü neşrolunur, vatan ve millete hâdim siyasî ve musavver mîzah gazetisidir = Papaghan. Journal politique et chariyari illustre colore Sayılar : I : 1-39 (6 Eylül 1324/1908-30 Temmuz 1325/1909).
1617 (HTU no. 1330) Musavver Rusya ve Japonya Vakayi'-i Harbiyesi  Sayılar : XIII : 1-3 (1332).
1618 (HTU no. 0492) Musavver Salnâme-i Servet-i Fünun

sene 2

sene 3

sene 4
Sayılar : 2. defa (1327/1911); 3. defa (1328/1912); 4. defa (1329/1912).
1619 (HTU no. 0178) Musavver Seyf ve Kalem : Fünûn-i askeriyeden bâhis ve Ordu-i Osmâni'nin terakkiyatına hâdim olmak üzere ayda bir defa neşrolunur  Sayılar : I : 1 (1 Teşrînievvel 1324/1908).
1620 (HTU no. 0332) Musavver Seyyar : Siyasî, edebî, fennî Osmanlı gaetesi, şimdilik haftada iki defa neşrolunur Sayılar : 1 (26 Temmuz 1324/1326H/1908) Seyyar.
1621 (HTU no. 2354) Musavver Şâhika : Siyasî, içtimaî, edebî, mizahî pazartesi günleri neşrolunur mecmuadır Sayılar : I : 1 (29 Teşrînisâni 1326) 2-3 (t.y).
1622 (HTU no. 1204) Musavver Şebâb : Evlâd-ı vatanın tezhîb-i ahlâkına, maarif ve fikr-i ziraati ta'mîme hâdim haftalık risâledir Sayılar : I : 1-8, 11 (7 Kânunusâni 1325-7 Mart 1359).
1623 (HTU no. 0249, 0272/2) Musavver Terâkki : Şimdilik perşembe günleri neşrolunur, menafi-i millet ve devlete hâdim, edebî ve fennî Osmanlı gazetesidir

sene5:aded1-sene5:aded47(21 Subat 1317-31 Subat 1318)

sene6:aded1-sene7:aded47(24 Subat 1318-7 Nisan 1321)

sene4:numara1-sene8:aded47(19 Agustos 1316-29 Mart 1322)

sene9:numara1-vol3:no11(21 Eylul 1322-8 Mayis 1324)

sene5:aded2-sene2:aded52(23 Kanunievvel 1313?-?)

Sayılar : I : 1-50 (24 Temmuz 1313/6 Rebîülevvel 1315-25 Haziran 1314/17 Safer 1316); II : 1-19 (Terakki) ; II : 20-52 (Musavver Terakki) ; III : 1-42; III : 2, 4, 8, 10-11 (1314-1316); IV : 1-11, 48 (1316-1317); V : 1-48 (1317); VI : 1-48 (1319-1320); VII : 1-14, 16-48 (1320-1321); VIII : 1-48 (1321-1322); IX : 1-23 (1322); IX : 1-48 (6 Teşrînisâni 1322-19 Ağustos 1923); X : 1-8, 10-13, 22-23 (11 Eylül 1323-28 Şubat 1323).
1624 (HTU no. 0333) Musavver Türkistan : Maârif ve terâcim-i ahvâl ve hususât-ı mütenevviadan bahseder risaledir Sayılar : 1 (4 Rebîülevvel 1299).
1625 (HTU no. 0976) Musavverü'l-Medrese : el-Medrese revue pedagogique et scientifique = Onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : I : 1 (1 Kânunusâni 1325).
1628 (HTU no. 0640) Musul : Vilâyetin haftalık cerîde-i resmiyesidir Sayılar : XI : 322 (1 Mayıs 1309/ 27 Şevval 1310H).
1630 (HTU no. 1287) Muvaffakiyet-i Millîye : Siyasî, ilmî, edebî, içtimaî, iktisadî, ziraî Sayılar : 1 (2 Temmuz 1339).
1632 (HTU no. 0400) Muvazene : Kuvve-i ibtidaiye ve esasiye-i muvazene ve mukayese, hukuk-i medeniye ve şahsiye-i muhakeme ve muhafaza esasına müstenid bîtaraf gazetedir  Sayılar : I-VIII : 271-372 (12 Mart 1319/26 Zilhicce 1320-9 Mart 1321/16 Muharrem 1323).
1633 (HTU no. 1476) Muzaffer : Şimdilik pazar ve perşembe günleri neşrolunur Sayılar : I : 1 (19 Ağustos 1324/1908).
1635 (HTU no. 1430) Mücahede : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur, siyasî, ictimaî, edebî, ilmî müstakil Türk gazetesidir Sayılar : IV : 101/16 (31 Ağustos 1338).
1636 (HTU no. 0550) Mücâhede-i Milliye : Şimdilik haftada iki defa neşrolunur, hür ve müstâkil Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I-II : 2, 55, 65, 79 (15 Eylül 1327-19 Haziran 1328).
1637 (HTU no. 0561) Müdâfaa-i Hukuk-i Vatan Sayılar : I : 2 (6 Kânunuevvel 1324/1908/25 Zilkade 1326).
1638 (HTU no. 0344) Müdâfaa-i Milliye = Die National Verteidigung : Askerî, fennî, Osmanlı gazetesidir Sayılar : I-III : 13-28, 40-41, 43-45, 49, 66-67 (15 Eylül 1327/1911-1329); IV : 1 (20 Ağustos 1330).
1639 (HTU no. 0580) Müddeî-i Umûmî  Sayılar : I : 1 (11 Mayıs 1325/1909).
1640 (HTU no. 1609) el-Müfîd = Al-Mufeed : Cerîdetün yevmiyyetün siyasiyyetün ammetün = A daily Arabic newspaper Sayılar : I : 1/186 (13 Şaban 1340/11 Nisan 1922).
1641 (HTU no. 0888) Mühendis Mektebi Mecmuası = Revue de l'Ecole d'Ingenieurs : Mühendis Mektebi Heyet-i Talimiyesi tarafından her ayın ilk haftası neşrolunur meslek mecmuasıdır  Sayılar : 1-7, 10, 12, 14-15, 17 (Haziran 1927-Teşrînievvel 1928).
1642 (HTU no. 0568) Müjde  Sayılar : I : 3, 5 (21 Kânunuevvel 1324/3 Kânunusâni 1908, 25 Kânunuevvel 1324/5 Kânunusâni 1908).
1643 (HTU no. 1284) Mülhakât : Hakimiyet-i millîye ve hukuk-ı ahâlinin müdafii fikr-i hürriyet ve müsavatın nâşiridir  Sayılar : 32/119 (18 Temmuz 1326).
1644 (HTU no. 0256) Mülkiye : Her ayın ibtidasında neşrolunur mecmuadır

I:1-II:9

III:10-III-18

III:19-IV:30

Sayılar : I-IV : 1-30 (1 Şubat 1324-1 Ağustos 1327).
1648 (HTU no. 0364) Mümeyyiz : Çocuklar için gazetedir  Sayılar : 1-49 (3 Teşrînievvel 1869-14 Teşrînievvel 1870).
1649 (HTU no. 0365) Mümeyyiz : Menâfi-i milliye ve havadis-i umûmiyeye dair Osmanlı gazetesidir

n.1-50

n.51-100

n.101-262I:1-II:9

Sayılar : 1-172 (28 Temmuz 1286/1869-12 Mart 1286/1870); 262 (5 Cemâziyelâhir 1287/1870); 283 (6 Recep 1287); 305 (1 Teşrînisâni/7 Şaban 1287/1870).
1651 (HTU no. 1060) Münasiptir Sayılar : 1/61-2/62 (23-31 Kânunuevvel t.y.).
1653 (HTU no. 0243/2) Münebbih= le Réveil de l'Orient : Türkiye'ye dair her türlü mesâilden bahseder ve ayda üç defa çıkar Türk gazetesidir  Sayılar : 1-4 (2 Teşrînisâni-7 Kânunuevvel 1881).
1654 (HTU no. 1470) el-Mürşid : Mecelletü diniyye, ilmiyye, edebiyye Sayılar : Yıl 4 cüz : 4-5 (Haziran-Temmuz 1929); yıl 7 : c. 4 : cüz: 5, 8 (1 Rebîülevvel, 1 Cemâziyelevvel 1348 / 4 Teşrînievvel 1929).
1655 (HTU no. 0025) Mürüvvet : Hergün neşrolunur Osmanlı gazetesidir

I:2-II:54

II:55-II:177

II:178-III:300

III:301-III:406

III:407-III:507

IV:1-IV:100

IV:101-IV:155

IV-117-IV:155

Sayılar : I : 2 (19 Kânunusâni 1302); II-III : 1-122, 124-487, 489-507 (5 Mart 1304-30 Şubat 1305); IV : 1-155 (19 Ağustos 1306-13 Kânunuevvel 1306).
1656 (HTU no. 0039) Müsâvât : Hubbü'l-l vatan mine'l-îman vatanın menafiine mahsus, haftada 6 defa çıkar, her nev'i havadisi câmi Osmanlı gazetesidir Sayılar : I : 1, 13, 20 (19 Kânunusâni, 13 Cemâziyelevvel 1293/5 Haziran 1876); II : 1-84 (27 Şevval 1293/2 Teşrînisâni 1876-13 Safer 1294/15 Şubat 1877) Sadâkat; II : 85-191 (14 Safer 1294/16 Şubat 1877-28 Haziran 1293/ 28 Cemâziyelâhir 1294/10 Temmuz 1877) Müsâvât.
1657 (HTU no. 1283) Müsâvât : Sabahları neşrolunur yevmî siyasî gazete Sayılar : 60, 183 (9 Kânunusâni, 13 Mayıs 1335/1919).
1661 (HTU no. 1059) Müşâhede : Īlim, fen, içtimaiyat ve milliyette fikr-i tenkidin neşriyatımızda intişarına çalışmalıyız, onbeş günde bir çıkar  Sayılar : I : 1-6; II : 7-8 (19 Kânunuevvel 1334-9 Nisan 1335).
1662 (HTU no. 0623) Müşterek Gazete : Īkdam, Akşam, Īleri, Tercümân-ı Hakikât, Tevhîd-i Efkâr, Tanin, Vatan, Vakit  Sayılar : 1-5, 7-8, 11-27 (7-21 Eylül 1339/1341/1923).
1663 (HTU no. 0109) Mütalâa : Fünûn ve edebiyattan bâhis Osmanlı gazetesidir Sayılar : I-II : 1-32, 34-37, 39-40 (22 Temmuz 1312-2 Zilhicce 1314/22 Nisan 1313).
1664 (HTU no. 2355) Mütalâa : Talebenin mânen ve maddeten istifadesine hâdim her şeyden bahseder Sayılar : I : 1-4 (21 Şubat 1326-4 Nisan 1327).
1665 (HTU no. 0697) Mütalâa Salonu  Sayılar : 1-8 (t.y.).
1666 (HTU no. 0231) Müteferrika : Īşbu risâle ulûm ve fünûndan, hükemâ-i müteahhirin ve mütekaddiminin ahvâlinden ve akvâlinden bahsedecek ve bazı mütehabba ile hikâyât ve efkâr dahi derc ve tahrir eyleyecektir  Sayılar : 1-3 (gün/ay yok 1290).
backtotop
N
1668 (HTU no. 0225) Nâbi : Edebî, fennî, hikemî haftalık Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 1-11 (9 Mayıs 1325/2 Cemâziyelevvel 1327
1670 (HTU no. 0116) Nahid : Âsar-ı edebiye ve mevadd-ı fennîyeyi havidir (Hamiyet-Hanid)  Sayılar : I : 1-17 (17 Nisan-1 Kânunusâni 1302).
1671 (HTU no. 0130) en-Nahlah : “The bee” Illustrated eastern and western periodical  Sayılar : I : 1-24 (1877-1878); II : 1-24 (1878- 1879).
1672 (HTU no. 0625) Nahl-i Emel : Fennî ve edebî risaledir Sayılar : I : 1-5 (10 Mart-19 Nisan 1302).
1673 (HTU no. 0359) Nâme-i Frengistân : Musavver mecelle-i Frengistân  Sayılar : I : 3 (1303/1924).
1674 (HTU no. 0666) Nâsıh = Le moniteur : Haftalık gazete Sayılar : I : 1-3 (9 Eylül 1339/1923-7 Teşrînievvel 1339/1923).
1676 (HTU no. 2160) Nasreddin Hoca : Hace-i merhum tarafından Hürriyet-i Osmaniyeye tebareken ihda kılınan risaledir (mizah mecmuası)  Sayılar : 1 (gün/ay yok 1324/1908).
1677 (HTU no. 0354) Nasreddin Hoca : Perşembe ve Pazartesi günleri çıkar siyasî, mizahî gazete  Sayılar : I-II : 1-104 (6 Kânunusâni 1927-2 Kânunusâni 1928).
1678 (HTU no. 0955) Nasreddin Hoca : Haftada ik defa neşrolunur, siyasî, edebî, ictimaî, mizah gazetesidir  Sayılar : 1, 29 (20 Eylül, 8 Kânunusâni 1330).
1681 (HTU no. 0680) Nazikter : Edebî, ahlâkî, içtimaî Türk gazetesidir  Sayılar : 3-17, 19-20, 22-35, 38-41, 43-48, 51-75, 78, 80-102, 104-107, 109-118, 120-125, 128-143, 145-146, 148-149, 151, 153, 156-159, 161, 163, 165-166, 172-173, 175-179, 188, 191, 194 (1 Temmuz 1333/11 Ramazan 1335-30 Kânunusâni 1929).
1682 (HTU no. 2363) en-Necah (Arabic) Sayılar : II : 57 (1871).
1683 (HTU no. 1400) Necât : Perşembe günleri neşrolunur cumhuriyetçi Türk gazetesidir Sayılar : II : 73 (30 Temmuz 1341).
1685 (HTU no. 0859) Necm-i Âti : Edebî, içtimaî, terbiyevi ve spordan bâhis mecmuadır Sayılar : 1, 4 (1 Kânunusâni, 23 Mart 1928).
1686 (HTU no. 0343) Necm-i Terakki : Vatan ve millet menafiine yarar, şimdilik haftada bir defa perşembe günleri vakt-i zuhrda neşredilir Sayılar : I-II : 1-25, 36, 43-45 (7 Ağustos 1324/23 Receb 1326-30 Temmuz 1325/25 Receb 1327); 47 (20 Ağustos 1325/16 Şaban 1327); 49 (3 Eylül 1325/1 Ramazan 1327).
1687 (HTU no. 1260) Nedim : Haftalık edebî mecmua Sayılar : I-II. 1-18 (16 Kânunusâni 1335/1919-5 Haziran 1335/1919).
1688 (HTU no. 1187) Nefir : Mizahi ve edebî Sayılar : 1-19 (5 Şubat-21 Haziran 1922).
1690 (HTU no. 1245) Nekregu ile Pişekâr : Şimdilik çarşamba günleri neşrolunur, resimli mizah gazetesidir Sayılar : 8 (8 Temmuz 1325).
1691 (HTU no. 1303) Nesl-i Âti : Osmanlı talebesinin tenvir-i efkâr ve müdafa-i hukukuna hâdim ilmî, fennî, edebî, musavver mecmuadır Sayılar : 1-3 (10-26 Temmuz 1328).
1692 (HTU no. 0696) Neşter : Teb’a-yı beşeriyenin selamet-i mesturesini teşrih ve tahlil eder mizahi gazetedir Sayılar : 1, 3, 9 (10 Nisan, 1 Mayıs, 13 Haziran 1325).
1694 (HTU no. 1304) Neva Yahut Sada-yı Ermeniyân : Şimdilik yalnız cumartesi günleri neşrolunur  Sayılar : I : 1-3 (27 Rebîülâhir, 5, 13 Cemâziyelevvel 1328-24 Nisan, 1, 9 Mayıs 1326).
1696 (HTU no. 0287) Nevruz : Onbeş günde bir neşrolunur siyasiyattan maada her şeyden bahseder Sayılar : I : 1-10 (1 Mart 1300-15 Temmuz 1301).
1697 (HTU no. 0510) Nevsâl-i Afiyet 

1. defa

2. defa

3. defa

4. defa

Sayılar : 1. defa (1315/1317/1899); 2. defa (1316/1900); 3. defa (1320/1904); 4. defa (1322/1906).
1698 (HTU no. 0497) Nevsâl-i Asır  Sayılar : 1. defa (1313 (baskı tarihi 1314/1896); 2. defa (1314 (baskı tarihi 1315/1897); 3. defa (1316/1898).
1699 (HTU no. 0488) Nevsâl-i Askeri  Sayılar : 1. defa (1316/1898); 2. defa (1321/1903).
1700 (HTU no. 0502) Nevsâl-i Baytari  Sayılar : 1334/1918.
1701 (HTU no. 0517) Nevsâl-i Ma’lumat Sayılar : 1315/1317/1899; 1319/1901.
1703 (HTU no. 0514) Nevsâl-i Millî  Sayılar : 1. defa (1330).
1704 (HTU no. 0512) Nevsâl-i Osmani  Sayılar : 1. defa (1307-1308/1890 (baskı tarihi 1307/1890).
1705 (HTU no. 0491) Nevsâl-i Ragıb  Sayılar : 1. defa (1324/1908)
1708 (HTU no. 0565) Nevzâd-ı Vatan : Haftalık bîtaraf siyasî, ilmî, edebî Türk gazetesidir Sayılar : I : 11 (1 Eylül 1324/18 Şaban 1326/14 Eylül 1908).
1709 (HTU no. 0546) Neyyîr-i Hakikat : Mesail-i içtimaiyeden ve siyasiyeden ve ulûm-i ahlâkiye ve medeniyeden bâhis ve selâmet-i mülk-i millete hâdim, hürriyet-i kâmileyi haiz, haftada iki defa neşrolunur Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I-III : 10-11, 14-15, 18, 77, 85, 118, 162, 165, 236 (11 Temmuz 1324-31 Mart 1326).
1710 (HTU no. 0314) Nihal : Siyasetten maada her mesailden bahseder
1713 (HTU no. 0112) Nilüfer : Şimdilik onbeş günde bir çıkarılır Sayılar : 1-12, 14-15, 18-24 (1 Rebîülevvel 1304-15 Safer 1305); 1-24 (1 Rebîülevvel 1305-15 Safer 1306); 25-60 (Rebîülevvel 1306-Safer 1309).
1714 (HTU no. 0734) Nilüfer  Sayılar : 2 (3 Şubat 1336).
1715 (HTU no. 1611) Nimet : Şimdilik haftada üç defa neşrolunur  Sayılar : I : 45 (3 Temmuz 1328/ 16 Temmuz 1912).
1717 (HTU no. 0956) Nokta : Mesâil-i mezhebiye ve siyasiye müstesna olmak üzere saha-i fünûn ve edebiyata rehpeyma-i bahs ve makala olunur ve hafta aşırı pazartesi günleri neşredilir mecmua Sayılar : I : 1-7 (1 Receb-24 Ramazan 1305).
1721 (HTU no. 0857) Nur : Haftalık edebî mecmua Sayılar : I : 1-2 (1-10 Nisan 1340).
1723 (HTU no. 0250) Nümûne-i Terakki : Haftalık fennî risâledir, hasıl olan temettü leylî ve neharî “Nümune-i Terakki” mektebine aittir Sayılar : I : 1-7 (26 Mart-28 Mayıs 1303/1887).
backtotop
O
1724 (HTU no. 0718) Ocak : Millî gayenin inkişafına çalışır, on günde bir neşrolunur mecmuadır  Sayılar : I : 1-19 (13 Teşrînisâni 1333-30 Mayıs 1334).
1737 (HTU no. 0638) Orak Çekiç : Siyasî, amele ve köylü gazetesi  Sayılar : 7 (5 Mart 1925); 9 (18) (20 Temmuz 1936).
1738 (HTU no. 1012) Ordu ve Donanma : Fünûn ve mesail-i askeriyeden bahis mecmua-i askeriyedir, zamanımız usûl-ü harbini ve terakkiyât-ı askeriyesini gösterir  Sayılar : 1-5 (Mart 1328-Temmuz 1328); 11 (Haziran 1330).
1739 (HTU no. 0858) Ordu Neşideleri = Epopees d’Armek : Resimli büyük ve aylık mecmua-i milliye Sayılar : I : 1 (1 Ağustos 1341/1925).
1740 (HTU no. 1449) Ordu Salnâmesi 

sene1330

devamı

devamı
Sayılar : 1330/1914.
1743 (HTU no. 1276) Orman ve Av : Orman Mekteb-i Âlisi Mezunları Cemiyeti tarafından ayda bir neşrolunur  Sayılar : 1, 2-10 (Nisan-Teşrînisâni 1928); II : 15 (1929); III : 25, 29-30 (1930); X : 3 (1937); XVI : 8, 10 (1944); XXXI : 4 (1955), 27 (1959) ; XXXII : 11 (1960); XXXV : 3-4, 6-11 (1963); XXXVI : 10 (1964); 8,10 (1965); XXXVIII : 4, 8-9 (Ağustos- Eylül 1966).
1746 (HTU no. 0412) Orman ve Maâdin ve Ziraât Mecmuası Sayılar : I : 1-2 (1 Temmuz-1 Ağustos 1300); 1-12 (13 Temmuz-1 Şubat 1305) Orman ve Maâdin Mecmuası; III : 5 (Temmuz 1312/Safer 1314) Orman ve Maâdin ve Ziraat Mecmuası.
1747 (HTU no. 0866) Orman Mekteb-i Âlisi Mecmuası : Ormancılığın cemi’ şuubatından bahis aylık mecmuadır  Sayılar : 1-5, 7, 10-11 (Ağustos 1333-Mayıs 1334).
1749 (HTU no. 1100) Osmanlı : Müstakil yevmî gazete Sayılar : I : 255 (7 Şubat 1885).
1750 (HTU no. 0078) Osmanlı : Müstakil yevmî gazete  Sayılar : I : 1-7, 9-11, 16-27, 29, 32, 34, 36-38, 41, 43 (4 Mart 1325/1909-10 Rebîülâhir 1327/1909).
1751 (HTU no. 0038) Osmanlı : Osmanlı menafiine hizmet eder gazetedir  Sayılar : I : 1-70, 88-89 (29 Temmuz 1293-26 Teşrînievvel 1293).
1752 (HTU no. 0430/1) Osmanlı Askeri : Efrad-ı Asâkir-i Osmaniye'nin ta’lim ve terbiyelerine hâdim haftalık askerî gazetedir Sayılar : I : 1 (13 Mart 1325).
1753 (HTU no. 0889) Osmanlı Genç Dernekleri : Ayda bir neşrolunur terbiyevi ve içtimai mecmua  Sayılar : I-III : 1-26 (1 Eylül 1333-1 Temmuz 1336).
1754 (HTU no. 0511) Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi  Sayılar : 1329/1913.
1757 (HTU no. 0916) Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Mecmuası : Ulûm-i riyaziye ve hikemiye, fenn-i makine ve elektrik ilmü'l-maadin, umur-i nâfı'a, usûl-i mimarî inşaat-ı miyâhiyeden bâhis risale-i mevkutedir  Sayılar : I : 2, 5-7, 11 (Teşrînisâni 1325-Ağustos 1326).
1759 (HTU no. 1186) Osmanlı Ressamları Cemiyeti Gazetesi : Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin naşir-i efkârıdır, sanayi-i nefisenin her şubesinden bahseder, ayda bir kere neşrolunur  Sayılar : 1-18 (7 Kânunusâni 1326-1 Temmuz 1330).
1760 (HTU no. 0276/1) Osmanlı Serîriyât Mecmuası : Ayda bir neşrolunur 

1:1-1:11

2:12?-2:24?
Sayılar : I :1-12 ; II : 1/13-12/24 (Mart 1326-Şubat 1327).
backtotop
Ö
1764 (HTU no. 0646) Öğüt : Amal-i milliyeye hizmetkâr, menâfi-i vataniyeye hürmetkâr ve müstakillü'l-efkâr yevmî Türk gazetesidir Sayılar : IV-V : 639, 642, 645, 648, 650, 652, 654, 677, 63-66/761-764, 798, 803, 806, 821, 823, 826, 831, 833-836, 839 (1337-1338).
1765 (HTU no. 0708) Öğüt : Cumartesi ve salıdan başka her gün çıkar halk gazetesidir  Sayılar : 42 (19 Eylül 1335).
1766 (HTU no. 0801) Öksüz Yurtları Mecmuası : Ayda iki defa neşrolunur  Sayılar : I : 10-11, 14 (30 Teşrînisâni-30 Kânunusâni 1333).
1769 (HTU no. 0316) Özdilek : Īrfan zümresinin nâşir-i efkârıdır, aylık meslekî, edebî ve ilmî mecmua Sayılar : 1 (10 Temmuz 1339); 10 (28 Haziran 1340); 24 (24 Şubat 1926); 9/35 (1928).
1771 (HTU no. 2144) Öztürk : Siyasetten maada her şeyden bahseder, muhtelif lisânlarda neşrolunur ve her neşrinde 60 devletin 1306 memleketine Īstanbul Īkinci Katib-i Adlî vasıtasiyle meccanen tevzii olunur. Īntizamı aleme hadim, insaniyetperver ve beynelmilel ilânatı muhtevi kısmı bulunan Türk mecmuasıdır  Sayılar : I : 2 (Teşrînisâni 1928).
backtotop
P
1774 (HTU no. 0258) Papağan : Çarşamba günleri neşrolunur, haftalık edebî mîzah gazetesi 

1-63

64-125

126-234+
Sayılar : I-IV : 1-185, 191, 193,195, 207-208, 210, 234 (23 Nisan 1340/1924-24 Ağustos 1927); V: 3, 5, 9 (4 Nisan-16 Mayıs 1928); 48, 65-70, 72-75, 77-78, 81-87, 89-98, 100 (1929-1 Mart 1930).
1775 (HTU no. 0851) Parça Bohçası : Mecmua-i aile, her ayın birinci ve onbeşinci günleri çıkar  Sayılar : I : 1 (gün/ay yok 1305 / 1889).
1776 (HTU no. 1328) Pars : La revue litteraire Persane (Parse)= Mecelle est edebî, mahî dûbar münteşir mişûd  Sayılar : I : 1-6 (8 Şaban 1339/15 Avril 1921-22 Şevval 1339/7 Julliet 1921).
1778 (HTU no. 0422) Paşaili : Siyasî halk gazetesi Sayılar : I : 12 (5 Nisan1339).
1779 (HTU no. 0134/2) Payidar : Siyasîyattan maada her şeydan bâhis onbeş günde bir neşrolunur musavver Osmanlı risâlesidir Sayılar : I : 1-2 (15 Safer-1 Rebîülevvel 1305).
1780 (HTU no. 0621) Payitaht Sayılar : I : 1-41, 43, 45-56 (26 Kânunusâni-5 Nisan 1337/1921).
1785 (HTU no. 1148) Perde : Vakti geldiği zaman açılır perde-i ibrettir Sayılar : I : 1, 4-5 (3 Kânunuevvel, 21 Teşrînisâni-12 Kânunuevvel 1327).
1790 (HTU no. 0792) Pervin : Perşembe günleri neşrolunur, edebî, ilmî risâle-i üsbûiyedir  Sayılar : I : 1-5 (24 Kânunuevvel 1325/1909-21 Kânunusâni 1325/1909).
1791 (HTU no. 0692) Peyam : Hergün sabahları neşrolunur

1. yıl: 1-29, 32-34, 48-?, 178-217, 219-220, 235-242

yil6:adet1:243-yil6:adet88:330

yil6:adet89:331-yil6:adet149:391
Sayılar : 1. sene 1-29, 32-34, 48-49,177-217, 219-220, 235-242 (15 Zilkade 1331H/7 Teşrînisâni 1329/ 20 Teşrînievvel 1913-28 Şaban 1332H/9 Temmuz 1330/ 22 Temmuz 1914); III : 1/243-123/365, 125/367-149/391 (2 Ağustos 1335/1919-13 Kânunuevvel 1335/1919).
1792 (HTU no. 0185) Peyâm-ı Sabah Edebî Nüsha  Sayılar : I : 1-43 (16 Teşrînisâni 1329-19 Haziran 1330 ) Peyâm-ı Edebî; I : 44-45 (26 Haziran-3 Temmuz 1330); VI. Yıl : 1/46-3/48 (14 Ağustos-28 Ağustos 1330) Peyâm; VI. sene 4/49-21/64 (4 Eylül 1335-1 Kânunusâni 1336) Peyâm-ı Edebî; 22-32 (8 Kânunusâni 1336-8 Nisan 1336) Peyâm-ı Sabah Edebî Nüsha.
1796 (HTU no. 0152) Pinti : Şimdilik onbeş günde çıkacaktır  Sayılar : I : 1 (28 Rebîülevvel 1316/15 Ağustos 1898).
1797 (HTU no. 0266/2) Piyade mecmuası  Sayılar : I : 1, 5 (Mayıs, Eylül 1925).
1801 (HTU no. 1119) Polis : Perşembe günleri neşrolunur, haftalık gazetedir  Sayılar : 1-30 (18 Ağustos 1327 /31 Ağustos 1911-22 Mart 1328 /4 Nisan 1912).
1803 (HTU no. 0175) Polis Mecmuası : Polisin tenvîr-i fikrinde ve mesleğin terâkkisine hâdim resmî mecmuadır 

27-62

63-85

86-110

112-159

160-196

197-226+parça
Sayılar : I : 27 (15 Ağustos 1330); I : 40-63 (1 Mart-15 Şubat 1331); II : 64-102 103-110 (1 Mart 1332-1Şubat 1335); III : 112, 116, 118, 121-125, 127-165, 168-226 (1 Nisan 1335-1 Ağustos-Teşrînievvel 1928); IV : 279-294 (Mart1932-Haziran 1934); V : 295-301 (Temmuz 1934-Nisan 1935); VI : 302, 307-310 (Temmuz 1935-Temmuz 1937).
1807 (HTU no. 1029) Posta ve Telgraf Mecmuası : Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâreti tarafından her ay iptidasında neşrolunur

  1-numarasız

numarasız

49-68

69-95

96-222
Sayılar : I-XXI : 1-62, 64-65, 67, 69, 76-84, 86, 88-90, 92-101, 103-104, 106-107, 173, 176, 182, 196-197, 206, 208-209,215, 220, 222 (Mart 1317-Eylül-Teşrînievvel 1337).
1812 (HTU no. 1414) Protesto : Her gün ve icabında bir veya iki defa neşrolunur, Türkçe, Arapça siyasî ve şuûn-ı muhtelifeden bâhis musavver menâfi-i mülk ve devlet ve meşrutiyete hâdim Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 3-4 (22-23 Kânunusâni 1324/1908).
1815 (HTU no. 0134/3) Pul Mecmuası = Poul Medjmoussi : Ayda bir def’a neşrolunur, fennî, edebî, risâle-i mevkutedir = Revue mensuelle scientifique et litteraire  Sayılar : 1-26 (19 Ağustos 1313-29 Teşrînievvel 1314).
1817 (HTU no. 1169) Punar : Türkiye Muallimler Birliği tarafından onbeş günde bir çıkarılır halk gazetesidir  Sayılar : I : 1 (15 Kânunusâni 1340).
1818 (HTU no. 1170) Püsküllü Belâ : Çarşamba günleri neşrolunur, ahval-i zamanı tenkide sezadır, ismim o sebeble Püsküllü Bela'dır Sayılar : 1-7 (11 Şubat 1324/1908-25 Mart 1325/1909).
backtotop
R
1821 (HTU no. 0203) Ramazan : Ramazan-ı şerifde bâ'de'z-zuhr intîşar eder Osmanlı gazetesidir Sayılar : I-II : 1-26 (1-26 Ramazan 1327).
1822 (HTU no. 1172) Ramazan : Yalnız Ramazan-i şerifte intişâr eder, yevmî gazetedir Sayılar : I : 1-2, 5-6 (5-10 Mart 1927).
1823 (HTU no. 0490) Rasadhane-i Âmirenin Salnâmesi Sayılar : 1872 (baskı tarihi 1288/1871).
1825 (HTU no. 1143) Rehber : Haftada bir defa neşrolunur, siyasî ve ilmî, Īslâmî gazetedir Sayılar : III : 65 (23 Rebîülâhir 1316/ 10 Eylül 1898).
1827 (HTU no. 0814) Rehber-i Konya Sayılar : I : 1-4 (16 Haziran-12 Temmuz 1329/1331).
1828 (HTU no. 0813) Rehber-i Saadet : Siyasî, edebî, fennî gazetedir Sayılar : I : 1 (13 Eylül 1324/1908).
1829 (HTU no. 0967) Rehber-i Ticaret : Türklüğün iktisaden terâkki ve tealisine hâdim ticarî gazetedir = Guide de commerce organ de la maison economique Turque  Sayılar : I : 1 (1 Kânunusâni 1914).
1830 (HTU no. 0596) Rehnümâ : Şimdilik salı, perşembe ve cumartesi günleri münteşir, mevkûtî gazetedir Sayılar : 91-93 (Kânunuevvel-Kânunusâni 1335).
1832 (HTU no. 0120) Resimli Ay : Her ayın onbeşinde çıkar, resimli aylık mecmua

1:1-1:12

2:1-2:12

3:1-3:36/12

4:37/1-4:38/12

5:49/1-5:57/9
Sayılar : I : 1-12; II : 1/13-11/23 (Şubat 1340-Kânunuevvel 1341) Resimli Ay; 1 (Şubat 1926) Sevimli Ay; III : 1-6, 7/31-12/36 (Mart 1926-Şubat 1927) Sevimli Ay; IV : 1 /37-12/48 (Nisan 1927-Şubat 1928) Resimli Ay; V : 1/49-9/57 (Mart 1928-Teşrînisâni 1928); VI : Mart, Nisan, Haziran-Ağustos (1929), 7-9, 11-12 (Eylül-Teşrînisâni 1929, Kânunusâni-Şubat 1930); VII : 1-10 (Mart 1930-15 Kânunusâni 1931) 1-6 (t.y.) 7-12, 14-16, 18-31 (Eylül 1936-Kânunuevvel 1938) Resimli Ay.
1833 (HTU no. 0520) Resimli Ay Almanağı  Sayılar : 1928.
1835 (HTU no. 0090) Resimli Cuma : Perşembe günleri çıkar, hissiyatı ve vicdanı, terakkiyatı ilim ve fenle tenmiye etmeyi bilir lâik gazetedir

Nr. 1-14

Nr. 1-4, 7-14
Sayılar : I : 1-14 (21 Temmuz 1927-20 Teşrînievvel 1927).
1837 (HTU no. 0584) Resimli Dünya : Resimli halk gazetesi  Sayılar : I-II : 1-12, 1/13-7/19 (30 Nisan 1341/ 1925-15 Mart 1926).
1838 (HTU no. 0129) Resimli Dünya : Haftalık fennî, edebî, terbiyevi ve mizahî çocuk gazetesi, perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : I : 1-21 (4 Kânunuevvel 1924-23 Nisan 1925).
1839 (HTU no. 0902) Resimli Eczacı Gazetesi = Edjzadji : Şimdilik ayda bir neşrolunur, fennî, ictimaî, meslekî mecmua Sayılar : II : 6/18 (1 Ağustos 1326); XIII-XIV : 24, 27, 30-33, 36 (1327/1329H).
1840 (HTU no. 0942) Resimli Eşek : Nasreddin Hoca'nın Sayılar : I : 2 (t.y.).
1841 (HTU no. 1173) Resimli Eytâm Mecmuası : Īlmî, edebî, iktisadî, müstakil Türk gazetesidir Sayılar : I : 2 (15 Temmuz 1341/1925).
1842 (HTU no. 0218) Resimli Gazete : Perşembe günleri neşrolunur, fennî ve edebî haftalık resimli gazete

1-47

48-94

1-ek
Sayılar : I-V : 1-235 (14 Mart 1307-1314); 1-9, 10 (kapağı eksik), 13, 18 (29 Nisan 1315/1 Muharrem 1317-26 Temmuz 1315/30 Rebîülevvel 1317).
1843 (HTU no. 0410) Resimli Gazete : Her hafta cumartesi günleri neşrolunur, herşeyden bahseder, müstakillü'l-efkâr ve terakki perver, siyasî, resimli Türk gazetesi 

1:1-1:52

2:53-2:104

3:105-3:156

4:157-4:208

5:209-6:271

6:261-6:273

7:330-6:273
Sayılar : I-VI : 1-6, 8-244, 246, 248-271 (8 Eylül 1339-10 Teşrînisâni 1928); VI-VII: 272-330 (17 Teşrînisâni 1928-9 Kânunusâni 1930); VIII : 21-23 (19 Şubat-5 Mart 1931).
1844 (HTU no. 0519) Resimli Gazete Salnâmesi  Sayılar : 927.
1845 (HTU no. 0092) Resimli Hafta : Haftada bir perşembe günleri çıkar resimli gazetedir  Sayılar : I : 1-38 (4 Eylül 1340-23 Nisan 1341).
1849 (HTU no. 0302) Resimli Hikaye : Her ayın onbeşinde çıkar, aylık hikaye mecmuası  Sayılar : I-II : 1-12, 1/13-2/14 (Eylül 1927-Teşrîni- evvel 1928).
1850 (HTU no. 0496) Resimli Īktisad Salnâmesi  Sayılar : 1926-1927 (baskı tarihi 1926).
1852 (HTU no. 0254) Resimli Kitab : Her ayın onbeşinde neşrolunur edebî, siyasî, felsefî, fennî ve içtimaî mecmua- musavveredir 

n1-7

n8-14

n15-21

n22-28

n29-35

n36-42

n43-49

n50-51

fihrist
Sayılar : I-IX : 1-51 (Eylül 1324-Şubat 1329).
1853 (HTU no. 0140) Resimli Mecmua : Onbeş günde bir perşembe günleri çıkar, aile ve genç mektebliler mecmuası

sayı1-27

27-50

51-76
Sayılar : I-II : 1-24, 26-76 (19 Mart 1341-Haziran 1928).
1854 (HTU no. 0170) Resimli Mekteb Âlemi : Onbeş günde bir neşrolunur, edebî ve fennî mecmuadır Sayılar : 1-7, (10 Temmuz-15 Teşrînievvel 1329) 1/10-11, 13-14 (14 Kânunuevvel 1329-10 Nisan 1330).
1855 (HTU no. 0142) Resimli Perşembe : Türkiyenin en mükemmel haftalık mecmuasıdır

1:1-1:34

1:35-2:70

2:71-2:104

3:105-3:130

3:131-3:156

3:157-199
Sayılar : I-IV : 1-199 (28 Mayıs 1341/1925-14 Mart 1929).
1856 (HTU no. 0303) Resimli Roman Mecmuası Sayılar : I : 1-5 (1 Mart 1325/1909-1 Temmuz 1325).
1857 (HTU no. 0856) Resimli Salon Mecmuası Sayılar : 1-2 (23 Teşrînievvel-10 Teşrînisâni 1335).
1862 (HTU no. 0181) Resimli Uyanış : Menafi-i mülk-i devlete hâdim edebiyat, fünûn, sanayi, terâcim-i ahvâl, seyâhat, roman ve saireden bahseder musavver Osmanlı gazetesidir 

1-52

53-78

79-104

105-130

132-156

157-182

183-208

209-260

261-312

417-468

469-520

521-572

625-676

755/756-805

807-832

860-884

885-936

937-988

989-1023

1041-1069

1070-1092

1093-1119?

1145-1196

1197-1228

1249-1300

1355-1399

1405-1456

1457-1526

1527-1578

1579/105-1629/155

1632/158-1685/211
Sayılar : I-XXXVI : 1-130, 132-415, 417-623, 625-816, 824, 830-832,834-838, 840-880, 882-1071, 1073-1077, 1079-1118, 1126-1300, 1355-1356, 1360-1361, 1368-1469, 1471, 1474-1480, 1482-1483, 1501-1545, 1547-1626, 1628-1629, 1631-1636, 1639-1640, 1642-1653, 1655, 1657-1670, 1672-1685 (4 Mart 1307-25 Teşrînisâni 1928) Servet-i Fünun; XXXVII : 1/1686-1742, 1744-1760, 1762-1774,1777-130/1815 (6 Kânunuevvel 1928-28 Mayıs 1931) Resimli Uyanış; Yıl XLI-XLIV, cilt 70/6-75/11 : 131/1816-132/1817, 134/1819, 136/1821-140/1825, 142-1827-148/1833, 150/1835-205/1890, 209/1894-226/1911, 228/1913, 230/1915, 232/1917-285/1970, 1971-1985, 1987, 1989-2007, 2009-337/2022 (4 Haziran 1931-23 Mayıs 1935) Resimli Uyanış Servetifünun; Yıl XLVI-L, cilt 80/16-87/23 : 390/2075-431/2116, 433/2118-437/2122, 440/2125-452/2137, 454/2139, 456/2141-460/2145, 462/2147-464/2149, 466/2151, 468/2153-477/2162, 467/2164-480/2165, 482/2167-483/2168, 485/2170-501/2186, 503/2188-514/2199, 516/2201-520/2205, 522/2207-532/2217, 534/2219-542/2227, 544/2229-549/2234, 551/2236-552/2237, 555/2240-560/2245, 567/2252-588/2273, 589/2274-2337, 2339-2366 (28 Mayıs 1936-25 Kânunuevvel 1941) Servetifünün Uyanış; Yıl 51-54 cilt 88-95 : 2367-2445, 2447-2449, 2451-2459 (1 Kânunusâni-20 Nisan 1944) Resimli Uyanış.
1864 (HTU no. 0530) Resimli Yıl  Sayılar : I (1341/1925).
1866 (HTU no. 0982) Resimli Yurd : Her hafta salı günleri çıkar, memleket ve milletini sever, siyasî, mîzahî, fennî ve edebî Türk gazetesidir  Sayılar : I : 1, 8, 17-18 (9 Eylül 1340/1924-1341).
1867 (HTU no. 0887) Resimli Ziraat Gazetesi : Her hafta perşembe günleri neşrolunur Sayılar : I : 1-46 (1 Mart-28 Şubat 1321)
1869 (HTU no. 2189) Resmi Gazete

1-47

48-96

97-2311

231-337

338-406

407-546

547-623

624-726

727-848

849-944

945-1053
Sayılar : 1-13, 19-21 Ceride-i Resmiye; 22-67, 69-224, 226-356, 358-360, 362-373, 375-419, 421-598 Resmi Ceride; 599-762 Türkiye Cumhuriyeti Resmi Ceride; 763-855, 857-1025, 1027-1029, 1031-1053 (28 Cemâziyelevvel 1339/7 Şubat 1337-29 Teşrînisâni 1928); 1055-1056, 1062-1201, 1203-1513, 1517-1598, 1626-1747, 1751-2591, 2593-2691, 2693-2704, 2706-2893,2895-2968, 2971-2972, 2974-3266, 3268-3307, 3309-3451, 3453-3492, 3497-3560, 3563-3586, 3588-3590, 3592-3761, 3763-3820, 3822, 3824-3858, 3860-4098, 4100-4170, 4173-4329, 4331-4512, 4514-4559, 4561-4622, 4624-4651, 4653-4915, 4918-5005, 5010-5016, 5019-6217, 6220-8045, 8048-8295, 8298-8330, 8333-8795, 8800-9142, 9797-9858, 9860-10097 (2 Kânunuevvel 1928-31 Aralık 1958); 12295-12320, 12322-12413, 12415-12511, 12513-12600, 12602-12652, 12654, 12656-12756, 12758-12791, 12793-12801, 12804-12838, 12840-12872, 12874-13036, 13038-13121, 13124-13139, 13141-13526, 13528-13551, 13553-13563, 13566-13574, 13576-13779, 13781-13822, 13824-13829, 13831-14182, 14184-14246, 14248-14288, 14290-14352, 14354-14452, 14454-14570, 14752-14847, 14849-14970, 14972-15203, 15205-15215, 15217-15235, 15237-15238, 15241-15354, 15356-15509, 15511-15515, 15518-15548, 15550-15653, 15655-15686, 15688-15713, 15715-15749, 15752-15777, 15779-15862, 15864-15938, 15940-15948, 15950-16294, 16297-16330, 16333-16439, 16442-16452, 16458-16473, 16475-16491, 16493-16519, 16521-16530, 16533-16546, 16549-16558, 16561-16574, 16576-16581, 16583-16584, 16586-16590, 16592-16595, 16597-16695, 16697-16720, 16723-16747, 16749, 16751-16843, 16845-16851, 16854-16858, 16861-16867, 16870-16874, 16876-16898, 16900-16915, 16917-16922, 16926 (10 Mayıs 1966-11 Mart 1980) T.C. Resmi Gazete
1870 (HTU no. 0704) Resmi Tekirdağ : Haftada bir neşrolunur resmî vilâyet gazetesidir1928, I-II, 1- Sayılar : I : 35 (22 Teşrînievvel 1341); II : 81 (12 Temmuz 1928).
1876 (HTU no. 0622) Risâle-i Hâfi : Maarif Nezâreti Celîlesi’nin ruhsatiyle haftada bir defa cuma günü neşrolunur Sayılar : I : 1-5 (11 Kânunuevvel-8 Kânunusâni 1303).
1877 (HTU no. 0271/1) Risâle-i Mevkute-i Bahriye : Aylık askerî mecmua

  1:1-2:3

2:4-3:8(safya sırası düzensiz)

3:9-4:7(safya sırası düzensiz)

4:8-5:8

5:9-6:8

6:9-8:1

8:2-9:5

10:1-310

tarih kısmı
Sayılar : I-V : 1-12 sayı her yıl (Teşrînisâni 1330-Teşrinievvel 1335); VI : 1-11 (Teşrînisâni 1335-Eylül 1336); VII : 1-5 (Kânunusâni-Kânunuevvel 1340); VIII : 1-4 (Mart-Teşrînisâni 1341); IX : 1-5 (Şubat-Haziran 1926); X : 1-4 (1927); XI : 1-5 (Nisan 1928).
1878 (HTU no. 0923) Riyâziyât : Onbeş günde bir çıkar, mecmua-i fennîyedir Sayılar : I : 1, 6 (16 Kânunusâni 1329, 1 Nisan 1329); III : 1-3 (1 Mart-1 Nisan 1341).
1879 (HTU no. 0394) Robert Kolej Türk Talebe Hayatı  Sayılar : I (1926).
1881 (HTU no. 0356) Romanya : Bi-taraf Türk gazetesidir  Sayılar : II : 202 (6 Muharrem 1341/30 Ağustos 1922); VII-XI : 501-502, 504-561, 580 (25 Şevval 1346/16 Nisan 1928-2 Nisan 1932).
1882 (HTU no. 1030) Ruj-i Kürd : Şimdilik ayda bir neşrolunur Sayılar : I : 1-4 (6 Haziran-30 Ağustos 1329).
1883 (HTU no. 0446) Rumeli : Şimdilik on günde bir çıkar Türk gazetesidir Sayılar : I : 1 (26 Ağustos 1924).
1884 (HTU no. 0444) Rumeli : Hukuk-i Īslâmiye ve Osmâniyeye, ilme, edebe, fazilete, adalete hizmet maksadile neşrolunur, haftalık Türk gazetesidir / Filibe : Edhem Ruhi [Balkan], 25 Teşrînisâni 1321-21 Temmuz 1322, I, 1-31 Sayılar : I : 1, 3-15, 18-21, 23-31 (25 Teşrînisâni 1321-21 Temmuz 1322).
1885 (HTU no. 0286) Rumeli : Menâfi-i vataniyeye hâdim siyasî, ilmî, edebî cerîde Sayılar : I : 1-50 (12 Şubat 1288/ 26 Zilhicce 1286-28 Kânunusâni 1289/ 22 Zilhicce 1290); II : 51-76 (4 Şubat 1289/29 Zilhicce 1290/5 Ağustos 1290/4 Recep 1291) Rumeli ; 78-100 (16 Ağustos 1290/11 Receb 1291-17 Şubat 1290/23 Muharrem 1291) Zaman; 175, 334, 358, 486-490, 494, 496, 498, 500, 502-505, 508-511(512), 514-515, 517-525 (520-521, 521-522 olarak yazılı), 527, 529, 532, 542, 547-549, 587 (10 Temmuz 1326/16 Receb 1328-21 Teşrînievvel 1327/13 Teşrînisâni 1911/21 Zilkade 1329) Rumeli.
1887 (HTU no. 1322) Rusya ve Japonya Muharebesine Ait Musavver Resim Mecmuası = Album de la Querre Russo-Japonaisse Sayılar : 1-4 (1322 gün/ay yok).
1888 (HTU no. 1323) Rusya ve Japonya Muharebesine Müteallik Panorama = Panorama de la Querre Russa Japonaisse Sayılar : 1-3 (1320 gün/ay yok).
1889 (HTU no. 0579) Rûzâne Hemderd Sayılar : III : 102 (23 Şevval 1339/ 1922).
1892 (HTU no. 2218) Ruzname-i Şems  Sayılar : 1-29, 29 (30)-48 (22 Ağustos 1324H/ 8 Şaban 1326-23 Temmuz 1325/19 Receb 1327).
1893 (HTU no. 0576) Rûznâme-i Zemindâr  Sayılar : III : 4 ( 1322/1913); XI : 58 (7 Şaban 1342/14 Mart 1924); 169 (24 Receb 1351/24 November 1932)
1894 (HTU no. 0205) Rübâb : Hayat-ı edebiye nâmına perşembe günleri musavver olarak intişâr eder, edebî, içtimaî, felsefî mecmua 

n1-14

15-66

67-109

110-2:41(Rübab'a ek)
Sayılar : I : 1-40; II : 41-43; III : 44-116 (25 Kânunusâni 1327-26 Kânunusâni 1330).
1895 (HTU no. 0506) Rüsûmat Salnâmesi  Sayılar : 1. Defa (1330).
backtotop

S
1896 (HTU no. 0118) Sa’y : Onbeş günde bir def’a neşrolunur Sayılar : 1-13 (15 Teşrînievvel 1303-15 Nisan 1304).
1897 (HTU no. 2357) Sa’y-ü Amel : Īçtimaî, sınaî, ticarî gazetedir Sayılar : 1-8 (9 Kânunuevvel 1326-25 Mart 1327).
1898 (HTU no. 0823) Sa’y-ü Tetebbu’ : Onbeş günde bir çıkar, edebî ve içtimai mecmua  Sayılar : I-IV : 4, 25-36 (36 iki adet), 38-39 (15 Nisan 1327, 15 Şubat 1328-15 Eylül 1328).
1899 (HTU no. 0020) Saadet : Cumadan maada her gün neşrolunur Osmanlı gazetesidir 

1-100

200-101(ters ciltli)

300-201(ters ciltli)

301-374

375-450

451-520

521-600

751-825

826-900

900-976

977-1050

1051-1126

1127-1199

1200-1275

1276-1350

1351-1428

1429-1500
Sayılar : I-XI : 1-296, 299-602, 607-940, 942-964, 966-1088, 1091-1111, 1113, 1115-1217, 1219-1411, 1413, 1415-1446, 1448-1463, 1465-1499, 2365, 2710, 2785-2862, 2889, 2893-2894, 2901-2903, 2940, 2951-3045, 3047-3048, 3056, 3058-3116, XII : 3430; XIII : 3868 (20 Kânunusâni 1313); XVII : 21/4051, 54/4084 (4023)-66/4096; XXI : 6/4421; XXII : 272-274, 276, 284 (27 Kânunuevvel 1300/8 Kânunusâni 1885-18 Temmuz 1321/31 Temmuz 1905); XXII : 365 (20 Haziran 1323/3 Temmuz 1907); XXIII : 7-8, 10-11, 16-20, 25-26, 29, 36, 56, 62, 78-79, 94 (21 Temmuz 1324/5 Recep 1326-18 Teşrînievvel 1324/ 5 Şevval 1326); XXIV-XXVI : 98, 100, 110, 111, 114, 118, 125, 128, 139, 160, 167, 180, 188, 192, 197, 205-209, 218, 237, 256-260, 263, 268, 281, 366, 375, 778 (22 Teşrînievvel 1324/4 Teşrînisâni 1908-21 Eylül 1327/4 Teşrînievvel 1911).
1900 (HTU no. 0016) Sabah : Pazartesinden maada hergün çıkar Sayılar : 1-8 (25 Şubat 1254/ 12 Safer 1293-3 Mart 1255/19 Safer 1293); 9-250, 254, 257, 261, 287-288, 290, 302-303 (20 Safer 1293/4 Mart 1876-9 Rebîülevvel 1294/12 Mart 1877).
1901 (HTU no. 0015) Sabah : Hergün sabahları neşrolunur Sayılar : 1-1286, 1288-1290, 1292-1452, 1498-1737, 1772-1778, 1780-1794, 1796-1863, 1865-1932, 1935-2091, 2093-2108, 2110-2154, 2181, 2185, 2334, 2595-2596, 2598-2731, 2790, 2801, 2817, 2905, 2921, 2999, 3069, 3126, 3132, 3139, 3146, 3153, 3155, 3160, 3167, 3195, 3198-3201, 3203-3029, 3211-3212, 3253, 3436, 3443-3446, 3448, 3458, 3462, 3464-3473, 3475-3481, 3483-3489, 3491-3495, (18 Temmuz tarihli sayısı belirlenemeyen bir nüsha), 3532, 3534, 3538, 3540-3541, 3549, 3551-3555, 3557-3570, 3572, 3574, 3575, 3578, 3583, 3587, 3589-,591, 3595-3617, 3626, 3629-3630, 3634-3635, 3637-3639, 3641, 3668, 3717-3735, 3831-3851, 3853-3861, 3909, 3911, 3922, 3959-3960, 3967, 3972, 4018-4019, 4024, 4029, 4097, 4108, 4112, 4201-4212, 4217-4218, 4232, 4245, 4253-4254, 4289, 4306-4307, 4309-4312, 4314-4315, 4317-4318, 4324-4328, 4332, 4355-4359, 4409-4589, 4925, 4927, 4943, 4983, 4994-4995, 4998, 5053, 5094, 5171, 5265, 5273-5274, 5281, 5314, 5320, 5331, 5342, 5347, 5351, 5353 (eksik), 5355, 5357, 5359, 5362-5364, 5377, 5390, 5395, 5419, 5446, 5448, 5584, 5614-5618, 5634, 5706, 5772, 5774, 5871, 5970, 5985-5987, 6811, 7288, 7460, 7470-7474, 7477-7481, 7483, 7485-7486, 7494-7495, 7498, 7501, 7511, 7514-7515, 7522, 7530-7531, 7537-7541, 7546, 7551, 7557-7558, 7561, 7566-7570, 7574, 7577-7579, 7581, 7585, 7594, 7596, 7599, 7601-7614, 7616-7620, 7623-7625, 7637, 7645, 7655-7656, 7658-7659, 7662, 7664-7668, 7684-7685, 7687-7688, 7690, 7693, 7695-7696, 7698, 7700-7702, 7704, 7712-7713, 7717, 7720, 7726, 7733, 7736-7738, 7740-7741, 7745-7747, 7753-7756, 7759, 7766, 7772, 7777, 7779-7780, 7795, 7799, 7811, 7815, 7817, 7826, 7830-7831, 7834, 7838, 7844-7847, 7850-7851, 7853, 7856-7857, 7863, 7868, 7870, 7875, 7881, 7884, 7887, 7891, 7893, 7898, 7900, 7908, 7911, 7915-7916, 7940, 7943, 7948, 7950, 7953, 7957, 7960-7965, 7967, 7969-7971, 7973, 7978-7979, 7984, 7986, 7988, 7991, 8000, 8002, 8004-8005, 8022-8023, 8030, 8046, 8064, 8069, 8072, 8074, 8077, 8082, 8085, 8086, 8091, 8092, 8095-8096, 8099, 8101-8107, 8111, 8113-8116, 8118-8120, 8128, 8130, 8131, 8134-8137, 8143, 8144, 8147, 8150, 8162, 8168, 8169, 8172, 8199, 8200, 8203, 8205-8206, 8208, 8210, 8212, 8215, 8220, 8223, 8225, 8229, 8231-8232, 8239, 8240, 8245-8247, 8250, 8252, 8254, 8258-8259, 8262, 8266, 8268, 8275-8299, 8301-8303, 8305-8314, 1/8315, 3/8317-6/8320, 8321-8342, 8344-8348, 8350-8361, 8363-8372, 8374-8389, 8391-8399, 8402-8405, 8407, 8409-8412, 8418-8419, 8421-8424, 8428, 8435, 8473, 8512, 8515, 8517-8520, 8525-8539, 8543, 8548-8550, 8553-8554, 8577, 8590-8616, 8618-8622, 8688-8705, 8707, 9253, 8258, 8280-8281, 10006 (19 Ağustos 1305-27 Eylül 1333/1917)
1902 (HTU no. 0607) Sadâ-yı Hakk : Her gün neşrolunur ilmî ve siyasî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 9 (4 Eylül 1324).
1903 (HTU no. 1137) Sadâ-yı Hakk : Cumartesinden maada her gün neşrolunur, fikri müstakil, vicdanı hür, Türk'e dost olanın dostu Türk gazetesidir  Sayılar : (2 Eylül 1338 tarihli sayı); VI : 1290 (22 Temmuz 1340); 1411, 1424, 1441, 1515 (15 Ağustos, 31 Ağustos, 21 Eylül, 16 Kânunuevvel 1340).
1904 (HTU no. 1244) Sadâ-yı Millet : Cumartesi ve salı günleri neşrolunur menâfi-i Īslâmiyeye hâdim siyasî, içtimaî, iktisadî müstakil gazete  Sayılar : I : 8 (19 Temmuz 1927).
1905 (HTU no. 0988) Sadâ-yı Mâzlûm : Şimdilik haftada bir neşrolunur Sayılar :I : 2 (21 Kânunuevvel 1324/7 Zilhicce 1326H/1908).
1907 (HTU no. 1232) Sadâ-yı Millet : Cenub-ı Garbî Kafkas Cemiyet-i Īslâmiyesinin vâsıta-i neşr-i efkârıdır, şimdilik haftada üç defa neşrolunur Sayılar : I : 48, 59-61 (30 Ağustos-4 Teşrinevvel 1335).
1908 (HTU no. 0069) Sadâ-yı Millet Sayılar : I : 9, 18, 20, 41, 44, 46-47, 51-54, 91-94, 96, 100, 103-104, 108-110, 112, 116, 119-131, 133-139, 141, 143-149, 151-165, 167-192 (10 Teşrînievvel 1325/1909-28 Mayıs 1326/1910). 
1909 (HTU no. 0605) Sadâ-yı Şehba : Siyasî, ilmî, edebî, ticarî Osmanlı gazetesidir, pazardan maada her gün çıkar Sayılar : 143 (20 Nisan 1325).
1910 (HTU no. 1408) Sadâkat : Millet-i Necîbe-i Īslâmiye, Devlet-i Muazzama-i Osmâniye ile Romanya hükümetinin menâfiine hâdim, haftada bir defa çıkar islâm gazetesidir Sayılar : 4, 23 (10 Haziran, 21 Teşrînisâni 1313).
1912 (HTU no. 0895) Safâ : Edebî ve fennî Osmanlı mecmuasıdır Sayılar : I : 1-3 (31 Temmuz-11 Teşrînievvel 1304/1888).
1913 (HTU no. 1057) Safâhât-ı Şiir ve Fikir : Onbeş günlük edebî, ilmî risâledir Sayılar : 1-3 (6 Mart-3 Nisan 1330).
1916 (HTU no. 1112) Sağlık Dergisi = The Journal of Hygiere = Revue d'Hygiene  Sayılar : I-V : 1, 9-12 (1329-1333); 15-17 (1338/1922); numarası belirlenemeyen 1340 tarihli bir sayı, 1-3, 5, 10, 11, 15-16, 19 (1341-Teşrînievvel 1928); V-XVIII : 26-28, 30, 34-35, 55, 63, 76-83, 89, 94, 96, 98, 100-103, 105, 111 (Mayıs 1929-Eylül 1944) Sıhhiye Mecmuası; XX : 118-123 (1946) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Dergisi; XXI : 124-127, 129, 131-134 (1947); XXII : 1, 3, 5-7 (1948) Sağlık Dergisi.
1918 (HTU no. 0404) Sâika Sayılar :I : 15 (16 Mart 1922).
1919 (HTU no. 0566) Sâika : Hür ve bi-taraf Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1 (20 Şubat 1324/1909).
1921 (HTU no. 0989) Salâh : Nîmmâhe edebî, içtimaî, felsefî, fennî onbeş günde bir neşrolunur Osmanlı mecmuası Sayılar : 3-5 (15 Ağustos -16 Eylül 1327).
1922 (HTU no. 0091) Salâh : Mesleği ittihad, hedefi terâkkidir  Sayılar : I-III : 1-38, 48, 58, 71-73, 86, 186, 207, 210, 325, 341, 352, 370 (1325-1327) Silah; 1/232, 3/234, 5/236, 19/250, 28/258 (30 Mayıs-29 Haziran 1327) Salâh.
1923 (HTU no. 0516) Salık Veren Muhibban Salnâmesi  Sayılar : 1337/1339/1921.
1924 (HTU no. 0451) Salnâme-i Askeri 

5. defa

6. defa

7. defa

1304 sene

1306 sene

Sayılar : 1. defa (1282/1865); 2. defa (1283/1866); 3. defa (1286/1869); 4. defa (1287/1870); 5. defa (1291/1874); 6. defa (1292/1875); 7. defa (1293/1876); 1304 Mali/1888; 1306 Mali/ 1890; 1311Mali/1895
1926 (HTU no. 0495) Salnâme-i Gayret  Sayılar : 2. defa (1325/1907).
1927 (HTU no. 0500) Salnâme-i Hadika 

sayı 1290

1. çekim

2. çekim
Sayılar : 1290/1873.
1929 (HTU no. 1521) Salnâme-i Mecelle-i Kâbil = Annuaire de la Revue de Kaboul = Almanach de Kaboul 

1(1311)

2(1312)

3(1313))

4(1315)

Sayılar : 1. cilt 1311 (414, 25 s.); 2. cilt 1312/1933-1934 (503, 15 s.); 3. cilt 1313/1935-1936 (500, 4, 2, 6 s.); 4. cilt 1315/1936-1937 (600, 10, 12, 2 s.)
1931 (HTU no. 0509) Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye 

1. defa

2. defa

3. defa

4. defa

----

1. defa(1)

1. defa(2)

1. defa(3)

1. defa(4)

2. defa(1)

2. defa(2)

2. defa(3)

2. defa(4)

3. defa(1)

3. defa(2)

3. defa(3)

4. defa(1)

4. defa(2)

4. defa(3)

6. defa(1)

6. defa(2)

6. defa(3)

Sayılar : 1. defa (1316/1898); 2. defa (1317/1899); 3. defa (1318/1900); 4. defa (1319/1901); 6. defa (1321/1903).
1932 (HTU no. 0508) Salnâme-i Nezaret-i Umur-ı Hariciye  Sayılar : 1. defa (1302/1913); 2. defa (1306/1889); 3. defa (1318/1900); 4. defa (1320/1902).
1935 (HTU no. 0484) Salnâme-i Vilayet-i Adana Sayılar : 10. defa mükerrer (1312/1894).
1937 (HTU no. 0486) Salnâme-i Vilayet-i Aydın 

1. defa

2. defa

7. defa

12. defa

13. defa

17. defa

24. defa

Sayılar : 1. defa (1296/1879); 2. defa (1297/1880);  7. defa (1302/1885); 12. defa (1306/1890); 13. defa (1308/1891); 17. defa (1314/1896); 24. defa (1323/1905).
1938 (HTU no. 0482) Salnâme-i Vilayet-i Bağdad

3. defa

4. defa

-----

3. defa

4. defa

21. defa

Sayılar : 3. defa (1299/1882); 4. defa (1300/1883); 21. defa (1325/1907).
1939 (HTU no. 0475) Salnâme-i Vilayet-i Basra  Sayılar : 1. defa (1308/1891).
1940 (HTU no. 0480) Salnâme-i Vilayet-i Beyrut 

1. defa

6. defa(1324)

Cenub kısmı

Simal kısmı

Sayılar : 1. defa (1311-1312/1894); 6. defa (1324/1906); I Cenub Kısmı (Beyrut, Akka, Nablus) (1333-1335/1917); II Şimal Kısmı (Şam ve Lazkiye) (1333-1335/1917).
1942 (HTU no. 0455) Salnâme-i Vilayet-i Bosna 

2. defa(1284)

9. defa(1291)

13. defa(1295)

Sayılar : 2. defa (1284/1867); 9. defa (1291/1874); 13. defa (1295/1878).
1943 (HTU no. 0477) Salnâme-i Vilayet-i Cezair-i Bahr-i Sefid 

7. defa

12. defa

18. defa

-----

7. defa

12. defa

18. defa

Sayılar : 12. defa (1312/1894); 18. defa (1318/1900).
1944 (HTU no. 0478) Salnâme-i Vilayet-i Diyarbekir 

11. defa

17. defa
Sayılar : 11. defa (1301/1884); 17. defa (1318/1900).
1945 (HTU no. 0476) Salnâme-i Vilayet-i Edirne

1. Cilt

2. Cilt
Sayılar : 6. defa (1292/1875); 8. defa (1293/1877); 18. defa (1309/1892); 19. defa (1310/1892).
1946 (HTU no. 0474) Salnâme-i Vilayet-i Erzurum Sayılar : 2. defa (1288/1871); 12. defa (1312/1894).
1947 (HTU no. 0483) Salnâme-i Vilayet-i Girid  Sayılar : 3. defa mükerrer (1310/1892).
1948 (HTU no. 0472) Salnâme-i Vilayet-i Haleb

13. defa

35. defa
Sayılar : 13. defa (1300/1883); 14. defa (1302/1884); 18. defa (1307/1890); 23. defa (1313/1895); 26. defa (1316/1898); 35. defa (1326/1908).
1949 (HTU no. 0473) Salnâme-i Vilayet-i Hicaz

1defa

4defa

5defa

Sayılar : 1. defa (1301/1884); 4. defa (1306/1889);  5. defa (1309/1892).
1950 (HTU no. 0471) Salnâme-i Vilayet-i Hüdavendigâr

7defa

12defa

13defa

19defa

20defa

21defa

25defa

33defa

34defa

Sayılar : 7. defa (1293/1876); 12 (doğrusu 13 olmalı). defa/ mükerrer numaralı (1309/1892); 13. defa (1303/1886); 18. defa (1307/1891); 19. defa (1308/1892); 20. defa (1311/1893); 21. defa (1312/1894); 25. defa (1316/1898); 33. defa (1324/1906); 34. defa (1325/1907).
1951 (HTU no. 0470) Salnâme-i Vilayet-i Īşkodra Sayılar : 3. defa (1312/1894).
1952 (HTU no. 0469) Salnâme-i Vilayet-i Karesi  Sayılar : 1. defa (1305/1888).
1953 (HTU no. 0468) Salnâme-i Vilayet-i Kastamonu

6defa

12defa

13defa

20defa

Sayılar : 6. defa (1291/1874); 12. defa (1297/1874); 16. defa (1310/1892); 20. defa (1317/1899).
1955 (HTU no. 0466) Salnâme-i Vilayet-i Kosova 

6defa

7defa

Sayılar : 6. defa (1311/1893); 7. defa (1314/1896).
1956 (HTU no. 0465) Salnâme-i Vilayet-i Ma'mûretü'l-Aziz 

1.defa

2.defa
Sayılar : 1(2). defa (1301/1884); 2(3). defa (1303/1885).
1957 (HTU no. 0462) Salnâme-i Vilayet-i Manastır  Sayılar : 1. defa (1305/1888, 1-8. sayfalar eksiktir); 4. defa (1311/1893).
1958 (HTU no. 0461) Salnâme-i Vilayet-i Musul  Sayılar : 1. defa (1308/1891, 1-20. sayfalar eksiktir); 2. defa (1310/1892); 4. defa (1325/1907).
1959 (HTU no. 0460) Salnâme-i Vilayet-i Selanik  Sayılar : 9. defa (1303/1886); 12. defa (1311/1893); 13. defa (1312/1894); 18. defa (1322/1905).
1960 (HTU no. 0464) Salnâme-i Vilayet-i Sivas

12defa

17defa

Sayılar : 12. defa (1302/1885); 17. defa (1325/1907).
1961 (HTU no. 0459) Salnâme-i Vilayet-i Suriye 

12,13,15defa

20,21,27defa

Sayılar : 12. defa (1297/1880); 13. defa (1298/1881); 15. defa (1300/1883); 20. defa (1304/1888 (baskı tarihi 1305); 21. defa (1305/1889 (baskı tarihi 1306); 27. defa (1311/1894 (baskı tarihi 1312).
1962 (HTU no. 0463) Salnâme-i Vilayet-i Trablusgarp Sayılar : 10. defa (1301/1884); 11. defa (1302/1885); 12. defa mükerrer (1312/1894).
1963 (HTU no. 0458) Salnâme-i Vilayet-i Trabzon

18defa

19defa(1)

19defa(2)

21defa

22defa

Sayılar : 18. defa (1318/1900); 19. defa (1319/1901); 21. defa (1321/1903); 22. defa (1322/1904).
1964 (HTU no. 0457) Salnâme-i Vilayet-i Tuna

7defa

9defa

Sayılar : 7. defa (1291/1874); 9. defa (1293/1876).
1965 (HTU no. 0454) Salnâme-i Vilayet-i Van  Sayılar : 1. defa (1315/1897).
1966 (HTU no. 2284) Salnâme-i Vilayet-i Yanya Sayılar : 7. defa (1311).
1967 (HTU no. 0453) Salnâme-i Vilayet-i Yemen 

sene 1297

sene 1307
Sayılar : 1. defa (1298/1881); 6. defa (1307/1890, kapak ve 1-8. sayfalar eksik).
1970 (HTU no. 0854) Salon = le Salon : Her ayın birinci ve onbeşinci günü çıkar, edebiyat, iktisat ve moda mecmuası  Sayılar : I : 1 (15 Eylül 1335/1919).
1971 (HTU no. 0725) Samsun : Haftada iki defa pazar ve salı günleri intişar eder vilâyet gazetesi  Sayılar : III : 143 (23 Ağustos 1927).
1972 (HTU no. 0853) Samsun Ticaret Odası Gazetesi : Umur-ı ticarîye ve ziraiye ve maliye ve nafıa ile menafi-i umumiye ve mevadd-ı saireye müteallik mâlumatı havi emtia-i ticarîyenin Samsun’da câri olan fiatlarını muhtevi olmak üzere onbeş günde bir Türkçe olarak neşrolunur  Sayılar : I : 1 (1 Ağustos 1926).
1973 (HTU no. 0855) San’a : Perşembe günleri neşrolunur resmî vilâyet gazetesidir  Sayılar : 102 (26 Nisan 1299/1300H); VIII : 230, 248 (14 Ağustos 1302/1303H, 20 Kânunuevvel 1302/1304H); XII : 438 (17 Kânunusâni 1306/1308H); XXXII : 1173, 1181-1182, 1187, 1191, 1193 (18 Ağustos 1327/1329H-22 Kânunusâni 1327/1330H).
1976 (HTU no. 1120) Sanayi-i Alman ve Şark : die Deutsche Industrie und der Orient  Sayılar : VI : 62-64 (Eylül-Teşrînisâni 1926).
1978 (HTU no. 0803) Sanayi Rehberi Sayılar : I : 1-4 (Teşrînievvel-Kânunuevvel 1341).
1979 (HTU no. 2234) Sanayi = Sanai : Sanayi ve amele ömrüne çalışır yarım aylık risaledir = Revue bi-mensuelle de l'industrie  Sayılar : IV : 21, 25 (30 Teşrînisâni, 31 Kânunsâni 1334); V. sene 2. cilt : 3, 4, 5/32-6/33, 9/36-13/40 (15 Nisan-30 Eylül 1334).
1980 (HTU no. 1072)) Sancak : Īdere-i meşruta ve ıslahât-ı ciddiye taraftarı gazetedir  Sayılar : Mevcut sayı, müessisi Ahmed Sâib Bey tarafından istibdattan sonra yeniden çıkarılacaktır şeklinde Sancak Gazetesi'nin ilanıdır.
1984 (HTU no. 0401) Sayhâ : Teşhis-i ücret levâyih-i husûsî ve i'lânat ba-defter-i idare est Sayılar : I : 10 (8 Ramazan 1340).
1987 (HTU no. 0247) Sebât : Rumî ayların evasıtiyle nihayetlerinde neşrolunacaktır Sayılar : 1-7, 9 (15 Mart-15 Temmuz 1302).
1989 (HTU no. 0110) Sebilü’r-Reşad : Siyasî, dinî, edebî, ahlâkî, haftalık mecmua

1-52

53-99

100-146

147-192

193-231

232-275

276-315

316-370

371-423/424

425/426-484

485-557/558

559/560-604

605-641
Sayılar : I-VII : 1-182 (14 Ağustos 1324-16 Şubat 1327) Sırât-ı Müstakîm; I-XXV : 1/183-50/232, 52/234,235-269, 271-299 Sebilü'r-Reşad; 300-301 Sebilü'n-Necat; 302-568, 571-641 (24 Şubat 1327-5 Mart 1341); I-X : 1-4, 6-222, 224-227 (Mayıs 1948-Ağustos 1956) Sebilü'r-Reşâd
1991 (HTU no. 1141) Selâm : Şimdilik pazartesi (cuma) günleri intişar eder siyasî, edebî ve ticarî gazetedir  Sayılar : 291, 369-371, 378, 382, 387 (1 Kânunu- sâni 1932-10 Teşrînisâni 1933).
1992 (HTU no. 1108) Selâmet : Ahd-ı hümayûn Sultan Abdülhamid Han-ı Sâni, akvam-ı müttefika-i Osmaniye içindir, umumun menafiine ve vatanın selametine ait gönderilecek muharrerat maatteşekkür kabul ve derc edilir  Sayılar : I : 15, 21-22 (17, 29 Mart, 12 Nisan 1293/1877).
1993 (HTU no. 1461) Selamet : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur, siyasî, ilmî, edebî gazetedir Sayılar : 5 (16 Temmuz 1335).
1995 (HTU no. 0609) Selamet-i Umumiye : Demokrasi mesleğinin hadim ve müdafiidir, şimdilik perşembe ve pazartesi günleri neşrolunur Sayılar : I : 1, 4-5, 13-14, 19 (20 Mayıs 1326-19 Ağustos 1326/1910).
1996 (HTU no. 0536) Selanik : Īşbu gazete dahili ve harici her türlü havadisi ve menâfi-i umûma dair envâ'-i mebahisi şamil olarak resmi vilayet gazetesidir Sayılar : I-III : 6-8, 10-13, 15-74, 76-114, 116-128, 130-132, 141-146, 148-178, 180-194 (1869-1871); XV : 891-892 (1301/1885); XXXIII : 1803 (1319/1321H); XXXIV : 1853, 1890 (1325/1904).
1998 (HTU no. 0557) Semeratü'l-fünûn : Īnne hazihi's-sahifetü lil havadis-i siyasiyyeti ve'l-mahalliyyeti ve'l-fünûn Sayılar : XIII : 623 (26 Cemâziyelâhir 1304H/ 6 Şubat 1887).
2000 (HTU no. 1301) Serbest Fikir : Edebî, içtimaî, iktisadî mecmua  Sayılar : 1-3 (5-26 Eylül 1918)
2002 (HTU no. 1228) Serbest Īzmir = Izmir Liberal : Haftada bir defa perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : 1, 3 (30 Teşrînievvel, 6 Teşrînisâni 1324) Edebî Serbest Īzmir; 5, 8, 11, 16-17, 19, 23, 25-26 (12 Teşrînisâni 1324-19 Mart 1325) Serbest Īzmir.
2003 (HTU no. 0087) Serbesti : Meşrutiyet-i idareye ve bila tefrik-i cins ve mezheb Osmanlıların hukukuna hadim yevmî, siyasî akşam gazetesi  Sayılar : I-XII : 1-49, 61-71, 73-104, 106-107, 113, 118, 124-126, 129-132, 136-145, 147-151, 153-155, 200 (3 Teşrînisâni 1324-14 Kânunusâni 1328); 169-170, 175-177, 181, 184-186, 188-189, 192-211, 213-214, 230-239, 241-245, 256-463, 465, 467-470, 474, 476-477, 479-492, 495-498, 715, 717, 722, 725, 742-744, 748-749, 762-763, 765, 767-768, 770 (9 Kânunuevvel 1918-14 Rebîülevvel 1339/25 Teşrînisâni 1920).
2005 (HTU no. 1107) Servet : Haftada iki gün cumartesi ve çarşamba günleri neşrolunur siyasî, millî, ticarî, yevmî Osmanlı gazetesi  Sayılar : I : 36 (27 Şubat 1303/10 Mart 1888).
2006 (HTU no. 0041) Servet : Mütenevviayı cami ve resimli olarak her gün sabahları neşrolunur = Oragane national guotidien illustre res de L'emprire Ottoman

1-182

183-365

366-576

parçalar
Sayılar : I : 1-182 (1 Haziran 1314/30 Teşrînisâni 1314); II : 183-365 (1 Kânunuevvel 1314-3 Haziran 1315); III : 1/366-210/576 (4 Haziran 1315/31 Kânunuevvel 1315); 238/604, 1939, 1959, 1993, (1903); Fransızca nüshaları I : 4-78, 80-88, 90-108, 110-185, 200-280, 294-298, 300-304, 357-365 (16 Juin 1898-14 Juin 1899); II : 1/366-75/440, 77/442-118/483, 119/485-145/510, 148/513-191/556, 193/558 (15 Juin 1899-21 Decembre 1899); III : 1992-1994, 1997, 2000-2004, 2011, 2014, 2017, 2019-2021, 2024-2025, 2029, 2031, 2034-2035, 2038, 2052, 2056, 2057, 2059, 2066, 2074, 2075, 2077-2083, 2088 (17 Novembre 1903-22 Fevrier 1904)
2007 (HTU no. 0419) Servet-i Fünûn : Musavver Haftalık Servet-i Fünûn gazetesinin fevkalâde neşreylediği yevmî akşam nüshası 

XVIII:1-85

XVIII:87-286

XXIV:1-255

XXV-XXVI:256-461

XXV-XXVI:462-562

XXV-XXVI:563-914

ilave

Sayılar : XVIII : 1-85, 87-88, 90, 92, 94, 97-99, 101, 103-109, 111-116, 118-137, 139-271, 274-277, 281-282, 286 (13 Temmuz 1324-26 Nisan 1325); XXIV : 1-255 (16 Ağustos 1330-29 Nisan 1331); XXV-XXVI : 256-914 (30 Nisan 1331-5 Mart 1333/1917).
2014 (HTU no. 1239) Sevimli Mecmua : Onbeş günde bir perşembe günleri çıkar, Türkiye'nin yegâne çocuk mecmuasıdır  Sayılar : I : 1, 4-5, 7, 9-13 (25 Haziran-1 Kânunusâni 1341).
2016 (HTU no. 0583) Seyfullah = Saif-ul-lah Bangalore  Sayılar : V : 2 (19 Muharrem 1344H/1926).
2018 (HTU no. 0220) Sıhhat : Perşembe (salı) günleri neşrolunur, sıhhat-i umûmiyeye hâdim ceridedir 

1-40

41-11:33
Sayılar : I : 1-45 (1 Muharrem-27 Zilhicce 1302); II : 1-44 (15 Muharrem-24 Zilhicce 1303); III : 1-44 (1 Muharrem-22 Zilhicce 1304); IV : 1-42 (1 Muharrem-22 Zilhicce 1305); V : 1-14, 16-40 (1 Muharrem-22 Zilhicce 1306); VI : 1-38 (1 Muharrem-22 Zilhicce 1307); VIII : 1, 4, 6-18, 20-26, 28-31, 33-34, 36, 38-40 (1309); XI : 1-3, 8-9, 12, 14, 20, 27-29, 32-33 (1314-1315).
2020 (HTU no. 0291) Sıhhatnümâ : Hıfzıssıhha ve havadis-i tıbbiye ve fünûna dair Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 1 (Muharrem 1283).
2021 (HTU no. 0841) Sıhhî Cidâl  Sayılar : I : 5 (Mayıs 1926); II : 9 (Mayıs 1927).
2022 (HTU no. 0840) Sıhhî Sahifeler : Sıhhî ve içtimai aylık mecmua  Sayılar : I : 1-12 (15 Kânunusâni-15 Kânunuevvel 1923); II : 1-10 (15 Kânunusâni 1340-15 Teşrînievvel 1340); 2-6, 9-12 (Şubat-Kanunuevvel 1930).
2028 (HTU no. 0908) Sinema Mihveri : Perşembe günleri çıkar, sinema ve tiyatro mecmuasıdır  Sayılar : I : 1 (11 Mart 1926).
2029 (HTU no. 0909) Sinema Postası : Le courrier de cinema  Sayılar : 2 (15 Kânunuevvel 1339/1923).
2030 (HTU no. 0907) Sinema Yıldızı  Sayılar : I : 1-4 (12 Haziran-31 Temmuz 1340/1924).
2031 (HTU no. 0713) Sinop : Sinop Vilâyetinin resmi gazetesidir, pazartesi ve perşembe günle(ri neşrolunur  Sayılar : 307 (22 Eylül 1338).
2033 (HTU no. 0906) Sipâhî Mecmuası  Sayılar : I : 1-12 (Ağustos 1333-Temmuz 1334).
2035 (HTU no. 0049) Siper-i Saika-i Hürriyet : Yevmî siyasî gazete  Sayılar : 9, 18, 28, 33, 35, 36 (19 Şubat 1324/4 Mart 1909-18 Mart 1325/31 Mart 1909) Siper-i Saika; I : 1-16, 18-25 (5 Şubat 1324/1326-Nisan 1325/1327) Hürriyet; 50/26-135/111 (16 Rebîülâhir 1327/23 Nisan 1325-13 Recep 1325/19 Temmuz 1325) Siper-i Saika-i Hürriyet.
2036 (HTU no. 0403/2) Sîrac : Yevmî gazete  Sayılar : 1-16 (16 Muharrem-11 Safer 1290).
2037 (HTU no. 0408) Sîracü'l-Ahbâr-i Efgâniye : Vezin-i ahbâr ez-havadis-i dahiliyye ve hariciyye  Sayılar : I : 21 (15 Şaban 1330H).
2039 (HTU no. 0782) Sivas : Īşbu gazete dahili ve harici havadisten bahseder hükümet gazetesidir  Sayılar : 188 (27 Ağustos 1300); XX : 683 (28 Mayıs 1314); XXXIV : 1249 (29 Mart 1328); XXXVI : 1353-1354 (10 Temmuz, 20 Ağustos 1914) (fotokopileriyle birlikte).
2040 (HTU no. 1167) Siyah Gül : Büyük sanat ve iktisat mecmuası  Sayılar : I : 1 (15 Kânunuevvel 1927).
2041 (HTU no. 0818) Siyanet : Īçtimaî, edebî, ilmî, iktisadî kadın ve aile gazetesidir  Sayılar : I : 11, 15-16 (2 Mayıs-22 Haziran 1330/1914).
2044 (HTU no. 0407) Siyâset  Sayılar : VIII : 123 (12 Zilkade 1344/1926).
2048 (HTU no. 2143) es-Siyasetü'l Musavvire : Ceridetü üsbûiyyetu siyasiyyetu musavvere bi'l elvan  Sayılar : 40, 42, 44, 45 (15 Ocak-16 Nisan 1909).
2050 (HTU no. 0341/3) Sofya Muhbiri : Hukuk-ı medeniyeyi muhakeme ve müdafaa esasına müstenid şimdilik haftada üç defa çıkar siyasî gazetedir  Sayılar : I : 1-17 (29 Teşrînisâni-16 Şubat 1326).
2051 (HTU no. 0911) Solgun Çiçekler : Gayr-i mevkut fantazi mecmua  Sayılar : 2 (25 Mart 1340/1924).
2052 (HTU no. 0702) Son Haber : Şimdilik salı, pazar, perşembe günleri neşrolunur siyasî, ilmî, edebî dergi  Sayılar : I : 1, 10, 21 (12 Nisan, 3 Mayıs, 3 Haziran 1339); III : 115 (28 Temmuz 1341).
2054 (HTU no. 0608) Son Havadis : Müstakil ve Meşrutiyet perver akşam gazetesidir  Sayılar : 4 (2 Ağustos 1325/1 Eylül 1909).
2058 (HTU no. 0026) Son Saat : Akşamları neşrolunur 

1-69

70-110

111-147

148-198

199-254

255-306

307-357

539-609

510-666

667-717

718-766

767-814

815-864

1077-1117

1118-1183

1184-1224

Sayılar : 1-120, 122-161, 163-206, 208-386, 388-523, 524-537, 539-571, 573-1279, 1281-1348, 1350-1456, 1458-1477, 1479-1682, 1684-1686 (16 Mart 1925-28 Teşrînisâni 1929)
2060 (HTU no. 0706) Son Telgraf : Öğleden sonraları çıkar gazete

  1-16

19-148

149-172

174-261

Sayılar : I : 1, 5-8, 11, 13, 16,19, 21, 27, 30-31, 34-35, 38-44, 46, 48, 50-51, 53-56, 58, 62, 65-69, 71-77, 80-81, 83-93, 95, 97, 99-102, 104-105, 107, 109-111, 113-115, 117-119, 122, 124, 126-139, 142-143, 145, 148-150, 156, 158, 161, 162, 164-165, 167, 172, 174-176, 178-181, 190-204, 207, 211, 213-255, 259-261 (14 Haziran 1340/12 Zilkade 1342-3 Mart 1341/8 Şaban 1343).
2062 (HTU no. 1291) Sosyalist : Osmanlı Sosyalist Fırkasının nâşir-i efkârıdır, şimdilik pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : I : 1-2 (11-16 Teşrînisâni 1326).
2064 (HTU no. 0614) Söz  Sayılar : 4, 16, 19, 21-22, 27-30, 33-37, 39, 42-48, 50-51, 53-71, 73-77, 79-85, 87, 89-102, 104-113, 115-127, 129, 131-132, 134-138, 140-143, 146-154 (16 Teşrînisâni 1334/1918-29 Nisan 1335/1919).
2065 (HTU no. 1310) Söz : Haftalık edebî, fennî, siyasî, içtimaî Türk gazetesidir  Sayılar : III : 15/112 (10 Kânunuevvel 1921); IV : 82 (31 Mart 1923); V : 114, 140, 150 (24 Teşrînisâni, 21 Mayıs 1923, 9 Ağustos 1924); IX : 350 (16 Ağustos 1928).
2067 (HTU no. 0938) Spor Âlemi : Onbeş günde bir neşrolunur

  1:1-3:41

4:42-13:75

14:76-5:117

6:118-21:158

22:159-7
Sayılar : I : 1-13, 16-17, 20 (6 Teşrînisâni 1335-29 Temmuz 1336); II : 2/26-14/38 (4 Teşrînisâni 1336-5 Teşrînievvel 1337); III : 1/39-24/62 (18 Teşrînievvel 1337-21 Eylül 1338); IV : 1/63-50/112 (25 Eylül 1338-26 Eylül 1339); V : 1/113--15/127, 23/135, 25/137 (3 Teşrînievvel 1339-t.y.); VI-VII : 1-12, 13/150-16/153, 18/155-26/163, 28/165-29/166, 33/170-38/175, 40/177-42/179, 44/181-48/185, 49/186-52/189; : 1/190-7/196, 17/207 (1 Kânunusâni 1341-30 Eylül 1341/22 Teşrin 1341); IX : 13, 15 (29 Mart, 26 Nisan 1928); 2-7 (19 Mayıs-5 Haziran 1340).
2072 (HTU no. 0983) Sûdi : Şimdilik haftada bir neşrolunur  Sayılar : I : 1 (25 Teşrînisâni 1336).
2073 (HTU no. 1285) Sulh ve Selâmet : Hukuk-ı ibadı müdafii, hakikatten ayrılmaz, hâdim-i beşeriyet, hür gazetedir  Sayılar : 12 (15 Kânunusâni 1335/1919).
2074 (HTU no. 1263) Suriye : Īş bu gazete dahilî ve haricî havadisi ve her türlü mebâhisi şâmil olarak haftada bir kere merkez-i vilâyet olan Şam-ı Şerif'te perşembe günleri çıkar 

n.939

1801-1833

1834-1866

1800-1751

1751-1701

Sayılar : XIX : 939 (24 Teşrînisâni 1299/ 6 Safer 1301); XXX : 1522 (20 Temmuz 1311/10 Safer 1313); LI : 2455 (9 Kânunuevvel 1332/25 Safer 1335); LII : 5/2508 (26 Nisan 1334/15 Receb 1336).
2075 (HTU no. 1171) Sühâ : Edebî, içtimaî, musavver mecmuadır  Sayılar : 1-2 (19 Haziran-10 Temmuz 1919).
2078 (HTU no. 0195) Süs : Haftalık edebî hanım mecmuası  Sayılar : I-II : 1-54(16 Haziran 1339-21 Haziran 1340).
2079 (HTU no. 0518) Süs : Nevsâl-i Edebî  Sayılar : 1340 (baskı tarihi 1339/1892).
2080 (HTU no. 0177) Süvari Mecmuası  Sayılar : 1, 4, 6-11 (1 Nisan 1341/1925-1 Şubat 1926).
backtotop
Ş
2083 (HTU no. 0681) Şafak : Īş bu gazete fünûn ve edebiyat ve letâiften bahseder ve haftada bir defa yani perşembe günü neşrolunur  Sayılar : I : 2, 4-10, 12-16, 18-24 (4 Nisan 1290-25 Haziran 1291).
2084 (HTU no. 0216) Şafak : Siyasetten maada her şeyden bahs eder risaledir  Sayılar : 1-8 (1 Mayıs-1 Ağustos 1301); 9-10 (t.y.); Sene 1, cilt 1 : (1302); Tefrika-i Şafak Hikaye kısmı aded 1 (t.y); Tefrika-i Şafak Hikaye kısmı aded 2 (1302).
2085 (HTU no. 0559) Şafak-ı Sürh  Sayılar : V : 975 (3 Zilhicce 1346/1928).
2086 (HTU no. 0228) Şahidü'l-Hakayık = Schahid-ül Haqajiq : Umûr-i ruhaniye ve ahlâkiyeye dair risâledir  Sayılar : 5-7 ( 1907); 1-6 (1908); 14 (1911); Mayıs 1908 tarihli numarası belirlenemeyen bir sayı.
2087 (HTU no. 0183) Şâhika : Siyasî, edebî, fennî, mizahî haftalık mecmuadır  Sayılar : 2 (gün/ay yok 1328); 4 (ty.) Numarası tespit edilemeyen bir sayı daha vardır.
2088 (HTU no. 1261) Şair : Haftalık edebî mecmua  Sayılar : I : 1-15 (12 Kanunuevvel 1918-20 Mart 1919).
2090 (HTU no. 1193) Şaka : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur, Osmanlı mizah gazetesi  Sayılar : 1 (12 Mayıs 1327).
2092 (HTU no. 0043/4) Şakacı : Musavver haaftalık edebî mîzah gazetesi  Sayılar : I : 1-5 (24 Eylül-22 Teşrînievvel 1324/1908).
2093 (HTU no. 1064) Şâkirdân : Mekteplilere mahsus musavver Osmanlı gazetesi  Sayılar : I : 1-3 (15-29 Nisan 1326).
2094 (HTU no. 0673) Şar : Üsbûî siyasî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 18 (28 Haziran 1327).
2095 (HTU no. 0619) Şarivâri Medeniyet : Mizah gazetesi, haftada bir neşrolunur  Sayılar : I : 3 (6 Teşrînisâni 1290/9 Şevval 1291/1874).
2096 (HTU no. 0018) Şark : Politika ve ticarete ve mevadd-ı adliye ve nâfi'aya dair yevmî gazetedir 

406, 1-99

100-200

201-300

301-406
Sayılar : I-II : 1-280, 282-406 (12 Teşrînisâni 1289-24 Rebîülevvel 1291).
2097 (HTU no. 0547) Şark : Ahvâl-i siyasiye ve fenniye ve edebiye ve ticariye ve sınaiye ve saireden bahis ve hakikate hadim olarak haftada iki defa neşr olunur  Sayılar : 1 (19 Teşrînievvel 1313/4 Cemâziyelâhir 1315/31 Teşrînievvel 1897).
2098 (HTU no. 0824) Şark : Edebî, içtimaî, ticarî mecmua Sayılar : I : 1 (15 Kânunusâni 1336/1920).
2099 (HTU no. 0686) Şark : Cumartesinden ma'ada her gün neşrolunur, menafi-i milliyeye hâdim, ilmî, iktisadî, içtimaî Türk gazetesidir  Sayılar : II : 431 (14 Cemâziyelevvel 1339/24 Kânunusâni 1921); 634 (21 Ağustos 1337); 1213 (7 Muharrem 1341); V : 1534, 1536, 1538-1539, 1543, 1545, 1551-1552, 1555, 1557, 1560-1561, 1564, 1568, 1572, 1574, 1578, 1581, 1584, 1589, 1599, 1609, 1612, 1620, 1625, 1628, 1631, 1633, 1638 (7 Teşrînievvel 1339-12 Şubat 1340/6 Recep 1342).
2100 (HTU no. 0833) Şark Cephesi Tıp Mecmuası : Şimdilik ayda bir çıkar  Sayılar : I : 1-2, 4 (1 Haziran-1 Eylül 1338).
2101 (HTU no. 1031) Şark ve Kürdistan : Şimdilik haftada iki defa neşrolunur, Şark'ın vaziyet-i siyasiyesiyle garbın insaniyete karşı şaibelerini musavvir gazetedir  Sayılar : I : 1 (19 Teşrînisâni 1324/1326H/1908).
2102 (HTU no. 0448) Şark-ı Rus : Cemiyet işlerine ve edebiyata mahsus Türk gazetesi  Sayılar : I : 49 (14 Cemâziyelevvel 1321/27 Eylül 1903).
2105 (HTU no. 1024) Şebâb : Edebî, içtimaî, felsefî haftalık mecmua 

s1-12

s13-24

Sayılar : I : 1-24 (23 Temmuz 1336-Şubat 1337).
2106 (HTU no. 2358) Şebtâb : Edebî, fennî, içtimaî, teceddüd ve inkılâb-ı fikriyeye hâdim ceride-i üsbûiyedir  Sayılar : I : 1-15 (10 Temmuz-13 Teşrînievvel 1327) Mehtab; I : 1/16-3/18 (16 Şubat 1327-1 Mart 1328) Şebtâb.
2107 (HTU no. 0146) Şehbâl : Onbeş günde bir neşrolunur ve herşeyden bahseder, risâle-i musavvere  Sayılar : Yıl I-VI, cilt I-V : 1-17, 19, 21-63, 65-100 (1 Mart 1325-10 Temmuz 1330).
2108 (HTU no. 0861) Şehir : Īlmî, edebî, fennî, içtimaî haftalık mecmua  Sayılar : 1-17 (12 Kânunusâni 1336-29 Nisan 1336).
2111 (HTU no. 0872) Şelâle : Her hafta neşrolunur edebî, içtimaî, ahlâkî, ilmî, fennî mecmua-i musavveredir  Sayılar : I : 3, 6-8, 10-13, 16, 18-19, 21, 24-26, 28-37, 39-44, 46-47 (16 Şubat 1913-1913); II : 1-2, 6 (4 Kâ-nunusâni-8 Şubat 1914).
2112 (HTU no. 0669) Şems-i Hakikat  Sayılar : 21-22 (17, 24 Ağustos 1325).
2115 (HTU no. 0556) Şemsü'l-Hakayık : Cerîdetün siyasiyetün, fenniyetün, edebiyetü li'l-müdafaati an hukukî'l-Ümmeti'l-Arabiye  Sayılar : 6, 8-9, 11, 13, 15 (8 Teşrînievvel-20 Kânunuevvel 1324/1908) Şemsü'l-Adalet; 16-17, 24 (26 Kânunuevvel 1324/1908-23 Şubat 1324/1909) Şemsü'l-Hakayık.
2117 (HTU no. 0994) Şen Yuva : Edebî, içtimaî, ilmî, fennî, terbiyevî onbeş günlük mecmuadır  Sayılar : 2-8, 10-14 (15 Kânunuevvel 1340-4 Kânunuevvel 1341); 16 Mart 1341 tarihli bir sayı.
2119 (HTU no. 0972) Şihâb : Edebî, fikrî, felsefî, içtimaî, fennî risâle-i mahiyedir  Sayılar : I-II : 1-14 (17 Mart 1328-22 Mart 1329).
2121 (HTU no. 0677) Şiir ve Tefekkür : Haftalık musavver risâle-i edebiyedir  Sayılar : 1-2 (20-27 Ağustos 1325).
2124 (HTU no. 0134/7) Şûa : Coğrafya, tarih, keşfiyât-ı atika ve cedideden ve seyâhat ve teracim-i ahvâl, edebiyat ve sair fünûndan bâhis musavver risâledir  Sayılar : 1-2 (28 Şubat 1300/1302-1300/1302).
2125 (HTU no. 0334) Şûle : Siyasîyattan ma'ada her şeyden bahseder risaledir  Sayılar : I : 1-3 (1 Zilhicce 1302-1 Muharrem 1303).
2126 (HTU no. 0721) Şûle  Sayılar : 1-2, 4-7 (8 Eylül-16 Eylül 1334).
2127 (HTU no. 0894) Şûle-iEdeb: Menâfi-i mülk-i devlete hâdim, haftada bir neşrolunur fennî, edebî, musavver Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 6 (10 Mayıs 1313).
2128 (HTU no. 1084) Şûrâ : Edebî, fennî ve siyasî mecmuadır  Sayılar : 16 (1 Şaban 1326/15 Ağustos 1908); III : 18-20, 23 (24 Ramazan 1328/15 September 1910-12 Zilhicce 1328/1 December 1910); IV : 6-7, 9-11, 13, 16, 18, 24 (28 Rebîülevvel 1329/15 Mart 1911-8 Muharrem 1330/15 December 1911); V : 3, 10, 12, 15, 16 (25 Safer 1330/1 February 1912-15 Ramazan 1330/15 Ağustos 1912).
2129 (HTU no. 0660) Şûrâ-yi Osmânî : Şûrâ-yi Osmânî Cemiyeti'nin vâsıta-i neşriyâtı olup, ayda 2 defa çıkar  Sayılar : I-II : 1, 4, 16, 19, 23, 35 (1 Şubat 1907-1 Ağustos 1908).
2130 (HTU no. 0352) Şûrâ-yi Ümmet : Hükümet-i meşruta ve ıslahât-ı umûmiye taraftarlarının vâsıta-i neşriyatıdır, menâfi-i umûmiye-i Osmâniyeye hâdim yevmî gazetedir 

1-69

192-220

123-190

93/140-47/140

48/140-49/140

Sayılar : I-VII : 1-109, 111-112, 114-120, 123-135, 137, 139,140/1-140/54, 140/56-140/85, 140/87-140/90, 140/93, 141(140)/97, 140/110, 140/119 (1 Muharrem 1320/10 Nisan 1902-1 Şubat 1909); I : 123-190 (12 Kânunusâni 1324-31 Mart 1325); VIII-IX : 192-220 (18 Teşrînievvel 1325-29 Nisan 1326).
2132 (HTU no. 0602) Şuûn : Şahsiyattan âri ve müstakillü'l-efkâr gazete  Sayılar : I : 19, 36, 59 (22 Temmuz, 13 Ağustos, 5 Eylül 1909).
2133 (HTU no. 0601) Şuûn-ı Hukukiye = Chuoun-ı Houkoukie : Ulûm-i mütenevvia-i hukukiyeden bahseder, cumartesi ve çarşamba günleri neşrolunur  Sayılar : 1 (17 Eylül 1324/30 Eylül 1908).
backtotop
T
2135 (HTU no. 0592) T.B.M.M: Kavanin Mecmuası 

1-1336-1339

3-1926

4-1926

6

1336-1338

1924

Sayılar : Kısaltmalar : S: Sene; Ī: Īçtima; D: Devre; ĪS: Īçtimai Sene; C: cilt
2136 (HTU no. 0591) T. B. M. M. Zabıt Ceridesi 

1325a

1325b

1326-1327a

1326-1327b

1327a

1327b

1332

1333

1336

1325a

1325b

1326 21 subat

1326a

1326b

1326c

1326d

1327a

1327b

1328a

1328b

1330a

1330b

1330c

1330d

1330-1334 fihrist

1331a

1331b

1332a

1332b

1333a

1333b

1334

1336

Yeni Klasor

1336 4

1336 5

1336 7

1336 9

1336 10

1336 11

1336 12

1337 1

1337 3

1337 4

1337 6

1337 8

1337 9

1337 10

1337 12

1338 1

1338 2

1338 3

1338 4

1338 5

1338 6

1338 7

1338 9

1338 10

1338 11

1338 12

1339 1

1339 3

1339 4

1339 8

1339 9

1339 10

1339 12

1340 1

1340 2

1340 3

1340 3b

1340 3c

1340 4

1340 4b

1340 11

1340 11b

1340 12

1341 1a

1341 1b

1341 2a

1341 2b

1341 3

1341 4a

1341 4b

1341 10

1341 12

1926 1

1926 2

1926 3a

1926 3b

1926 4

1926 5a

1926 5b

1926 6

1926 11

1927 2

1927 6

1927 10

1927 10b

1927 11

1928 3

1928 3b

1928 5
Sayılar : Kısaltmalar : S: Sene; Ī: Īçtima; D: Devre; ĪS: Īçtimai Sene; C: cilt
2137 (HTU no. 0848) Tababet Âlemi : Tababet ve eczacılıktan bahseden aylık fennî mecmua  Sayılar : I : 1, 5 (15 Ağustos, 15 Kânunuevvel 1927).
2138 (HTU no. 0342) Tababet-i Hâzıra  Sayılar : I : 1-24; II : 1-24; III-IV : 49-70, 73-77, 79-82 (16 Şubat 1324-16 Temmuz 1328).
2139 (HTU no. 0829) Tababet-i Serîriye = la Clinique : Onbeş günde bir çıkar tıbbî, sıhhî, içtimaî mecmua  Sayılar : I : 6-7 (15 Mart-1 Nisan 1330).
2140 (HTU no. 1126) Tabiat : Senede oniki defâ neşrolunur mükemmel bir tetebbu zübdesidir  Sayılar : I : 1 (10 Temmuz 1327).
2141 (HTU no. 1128) Tabiat Âlemi : Fen ve sanatın terakkisinden bahseden aylık resimli Türk mecmuası  Sayılar : I : 1-12 (Kânunuevvel 1925-Kânunuevvel 1926); II : 1/13-2/14 (Kânunusâni-Şubat 1927).
2142 (HTU no. 1014) Ta'kîb ve Tenkid : Onbeş günde bir çıkar iktisadî, ilmî, içtimaî mecmua  Sayılar : 1, 3-4 (Mart-Nisan 1330).
2144 (HTU no. 0504) Takvîm-i Ebüzziya 

dosya 1

dosya 2

Nevsal-i Marifet 1306-9

Nevsal-i Marifet 1307-10

Nevsal-i Marifet 1308-11

Takvim-i Ebuzziya 1-1310

Takvim-i Ebuzziya 9-1306

Takvim-i Ebuzziya 10-1307

Takvim-i Ebuzziya 11-1310

Takvim-i Ebuzziya 13-1315

Sayılar : 1. defa (1297/1880); 2. defa (1299/1882); 3. defa (1300/1883); 4. defa (1301/1884); 5. defa (1302/1885); 6. defa (1303/1886); 7. defa (1304/1887); 8. defa (1305/1888) Rebi-i Marifet; 9. defa (1306/1889); 10. defa (1307-1308/1890); 11. defa (1309-1310/1892) Nevsâl-i Marifet; 1 [12] (1310/1892); [13] (1315/1897) Takvim-i Ebüzziya.
2145 (HTU no. 0022) Takvîm-i Vakayi' : Devlet-i Aliye-i Osmâniyenin cerîde-i resmiyesi

  1-160 (25 Ca 1247-2 Za 1253)

161-299 (1 Z 1253-21 Ra 1262)

300-451 (22 R 1262-7 N 1267)

456-601 (22 N 1267-22 Ca 1277)

602-804 (4 C 1277-21 M 1286)

806-977 (6 S 1282-22 Ra 1285)

1000-1197 (29 Cemazilevvel 1285-2 Zilhicce 1286; Newest first, backward)

1374-1526 (8 Rebiülahır 1288-10 Şaban 1289)

1567-1928 (13 Şaban 1289-2 Cemazilahire 1294)

1929-2139 (3 Cemazilahire 1294-28 Rebiülahır 1297)

1-98 (14 Mart 1307-26 Eylül 1307)

99-283 (28 Eylül 1307-3 Mayıs 1308)

1-103 (15 Eylül 1324-13 Kanun-ı sani 1324)

104-145 (14 Kanun-ı sani 1324-24 Şubat 1324)

146-202 (25 Şubat 1324-23 Nisan 1325)

203-239 (24 Nisan 1325-30 Mayıs 1325)

240-274 (31 Mayıs 1325-4 Temmuz 1325)

275-309 (5 Temmuz 1325-9 Ağustos 1325)

310-381 (10 Ağustos 1325-3 Teşrin-i sani 1325)

382-433 (4 Teşrin-i sani 1325-6 Kanun-ı sani 1325)

1809-1873 (21 Nisan 1330-27 Haziran 1330)

1874-1948 (28 Haziran 1330-14 Eylül 1330)

2596-2739 (9 Temmuz 1332-7 Kanun-ı evvel 1332)

2740-2882 (8 Kanun-ı evvel 1332-13 Mayıs 1333)

2883-3000 (14 Mayıs 1333-11 Eylül 1333)

3001-3137 (12 Eylül 1333-31 Kanun-ı sani 1334)

3138-3236 (1 Şubat 1334-11 Mayıs 1334)

3237-3330 (12 Mayıs 1334-28 Ağustos 1334)

3331-3400 (29 Ağustos 1334-21 Teşrin-i sani 1334)

3401-3454 (23 Teşrin-i sani 1334-25 Kanun-ı sani 1335)

3455-3538 (26 Kanun-ı sani 1335-3 Mayıs 1335)

3539-3625 (4 Mayıs 1335-17 Ağustos 1335)

3626-3700 (18 Ağustos 1335-17 Teşrin-i sani 1335)

3701-3783 (18 Teşrin-i sani 1335-23 Şubat 1336)

3784-3864 (24 Şubat 1336-27 Mayıs 1336)

3865-3966 (29 Mayıs 1326-27 Eylül 1336)

3966-4063 (27 Eylül 1336-19 Kanun-ı sani 1337)

4064-4167 (20 Kanun-ı sani 1337-21 Mayıs 1337)

4168-4261 (22 Mayıs 1337-15 Eylül 1337)

4262-4331 (17 Eylül 1337-7 Kanun-ı evvel 1337)

4332-4402 (8 Kanun-ı evvel 1337-28 Şubat 1338)

Sayılar : 1-92, 94-109, 111-124, 126-145, 147-427, 429-562, 564-570, 573-591, 594-602, 604-607, 610-611, 613-629, 631, 633-634, 636-641, 643-673, 675-678, 680-687, 689, 691-704, 728-733, 737-738, 740-745, 749-752, 754-755, 757-765, 768-775, 777-783, 786-790, 793-795, 797, 799-804, 806-843, 845-867, 869-870, 872, 874-878, 880-883, 885-887, 889-909, 911-924, 926-950, 952-972, 975-977, 1000-1014, 1016-1160, 1166-1167, 1192, 1194-1197, 1374-1450, 1452-1600, 1652, 1675, 1866-1940, 1989, 2139 (25 Cemâziyelevvel 1247/1831-28 Rebîülâhir 1297/27 Mart 1296) 1. seri; 1-72, 74-227, 229-245, 248-251, 255-283 (14 Mart 1307/16 Şaban 1308/26 Mart 1891-3 Mayıs 1308/18 Şevval 1309) (2. seri); 1-372, 374, 376-433 (2 Ramazan 1326/15 Eylül 1324-7 Muharrem 1328/6 Kânunusâni 1325), 1806-1868, 1870-1882, 1884-1948, 2596-2701, 2703-3103, 3105 (2 adet)-3247, 3249-3849, 3851-4402 (8 Cemâziyelâhir 1332/ 21 Nisan 1330-1 Receb 1340/28 Şubat 1338) 3. seri
2148 (HTU no. 0837) Talebe : Onbeş günde bir çıkar, mekteb mecmuası  Sayılar : I : 1-3 (1 Şubat 1327-1 Mart 1328).
2149 (HTU no. 0128) Talebe Defteri : Edebî aylık mecmua

  dosya 1

dosya 2

Sayılar : I : 1-26, Donanma Nüsha-i Fevkaladesi (numarasız) (23 Mayıs 1329-8 Mayıs 1330); II : 32-52, 55-56, 58-59, 64-65, 67 (5 Kânunusâni 1332-27 Şubat 1335).
2150 (HTU no. 0903) Talebe Mecmuası  Sayılar : I : 1-2 (5 Nisan-19 Nisan 1339/1923).
2152 (HTU no. 0668) Ta'mim-i Hürriyet  Sayılar : I : 6 (15 Nisan 1325/ 7 Rebîülevvel 1327).
2153 (HTU no. 0645) Tan  Sayılar : 1-5, 9-11 (20 Kânunusâni-3 Şubat 1338).
2154 (HTU no. 0904) Tan : Onbeş günde bir çıkar ırkımızın yükselmesine çalışır Türk mecmuasıdır  Sayılar : I : 1, 3-5 (20 Teşrînisâni-15 Kânunusâni 1329/1913).
2155 (HTU no. 0736) Tan  Sayılar : 8, 28, 56 (20 Teşrînievvel, 18 Kânunuevvel, 20 Şubat 1335).
2157 (HTU no. 0024) Tanin 

1-97 (19 Temmuz 1324-25 Teşrin-i evvel 1324)

98-172 (26 Teşrin-i evvel 1324-10 Kanun-ı sani 1324)

173-246 (11 Kanun-ı sani 1324-25 Mart 1325)

247-325 (26 Mart 1325-16 Temmuz 1325)

326-402 (17 Temmuz 1325-1 Teşrin-i evvel 1325)

403-476 (2 Teşrin-i evvel 1325-18 Kanun-ı evvel 1325)

477-550 (19 Kanun-ı evvel 1325-2 Mart 1326)

551-625 (3 Mart 1326-16 Mayıs 1326)

626-704 (17 Mayıs 1326-4 Ağustos 1326)

705-776 (5 Ağustos 1326-17 Teşrin-i evvel 1326)

777-840 (18 Teşrin-i evvel 1326-23 Kanun-ı evvel 1326)

841-910 (24 Kanun-ı evvel 1326-3 Mart 1327)

911-960 (4 Mart 1327-22 Nisan 1327)

961-1009 (23 Nisan 1327-10 Haziran 1327)

1010-1058 (11 Haziran 1327-30 Temmuz 1327)

1059-1104 (31 Temmuz 1327-16 Eylül 1327)

1105-1151 (17 Eylül 1327-2 Teşrin-i sani 1327)

1152-1197 (3 Teşrin-i sani 1327-20 Kanun-ı evvel 1327)

1198-1243 ( 21 Kanun-ı evvel 1327-4 Şubat 1327)

1244-1291 (5 Şubat 1327-23 Mart 1328)

1292-1342 (24 Mart 1328-13 Mayıs 1328)

1343-1391 (14 Mayıs 1328-1 Temmuz 1328)

1392-1434 (2 Temmuz 1328-24 Ağustos 1328)

1435-1481 (25 Ağustos 1328-12 Teşrin-i evvel 1328)

1482-1532 (13 Teşrin-i evvel 1328-22 Şubat 1328)

1533-1579 (23 Şubat 1328-10 Nisan 1329)

1580-1628 (11 Nisan 1329-29 Mayıs 1329)

1629-1675 (30 Mayıs 1329-16 Temmuz 1329)

1676-1726 (17 Temmuz 1329-29 Eylül 1329)

1727-1774 (30 Eylül 1329-19 Teşrin-i sani 1329)

1775-1819 (20 Teşrin-i sani 1329-4 Kanun-ı sani 1329)

1820-1868 (5 Kanun-ı sani 1329-22 Şubat 1329)

1869-1913 (23 Şubat 1329-8 Nisan 1330)

1914-1962 (9 Nisan 1330-27 Mayıs 1330)

1963-2008 (28 Mayıs 1330-13 Temmuz 1330)

2009-2027, 1-48 (14 Temmuz 1330-30 Teşrin-i sani 1338)

49-120 (1 Kanun-ı evvel 1338-10 Şubat 1339)

121-196 (11 Şubat 1339-28 Nisan 1339)

197-271 (29 Nisan 1339-14 Temmuz 1339)

272-346 (15 Temmuz 1339-30 Eylül 1339)

Sayılar : 1-89 (19 Temmuz 1324/4 Receb 1326-17 Teşrînievvel 1324/4 Şevval 1326) küçük boy Tanin; 1-110 büyük boy Tanin; 111-115, 115-227 Tanin; 228-322, 328 (1 Haziran 1339-6 Eylül 1339); 329-469 Tanin; 1-19, 20/489-47/519, 520-566 (10 Kânunuevvel 1325-26 Haziran 1336) Yeni Tanin, Tanin; 677-680, 680-910 Tanin; 911-973 Tanin ortada ciltli; 974/1-976/3 Cenin sonda ciltli; 1194-1330 Tanin başta ciltli;977/1-1015/39 Senin; 1016/1-1042/27 Renin; 1043-1193 Tanin ; 41/1434-47/1440 Senin; 1443 Tanin; 1469-1476 Cenin; 1477-1485 Senin; 1486/152 Hak; 1487-1494, 1499-1538 (1328/1913) Renin; 1495 Tanin; 1720-1873 (1329/1913) Tanin; 1539-1719 Tanin; 1875-2026, 2028 (14 Teşrinevvel 1338/1922-2 Ağustos 1339) Tanin; XXXV : 4453/3-4453/4, 4454/5-61, 4454/61-149, 4454/152-192, 4454/194-228, 4454/230-387, 4454/387-444, 4454/415-479, 4454/481-679, 4454/681-703, 4454/706-713, 4454/715-722, 4454/722-737, 4454/739-776, 4454/778-785, 4454/787-789, 4454/791-1080, 4454/1087-1317, 4454/1319-1402, 4454/1404-1431, 4454/1433-1512 (1 Eylül 1943-14 Kasım 1947) Tanin.
2159 (HTU no. 0031) Tarîk : Yevmî Osmanlı gazetesidir

  4-153 (13 Cemazilevvel 1301-4 Zilkade 1301)

154-307 (5 Zilkade 1301-13 Rebiülahir 1302)

308-452 (14 Rebiülahir 1302-12 Ramazan 1302)

453-591 (13 Ramazan 1302-8 Safer 1303)

592-732 (9 Safer 1303-4 Receb 1303)

733-796 (4 Receb 1303-9 Ramazan 1303)

809-910 (10 Muharrem 1304-22 Ramazan 1303)

913-1010 (13 Muharrem 1304-21 Rebiülahir 1304)

1051-1195 (3 Cemazilahır 1304-3 Ziklade 1304)

1196-1319 (4 Zilkade 1304-12 Rebiülevvel 1305)

1412-1558 (16 Cemazilahir 1305-17 Zilkade 1305)

1559-1696 ( 18 Zilkade 1305-10 Rebiülahir 1306)

1697-1812 (11 Rebiülahir 1306-7 Şaban 1306)

Sayılar : 1-93, 95-206, 208-247, 249-261, 263-297, 299-370, 372-423, 425-427, 429-466, 468-505, 507-743, 745-864, 866-910, 913-935, 937-1010, 1051-1319, 1412, 1427-1781, 1783-1812, 4614-4621, 4622/9-4627/15, 4643/30, 4647/34-4648/35, 4663/50-4674/61, 4674/61(4675/62)-4679/66, 4678/68-4702/89, 4704/91-4709/96, 4711/98, 4713/100-4718/105, 4720/107-4732/119, 4737/124-4774/161, 4777/164-4784/171, 4785/174(172), 4786/173-4795/182, 4797/184-4808/195, 4810/197-4816/203, 4818/205, 4820/207, 4822/209-4824/211, 4826/213-4828/215, 4831/218-4832/219, 4835/222, 4839/226, 4843/230-4844/231, 4853/240, 4855/242, 4858/245, 4869/250, 4873/260, 4876/263, 4883/270-4884/271, 4886/280, 4896/283, 4899/286-4900/287, 4907/294, 4910/297, 4916/303, 4918/305, 4923/310, 4935/322-4936/323, 4944/330-4944/331, 4946/333-4947/334, 4953/340, 4967/354, 4970/357, 4974/361, 4977/364, 4980/367, 4991/378-4992/379, 4994/381-4995/382, 4997/384-5000/387, 5010/396-5012/398, 5055/441, 5057/443, 5062/448, 5066/452, 5068/454-5069/455, 5072/458, 5076/462 (24 Şubat 1299/1884-13 Şubat 1315/25 Şubat 1900)
2160 (HTU no. 0672) Tarîk : Siyasî, edebî ve ilmî bir gazetedir  Sayılar : XVIII : 4 (501/451) (21 Kânunuevvel 1316//12 Ramazan 1318/3 Kânunusâni 1901).
2161 (HTU no. 0032) Tarîk : Müstakil gazete  Sayılar : I : 1-115 (21 Temmuz-17 Teşrînisâni 1335/1919).
2166 (HTU no. 0186) Tarih ve Edebiyat : Mülk-i millete nâfi, tarih, edebiyat, fünûn, iktisadiyat ve şuûn-i saireye müteâllik mebâhis-i müfideyi hâvî mecmua-i şehriyedir 

Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuas n.1-31

Tarih ve Edebiyat
Sayılar : I-III : 1-31 (31 Mart 1334-30 Eylül 1336) Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası; I : 1-3, 5 (31 Ağustos-31 Kânunuevvel 1338) Tarih ve Edebiyat.
2174 (HTU no. 0850) Tarla ve Bahçe : Şimdilik ayda bir defa neşrolunur müstakillü'l-efkâr ziraat gazetesidir  Sayılar : I : 1-12; II : 1/13-2/14, 15-17 (1 Mart 1340/1924-1 Temmuz 1341/1925).
2176 (HTU no. 0139) Tasavvuf : Tasavvufa müteâllik mebâhis-i şitâdan bâhis ve mekârim-i ahlâk-ı Īslâmiyenin ta'mimine hâdim mecelle-i mâneviyedir, perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : I : 1-35 (10 Mart-1 Kânunuevvel 1327).
2178 (HTU no. 0010) Tasvir : Müstakillü'l-efkâr Osmanlı gazatesi( Müstakil yevmî gazete) 

1-78 (31 Mayıs 1909-17 Ağustos 1909)

79-148 (18 Ağustos 1909-28 Teşrin-i evvel 1909)

149-223 (29 Teşrin-i evvel 1909-13 Kanun-ı sani 1910)

224-300 (14 Kanun-ı sani 1910-31 Mart 1910)

301-375 (1 Nisan 1910-5 Teşrin-i evvel 1910)

376-451 (8 Teşrin-i evvel 1910-25 Kanun-ı evvel 1910)

452-527 (26 Kanun-ı evvel 1910-11 Mart 1911)

528-602 (12 Mart 1911-28 Teşrin-i sani 1912)

603-666 (29 Teşrin-i sani 1912-13 Şubat 1913)

667-725 (14 Şubat 1913-13 Nisan 1913)

726-797

798-867

870-950

913(114)-914(115)

971-1021

1024-1079 (16 Mart 1914-15 Mayıs 1914)

1080-1137 (16 Mayıs 1914-13 Temmuz 1914)

1138-1208 (14 Temmuz 1914-24 Eylül 1914)

1208-1359 (24 Eylül 1914-22 Şubat 1910)

1360-1503 (23 Şubat 1915-17 Temmuz 1915)

1505-1652 (18 Temmuz 1915-31 Kanun-ı evvel 1915)

1654-1824 (2 Kanun-ı sani 1916-6 Ağustos 1916)

1825-2013 (7 Ağustos 1916-16 Şubat 1917)

2015-2227 (18 Şubat 1917-19 Eylül 1917)

2229-2439 (21 Eylül 1917-29 Nisan 1918)

2440-2606 (30 Nisan 1918-30 Kanun-ı evvel 1918)

2608-2774 (1 Kanun-ı sani 1919-5 Temmuz 1919)

2527-2680 (12 Teşrin-i evvel 1918-14 Mart 1919)

2681-2837 (15 Mart 1919-11 Eylül 1919)

2838-2928 (12 Eylül 1919-11 Kanun-ı evvel 1919)

2929-3024 (12 Kanun-ı evvel 1919-13 Nisan 1920)

3026-3110 (15 Nisan 1920-1 Eylül 1921)

3111-3212 (2 Eylül 1921-13 Kanun-ı evvel 1921)

3213-3284 (14 Kanun-ı evvel 1921-24 Şubat 1922)

3285-3360 (25 Şubat 1922-11 Mayıs 1922)

3361-3435 (12 Mayıs 1922-27 Temmuz 1922)

3436-3512 (28 Temmuz 1922-14 Teşrin-i evvel 1922)

3513-3590 (15 Teşrin-i evvel 1922-31 Kanun-ı evvel 1922)

3591(563)-3592(564)

3660(633)-3661(633)

3711(683)-3712(684)

3774(746)-3775(747)

3825(797)--3826(798)

3888(860)-3889(861)

3934(906)-3935(907)

4013(985)-4014(986)

4082(1054)-4178(1150)

4145(1117)-4146(1118)

4220(1192)-4221(1193)

4293(1265)-4294(1266)

Sayılar : 1-441, 442-502 (1325/1327H-1326/1329H) Yeni Tasvîr-i Efkâr; 503, 505-618 Tasvîr-i Efkâr; 619/1 Īntihab-ı Efkâr; 620-627 (1326/1329H-1327/1331H) Tasvîr-i Efkâr; 1/628-18/644(1328/1331H) Īntihab-ı Efkâr; 1/645-2/646(1328/3331H) Tefsir-i Efkâr; 647-706, 708-723, 725-747, 749-755, 761-786, 789-868, 870-914 Tâsvîr-i Efkâr; 915/1160 Tefsîr-i Efkâr; 916-1021, 1023-1065, 1067-1089, 1091-1092, 1094, 1096-1103, 1105-1109, 1111-1119, 1121-1147, 1149-1152, 1154-1284, 1286-1610, 1612-1652, 1654-1655, 1657-1658, 1660-1805, 1807-1959, 1961-1965, 1967-1984, 1986-2020, 2022-2069, 2071-2074, 2076-2084, 2086-2087, 2089-2092, 2094-2160, 2162-2163, 2165-2441, 2445-2467, 2469-2522, 2523-2574, 2576-2581, 2583-2613, 2615-2687, 2689-2750, 2752-2764, 2766-2771, 2774-2897, 2900-3002, 3004-3028 (1328/1331H-1336/1338H) Tâsvîr-i Efkâr; 3029/1-3222, 3224-3472, 3474-3724, 3726-4356/1328 (1327/1341H-1329/1343H) Tevhîd-i Efkâr; XXXII-XXXVI : 4357/1-4417/1-4460/90, 4479/123-4484/128, 4582/226-4638/281-4653/297, 4655/299-4958/602, 4959/602-5215-858, 5231/874-5536/1179, 5538/1181-5559/1202-5888/1531 (2 Mayıs 1940-30 Eylül 1944) Tasvir-i Efkâr; 3-67, 69-85, 87-93, 95-102, 104-139, 141, 143-145, 147-152, 154, 156-167, 169-178, 180-183, 185-202, 204-211, 214-220, 225-232, 234-248, 250-254, 256-320, 322-448, 454-631, 633-642, 644-744, 749-898, 928-1153, 1157-1471 (3 Nisan 1945-22 Ekim 1949) Tasvir
2179 (HTU no. 2267) Tasvîr-i Efkâr : Havadis ve maarife dair Osmanlı gazetesidir

  1-152 (15 Haziran 1278-Teşrin-i sani 28 1280)

153-301 (3 Kanun-ı evvel 1280-13 Mayıs 1281)

301-452 (13 Mayıs 1281-5 Kanun-ı sani 1283)

453-600 (9 Kanun-ı sani 1283-5 Haziran 1285)

601-682 (6 Haziran 1285-9 Kanun-ı evvel 1285)

Sayılar : 1-480, 482-604, 608, 610-611, 613-623, 626-639, 641-643, 649-661, 663-682 (15 Haziran 1278 /Zilhicce Selh 1287-Şubat 1285H).
2183 (HTU no. 0822) Tatbikat : Milletin, vatanın terakkiyât-ı iktisadiye, içtimaiye ve fennîyesine hâdim haftalık gazetedir  Sayılar : I : 4 (25 Mart 1326).
2184 (HTU no. 0685) Tatlı Sert : Şimdilik haftada bir pazartesi günleri neşrolunur, hakikatten ayrılmaz, müstakil mîzah gazetesi  Sayılar : 1 (25 Temmuz 1337/1921).
2186 (HTU no. 1177) Tavus : Onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar :I : 1-2 (1 Nisan-1 Mayıs 1341).
2187 (HTU no. 0981) Tayyâre : Onbeş günde bir intişar eder, Türk Tayyare Cemiyetinin vâsıta-i neşir ve efkârı fennî ve millî mecmuadır  Sayılar : 1/7, 4/10-6/12, 8/14-13/19, 15/21-19/25 (21 Mayıs 1341-1 Nisan 1926).
2188 (HTU no. 0046) Tazminat = le Tazminat : Journal quotidien Ottoman 

74-251(28 Eylul 1327-13 Mart 1328)

252-413(10 Mayis 1328-10 Kanunievvel 1328)

Sayılar : 1/21-3/23 (1327/1911) Zühre; 1/24, 11, 12, 18, 38 (1327/1911) Tazminat; 2/64, 5/67, 8/70 (1327/1911) Matbuat; 1/72, 5/76 (1327/1911) Merih; 84-90 (1327/1911) Islahat; 91-103 (1327/1911) Maşrık; 104 (1327/1911) Tanzimat; 106 (1327/1911) Merih; 108, 110 (1327/1911) Matbuat; 111 (1327/1911) Zühre; 112 (1327/1911) Tenbihat; 113-115 (1327/1911) Nevrâh; 116-152 (1327/1911) Te'sisat; 153-167 (1327/1911) Takdirat; 168-204 (1327/1911-1912) Teşkilat; 205-251 (1327-1328/1912) Te'minat; 68/252-115/299 (1328/1912) Īfham; 301-316 (1328/1912) Te'minat; 317-405 (1328/1912) Tanzimat; 406-413 (1328/1912-28 Kânunuevvel 1328/19 Kânunusâni 1913) Tazminat.
2189 (HTU no. 0294) Tearüf-i Müslimîn : Dinî siyasî, tarihî, felsefî ve ahval-i âlem-i Īslâmdan bâhis haftalık mecelledir  Sayılar : I-II : 1-32 (2 Nisan-19 Kânunusâni 1326).
2190 (HTU no. 0113) Teavün-i Aklâm : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur, fennî ve edebî gazetedir  Sayılar : I : 1-22 (3 Temmuz-Kânunuevvel 1302); I : 1-47 (1303-22 Mart 1304).
2191 (HTU no. 0838) Teceddüd : Siyasî ve ilmî haftalık mecmua  Sayılar : 1-3 (9 Kânunuevvel 1334/1918-9 Kânunusâni 1334/1918).
2192 (HTU no. 2359) Tecelli : Siyasî, edebî, felsefî tarihî, içtimaî, ahlâkî, iktisadî bitaraf sebatkâr Osmanlı mecmuasıdır  Sayılar : I : 1-6 (9 Kânunuevvel 1326/1910-1326/ 1910); II : 7-8 (1327/1911-7 Nisan 1327/1911).
2194 (HTU no. 0828) Tedavi Notları : Tıbbın her şubesinden ve bilhassa tedavi kısmından bâhisdir, her ayın birinde neşrolunur  Sayılar : I : 10 (Haziran 1926); II : 1-2, 4-5, 8 (Eylül 1926-Nisan 1927); III : 1 (Eylül 1927).
2197 (HTU no. 0184) Tedrisat Mecmuası : Her ayın onbeşinde neşrolunur 

seneI:numara1seneII:numara13

seneII:numara14-seneIV:numara23

seneIV:numara23-sene5:numara31/4

sene5:numara31/4-sene7:numara41

cilt9:numara42-numara51

cilt11:numara52-numara60

cilt12:numara61-numara69

Sayılar : I-XIII : 1-69 (Şubat 1325/1910-Mart 1926).
2200 (HTU no. 1275) Telsiz : Le Sans fil. Partie Française du “Telsiz”, Türk telsiz telefonculuğuna hâdim ve Türk irsal postalarının resmî ve mufassâl programını hâvi haftalık mecmua = Bulletin hebdomadaire de la telephonie sans fil Turquie, contenant les programmes officiels des postes d'emission de Turquie  Sayılar : I : 1-14, 16-18 (30 Haziran-14 Teşrînisâni 1927).
2201 (HTU no. 1047) Temâşâ : Haftada bir kere perşembe günleri neşrolunur, hayat-ı temâşâya hâdim edebî, resimli gazetedir  Sayılar : 1-25 (6 Haziran 1334-Ağustos 1336).
2202 (HTU no. 0431) Te'min : Sabahları neşrolunur  Sayılar : I : 214 (27 Receb 1339/6 Nisan 1921).
2204 (HTU no. 1463) Tenkid : Şimdilik haftada bir defa çıkar, her şeyi yazar, âmâl ve menafi-i hakikiyesini selamet ve terakki-i memlekette arar, münekkid bir Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 4 (25 Mayıs 1326); 8 (31 Mart 1326/3 Rebîülâhir 1328/ 13 Nisan 1910).
2205 (HTU no. 2360) Tenkid  Sayılar : 1-6 (22 Mart-10 Temmuz 1326).
2207 (HTU no. 0360) Terakkî : Menafi-i şarkiye ve umûr-ı düveliyeye dair Türk gazetesidir, bu gazete cuma ve pazarlardan başka Çiçek Pazarı'nda Cemiyet-i Īlmiye-i Osmâniye Matbaasında hergün çıkar

dosya 1

dosya 2

dosya 3

dosya 4

Sayılar : 1-3, 7-9, 11, 13-441 (7 Şaban 1285/ 21 Teşrînisâni 1868-7 Receb 1287/ 3 Teşrînievvel 1870).
2209 (HTU no. 1318) Terakki : Mevadd-ı politika ve mebahis-i ilmiyeye dair Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 2, 5, 7-12, 15-16, 18-24, 74-79, 81-85, 87-105, 107-125, 129-137, 142-152, 154-160, 162-163, 166-167, 169-184, 194-198 (15 Şubat 1871-13 Ağustos 1871).
2210 (HTU no. 0158) et-Terakki : Cerîde-i siyasiyye, ilmiyye-i üsbûiyye  Sayılar : II : 74 (18 Ağustos 1324/Şaban 1326); II : 83 (1 Teşrînisâni 1324/20 Şevval 1326); II : 105 (18 Nisan 1325/10 Rebiülâhir 1327).
2211 (HTU no. 0244) Terakki : Fünûn ve edebiyattan ve mevadd-ı mütenevviadan bahis şimdilik onbeş günde bir neşrolunur musavver Osmanlı risalesidir  Sayılar : I : 1-3 (1303/1887).
2212 (HTU no. 0273) Terakki : Teşebbüs-i şahsi ile Meşrutiyet ve adem-i merkeziyet taraftarının mürevvic-i efkarıdır  Sayılar : 3 sayı (Yıl, cilt, sayı ile ilgili bilgi tespit edilememiştir.).
2213 (HTU no. 0134/6) Terakki : Fennî ve edebî olmak üzere neşrolunur  Sayılar : 1-13 (18 Nisan-2 Ağustos 1312).
2217 (HTU no. 0054) Terakki-i Muhadderât : Muhadderât için gazetedir  Sayılar : 1-48 (17 Rebîülevvel 1286/15 Haziran 1285-23 Cemâziyelevvel 1287/20 Ağustos 1286).
2218 (HTU no. 0201) Terbiye  Sayılar : I-II : 1-9 (15 Şubat 1927-Kânunusâni 1928); III-VI : 11-30 (Kânunusâni 1929-Kânunuevvel 1930).
2219 (HTU no. 0179) Terbiye Mecmuası  Sayılar : I : 1-6 (29 Ağustos -15 Kanunuevvel 1334).
2220 (HTU no. 0192) Terbiye Mecmuası  Sayılar : I : 1 (Kânunuevvel 1333).
2221 (HTU no. 0317) Terbiye Ocağı : Terbiyevî, ilmî ve içtimaî mecmua, Bulgaristan Muallimîn Cemiyet-i Īttihadiyesi'nin tercüman-ı efkârı olup mevkut olarak çıkar  Sayılar : I : 4 (25 Kânunuevvel 1921).
2222 (HTU no. 0266/1) Terbiye ve Oyun = Education et Jeus : Gençlerin terbiye-i fikriyelerine ve bedeniyesine hâdim onbeş günde bir neşrolunur mecmuadır  Sayılar : I : 1-24 (1 Ağustos 1327/1911-1328/1912); XII : 1, 3-5, 7-10 (1339/1923-Nisan 1339/1923).
2223 (HTU no. 0368) Tercüman : Siyaset ve politikaya ve maarife ve edebiyata müteâllik millî gazetedir  Sayılar : XI : 13 (1893); XII : 48 (1894); XIII : 1-50 (1895); XIV : 1-50 (1896); XV : 1-2, 5, 17, 20, 22-24, 26-29 (1897); XXIV : 90, 92-94, 118 (1907); XXVI : 53 (1908); XXXII : 70(1914).
2224 (HTU no. 0369) Tercüman-ı Ahvâl : Īş bu gazete dahiliye ve hariciye her türlü havadis, fünûn ve sanayie dair mebâhisi şâmil olarak hergün çıkar 

1.dosya

2.dosya

3.dosya

4.dosya

5.dosya

6.dosya
Sayılar : 1-398, 400-604, 606-790 (6 Rebîülâhir 1277/1860-20 Şevval 1282/1863).
2225 (HTU no. 0003) Tercüman-ı Hakikât : Akşamları neşrolunur. Īslâm ve Türk gazetesidir 

1-100 (26 Cemazilahır 1295-29 Şavval 1295)

101-200 (27 Şavval 1295-28 Safer 1296)

201-300 (29 Safer 1296-28 Cemazilahır 1296)

301-500 (29 Cemazilahır 1296-3 Rebiülevvel 1297)

501-649 (5 Rebiülevvel 1297-3 Ramazan 1297)

650-799 (4 Ramazan 1297-22 Rebiülevvel 1298)

800-950 (24 Rebiülevvel 1298-24 Ramazan 1298)

951-1100 (25 Ramazan 1298-26 Rebiülevvel 1299)

1101?-1253 (27? Rebiülevvel 1299-4 Şavval 1299)

1254-1404 (5 Şavval 1299-7 Rebiülahır 1300)

1405-1558 (8 Rebiülahır 1300-13 Şavval 1300)

1559-1708 (14 Şavval 1300-14 Rebiülahır 1301)

1709-1838 (15 Rebiülahır 1301-8 Şavval 1301)

1839-1910 (9 Şavval 1301-9 Muharrem 1302)

1911-1983 (10 Muharrem 1302-6 Rebiülahır 1302)

1984-2056 (7 Rebiülahır 1302-21 Receb 1302)

2057-2129 (22 Receb 1302-22 Şavval 1302)

2130-2200 (23 Şavval 1302-16 Muharrem 1303)

2201-2271 (17 Muharrem 1303-9 Rebiülahır 1303)

2272-2348 (10 Rebiülahır 1303-10 Receb 1303)

2349-2426 (11 Receb 1303-17 Şavval 1303)

2427-2507 (18 Şavval 1303-26 Muharrem 1304)

2508-2590 (27 Muharrem 1304-4 Cemazilevvel 1304)

2591-2676 (6 Cemazilevvel 1304-18 Şaban 1304)

2677-2754 (19 Şaban 1304-27 Zilkade 1304)

2755-2833 (28 Zilkade 1304-3 Rebiülevvel 1305)

2834-2915 (4 Rebiülevvel 1305-10 Cemazilahır 1305)

2916-2993 (11 Cemazilahır 1305-26 Ramazan 1305)

2994-3070 (27 Ramazan 1305-6 Muharrem 1306)

3071-3147 (7 Muharrem 1306-8 Rebiülahır 1306)

3148-3226 (9 Rebiülahır 1306-12 Receb 1306)

3227-3303 (13 Receb 1306-20 Şavval 1306)

3304-3407 (21 Şavval 1306-22 Safer 1307)

3408-3492 (28 Safer 1307-7 Cemazilahır 1307)

3493-3566 (8 Cemazilahır 1307-7 Ramazan 1307)

3567-3644 (16 Nisan 1306-23 Ağustos 1306)

3645-3697 (24 Ağustos 1306-24 Teşrin-i evvel 1306)

3797-3871 (1 Mart 1307-30 Mayıs 1307)

3872-3948 (31 Mayıs 1307-31 Ağustos 1307)

4105-4178 (3 Mart 1307-1 Haziran 1308)

4179-4202 (2 Haziran 1308-31 Ağustos 1308)

4408-4482 (3 Mart 1309-2 Haziran 1309)

4483-4555 (3 Haziran 1309-31 Ağustos 1309)

4556-4632 (1 Eylül 1309-29 Teşrin-i sani 1309)

4633-4710 (30 Teşrin-i sani 1309-28 Şubat 1309)

4711-4785 (1 Mart 1310-30 Mayıs 1310)

4786-4861 (31 Mayıs 1310-30 Ağustos 1310)

14641-14673 (6 Kanun-ı sani 1338-7 Şubat 1338)

Sayılar : I-XLV : 1-122, 124-137, 139-177, 179-1480, 1482-1806, 1808-2299, 2301-2443, 2445-2454, 2456-2460, 2462-2470, 2472-2761, 2763-2782, 2784-2851, 2853-2864, 2866-2883, 2886-3153, 3155-3228, 3230-3241, 3243, 3245-3256, 3258-3574, 3576-3581, 3583-3695, 3699-3948, 4045, 4105-4118, 4120-4252, 4399-4405, 4408-4862, 7312/2111, 7380/2180, 8111/2910, 8422, 8424, 8427, 8771, 8806, 8829, 8832, 8926, 8930, 8950, 9115, 9171, 9207, 9288, 9358, 9408, 9459, 9468-9469, 9484, 9501, 9525, 9542, 9554-9555, 9560-9561, 9567-9568, 9600, 9601, 9607, 9618, 9624, 9627-9628, 9644, 9648, 9671, 9673, 9680, 9691, 9692, 9694-9695, 9802-9803, 9807-9808, 9812-9813, 9816-9868, 9879-9892, 9894-9988, 9993-9999, 10000-10010, 10012-10013, 10015-10016, 10024, 10047, 10053-10054, 10061-10063, 10069, 10071, 10073, 10081-10082, 10084-10085, 10087, 10099, 10110, 10112, 10115, 10117, 10139, 10141, 10146, 10158, 10163-10165, 10169-10172, 10174-10175, 10183, 10186-10187, 10201, 10219, 10228-10229, 10234-10236, 10245-10246, 10250-10252, 10256, 10263, 10267, 10270, 10274, 10277, 10281, 10284, 10289, 10291, 10296, 10298, 10302, 10305, 10307, 10313, 10316-10317, 10319, 10322, 10324-10325, 10328, 10330-10331, 10336-10338, 10340, 10344, 10348, 10352, 10354, 10357-10359, 10362, 10365-10367, 10369, 10373, 10380, 10382-10383, 10388, 10393, 10402, 10423, 10426-10428, 10439-10440, 10449, 10454, 10462, 10509, 10511-10512, 10515-10517, 10519, 10527, 10529, 10533, 10540, 10542, 10547, 10549, 10553, 10557-10558, 10562-10564, 10570, 10572, 10574, 10581, 10587-10589, 10591-10593, 10596, 10598, 10600, 10605-10607, 10609-10611, 10613-10615, 10617, 10621-10622, 10627, 10629, 10631-10632, 10634, 10670-10673, 10675, 10677, 10680, 10682, 10684, 10686 [22 Kânunuevvel 1326 10686. sayıdan sonra gelmesi gereken 10688, 10689, 10691, 10692, 10697, 10698, 10700, 10706, 10721, 10723, 10729, 10732, 10733, 10734. sayıların numaraları sırasıyla 78605, 78606, 78608, 78609, 78614, 78615, 78617, 78623, 78639, 78641, 78647, 78650, 78651, 78652 şeklinde yazılmıştır.] 10740-10741, 10746-10748, 10750-10754, 10756, 10758, 10760, 10773, 10775, 10778-10780, 10782-10784, 10794, 10836, 10838, 10840, 10843, 10845, 10852-10853, 10861, 10864, 10870, 10878, 10885, 10887, 10902, 10906, 10909, 10917, 10940, 10943-10944, 10946-10948, 10952-10953, 10964, 10966, 10973-10974, 10980, 10992, 11005, 11024, 11027, 11029, 11031, 11035, 11043-11045, 11048, 11071, 11076, 11083, 11095, 11121-11122, 11124, 11131, 11140, 11142, 11147, 11154, 11159, 11161, 11163, 11170-11171, 11173-11174, 11177-11180, 11183-11197, 11200-11202, 11204-11205, 11207-11208, 11211, 11213-11232, 11234-11236, 11242-11243, 11246-11247, 11250-11251, 11254, 11258, 11260-11261, 11263-11276, 11278-11279, 11282, 11285, 11292, 11294-11297, 11300, 11303-11306, 11309, 11311-11314, 11316-11317, 11319, 11321-11322, 11325-11326, 11341, 11343, 11349-11350, 11353-11356, 11358, 11361-11366, 11368, 11370-11371, 11373-11377, 11383-11384, 11388-11396, 11398, 11400, 11403-11407, 11411, 11413-11416, 11418, 11421-11422, 11424, 11426, 11430-11437, 11446, 11448-11449, 11453, 11455-11456, 11458, 11462-11463, 11466, 11468, 11470, 11474-11478, 11480-11481, 11485, 11489-11490, 11495, 11501, 11504, 11509, 11511, 11527-11528, 11532-11533, 11539-11540, 11558, 11560, 11565-11566, 11573, 11576, 11580-11581, 11583-11584, 11586, 11589-11590, 11592-11594, 11596, 11598-11599, 11600, 11602, 11604, 11606-11607, 11610-11611, 11614, 11616, 11619-11627, 11642, 11645-11646, 11652, 11654-11655, 11657, 11663, 11669, 11670-11671, 11674, 11681, 11685, 11700, 11722, 11750, 11752, 11772, 11783, 11804, 11812, 11819, 11957, 11988, 12008, 12012, 12015, 12017, 12020, 12029, 12056, 12074-12075, 12079, 12127, 12215-12216, 12401-12402, 12404, 12408, 12411, 12416-12418, 12421, 12424, 12426, 12429, 12431, 12433, 12436-12437, 12439, 12446, 12449-12452, 12456, 12461-12462, 12465-12466,12500, 12514, 12517, 12529, 12625, 12715, 12964, 13237, 13383, 13428-13429, 13460-13461, 13469, 13485, 13490-13492, 13500-13501, 13503, 13509-13510, 13512, 13515-13517, 13528, 13532-13533, 13535, 13564-13565, 13580, 13615, 13617, 13624, 13679, 13700, 13713, 13717, 13731, 13738, 13830-13847, 13852-13855, 13858, 13862, 13865, 13868-13869, 13875-13876, 13891-13892, 13894, 13897, 13903, 13963, 3965-13966, 13969, 13970, 13972, 13974, 13976-13977, 13979-13980, 13983-13990, 13994-13995, 13997-14009, 14011, 14013, 14019-14020, 1402414025, 14028, 14030, 14032, 14034, 14036-14037, 14039-14040, 14042-14043, 14048, 14053, 14055, 14057, 14060, 14065-14066, 14072-14073, 14076-14077, 14080-14082, 14084, 14088, 14091, 14093-14094, 14096, 14099, 14101, 14103-14105, 14107, 14109(14108), 14109, 14111-14112, 14114, 14116, 14118-14119, 14124, 14126-14129, 14132-14137, 14139, [9 Ağustos 1336-15 Ağustos 1336 tarihleri arasındaki 14140-14146. sayılar 14104-14110 şeklinde yazılmıştır], 14147-14148, 14150-14152, 14154, 14156-14159, 14164, 14167, 14170, 14172-14175, 14178, 14180, 14182, 14186, 14189, 14191-14193, 14195, 14202-14203, 14205, 14207, 14209-14210, 14212, 14214, 14216-14217, 14219, 14222, 14226, 14228-14231, 14235, 14237-14238, 14240, 14242-14243, 14245, 14247-14252, 14254, 14256, 14259, 14261, 14263-14266, 14268-14273, 14275, 14278-14280, 14284-14286, 14289, 14291-14303, 14305-14325, 14327-14328, 14332-14335, 14337, 14339, 14341-14342, 14344, 14346-14348, 14350-14351, 14354-14355, 14357, 14360, 14362-14371, 14373-14374, 14376, 14378-14390, 14392, 14394-14395, 14397-14425, 14427, 14429-14439, 14441-14444, 14446-14447, 14449-14451, 14453-14454, 14456-14459, 14462, 14464-14466, 14469-14479, 14481, 14483, 14486, 14489-14496, 14498-14501, 14503-14504, 14506-14507, 14509-14518, 14520-14523, 14525-14532, 14535-14536, 14542-14543, 14546, 14548-14550, 14553, 14556-14558, 14560, 14562-14565, 14567-14572, 14574-14575, 14577-14579, 14581, 14583-14584, 14586, 14588, 14590-14595, 14597-14599, 14601-14602, 14604-14607, 14609, 14611-14614, 14618-14621, 14624-14626, 14628-14638, 14641, 14644, 14646-14647, 14649, 14651-14656, 14658-14659, 14662-14663, 14665-14667, 14669, 14671-14673, 14677-14678, 14681-14682, 14685-14689, 14693-14694, 14697-14706, 14711-14712, 14716, 14719-14731, 14731-14750, 14752, 14754-14762, 14764-14770, 14774-14776, 14780, 14783, 14791, 14793-14794, 14796, 14800, 14804, 14806, 14810-14811, 14814, 14816, 14819-14820, 14823-14825, 14828-14829, 14831-14834, 14836-14837, 14840, 14845-14847, 14847-14879, 14882-14902, 14902-14903, 14903-14904, 14904-14967, 14969-14993, 14993-15001, 15003-15010, 15012-15021, 15021-15022, 15024-15025, 15028-15030, 15033-15036, 15039-15045, 15047, 15050, 15052, 15054-15056, 15058-15059, 15061-15063, 15065-15076, 15078-15081, 15083-15086, 15088, 15090-15097, 15099, 15101-15102, 15104-15105, 15107, 15110-15112, 15114, 15116-15121, 15124-15125, 15134, 15136-15137, 15140, 15143, 15145, 15150, 15154-15155, 15161, 15163-15165, 15167, 15173-15174, 15182-15184, 15188, 15190-15199, 15201-15227, 15229-15234, 15236-15243, 15246-15247, 15251-15252, 15261, 15264, 15268, 15272, 15283, 15293, 15295-15307, 15310-15311, 15313-15318, 15320-15322, 15324-15325 (26 Haziran 1295-12 Kânunusâni 1340/ 5 Cemâziyelâhir 1342)
2226 (HTU no. 0289) Tercüman-ı Hakikat : Mekatib-i Rüşdiye şakirdanı için haftada bir kere neşrolunur  Sayılar : 1-26 (16 Şevval 1296-24 Rebîülâhir 1297).
2227 (HTU no. 2227) Tercüman-ı Şark  Sayılar : I : 11, 34, 37 (gün ay kısmı yırtık 1295/8 Nisan 1878-14 Cemâziyelevvel 1295/ 4 Mayıs 1878) sayısı tespit edilemeyen 17 Rebîülâhir 1295 tarihli bir sayı.
2230 (HTU no. 1296) Teşvîk : Hasılatı Dobruca Köy Mekteb-i Īslâmiyesi menafiine sarfolunur, şimdilik haftada bir çıkar cerîdedir  Sayılar : 1 (9 Haziran 1909).
2231 (HTU no. 2361) Teşvîk : Ulûm ve fünûndan ve edebiyattan bahseder ve mekatib şâkirdânına mahsus olmak üzere onbeş günde bir neşrolunur risâle-i mevkutedir  Sayılar : I : 1-3 (15 Receb 1303-22 Temmuz t.y.).
2232 (HTU no. 2362) Tetebbu' : Bilumûm mekâtib-i âliye mezunin ve müdavimlerinin hâdim-i efkârı ve müdafi-i hukukudur  Sayılar : I : 1-5 (24 Kânunusâni 1326-17 Mart 1327/1329H).
2236 (HTU no. 0839) Tıbbî Sahifeler  Sayılar : I : 1-7 (15 Temmuz-15 Teşrînievvel 1341/1925).
2239 (HTU no. 1460) Ticaret Gazetesi  Sayılar : I : 162 (25 Ağustos 1922, 4 Mart 1340/1924); II : 372 (13 Teşrinisânni 1340/1924); III : 581 (18 Haziran 1341/1925); VI : 1977 (8 Eylül 1927).
2241 (HTU no. 0817) Ticaret ve Sanayi'  Sayılar : 6, 9-11 (1 Mart, 1 Kânunuevvel 1337).
2242 (HTU no. 0096) Ticaret-i Umûmiye Mecmuası : Âlem-i ticaretin nâşir-i efkârı haftalık mecmua

1-24 (16 Mart 1333-27 Kanun-ı evvel 1333)

25-55 (3 Kanun-ı sani 1334-24 Eylül 1334)

Sayılar : I-III : 1-11, 13-24, 1/25-18/24, 20/46-23/49, 1/49, 4/52, 7/55 (16 Mart 1333-24 Eylül 1334/ 1918).
2244 (HTU no. 0417) Ticaret ve Ziraat Nezâreti Mecmuası 

21-29/30(1328-1329)

31/32-39/40(1329-1330)

44/47-58/60(1331-1332)

61/63-83/88(1332-1334)
Sayılar : I-II : 1-16 (31 Mayıs 1324-31 Teşrînievvel 1327) Orman ve Maâdin ve Ziraat [ve Baytar] Nezâreti Mecmuası; IIII-VIII : 17-26, 28-40, 44-88 (31 Mart 1328-30 Haziran 1334) Ticaret ve Ziraat Neâreti Mecmuası.
2246 (HTU no. 0836) Tirâje : Genç kalemlerin ma'kes-i tefekkür ve hissiyâtıdır  Sayılar : I : 2-3, 5-8, 10-17 (19 Şubat 1326-23 Temmuz 1327).
2247 (HTU no. 0984) Tirâje = Tyrage : Mekteb-i Sultanî = arc-en-ciel Lycee Imperial Ottoman de Galata Sarai  Sayılar : 1-3 (Şubat 1325/1910-Mart 1326/1910).
2248 (HTU no. 1316) Tiyatro : Haftada iki defa neşrolunur eğlence gazetesidir  Sayılar : 1-87 (20 Mart 1290/1874/14 Safer 1291-25 Rebîülevvel 1292/19 Nisan 1875); 1-13 (13 Receb [1291]/2 Ağustos [1875]); 1-4 (1292).
2249 (HTU no. 0187) Tiyatro ve Musiki : Perşembe günleri neşrolunur, musikîden, temâşadan ve sinemadan bâhis haftalık mecmuadır  Sayılar : 1-11 (19 Kânunusâni-5 Nisan 1928).
2250 (HTU no. 1018) Tiyatro ve Temâşâ Mecmuası : Şarkta sanat-ı temâşâya hâdim mecmua-i mahiyedir  Sayılar : 1-2 (1 Kânunusâni-1 Şubat 1329).
2251 (HTU no. 0575) Toksöz : Cumartesinden maada her gün çıkar. Siyasî, edebî, ilmî, Türk gazetesidir  Sayılar : 1/79-7/85, 9/87-10/88, 12/90-14/92 (15-30 Kânunuevvel 1340/1924).
2252 (HTU no. 0079) Tonguç = Tonghidje : Cumartesi günleri her sabah çıkar  Sayılar : 1-30, 32-36 (11 Şubat 1324/1908-19 Mart 1325/1909).
2253 (HTU no. 0440) Top : Üsbûî, siyasî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 7 (11 Nisan 1327/1911); 30/103-36/109, 38/111, 51/124 (19 Teşrînievvel 1936-15 Mart 1937).
2254 (HTU no. 0433) Topkapı Sarayı Hümayunu Meydanında Kain Müze-i Askeri-i Osmani Züvvarına Mahsus Rehber : Galatasaray Sultanisi ve Mekteb-i Hukuk mezunlarından Müze-i Askeri umur-ı fennîye ve tarihiye kitabı  Sayılar : 1-3 (1920/1336-1922/1338).
2255 (HTU no. 1129) Toprak : Ziraat, toprak kazıp altın çıkarmaktır. Ziraat, ticaret ve ormancılıktan bâhis onbeş günde bir neşrolunur halk mecmuasıdır 

1-21 (Mart 1329-1 Haziran 1330)

1(1-24), 2(1-9) (15 Ağustos 1340-31 Kanun-ı evvel 1341)

Sayılar : I : 1-21 (1 Mart 1329-Haziran 1330); I : 1-24 (15 Ağustos 1340-1341); II : 1-9 (15 Ağustos-31 Kânunuevvel 1341).
2257 (HTU no. 0749) Tosya'da Dilek : Tosya'da gençliğin irşad vasıtasıdır. Şimdilik onbeş günde bir neşrolunur resimli halk mecmuasıdır  Sayılar : I : 1-28, 30-31, 33-38 (1 Mart 1927-25 Eylül 1928); 43-45, 52-54,59-60, 66, 71-94 (16 Mayıs 1929-16 Şubat 1931); yıl 5 : 95-118 (1 Mart 1931-16 Şubat 1932); yıl 6 : 119-123, 125-141 (1 Mart 1932-16 Şubat 1933); yıl 7 : 142-163 (1 Mart 1933-1 Mart 1934); yıl 8 : 164-173 (1 Nisan-1 Kânunuevvel 1934).
2259 (HTU no. 0652) Trablusgarb : Haftada bir dafa perşembe günü neşrolunur, vilâyetin resmî gazetesidir  Sayılar : XXXVIII : 1253 (31 Temmuz 1324/ 16 Receb 1326).
2260 (HTU no. 2125) Trablusgarb ve Devlet-i Âliye-Ītalya Vekâyi-i Harbiyesi : Vatanın bir aduv kıymetdarı olan Trablusgarb Vilayeti hakkında malumat-ı tarihiye ve coğrafiyeye, Trablusluların adet ve ahlâkına ve düşman-ı vatan olan Ītalya'ya dair malumat ve vakâyi harbiye ile vesâik-i resmiyeyi muhtevidir  Sayılar : 1-5 (t.y.).
2261 (HTU no. 1602) Trabzon : Haftada bir defa perşembe günleri çıkar, her türlü havadis-i nafiâyı şâmil vilayet gazetesidir  Sayılar : XXIX : 1309-1310 (4-11 Haziran 1314).
2262 (HTU no. 1494) Trabzon Ticaret Gazetesi : Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çıkarılır, Īktisadi, ictimai, ticarî haftalık gazetedir  Sayılar : I : 21 (20 Ağustos 1927).
2263 (HTU no. 1493) Trabzon'da Meşveret : Fikr-i hürriyete hadim Osmanlı gazetesidir Sayılar : VI : 557 (5 Şubat 1329).
2264 (HTU no. 0449) Trakya (2. seri) : Siyasî, içtmai, iktisadi Türk gazetesidir Sayılar : II : 85 (18 Haziran 1934); III : 107 (21 Kânunusâni 1935); VI : 207 (19 Şubat 1938).
2265 (HTU no. 0985) Trakya Bilgi Demeti : Ulûm ve maariften bahseder meslek risâlesidir  Sayılar : 1-3 (1 Nisan-25 Temmuz 1339/1923).
2268 (HTU no. 0423) Trakya Paşaili : Haftalık gazete  Sayılar : I : 1-2, 14, 16, 20-27, 29, 31-32, 34, 36-38, 40-41, 43-47 (2 Kânunuevvel 1334/1918-5 Kânunusâni 1336/1920).
2270 (HTU no. 1462) Trakya'da Yeşil Yurd : Cumhuriyetçi, siyasî, içtimaî, iktisadî gazete  Sayılar : 211 (18 Teşrînievvel 1928).
2271 (HTU no. 1608) Traş : Cumartesi günleri intişar eder mizah gazetesi  Sayılar : 9 (25 Teşrînievvel 1335).
2272 (HTU no. 1252) Traş : Traşçılar Cemiyetinden icazetnâmeli usta kalfalar tarafından çıkarılmaktadır. Çarşamba günleri çıkar, mîzah gazetesi  Sayılar : I : 1-2, 4-10 (20 Nisan-22 Haziran 1927).
2273 (HTU no. 0606) Tulû' : Pazar ve perşembe günleri neşrolunur Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 3 (21 Ağustos 1324/1908).
2274 (HTU no. 0337) Tulû' : Siyasetten başka her şeyden bahseder ve her şehr-i rumii ibtidasıyla onbeşinde cüz cüz neşrolunur risale-i mevkutedir  Sayılar : I : 1-6 (31 Temmuz-15 Teşrinievvel 1300).
2275 (HTU no. 0240) Tuna : Īslâm gazetesi, pazartesinden maada her gün çıkar

  5-156 (6 Eylül 1321-8 Mart 1322)

157-287 (9 Mart 1322-16 Ağustos 1322)

289-415 (18 Ağustos 1322-31 Kanun-ı sani 1322)

Sayılar : I : 5-7, 10-18, 20, 24-55, 61-63, 65-70, 72-78, 80-84, 86-88, 90-125, 127-135, 137-147, 149-152, 154-208, 210-263, 265-273, 275-287, 289-300; II : 301-315, 318-415 (5 Eylül 1321-31 Kânunusâni 1322); III : 441 (2 Kânunuevvel 1324)
2276 (HTU no. 0055) Tuna : Īşbu gazete dahili ve harici havadisten bahseder, Vilayet gazetisidir  Sayılar : 280-343, 345-349, 351, 353-354 (29 Mayıs 1284/19 Safer 1285/10 Haziran 1868-19 Şubat 1284/19 Zilkade 1285/3 Mart 1869).
2277 (HTU no. 0562) Turan  Sayılar : 1111, 1125, 1131, 1153, 1172, 1336, 1348, 1391, 1394, 1419, 1433, 1440, 1447, 1454 (18 Teşrînisâni 1330-31 Teşrînievvel 1331).
2282 (HTU no. 1231) Türk = le Turc : Şimdilik haftada bir neşrolunur siyasî, ilmî ve edebî ceride-i milliyedir  Sayılar : I : IV : 148 (12 Şevval 1324/ 29 Kasım 1906).
2284 (HTU no. 0827) Türk Antropoloji Mecmuası = Revue Turquie d'Anthropologie  Sayılar : 1-3, 5-12 (Teşrînievvel 1925-Eylül 1931).
2285 (HTU no. 0869) Türk Bağçesi : Türk Ocağı'nın mürevvic-i efkârı onbeş günde bir çıkar ilmî, fennî, edebî mecmuadır  Sayılar : I : 15 (30 Nisan 1340).
2288 (HTU no. 1320) Türk Bilik Revüsü = Revue de Turcologie 

4 (Fevrier 1934)

6 (Fevrier 1936)

Sayılar : I : 4 (Şubat 1934); 6 (Şubat 1936).
2289 (HTU no. 1482) Türk Birliği : Pazarcık Türk Gençleri Derneği'nin nâşir-i efkârı, umum Romanya Türkleri'nin menafiine hâdim Türkçü gazetedir  Sayılar : I : 2 (2 Mart 1930 Arap ve Latin harf karışık); IV : 9 (29 Teşrînievvel 1934 Latin harfli).
2292 (HTU no. 1023) Türk Çocuğu : Gençler ve mektebliler mecmuası  Sayılar : 9, 11 (16 Mart, 16 Nisan 1330/1914).
2293 (HTU no. 0379) Türk Derneği : Türklüğe dair tetebbuatı hâvidir, ayda bir çıkar  Sayılar : I : 1-6 (1327-1328 gün/ay yok ).
2296 (HTU no. 1447) Türk Dili  Sayılar : I : 123, 187 (10 Teşrînievvel, 24 Kânunuevvel 1926); III : 628, 751 (27 Haziran, 29 Teşrînievvel 1928).
2300 (HTU no. 0196) Türk Duygusu : Onbeş günde bir çıkar Türk risalesidir  Sayılar : 1, 2/6, 3/7, 4/8 (25 Nisan-6 Haziran 1329).
2301 (HTU no. 0071) Türk Dünyası : Halkın dediği, hakkın dediğidir  Sayılar : 1-18, 20-73, 74-93 (günlük), 1/94-2/95 (haftalık) (21 Ağustos 1335/1337/1919-5 Şubat 1336/1920); 1-7 (1335/1919) edebî ilaveler.
2304 (HTU no. 1115) Türk Eczacı Âlemi = Turc Edzadji Alemi: Journal Mensuel de Pharmecie : Ayda bir çıkar fennî, iktisadî ve içtimaî meslek gazetesi Sayılar : I : 1-4, 6, 8-10 (Şubat-Teşrînisâni 1927).
2308 (HTU no. 1092) Türk Hayatı : Her ayın ibtidâ'sında ve onbeşinde çıkar. Millî, resimli, ucuz mecmua

  1-12 (1Mart 1341-15 Ağustos 1341)

13-26 (1 Eylül 1341-15 Mart 1926)

Sayılar : 1-26 (1 Mart 1341/1925-15 Mart 1926)
2311 (HTU no. 1253) Türk Īli : Müstakil, cumhuriyetçi yevmî Türk gazetesidir Sayılar : I : 77, 80, 86 (17, 21, 28 Haziran 1341).
2314 (HTU no. 0890) Türk Īzciler Birliği : Her ay neşrolunur izci gazetesi  Sayılar : I : 2-5 (15 Teşrînisâni 1925-Mart 1926).
2315 (HTU no. 0975) Türk Kadın Yolu : Asrî Türk kadınının şehrâhıdır  Sayılar : I-II : 1-2, 4-7, 19, 22, 28 (16 Temmuz 1341/1925-15 Mart 1927).
2317 (HTU no. 0914) Türk Kadını : Kadınlar için çalışır  Sayılar : I : 1-21 (21 Mayıs 1334-8 Mayıs 1335).
2322 (HTU no. 0913) Türk Matbaacılar Cemiyeti Mecmuası  Sayılar : I : 1-2 (11 Eylül-22 Teşrînievvel 1339/1923).
2324 (HTU no. 0924) Türk Mühendisler Ocağının Fen Mecmuası = Revue Technique de l'Association des Ingénieurs Turcs  Sayılar : I : 1-3 (Ağustos 1341/1925-Teşrînisâni- Kânunuevvel 1926).
2329 (HTU no. 2180) Türk Romanları : Haftada iki defa pazartesi ve perşembe günleri intişar eder  Sayılar : 45 (15 Mayıs 1928 dış kapak tarihi, Mart 1928 içerideki tarih kaydı).
2332 (HTU no. 1237) Türk Sesi  Sayılar : 25, 32, 37 (22 Haziran, 1, 6 Temmuz 1339); 177, 195-199, 202-203, 219 (23 Kanunuevvel 1339-10 Şubat 1340/1924).
2334 (HTU no. 1178) Türk Sözü : Halka doğru gitmek, halk için çalışmak  Sayılar : I : 1-16 (12 Nisan-24 Temmuz 1330).
2335 (HTU no. 1498) Türk Sözü : Yevmî gazete  Sayılar : II : 297, 386, 393-394 (5 Mart-28 Haziran 1341/1925); V : 1116, 1169, 1181, 1216 (4 Mart-4 Temmuz 1928); 28 Ağustos 1928 tarihli sayısı tespit edilemeyen bir sayı; XVI : 4876 (10 Teşrînisâni 1940).
2338 (HTU no. 0528) Türk Tarih Encümeni Mecmuası

  1-9 (1 Nisan 1326-1 Ağustos 1327)

10-17 (1 Teşrin-i evvel 1327-1Kanun-ı evvel 1328)

18-24 (1 Şubat 1328-1 Şubat 1329)

25-31 (1 Nisan 1330-1 Nisan 1331)

32-38 (1 Haziran 1331-1 Haziran 1332)

39-45 (1 Ağustos 1332-1 Ağustos 1333)

46-49, 77-79 (1 Teşrin-i evvel 13331 Mart 1340)

80-86 (1 Mayıs 1340-1 Mayıs 1341)

87-93 (1 Temmuz 1341-1 Temmuz 1926)

94, 95, 18 (13) (1 Eylül 1926-1927)

Sayılar : I-XVIII : 1-48, 49-62, 62-77, 1/78-19/96, 97/20/1-101/24/5 (1 Nisan 1326-Mayıs 1931).
2341 (HTU no. 0865) Türk Tıp Mecmuası : Tıbbın şuubât-ı muhtelifesinden bâhisdir  Sayılar : I-II : 2-3, 11 (Nisan 1923-Ocak 1924); VII : 4 (Temmuz 1933).
2342 (HTU no. 0797) Türk Ticaret-i Hariciye Gazetesi : Türk ticaret-i hariciyesinin hariçte ve dahilde inkşafına hâdim, Türkçe, Fransızca ve Almanca lisânlarında neşrolunur  Sayılar :I : 1-5 (Kânunusâni-Mayıs 1928).
2343 (HTU no. 0526) Türk Ticaret Salnâmesi 

  1340-1341a

1340-1341b

Sayılar : 1340-1341/1924-1925.
2345 (HTU no. 0919) Türk Tütünleri Mecmuası : Tütüncülüğe mahsus meslek mecmuası  Sayılar : I : 3 (1927); 4-5, 16, 23-24 (1928); II : 27-31 (1 Şubat-1 Nisan 1929); III : 1-2 (Kânunusâni-Şubat 1930).
2347 (HTU no. 0912) Türk Yavrusu : Mekteblilerin tenvîr-i fikrine hâdim, her hafta perşembe günleri neşrolunur küçük Türk risâle-i musavveresidir  Sayılar : I : 1-2 (26 Eylül-3 Teşrînievvel 1329).
2348 (HTU no. 1424) Türk Yolu : Salı günleri neşrolunur, cumhuriyetçi, Türçü halk gazetesidir  Sayılar : I : 25, 50 (2 Mart, 7 Eylül 1926); II : 54 (5 Teşrînievvel 1926); XIX-XX : 1788, 1806-1807, 1815, 1831 (10 Ağustos 1944-4 Teşrînievvel 1944).
2349 (HTU no. 0380) Türk Yurdu : Türklerin faidesine çalışır, onbeş günde bir çıkar, Türk Ocaklarının fikirlerini neşreder 

sayılar

142-150

151-161

1-2(sene 1340)

Sayılar : I : 1-12 (1327); II : 1-10, 12-24 (1328-1329); III : 1-12, 1-18 (1329-1330); IV : 1/79-13/91 (1331); V : 14/92-26/104 (1331); V : 1/105-24/128 (1332); VI : 1-22/129-150 (1333); VII : 1-11 (1334); X : 1-4 (1339); XIV : 1-12 (1340-1341); XV : 13-24 (1341/1926); XVI : 25-33 (1927); XVII : 1/195-11/205 (1928); XVII-XXI : 12-14/206-208-39/233 (Şubat 1929-Mart 1931); 242-246, 248, 251-252 (Mart 1955-Ocak 1956); XXVI : 1-8 (1 Eylül 1942-15 Kânunuevvel 1942); XXVII : 1-15 (1943).
2350 (HTU no. 0089) Türkçe Īstanbul : The Turkish Stamboul. A pro-British daily  Sayılar : I : 1-17, 19-27, 29 29 ( 9 Teşrînisâni-7 Kânunuevvel 1918/1334R) Yeni Īstanbul; 30-31, 33-36, 40-47, 50-51, 53-73, 75-102, 104 (8 Kânunuevvel 1918/1334R-14 Mart 1919/1335R) Türkçe Īstanbul; 105, 109-110, 114, 118-119, 121, 128-130, 132, 138-139, 146, 169, 171-172, 191-192, 211, 234, 250, 254, 267, 269, 272, 274, 279 ( 15 Mart-25 Eylül 1919/1335R) Türkçe Īstanbul Akşam Nüshası; 280, 282-284, 286-289, 291-296, 298, 300-303, 305-308 (26 Eylül 1919/1335R-14 Teşrînievvel 1919/1335R) Türkçe Īstanbul.
2352 (HTU no. 2230) Türkistan : Gazete-i Osmani ez cemiyyet-i havadis ve maarif  Sayılar : I : 1 (23 Haziran 1281).
2353 (HTU no. 1425) Türkistan = Turkestan = le Jeune Turkestan : Türkistan Millî kurtuluşu için güreşici aylık mecmua  Sayılar : 2 (Novembre 1934); 5 (Fevrier 1935).
2354 (HTU no. 0167) Türkiyât Mecmuası 

  1 (1925)

2 (1926)

Sayılar : 1 (1925); 2 (1926); 4 (1934); 5 (1935); 6 (1936-1939); 7-8 (1940-1942); 10 (1951-1953); 11 (1954).
2356 (HTU no. 1016) Türkiye : Yegâne büyük ve resimli haftalık Anadolu gazetesidir  Sayılar : 2 (25 Ağustos 1337).
2357 (HTU no. 1176) Türkiye : Siyasî, edebî, haftalık bi-taraf Osmalı mecmuasıdır, perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : Sadece bir sayısı bulunan mecmuanın tarih kaydı bulunmamaktadır. Derginin 13. sayfasında yer alan “Güneş Batarken” başlıklı şiir altında bulunan 23 Temmuz sene 324 tarihinden başka bir tarih de tespit edilememiştir.
2366 (HTU no. 0815) Türkiye Edebiyat Mecmuası : Īlim ve edebiyata hâdim musavver mecmua  Sayılar : I : 1-7 (1 Eylül 1339/1923-1 Temmuz 1340/1924); II : 1 (22 Nisan 1341/1925).
2371 (HTU no. 1025) Türkiye Halk Mektepleri Mecmuası = Journal des Ecoles Nationale de Turquie : Ayda iki defa çıkar ilmî, terbiyevî, içtimaî müstakillü'l-efkâr Türk gazetesidir  Sayılar : I-II : 1-3, 5, 7, 17, 1/19-2/20, 38, 40-42 (23 Nisan 1339-23 Mayıs 1341).
2372 (HTU no. 0930) Türkiye Īdmân Mecmuası : Sporun terakkisine, gençliğin bedenî ve içtimaî tekâmülüne hâdim, Türkiye ve memâlik-i ecnebiyede münteşir bilumum sporlardan bâhis onbeş günde bir yayınlanır mecmuadır

  1-16 (1Teşrin-i sani 1338-26 Haziran 1339)

17-43 (10 Temmuz 1339-14 Haziran 1340)

1-28 (13 Kanun-ı evvel 1340-6 Ağustos 1341)

Sayılar : I : 1-30; II : 1/31-8/38, 39-43; III : 1-7, 9-10, 12, 14-25, 27, 1/40 (1 Teşrînisâni 1338-19 Mart 1340).
2375 (HTU no. 0878) Türkiye Īktisat Mecmuası = Revue Economique de Turqie : Türkiye'nin ve cihanın en mühim iktisadî, ticarî ve malî hâdiselerinden bahseder mecmua 

1-13 (Haziran 1921-17 Mart 1923)

14-36, 4(1), 107-112 (1 Mayıs 1923-19 Haziran 1926, 11 Mayıs 1341-15 Haziran 1341)

Sayılar : I : 1-2 (Haziran-Temmuz 1337/1921); I-II : 3-26, 28-36 (Mart 1338/1922-26 Teşrînisâni 1339/1923); IV : 107, 110, 112, 115 (11 Mayıs-13 Temmuz 1341/1925); VI : 1 (19 Haziran 1926).
2376 (HTU no. 1812) Türkiye Kızılay Mecmuası (Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası)

15 Eylül 1921-15 Nisan 1928
Sayılar : I : 1 (15 Eylül 1337/1921/12 Muharrem 1340) Osmanlı Hilâl-i Ahmer Mecmuası; II-XIV : 18, 20, 29, 40, 47-48, 51, 65, 67-68, 71-80, 88-89, 91-92, 95, 97-101, 105-108, 110, 135, 137-138 (28 Cemâziyelâhir 1341/15 Şubat 1339/1923-29 Teşrînievvel 1934) Türkiye Hilâl-i Ahmer Mecmuası; XVIII-XIX : 168, 177 (29 Teşrînievvel 1939-15 Mart 1941) Türkiye Kızılay Mecmuası.
2378 (HTU no. 0986) Türkiye Pul ve Karpostal Mübadele Mecmuası = Turquie-Echange le Premier Magazine d'Echange de l'Orient  Sayılar : I : 3 (15 Ağustos 1341).
2379 (HTU no. 1017) Türkiye Salon ve Īlânat Gazetesi : Ticaret ve sanayiin ilerlemesine hâdim, ayda bir defa ilaveleri ile beraber neşrolunur  Sayılar : I-II : 6, 8, 21 (Mayıs 1341/1925-Ağustos 1926).
2386 (HTU no. 1315) Türkmenistan : Īki günde bir çıkar fikir yardımcısıdır  Sayılar : II : (568) 227 (17 Novibar 1925).
backtotop
U
2392 (HTU no. 0990) Ufk-i Âti : Genç kalemlerin ma'kes-i efkârı edebî, felsefi, fennî, ahlakî, tarihî, risâle-i mevkutedir  Sayılar : I : 1-12 (17 Mart-4 Eylül 1327).
2393 (HTU no. 0321) Uhuvvet : Çarşamba günleri çıkar. Siyasî, ilmî, bitaraf gazetedir  Sayılar : III : 110-124 (24 Mayıs 1322/14 Rebîülâhir 1324-27 Eylül 1322/22 Şaban 1324).
2394 (HTU no. 0552) Uhuvvet : Dinî, ta'limî, içtimaî ve siyasî risâle  Sayılar : 9, 58 (24 Kânunuevvel 1331/30 Safer 1334/1916, 1 Kânunuevvel 1332/18 Safer 1335/1916).
2396 (HTU no. 0208) Uhuvvet-i Fikriye : Cemiyet-i Edebiye-i Īslâmiyenin mazhar-ı sahabetidir  Sayılar : 1-5, 7-12 (3 Şubat 1329-1330) Hürriyet-i Fikriye; 1/13-4/16 (1-22 Mayıs 1330) Serbest Fikir; 1/17-5/21 (12 Haziran-10 Temmuz 1330) Uhuvvet-i Fikriye.
2398 (HTU no. 0239) Ulûm-i Īktisadiye ve Īçtimaiye Mecmuası : Her ayın birinci günü neşrolunur

  1-3 (15 Kanun-ı evvel 1324-15 Şubat 1324)

4-7 (15 Mart 1325-1 Temmuz 1325)

8-11 (1 Ağustos 1325-1 Teşrin-i sani 1325)

12-15 (1 Kanun-ı evvel 1325-1 Mart 1326)

16-22 (1 Nisan 1326-Teşrin-i evvel 1326)

23-27 (1 Teşrin-i sani 1326-1 Mart 1327)

Sayılar : I-III : 1-12; I-III : 1/13-15/27 (15 Kânunuevvel 1324-1 Mart 1327).
2399 (HTU no. 1223) Ulûm-i Riyâziye ve Hikemiye Mecmuası : Ayda bir nüsha neşrolunur, her hakkı mahsustur  Sayılar : I : 6 (gün/ay yok 1327).
2400 (HTU no. 0961) Ulûm-ı Siyasiye ve Īktisadiye Mecmuası  Sayılar : I : 2 (Mayıs 1334/1918).
2401 (HTU no. 0011) Ulus : Mesleği, milletin iradesini hakim kılmaktır  Sayılar : I-XIV : 1-208, 210-228, 242-243, 245, 248, 250-252, 262, 274, 277-279, 282-289, 291, 295, 300, 302, 333-337, 346-355, 358, 360-361, 364, 366, 370, 384, 388-392, 394, 396-398, 401-410, 414-416, 420-422, 434, 437-442, 448, 450-451, 453-458, 460-468, 470-473, 475-477, 480-498, 500-502, 504-507, 509, 511-512, 514-526, 532-535, 540-557, 559-572, 574-584, 586-595, 597, 599-658, 661-707, 709-742, 744-754, 756-768, 770, 772-831, 833-844, 846-849, 851-862, 864-873, 876-900, 902-910, 912-929, 935, 937, 939, 942-943, 945, 947, 949-965, 967-970, 972, 974-975, 977, 979-980, 983, 985, 989, 992, 994-995, 999-1006, 1009, 1011, 1015, 1020-1023, 1031-1032, 1036, 1048, 1050-1052, 1058-1060, 1076, 1082, 1084, 1089, 1093-1094, 1099, 1102, 1105-1108, 1110, 1113-1114, 1116, 1120-1121, 1123, 1129-1130, 1133-1134, 1136, 1138-1140, 1142, 1145-1146, 1148-1155, 1160-1182, 1185-1189, 1193, 1198-1201, 1203-1204, 1206-1210, 1214, 1216-1222, 1224-1227, 1229-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243-1244, 1247, 1250, 1255, 1260-1264, 1267-1269, 1271, 1276, 1279, 1282, 1286, 1290, 1294-1296, 1298-1300, 1303-1304, 1306, 1309-1310, 1325, 1327-1351, 1353-1354, 1357-1360, 1363, 1394, 1409-1517, 1519, 1526, 1540, 1545, 1551, 1558, 1562, 1565-1567, 1570, 1572-1573, 1575-1577, 1579-1580, 1581-1603 (1593 ve 1595. sayıların ilk yaprakları eksik), 1605-1609, 1611, 1614-1616, 1619, 1623-1624, 1627-1639, 1642-1646, 1648-1656, (1650. sayının ilk yaprağı yok), 1658-1669 (1662. sayının ilk yaprağı yok), 1671-1674, 1676-1678, 1680-1703, 1705-1771, 1773, 1775-1786, 1789, 1791-1792, 1794-1798, 1800-1816, 1818-1838, 1840-1842, 1845-1971, 1973-1993, 1995-2012, 2014-2018, 2020-2021, 2025-2030, 2032-2091, 2099, 2101-2113, 2116-2123, 2128-2134, 2137, 2141-2148, 2152-2157, 2160-2165, 2167-2335, 2337-2338, 2340-2381, 2383-2394, 2396-2424, 2688-2689, 2691-2699, 2701-2702, 2704-2714, 2716-2718, 2727-2732, 2735-2742, 2747-2751, 2753-2761, 2763-2780, 2782-2787, 2789, 2791-2794, 2797-2800, 2805-2807, 2810-2811, 2814-2821, 2825-2829, 2831-2832, 2873, 2877, 2880-2881, 2883-2886, 2890, 2894-2895, 2897, 2899, 2901, 2903-2904, 2906, 2910-2911, 2913-2915, 2917-2921, 2925-2927, 2930-2934, 2936-2938, 2940, 2942-2944, 2946-2951, 2954-2960, 2962-2979, 2982-2986, 2988-2991, 2993, 2995-2997, 3003-3004, 3008-3009, 3012, 3015, 3017-3027, 3029-3034, 3036-3039, 3041-3052, 3054, 3058-3061, 3063-3066, 3068, 3071-3072, 3075-3077, 3079-3080, 3087, 3089-3097, 3099, 3101-3111, 3113-3120, 3122-3126, 3128, 3130-3131, 3133-3134, 3136-3142, 3146-3147, 3149-3159, 3161-3167, 3169-3172, 3174-3176, 3180-3187, 3190-3198, 3200-3210, 3213, 3215-3219, 3221-3223, 3225-3226, 3228-3230, 3232-3236, 3238, 3241-3247, 3249-3270, 3277-3282, 3284-3285, 3287-3288, 3290-3292, 3294, 3296, 3299, 3301-3312, 3315-3319, 3321, 3323, 3326-3327, 3329-3330, 3332-3333, 3335-3342, 3353-3357, 3361-3363, 3372-3373, 3379-3381, 3384-3385, 3387, 3389, 3391-3394, 3418-3425, 3435, 3437-3440, 3442-3450, 3453-3455, 3458-3460, 3463, 3466-3467, 3469-3470, 3473-3480, 3519-3520, 3522-3524, 3527, 3529-3534, 3537-3538, 3542, 3544, 3546, 3548-3549, 3551, 3553-3554, 3560, 3569-3571, 3573-3574, 3577, 3580-3582, 3584-3585, 3588, 3591-3592, 3594-3595, 3598, 3601,3605-3606, 3610, 3616-3617, 3619, 3623, 3626, 3630-3631, 3633-3638, 3640-3644, 3660-3661, 3663-3666, 3669-3670, 3672, 3674-3678, 3680-3681, 3683, 3689, 3692-3693, 3695-3696, 3700-3701, 3703, 3705, 3707-3709, 3713-3714, 3716, 3718-3722, 3724-3726, 3728, 3730, 3737-3738, 3740-3743, 3745, 3747, 3749, 3751-3753, 3755, 3762, 3764, 3768-3772, 3774, 3779-3780, 3782-3784, 3787-3820, 3822-3868, 3876-3884, 3886-3896, 3898-3899, 3902, 3905, 3908, 3912-3916, 3918-3919, 3921-3924, 3927-3929, 3938,3940-3950, 3953, 3955-3956, 3959-3960, 3963, 4059-4061, 4063, 4074-4079, 4082-4086, 4087, 4090-4091, 4094-4103, 4107-4120, 4122-4136, 4138-4142, 4147-4149, 4151-4152, 4155-4156, 4158-4167, 4170-4174, 4176-4177, 4179-4181, 4183-4194, 4196, 4198-4200, 4202, 4209-4211, 4213-4214, 4219, 4225-4227, 4232-4233, 4236, 4239-4243, 4245-4255, 4261-4290, 4291-4397, 4399-4412, 4427-4445, 4445-4691, 4693-4793 (10 Kânunusâni 1336-27 Kasım 1934); Hakimiyet-i Milliye; XV-XXXII : 4797-4834, 4885-4886, 4837-4841; 4841-4854, 4857-4872, 4874-4895, 4897-4944, 4947-4999, 4500-5001, 5003-5118, 5120-5196, 5198-5207, 5207-5212, 5219-5406, 5410-5493, 5493-5568, 5676-5683, 5685-6005, 6007-6047, 6047, 6049-6174, 6174-6202, 6202-6294, 6294-9296, 9296-6333, 6333-6378, 6380-6418, 6420-6481, 6481, 6483-6486, 6488-6489, 6491-6661, 6661-6876, 6876-6901, 6903-7055, 7057-7113, 7115-7118, 7120-7148, 7150-7191, 7193-7206, 7208, 7210-7223, 7225-7298, 7300-7309, 7311-7353, (7355, 7357, 7356, 7354) ciltteki sırasıyla, 7360-7391, 7393-7420, 7422-7424, 7424-7425, 7427-7440, 7442-7463, 7465-7469, 7471-7484, 7486-7504, 7506-7516, 7518-7544, 7546, 7548-7552, 7554-7559, 7562-7564, 7566-7598, 7600-7603, 7609-7616, 7619-7620, 7614-7632, 7634-7640, 7643-7772, 7774-7809, 7809-7826, 7828-7833, 7836, 7838-7886, 7888-7900, 7903-7941, 7943-7956, 7458-7995, 7997-8012, 8015-8018, 8049-8121, 8123-8131, 8134-8150, (8156, 8151, 8153, 8152 ciltteki sırasıyla), 8154-8176, 8178-8196, 8192-8195 (geriye döndü, 8197-8201. sayılar eksik), 8202-8245, 8247-8252, 8254-8356, 8358-8405, 8405-8413, 8413-8464, 8466-8497, 8499-8504, 8504-8509, 8509 (8510)-8533, 8535-8546, 8548-8553, 8562-8567, 8569-8576, 8578-8585, 8587, 8589-8595, 8598-8601, 8604-8611, 8613-8656, 8661-8678, 8681-8685, 8688-8713, 8715-8716, 8719-8720, 8722-8777, 8780-8808, 8810-8841, 8843-8895, 8897-8902, 8904-8933, 8935-8936, 8938-8943, 8945-8965, 8967-9017, 9017(9018)-9034, 9036-9039, 9041-9045, 9047-9115, 9117-9143, 9145-9182, 9184-9199, 9201-9282, 9282(9283)-9307, 9309, 9311-9518, 9518-9536, 9538-9645, 9645-9675, 9675-9680, 9682-9685, 9685-9778, 9783-9809, 9809(9810)-10101, 10101-10113, 10115-10246, 10248-10382, 10384-10435, 10437-10534, 10335-10407 (bu sayıların doğrusu 10535-10607 olması gerekiyor) 10608-10626, 10629-10650, 10652-10792, 10794, 10794-10829, 10829-10848, 10848-10859, 10859 (10860)-10879, 10881 (10880)-10904, 10906-10919, 10921-10959, 10951-10986 (geriye dönda 8 sayı), 10990-10992, 10994, 10996-11001, 11003-11006, 11009, 11011, 11013-11120, 11120 (11121)-11138, 11140-11159, 11159-11161, 11163-11513, 11515-11554, 11556-11557, 11559-11564, 11566-11572, 11574-11577, 11579-11584, 11587-11600, 11602-11608, 11618-11647, 11649-11658, 11661-11664, 11667, 11671-11689, 11692-11695, 11697, 11699-11700, 11702-11704, 11710-11713, 11715, 11717, 11721, 11726-11727, 11734-11736, 11741-11744, 11748, 11759-11761, 11782-11797, 11800-11813, 11813-11832, 11835, 11837-11838, 11843-11844, 11847, 11849-11852, 11856, 11858-11859, 11861-11864, 11870-11871, 11873, 11875-11878, 11880, 11883, 11887, 11890-11891, 11893-11894, 11896, 11899-11902, 11905-11908, 11911-11912, 11920, 11922-11923, 11931-11934, 11938-11945, 11947-11953, 11955-11976 (1 Kânunuevvel 1934-29 Haziran 1956) Ulus
2403 (HTU no. 0928) Ummân = Naval weekly journal : Siyasî, edebî, fennî, askerî musavver mecmua-i bahriyedir  Sayılar : 1-5 (25 Teşrînisâni-30 Kânunuevvel 1326).
2404 (HTU no. 0929) Ummân : Şimdilik cuma, pazar, perşembe günleri neşredilir siyasî, fennî, edebî musavver Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 1 (12 Kânunuevvel 1324/1 Zilhicce 1326H/25 Kânunuevvel 1908).
2405 (HTU no. 0123) Umrân : Edebiyat, fünûn, sanayi', teracim-i ahvâl, seyâhat, roman, mevadd-ı mudhike ve saireyi bâhis olarak iki haftada bir cumartesi günleri çıkar  Sayılar : I-II : 1-29 (21 Eylül 1303/1887-26 Teşrînievvel 1304/1888).
2406 (HTU no. 0411) Umûr-i Nâfia ve Ziraat Mecmuası : Onbeş günde bir neşrolnur

  1-4 ( Mart 1303-Haziran 1303); 1-13 (1 Muharrem 1309-1 Receb 1309)

14-30 (15 Receb 1309-15 Rebiülevvel 1310)

31-47 (1 Rebiülahır 1310-1 Zilhicce 1310)

48-72 (15 Zilhicce 1310-15 Zilhicce 1311)

73-100 (1 Muharrem 1312-1 Rebiülevel 1313)

101-140 (15 Rebiülevvel 1313-15 Şavval 1314)

141-172 (1 Zilkade 1314-1 Cemazilahır 1316)

173-206 (15 Cemazilahır 1316-1 Zilkade 1317)

207-238 (15 Zilkade 1317-1 Rebiülevvel 1319)

239-270 (15 Rebiülevvel 1319-1 Receb 1320)

271-300 (15 Receb 1320-1 Şavval 1321)

301-331 (15 Şavval 1321-15 Muharrem 1323)

332-360 (1 Safer 1323-1 Rebiülahır 1324)

Sayılar : IV : 1-4 (Mart-Haziran 1303); VII-XXII : 1-102, 104-107, 112, 114-118, 120-136, 138-166, 168-170, 172-181, 183, 185-360 (1309-1324H).
2407 (HTU no. 0456) Urfa Hakkında Tabiî, Coğrafî, Īçtimaî, Īktisadî, Tarihî, Mülkî Malumatı Cami, Salnâme  Sayılar : 1927.
2408 (HTU no. 0034) Utârid  Sayılar : 1-5 (2 Mayıs 1284/14 Mayıs 1867-15 Mayıs 1284/ 27 Mayıs 1867).
2409 (HTU no. 0835) Utârid : Her onbeş günde bir, her haftada perşembe günleri neşrolunur edebî, içtimaî, ilmî mecmuadır  Sayılar : I-II : 1-2, 4-20 (6 Kânunusâni-19 Haziran 1335R-/1337H).
backtotop
Ü
2411 (HTU no. 1076) el-Üfürük : Haftada bir eşref saatte neşrolunur ve Arapça ve Türkçe neşriyatta bulunur mîzah gazetesidir  Sayılar : I : 1-3 (10-25 Eylül 1324).
2415 (HTU no. 0437) Ümid : Menafî-i umuma hâdim her perşembe günü neşrolunur, cerîde-i islâmiyedir  Sayılar : 111, 25/120-26/121, 41/136, 43/138, 46/141 (7 Kânunuevvel 1325/1909-Şubat 1325/1910); IV : 1/144-2/145, 146-150, 152 (24 Mart-19 Mayıs 1326/1910).
2417 (HTU no. 0290) Ümid : Onbeş günde bir neşrolunur mecmua-i edebiyedir  Sayılar : I-II : 1-20 (6 Kânunuevvel 1335-24 Mayıs 1337).
2418 (HTU no. 0198/1) Ümmet : Īçtimaî, fennî, edebî, terbiyevi ve mebahis-i saireden bahis haftalık Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1-9 (13 Mayıs-10 Temmuz 1326).
backtotop
V
2424 (HTU no. 0573) Vahdet : Siyasî, edebî, içtimaî, milliyetperver gazete  Sayılar : I : 1, 3, 5, 7-10, 12-14, 16-26, 29-49 (21 Şubat 1337-12 Nisan 1338R/3 Şaban 1339H/1921).
2426 (HTU no. 0059/3) Vakayi-i Zabtiye : Īşbu gazete redd-i eracif ile berri ve bahri vukuatı zabtiye ve havadis-i askeriye ve fünûn ve sanayi ve mütenevvia ve siyasiyat ve poliitikayı havi olub, şimdilik haftada üç defa olarak pazar, çarşamba ve cuma günleri çıkar  Sayılar : 6, 25-27, 29, 31-38, 40, 41, 43, 188, 190, 193, 195, 197, 201, 205, 211 (6 Haziran 1285-16 Eylül 1287); 1-13, 15-33 (16 Şaban 1291/14 Eylül 1290/28 Eylül 1874-6 Muharrem 1292/1 Şubat 1290/1875).
2427 (HTU no. 0370) Vakayi-i Tıbbiye : Onbeş günde bir neşrolunur tıb gazetesidir, ulûm-i hikemiye ve fünûn-i tıbbiye ve cerrahiye ve vilâdiye ve ispençiyariyeden bahseder  Sayılar : I : 4 (17 Nisan 1296); II : 29, 32 (1 Nisan, 15 Mayıs 1297); IV : 91-93 (14, 30 Teşrînisâni, 14 Kânunuevvel 1299); V : 99, 101 (14 Mart, 14 Nisan 1300); VII-XI : 164-266 (29 Teşrînisâni 1302-28 Şubat 1306); XII : 2, 10, 12 (30 Nisan, 31 Kânunuevvel, 29 Şubat 1307); XIII : 1-2 (31 Mart 1308-31 Mart 1308).
2428 (HTU no. 0810) Vakit : Edebî ve siyasî Türkçe gazetedir  Sayılar : 691, 693-694, 697, 701, 1261 (20 Zilkade 1328/9 November 1910-7 Ramazan 1331/28 Eylül 1913).
2429 (HTU no. 0009) Vakit : Her nev'i havadisten bahseder gazetedir 

1-136 (20 Rebiülahır 1292-26 Ramazan 1292)

137-291 (27 Ramazan 1292-13 Receb 1293)

292-436 (14 Receb 1293-29 Zilhicce 1293)

437-594 (1 Muharrem 1294-9 Cemazilahır 1294)

595-751 (10 Cemazilahır 1294-20 Zilkade 1294)

752-791 (21 Zilkade 1294-1 Muharrem 1295)

792-939 (2 Muharrem 1295-3 Cemazilahır 1295)

940-1083 (3 Cemazilahır 1295-29 Şavval 1295)

1084-1225 (30 Şavval 1295-27 Rebiülevvel 1296)

1226-1367 (28 Rebiülevvel 1296-23 Şubat 1296)

1368-1510 (24 Şaban 1296-20 Muharrem 1297)

1511-1662 (21 Muharrem 1297-26 Cemazilahire 1297)

1663-1809 (27 Cemazilahire 1297-27 Zilkade 1297)

1810-1948 (28 Zilkade 1297-20 Rebiülahır 1298)

1949-2084 (21 Rebiülahır 1298-11 Ramazan 1298)

2085-2224 (12 Ramazan 1298-13 Safer 1299)

2225-2359 (14 Safer 1299-15 Receb 1299)

2360-2508 (16 Receb 1299-16 Zilhicce 1299)

2509-2822 (17 Zilhicce 1299-6 Zilkade 1300)

Sayılar : 1-146, 149-200, 220, 222-457, 459-573, 575-1634, 1636-1637, 1640, 1646-1669, 1671-1728, 1731-1745, 1747-1781, 1783-2278, 2280-2318, 2320-2374, 2377, 2385-2521, 2552-2642, 2659, 2685, 2689, 2813, 2822 (14 Mayıs 1291/1875-12 Şubat 1298/1883).
2430 (HTU no. 0007) Vakit : Yevmî gazete 

1-150 (22 Teşrin-i evvel 1917-20 Mart 1918)

151-296 (21 Mart 1918-16 Ağustos 1918)

297-445 (17 Ağustos 1918-18 Kanun-ı sani 1919)

446-592 (19 Kanun-ı sani 1919-20 Haziran 1919)/a>

593-715 (21 Haziran 1919-29 Teşrin-i evvel 1919)

716-792 (30 Teşrin-i evvel 1919-19 Kanun-ı sani 1920)

793-909 (20 Kanun-ı sani 1920-5 Haziran 1920)

910-1018 (6 Haziran 1920-9 Teşrin-i evvel 1920)

1019-1123 (10 Teşrin-i evvel 1920-24 Kanun-ı sani 1921)

1124-1224 (25 Kanun-ı sani 1921-5 Mayıs 1921)

1225-1304 (6 Mayıs 1921-26 Temmuz 1921)

1305-1380 (27 Temmuz 1921-13 Teşrin-i evvel 1921)

1381-1455 (14 Teşrin-i evvel 1921-28 Kanun-ı evvel 1921)

1456-1530 (29 Kanun-ı evvel 1921-15 Mart 1922)

1531-1605 (16 Mart 1922-29 Mayıs 1922)

1606-1680 (1 Haziran 1922-17 Ağustos 1922)

1681-1744, 2631-2638 (19 Ağustos 1922-21 Teşrin-i evvel 1922, 3 Mayıs 1925)

1745-1832

1833-1927

1930-1943

1944-1987

2093-2147

2148-2201

2202-2270

2273-2336

2337-2398

2399-2460

2461-2518

2452-2501

2502-2554

2555-2593

2594-2630

2631-2689 (23 Nisan 1925-23 Haziran 1925)

2689-2737 (24 Haziran 1925-14 Ağustos 1925)

2738-2787 (15 Ağustos 1925-3 Teşrin-i evvel 1925)

2788-3195 ( 4 Teşrin-i evvel 1925-23 Teşrin-i sani 1926)

2806-2854

2855-2905

2906-2946

2947-2986

2984-3034

3035-3088

3078-3126

3087-3163

3196-3245 (24 Teşrin-i sani 1926-12 Kanun-ı sani 1927)

3246-3295 (13 Kanun-ı sani 1927-3 Mart 1927)

3296-3342 (4 Mart 1927-21 Nisan 1927)

3343-3391, (22 Nisan 1927-10 Haziran 1927)

95-99, 3391-3439 (11 Haziran 1927-1 Ağustos 1927)

3441-3484 (3 Ağustos 1927-17 Eylül 1927)

3485-3517 (18 Eylül 1927-21 Teşrin-i evvel 1927)

3518-3604

3558-3616

3616-3660

3661-3696

3651-3751

3752-3789

3790-3832

3833-3876

Sayılar : I-XLIV : 1-6, 8-256, 258-263, 265-428 (1333/1336H-1334/1337H) Vakit; 1/429-432 (1335/1337H) Muvakkit; 433-443 (1335/1337H) Vakit;-5/444-9/448 (1335/1337H) Muvakkit; 1/449-2/450 (1335/1337H) Evkat; 1/451-9/459 (1335/1337H) Mütevakkit; 10/460-18/468 (1335/1337H) Muvakkit; 19/469-20/470, 22/472-27/477 (1335/1337H) Mütevakkit; 478-760, 762-809, 811-836, 838, 840-1187, 1189-1229, 1231-1291, 1293-1295, 1297-1347, 1349-1926; 1928-2016, 2019-2448, 2450-2508, 2510-2658, 2660-2701, 2703-3389, 3391-3439, 3441-3738, 3740-3810, 3812-4017, 4019-4275, 4278-4332, 4334-4749, 4751-5511, 5513-5859, 5861-7403, 7405-7460, 7462-7582, 7584-7816, 7818-8001; 8003-8034, 8036-8370, 8372-9071, 9073-9079, 9081-9114, 9116-9844, 9846-11833, 11835-11886, 11888-12001, 12003-12688, 12690-12717, (5000 sayı atladı) 17718-17918, 17920, 17922-18310, 18312-18551, 18554-18663, 18674-18738, 18740-18850, 18852-18941, (901 sayı atladı) 19842-19893, 19895-19901, 19904-19927, (8099 sayı geriye dönüldü) 11828-11895, 11927-12102, 12134-13163, 12168-12170, 12172-12197, 12197-12197, 12208-12223, 12256-12286, 12315-12360, 12362-12517, 12517-12533, 12533-12552, 12583-12613, 12673-12689, 12691-12701, 12704-12849, 12887-12953, 12955-12958, 12962-12969, 12971-13025, (13032, 13027-13030, 13032-13037, 13066, 13068, 13131, 13079, 13103, 13082, 13102, 13066, 13099, 13079, 13115, 13065, 13082), (12937, 13009, 13008, 13010, 13012, 13011, 13010, 13016, 13011), (22 Teşrînievvel 1333/1917-15 Nisan 1963) Vakit; 7386/1476, 7391/1481-7400/1490, 7492/1592, 7494/1594, (11 Teşrînievvel-17 Ağustos 1938) Kurun.
2431 (HTU no. 1218) Vakit Yahut Mürebbi-i Muhadderât : Kadınlara dair ve nâfi' şeylerden bahseder  Sayılar : 1-8 (14 Eylül 1291R/26 Şaban 1292H/26 Eylül 1875-23 Teşrînisâni 1291R/6 Zilkade 1292H/5 Kânunuevvel 1875).
2432 (HTU no. 0709) Van : Haftada bir neşrolunur  Sayılar : VII : 191 (1 Teşrînisâni 1315/1899).
2434 (HTU no. 0715) Varlık : Milletin uyanmasına çalışır, siyasî, içtimaî, ilmî, edebî gazetedir  Sayılar : II : 144, 171 (1339); IV-V : 352-353, 360-361, 363, 385 (1341); VI : 581 (15 Ağustos 1927).
2435 (HTU no. 0414) Vâsıta-i Servet : Fen, ziraat ve baytarlığa hâdim şimdilik onbeş günde bir neşrolunur ilmî gazetedir 

1296

1303-1304

Sayılar : 1-17 (19 Nisan-2 Kânunuevvel 1296).
2436 (HTU no. 0396) Vâsıta-i Terakki : Etfâle muhsus olup edebiyat, fünûn ve saireden bahseder  Sayılar : 1-2 (16 Nisan-1 Mayıs 1298).
2437 (HTU no. 1464) Vatan : Salı günleri neşrolunur siyasî, içtimaî, fennî, edebî Türk gazetesidir  Sayılar : V : 208 (24 Haziran 1924); VI : 257 (23 Haziran 1925).
2438 (HTU no. 0428) Vatan : Mülk ve milletin menaf'ine hâdim, şimdilik haftada bir defa neşrolunur siyasî, fennî ve edebî Osmanlı vatan gazetesidir  Sayılar : II : 112, 119 (8 Mart, 26 Nisan 1328/1912).
2439 (HTU no. 0062) Vatan : Yevmî gazete  

163-241

242-301

302-345

525-598

599-653

654-704

Sayılar : I-: 26, 47,163-345, 525-704 (1339/1923-1340/1924)14-43, 62-44, 74-64 (ters ciltli) 75-108, 104-105 (109-110), 111-220, 220 (221)-359, 359-455, 460-469, 471-609, 700 (610)-712, 715-721, 723-773, 782-951, 953, 952, 954-91038, 1040, 1042-1046, 1047-1108, 1110-1169, 1171-1343, 1345-1369, 1379-1392, 1394-1402, 1406-1407, 1405, 1408, 1403-1404, 1409-1426, 1428-1492, 1494-1598, 1600-1705, 1707, 1709-1971, 1973-2017, 2019-2194, 2196-2591, 2591-2597/98 (iki sayı birlikte yayımlanmıştır), 2599-3086, 3088-3378, 3380-3569, 3571-3592, 3594-3622, 3624-3626, 3628-3636, 3638-3639, 3641-3657, 3659-3720, 3722-3724, 3726-3767, 3769-3880, 3882-3887, 3889-3890, 3892-3893, 3895-3890, 3892-3893, 3895, 3897-3900, 3902, 3904-3906, 3908-3965, 3967-3995, 3997-4021, 4023-4084, 4086-4114, 4117-4182, 4184-4188, 4188-4446, 4449, 4451, 4453, 4455-4456, 4458, 4461-4463, 4467, 4469-4548, 4554-4657, 4659-4714, 4716-4734, 4737, 4740-4743, 4745-5044, 5046-5226, 5229-5314, 5316-5336, 5340-5477, 5477 (5478)-5519, 5521-5526, 5528-5529, 5531-5533, 5535-5539, 5541-5574, 5577, 5577-5576, 5581, 5583-5584, 5586, 5588-5589, 5591, 5593-5601, 5603-5690, 5692-5713, 5716-5721, 5725-5726, 5728-5731, 5731-5755, 6013-6024, 6027-6028, 6030, 6032-6036, 6038-6043, 6046-6094, 6097-6112, 6114, 6118-6120, 6123-6133, 6135-6136, 6138-6144, 6147-6152, 6156-6164, 6167, 6170-6171, 6173, 6176-6180, 6183-6189, 9191-6210, 6212-6213, 6215-6221, 6224-6245, 6247-6273, 6275-6279, 9281-6286, 6288-6290, 6292-6294, 6296-6311, 6313-6319, 6322-6344, 6346-6350, 6352-6357, 6359-6361, 6366-6368, 6370-6405, 6407, 6409-6419, 6421-6451, 6453-6454, 6456, 6458, 6460-6469, 6471-6472, 6474-6476, 6478-6504, 6506-6512, 6515-6525, 6527-6532, 6534-6536, 6538-6549, 6551, 6554, 6554-6557, 6559-6561, 6563, 6565-6569, 6571, 6576-6582, 6584-6602 (1339/1923-31 Ağustos 1959); 6936-6937, 6941-6947, 6949-6954, 6957-6960, 6960, 6963-6976, 6978, 6980, 6983-6986, 6988, 6990-6994, 6996 (4 Eylül-3 Kasım 1960); 6999-6702 (7000. sayıya geçmesi gerekirken 300 sayı geriye dönüldü ), (6-9 Eylül 1960); 6705, 6707, 6710, 6713-6716, 6719-6737, 6739, 6743-6746, 6748-6750, 6755-6764, 6765-6803, 6803-6818, 6818-6926, 6928, 6930, 6932-6933 (12 Kasım-8 Temmuz 1961); 6835-6844, 6846-6884, 6925, 6927-6940 (10 Temmuz-24 Ekim 1961); XXII : 6241-6273, 6275, 6277-6279, 6281-6284-6287-6307 (25 Ekim-30 Aralık 1961)
2440 (HTU no. 1292) Vatan : Şimdilik çarşamba günleri çıkar, hak ve hakikatı yazmaktan çekinmez, menfaat-ı vatanı hiç bir şeye değişmez Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1 (1 Haziran 1327).
2441 (HTU no. 1147) Vatan : Haftada bir defa cuma günleri çıkar, ahval-i politika ile her türlü mevadd-ı hayriyeden bahseder vatan gazetesidir  Sayılar : XI : 513 (19 Ağustos 1310).
2443 (HTU no. 1255) Vatandaş : [Türk dili yerine] vatanın menfaatlerine hâdim siyasî, edebî, ilmî Türk gazetesidir  Sayılar : 2 (1328/1912)Türk Dili; 41 (10 Temmuz 1326); 92 (11 Ağustos 1328) Vatandaş.
2444 (HTU no. 0852) Vay Vay : Mizah gazetesi  Sayılar : I : 2-3 (22-23 Haziran 1341).
2445 (HTU no. 1272) Vazife : Haftada bir defa cumartesi günleri neşrolunur iktisadî, içtimaî, siyasî gazete  Sayılar : I : 1, 4 (26 Teşrînisâni 1327/9 Kânunuevvel 1911-17 Kânunuevvel 1327/30 Kânunuevvel 1911); I : 26 (7 Teşrînievvel 1918); XI : 1/30, 3/30-4/30, 7/30 (20 Teşrînievvel 1339/1923-30 Teşrînisâni 1339/1923).
2446 (HTU no. 1116) Verem Mecmuası : Verem ve ale’lûmum şuubat-ı tıbbiyeden bâhis iki ayda bir intişar eder ilmî ve içtimaî mecmua  Sayılar : 1 (1 Kânunusâni 1928).
2447 (HTU no. 0413) Vergi ve Arazi Mecmuası : Ayda bir defa neşrolunur

  1-7 (31 Mart 1301-30 Eylül 1301)

8-22 (31 Teşrin-i evvel 1301-31 Kanun-ı evvel 1302)

Sayılar : I-II : 1-22 (31 Mart 1301-Kânunuevvel 1302).
2450 (HTU no. 0574) Volkan : Her gün sabahları neşrolunur, insaniyete hâdim dinî, siyasî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 1, 3, 7, 10, 15, 19, 46, 48, 76-77, 81-84, 90, 98-100, 102-103, 107-110 (28 Teşrînisâni 1324-8 Nisan 1325).
backtotop
Y
2453 (HTU no. 0236) Yadigâr : Tarih ve fünûn-i riyaziye ve sanayii ve tehzîb-i ahlâka medâr olan hikâyeden bahseder risâledir.  Sayılar : 1-8 (Teşrînievvel 1295-Mart 1296).
2454 (HTU no. 1181) Yadigâr-ı Harb-Souvenir de la Guerre : Salonlara mahsus  Sayılar : 1 (1332/1914); 5 (tarihsiz).
2456 (HTU no. 1254) Yanık Yurd : Cumartesinden maada her gün sabahları neşrolunur cumhuriyetperver Türk gazetesidir  Sayılar : 10 (14 Kânunusâni 1341 Akşam nüshası); 79, 89, 141, 147 (5 Nisan-26 Haziran 1341 Sabah nüshası).
2457 (HTU no. 2140) Yani Yapon Mohbiri (Yeni Japon Muhbiri)  Sayılar : 4-5 (1931); 1, 9, 11 (1932); 13-14, 18-19, 21, 24 (1934); 36 (1935); 37 (1936).
2458 (HTU no. 0498) Yanya : Haftada bir gün neşrolunur vilayet gazetesidir  Sayılar : XVII : 764 ( 21 Ağustos 1301/ 5 Eylül 1885).
2461 (HTU no. 0820) Yaprak : Edebî, içtimaî, felsefi  Sayılar : I : 1-2 (Mayıs 1327-t.y.).
2463 (HTU no. 0210) Yarın : Haftalık ilmî, edebî, içtimaî, resimli mecmua

  1(1-45), 2(1-15) (13 Teşrin-i evvel 1337-26 Kanun-ı sani 1338)

2(16-45) (6 Şubat 1338-15 Teşrin-i evvel 1338), Spor (15 Teşrin-i sani 1338-15 Teşrin-i sani 1338)

Sayılar : I-II : 1-42 (13 Teşrînievvel 1337/1921-Eylül 1338/1922) Yarın; 43/2, 45/4,5 (4 Mayıs-15 Teşrînisâni 1338/1922) Spor nüshaları.
2465 (HTU no. 0738) Yarın : Īçtimaî, edebî, mizahî mecmuadır  Sayılar : 1-23 (1 Kânunusâni-24 Nisan 1336).
2466 (HTU no. 0935) Yarın Īzci Gazetesi = Journal des Eclaireurs :  Sayılar : III : 1/48-2/48 (5-22 Mart 1339); 5 (3 Mayıs 1339).
2468 (HTU no. 1426) Yaş Türkistan = Jach Turkistan = Yach Turkistan : Türkistan millî istiklal fikrine hidmet itücü (edici) aylık mecmuadır

1-37

7/31/2011

33-44

47-103
Sayılar : 1, 3-8, 12-15, 18-19, 24-44, 47-55, 57-58, 62, 74, 96-98, 103 (December 1929-Haziran 1938).
2477 (HTU no. 2174) Yemen : Īlan  Sayılar : Īlan nüshası (Yemen gazetesinin yayınlanacağını duyurmak amacıyla basılmış nüshadır).
2478 (HTU no. 0416) Yena Millî Yol : Īdil-Ural fikrin taratuçi, siyasî, edebî, içtimaî, ilmî, millî, iktisadî bir mecmuadır 

1(1)-2(12) (1928-1930)

3(1)-4(12) (1931-1932)

5(6)-7(12) (1933-1935)

8(1-12) (1936)

9(1-12) (1937)

10(1)-11(7) (1938-1938)

Sayılar : I : 1-15, 22-23 (1928-1929); II : 1-12 (1930); III : 1-12 (1931); IV : 4-7, 10, 12 (1932); V : 6-7, 11 (1933); VI : 4-5, 7-10, 12 (1934); VII : 1-3, 11-12 (1935); VIII : 1/95-12/105 (1936); IX: 1/106-12/117 (1937); X : 1/118-6/125, 8-9/125-12/128 (1938); XI : 1/129-7/135 (1939).
2480 (HTU no. 1486) Yeni Adana : Halkçı gazete  Sayılar : IX : 1773 (9 Ağustos 1927); X : 1948, 1955, 1966 (13 Nisan-4 Mayıs 1928).
2482 (HTU no. 0819) Yeni Adım : Īlmî, edebî, içtimaî, iktisadî, terbiyevi mecmuadır  Sayılar : I : 2-3 (16 Temmuz, 1 Ağustos 1923).
2483 (HTU no. 0674) Yeni Adım : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur, siyasî, içtimaî, iktisâdi Türk gazetedir  Sayılar : I : 3 (16 Teşrînievvel 1926); II : 129 (27 Haziran 1928).
2484 (HTU no. 0599) Yeni Âlem  Sayılar : I : 5 (4 Eylül 1340/Safer 1343/Eylül 1924).
2486 (HTU no. 0019/1) Yeni Asır : Sabahları intişâr eder, millî menafie hâdim, günlük gazetedir 

2-80 (23 Ağustos 1311-29 Mayıs 1312)

81-155 (1 Haziran 1312-15 Şubat 1312)

156-233 (19 Şubat 1312-24 Teşrin-i sani 1313)

234-311 (27 Teşrin-i sani 1313-31 Ağustos 1314)

312-386 (3 Eylül 1314-27 Mayıs 1315)

387-463 (31 Mayıs 1315-24 Şubat 1315)

464-539 (28 Şubat 1315-20 Teşrin-i sani 1316)

540-613 (23 Teşrin-i sani 1316-16 Ağustos 1317)

513-613

614-687 (19 Ağustos 1317-27 Mayıs 1318)

688-762 (30 Mayıs 1318-17 Şubat 1318)

763-916 (20 Şubat 1318-13 Eylül 1320)

917-988 (16 Eylül 1320-26 Mayıs 1321)

989-1057 (30 Mayıs 1321-23 Şubat 1321)

1058-1134 (27 Şubat 1321-23 Teşrin-i sani 1322)

1135-1211 (27 Teşrin-i sani 1322-23 Ağustos 1323)

1298-1544, 1623, 1662, 1665, 1671, 1900, 2279, 5440 (13 Temmuz 1324-30 Kanun-ı evvel 1338)

Sayılar : I-XIII : 1-5, 7-13, 15, 17-35, 37-196, 198-200, 202-208, 210-269, 271-296, 298-443, 445-473, 475-784, 786-923, 925-1055, 1057-1061, 1063-1126, 1128-1167, 1169-1183, 1185-1211, 1294-1299, 1305-1306, 1308, 1311-1314, 1316-1318, 1320, 1322-1334, 1336, 1338, 1340, 1344-1348, 1350, 1377, 1392, 1433, 1512, 1524, 1540, 1544, 1623, 1662, 1665, 1671, 1900, 3279, 3715, 4557/88, 5440 (19 Ağustos 1311-1908) Asır; XXXI-XXXII : 6789, 6860, 6864, 6866, 6871, 6881-6882, 6890-6896, 6899, 6904, 6913 (1927-1928); LI : 12904 (10 Kasım 1946) Yeni Asır.
2487 (HTU no. 0598) Yeni Avrupa =Nouvelle Europe : Saadet-i millet ve selamet-i memlekete hâdim, siyasî, iktisadî, içtimaî, edebî Osmanlı gazetesidir  Sayılar : 1-2 (21-25 Teşrînisâni 1327). 
2494 (HTU no. 0971) Yeni Çiftlik 

1-25(1 Mayis 1336-1 Mayis 1338)

26-50(1 Haziran 1338-1 Haziran 1340)

51/1-77(1 Temmuz 1340-1 Eylul 1926)

Sayılar : I-V : 1-50 (Mayıs 1336-Haziran 1340)Yeni Ziraat Gazetesi; V-VII : 51-77 (1 Temmuz 1340-1 Eylül 1926) Yeni Çiftlik.
2495 (HTU no. 0628) Yeni Çolpan : Terbiye, ziraat ve siyasetten bahseden iki haftalık jornaldır  Sayılar : 4-5 (15 Mayıs 1924).
2498 (HTU no. 0639) Yeni Dünya : Birleşiniz bütün dünyanın işçi ve köylü halkları, Merkezî Kırım Īcra-i Komiteti, Rusya Komünist Partiyası Kırım R.K.P. Oblast Komiteti ve Kırım Sanat Birlikleri Şurasının naşiri efkârıdır  Sayılar : 48/395, 50-53/397-399, 53/400, 57/404, 61/408 (11 Mayıs 1924-7 Haziran 1924).
2499 (HTU no. 1183) Yeni Dünya : Rumî ayların birinci ve onbeşinci günleri neşrolunur, asrî hayatın müdafiidir  Sayılar : I : 1-5 (15 Haziran-14 Ağustos 1335).
2502 (HTU no. 0421) Yeni Edirne : Şimdilik haftada iki gün neşrolunur, hakimiyet-i milliye esasına müstenid olan meşrutiyet-i Osmâniye'nin hâdim ve müdafii, hür, müstakil Osmanlı gazetesidir 

8-50 (23 Temmuz 1324-21 Eylül 1324)

101-184, 303, 319, 324, 518 (4 Kanun-ı evvel 1324-22 Eylül 1327)

Sayılar : I : 8, 10, 13-16, 18-21, 26-33, 35-43, 47-50, 101-118, 120-124, 126-128, 132, 135-155, 162-167, 169, 171-173, 175-178, 180-182, 184, 303, 319, 324, 518 (23 Temmuz 1324/1908-22 Eylül 1327/1911).
2503 (HTU no. 1251) Yeni Eğlence : Haftalık mizah gazetesi  Sayılar : 1-4 (10 Haziran 1337-gün/ay yok 1337).
2504 (HTU no. 0873) Yeni Felsefe Mecmuası : “Yeni hayat müdafiidir” onbeş günde bir neşrolunur  Sayılar : 1-17 (15 Ağustos 1911-gün/ay yok 1911).
2505 (HTU no. 1429) Yeni Fikir : Maveri Kafkas Merkezi Īcraiye Komitesi ve Halk Komiserler Şurasının naşir-i efkarı olan gündelik Türk gazetesidir  Sayılar : IV : 50/ 731 (5 Mart 1925).
2506 (HTU no. 0871) Yeni Fikir : Millî terbiyeye çalışır ve mekteplerde ziraat gayesi güder aylık mecmua 

s1-10

s11-21

Sayılar : I-III : 1-21 (15 Kânunuevvel 1327-1 Mayıs 1330).
2507 (HTU no. 0714) Yeni Fikir : Pazartesi ve perşembe günleri çıkar, halk ve iş gazetesidir  Sayılar : I : 24 (2 Temmuz 1341/1925).
2508 (HTU no. 0281) Yeni Fikir : Onbeş günde bir çıkar ilmî ve edebî mecmua 

1-21 (1 Kanun-ı sani 1341-1 Mart 1927)

25-42 (25 Haziran 1927-25 Teşrin-i sani 1928)

Sayılar : I-IV : 1-7, 9-21, 25-28, 30, 32-50 (1 Kânunusâni 1341/1925-15 Eylül 1929).
2509 (HTU no. 0021) Yeni Gazete = Yani Gazetta : Osmanlı gazetesidir = Journal quotidien Ottoman 

1-125 (27 Safer 1337-4 Receb 1337)

126-259 (5 Receb 1337-22 Zilkade 1337)

8Tsani1908-15Tsani1909(1)

8Tsani1908-15Tsani1909(2)

8Tsani1908-15Tsani1909(3)

16Tsani1909-13Mart1910(1)

16Tsani1909-13Mart1910(2)

14 Mart 1910 - 4 Temmuz 1910

5 Temmuz 1910 4 - K. Evvel 1910(1)

5 Temmuz 1910 4 - K. Evvel 1910(2)

Sayılar : I-III : 79-170, 172-180, 184-196, 204-212, 217-219, 222-223, 226, (226-237. sayılar arasında başlık kesik 4 sayı var 227-236. sayılar eksik) 237-245, 248-251, 253-256, 258-282, 284-299, 304-308, 310-322, 324-325, 327-330, 332-333, 335, 338, 340, 342, 346-348, 352, 365, 378, 380, 394, 402, 406, 410, 429, 431, 436-437, 439-441, 444-449, 451-454, 457, 459-461, 463-469, 471-493, 495-527, 529-530, 532-534, 536-542, 544-552, 554-580, 583-648, 650-653, 655-656, 658-679, 681-690, 692-703, 705-765, 767-768, 771-774, 776-781, 784, 786-790, 792-794, 797, 799, 802-805, 807-812, 814-818 (8 Teşrînisâni 1324/1908-30 Teşrînisâni 1326/1910) Yeni Gazete; IV : 9/1125 (20 Şevval 1329/30 Eylül 1327/ 1911) Takvimli Gazete; XI : 1565-1573, 1575-1581, 1583-1629, 1631-1658, 1660-1679, 1681-1692, 1694-1696, 1698-1719, 1721-1722, 1725-1758, 1760-1807, 1809-1812, 1816-1817, 1819-1821 (30 Teşrînisâni 1334/1918-18 Ağustos 1335/1919) Yeni Gazete.
2512 (HTU no. 1491) Yeni Giresun : Müstakillü'l-efkâr Türk gazetesidir  Sayılar : II : 190-191 (21-22 Mart 1328).
2519 (HTU no. 1180) Yeni Hisler : Onbeş günde bir neşrolunur edebî risâledir  Sayılar : I : 5, 7, 9-10 (8 Mayıs 1330-17 Temmuz 1330).
2522 (HTU no. 0683) Yeni Ībiş : Her cuma intişar eder siyasî, ilmî, ticarî Türk gazetesi  Sayılar : I : 1-2, 10, 14-17 (8 Şubat-24 Mayıs 1330/1924).
2523 (HTU no. 1240) Yeni Īnci : Her ayın ilk günü çıkar, kadınlığa ait bilcümle nazarî ve ilmî meselelerden bahseder, resimli kadın ve salon mecmuasıdır  Sayılar : 1-27 (1 Şubat 1335/1919-1 Nisan 1337) Īnci; 1-12 (1 Haziran 1338-Temmuz 1339) Yeni Īnci.
2526 (HTU no. 0915) Yeni Īzmir : Īlmî, edebî mecmua  Sayılar : 3 (9 Mayıs 1335/1919).
2527 (HTU no. 0246) Yeni Kafkasya : Onbeş günde bir neşrolunur edebî, içtimaî ve siyasî mecmua = Organe de le rense national de Azerbaidjan 

1(1)-2(10) (26 Eylül 1339-16 Şubat 1341)

2(11)-3(21) (5 Nisan 1343-17 Eylül 1926)

4(1)-5(1) (1 Teşrin-i evvel 1926-1 Teşrin-i evvel 1927)

Sayılar : I : 1-24 (26 Eylül 1339/1923-16 Eylül 1924); II : 1-24 (4 Teşrînievvel 1340/1924-15 Eylül 1341/1925); III : 1-24 (3 Teşrînievvel 1341/1925-17 Eylül 1926); IV : 1-24 (1 Teşrînievvel 1926-15 Eylül 1927); V : 1/94 (1 Teşrînievvel 1927).
2528 (HTU no. 0125) Yeni Kalem : Perşembe günleri neşrolunur edebî, içtimaî, mîzah mecmuası  Sayılar : 1-25 (6 Teşrînievvel 1927-5 Nisan 1928).
2530 (HTU no. 0301) Yeni Kitab : Her ayın ilk günü çıkar ilmî, edebî, aile ve salon mecmuasıdır

1-7 (Mayıs-Teşrin-i sani)
8-16 (Kanun-ı evvel-Ağustos 1928)

Sayılar : I-II : 1-16 (Mayıs 1927-Ağustos 1928).
2532 (HTU no. 0950) Yeni Köroğlu : Cumartesi ve çarşamba günleri çıkar, siyasî, mizâhî halk gazetesi Sayılar : 12, 17, 30, 32, 40, 44-47, 51, 55-58, 60-240, 354, 366, 408, 442, 488-493, 495-501, 503, 505-524, 575 (6 Haziran 1928-28 Teşrînievvel 1933).
2534 (HTU no. 0532) Yeni Mecmua : Īlim, sanat ve ahlâka dair haftalık mecmua

1-26 (12 Temmuz 1917-3 Kanun-ı sani 1917)
27-52 (10 Kanun-ı sani 1918-13 Temmuz 1918)
53-66 (13 Temmuz 1918-26 Teşrin-i evvel 1918)

67-90 (1 Kanun-ı sani 1923-20 Kanun-ı evvel 1923)

18 Mart 1915

Sayılar : I-IV : 1-66, 67/1-78/12, 79-90, (12 Temmuz 1333/1917-15 Eylül 1942).
2536 (HTU no. 0226) Yeni Mektep  Sayılar : 1, 3, 5-14 (Nisan 1327/1911-Haziran 1328).
2537 (HTU no. 1415) Yeni Mersin : Sabahları neşrolunur  Sayılar : 28 (28 Ağustos 1928).
2538 (HTU no. 2363) Yeni Muhitü'l-Maârif Gazetesi : Īki haftada bir perşembe günleri neşrolunur  Sayılar : 1-7 (14 Nisan-20 Ağustos 1327).
2539 (HTU no. 1278) Yeni Müjde  Sayılar : I : 5 (8 Haziran 1325).
2541 (HTU no. 0945) Yeni Nesil : Ayda bir neşrolunur talebe mecmuasıdır  Sayılar : 1 (t.y.).
2542 (HTU no. 0944) Yeni Nesil  Sayılar : I : 1-15, 17-18 (30 Mart 1337-6 Teşrînievvel 1337); II : 1-7 (28 Eylül 1338).
2548 (HTU no. 1600) Yeni Saruhan : Cumartesiden maada her gün neşrolunur. Safi hasılatın nısfı, Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne aittir  Sayılar : I : 1-4 (26 Mayıs-16 Haziran 1338) Saruhan; I : 9 (29 Ağustos 1339).
2551 (HTU no. 1307) Yeni Sene : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur, halk gazetesidir  Sayılar : 1-15 (9 Ağustos-25 Teşrînievvel 1928).
2553 (HTU no. 0637) Yeni Ses : Demokrasi mesleğinin hâdim ve müdafi' siyasî, iktisadî, edebî cerîde  Sayılar : I : 1-3, 5-7 (28 Eylül-4 Teşrînievvel 1326/1910).
2554 (HTU no. 0027) Yeni Şark : Akşamları neşrolunur, yevmî müstakil gazete 

1-79 (3 Teşrin-i evvel 1337-20 Kanun-ı evvel 1337)

80-172 (21 Kanun-ı evvel 1921-23 Mart 1922)

173-249 (24 Mart 1922-10 Haziran 1922)

250-328 (11 Haziran 1922-31 Ağustos 1922)

329-408 (1 Eylül 1922-19 Teşrin-i sani 1922)

409-486 (20 Teşrin-i sani 1922-6 Şubat 1923)

Sayılar : I-II : 1-77, 79-81, 83-116, 118, 120, 122-125, 127, 130, 132, 135-138, 141-144, 146, 149-151, 153-299, 301-308, 310-346, 348-383, 385-486 : (3 Teşrînievvel 1337/1921-6 Şubat 1339/1923).
2562 (HTU no. 1459) Yeni Turan : Cumartesinden maada her gün çıkar Türk gazetesidir, yalnız millete istinad eder bitaraaf siyasî gazetedir  Sayılar : I : 108 (6 Mart 1341/8 Receb 1341).
2564 (HTU no. 0617) Yeni Türk  Sayılar : I : 1-24 (1-27 Nisan 1341).
2568 (HTU no. 0675) Yeni Türkiye = die Neue Türkei : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur siyasî, edebî, ilmî, fennî, iktisadî Türk gazetesidir Sayılar : I : 1-3, 6, 14-15, 18-20 (19 Kânunusâni 1332/1916-19 Haziran 1333).
2570 (HTU no. 1225) Yeni Vakit : Salı ve cuma günleri neşrolunur, ilmî, içtimaî, edebî müstakil gazetedir /td> Sayılar : I (14 Muharrem 1343/ 4 Ağustos 1925).
2571 (HTU no. 0600) Yeni Yazı : Īlmî, edebî, içtimaî musavver, haftalık  Sayılar : I : 1, 3, 10 (7 Mart-9 Mayıs 1330/1910).
2572 (HTU no. 0870) Yeni yol : Onbeş günde bir cumartesi günleri çıkar, resimli çocuk gazetesidir

  6-46 (15 Mayıs 1339-16 Teşrin-i evvel 1340)
47-65 (23 Teşrin-i evvel 1340-26 Şubat 1341)
66-113 (5 Mart 1341-18 Kanun-ı evvel 1926)

Sayılar : I : 6, 24 (1339/1923); II : 25-64 (1340/1924); III : 65-66, 68, 70,72, 75-76, 89, 91-92 (1341/1925); IV : 93, 3/99-17/113 (1342/1926-12 Kânunuevvel 1342/1926).
2573 (HTU no. 1421) Yeni Yol : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur, müstakillü'l-efkâr halk gazetesi  Sayılar : III : 165/265, 167/267, 180/280, 184/284-185/285, 703/803 (30 Haziran 1341-23 Ağustos 1927).
2574 (HTU no. 0603) Yeni Yol : Īstikbal-i efkâr ve güftara mâlik, her gün akşamları neşrolunur, bitaraf Osmanlı gazetesidir  Sayılar : I : 18 (12 Şubat 1328).
2577 (HTU no. 1448) Yeni Yozgat : Şimdilik her hafta perşembe günleri çıkar resmi liva gazetesidir  Sayılar : I : 66-67 (30 Teşrînisâni-7 Kânunuevvel 1338).
2580 (HTU no. 1069) Yeniçeri : Haftalık mîzah gazetesidir  Sayılar : I : 12 (16 Şubat 1327).
2585 (HTU no. 0610) Yenilik : Haftada bir çıkar Türk mecmuası  Sayılar : 4. sene 1/791 (24 Teşrînievvel 1327/6 Teşrînisâni 1911).
2588 (HTU no. 1418) Yeşil Ilgaz : Perşembe günleri neşrolunur Türk gazetesidir  Sayılar : I : 12, 15 ( 13 Şubat, 6 Mart 1335).
2592 (HTU no. 0958) Yeşil Yaprak : Emelperver Azerîlerin muâvenet-i kalemiyesiyle onbeş günde bir neşrolunur, içtimî, siyasî, müstakillü'l-efkâr milliyetperver mecmua  Sayılar : I : 1-2 (16 Haziran-5 Temmuz 1928).
2593 (HTU no. 0940) Yeşil Yurd : Haftada bir defa neşr olunur risale-i edebiye ve içtimaiyedir  Sayılar : 1-6 (9 Ağustos-13 Eylül 1328).
2594 (HTU no. 1446) Yeşil Yurd : Siyasî gazete  Sayılar : 16 (29 Haziran 1341); 515 (2 Temmuz 1928).
2595 (HTU no. 1179) Yeşil Yuva : Ayda bir defa neşrolunur, fennî, ilmî, edebî, içtimaî ve bilhassa terbiyevî mecmua  Sayılar : I : 2-4, 6-7 (1 Eylül 1338-1 Şubat 1339); III : 27 (1 Teşrînievvel 1341).
2598 (HTU no. 1483) Yıldırım : Müstakil, mahallî, millî bi-taraf Türk gazetesidir  Sayılar : I : 12 (21 Mayıs 1932); 85-86,118 (24 Mart, 15 Kânunuevvel 1934); 119, 121 (1, 19 Kânunusâni 1935).
2599 (HTU no. 1481) Yıldız : Haftada üç mertebe çıkacak, edebî, fennî, maaşi ve siyasî ceride-i Türkiye'dir  Sayılar : 44 (3 Ramazan 1324).
2600 (HTU no. 1229) Yıldız : Beyrut'ta çıkar halk gazetesi  Sayılar : II : 64 (13 Nisan 1936).
2602 (HTU no. 0948) Yıldız : Onbeş günlük mecmua  Sayılar :1-6 (15 Haziran-25 Ağustos 1338/1922).
2603 (HTU no. 0200) Yıldız : Pazar günleri çıkar, açık Türkçe risaledir  Sayılar : I : 1-36, 38-48 (15 Şubat 1324/1908-21 Şubat 1325/1909).
2604 (HTU no. 0199) Yıldız : Her ayın ilk günü neşrolunur, her şeyden bahseder, aylık resimli, aile ve salon mecmuasıdır  Sayılar : I-II : 1-17 (1 Eylül 1340-1 Kânunusâni 1342).
2606 (HTU no. 2192) Yıllık : Türk deniz ticareti  Sayılar : I (1926).
2609 (HTU no. 0077) Yirminci asır : Akşam gazetesi   Sayılar : I : 63-69, 71-73, 75-80, 82, 85-91, 93, 96-100, 102-103, 105-106, 112, 117-118, 125, 130 (31 Ağustos 1335/1919-20 Teşrînisâni 1335/1919).
2613 (HTU no. 1070) Yuhâ : Mizâh gazetesi, icabı halinde denir edebî yuhâ, fennî yuhâ, siyasî yuhâ  Sayılar : I : 1 (2 Kânunuevvel 1326).
2615 (HTU no. 0905) Yurd : Sanayi'-i nefîse ve spor mahfelinin mecmuasıdır  Sayılar : I : 1 (22 Haziran 1339/1923).
2621 (HTU no. 1184) Yürek : Hasılatı Tayyare menfaatine, Īttihad-ı Osmânî Arnavut Maârif Mahfili'nin mürevvic-i efkârıdır  Sayılar : I : 15 (12 Mart 1328).
backtotop
Z
2625 (HTU no. 0910) Zafer : Īçtimaî, edebî, Türk risalesidir  Sayılar : I : 2-4 (7-23 Kânunuevvel 1338/1922).
2628 (HTU no. 1407) Zafer-i Millî : Haftada üç defa çıkar müstakillü'l-efkâr halk gazetesidir  Sayılar : II ; 49/169, III ; 86/353 (12 Şubat 1340-24 Mayıs 1341).
2629 (HTU no. 0081) Zaman : Her sabah çıkar, Türkçe müstakil gazetedir 

1-86 (4 Nisan 1918-28 Haziran 1918)

87-191 (29 Haziran 1918-17 Teşrin-i evvel 1918)

192-346 (18 Teşrin-i evvel 1918-25 Mart 1919)

349-480 (4 Nisan 1919-10 Eylül 1919)

Sayılar : I : 1-2, 4-24, 25-34, 36-39, 41, 43, 47-51, 53-58, 60-63, 65, 67-72, 74-76, 79, 81-88, 91-98, 101-105, 107-108, 113-118, 120-124, 126, 130-131, 134, 136-137, 139-140, 143-144, 146-160, 162-163, 165-166, 169-174 (4 Nisan 1334/1918-30 Eylül 1334/1918); II : 175, 177-226, 228-236, 238-249, 251, 255-321, 323-346, 349-357, 359-390, 392-396, 398-404, 406-466, 468, 470, 472, 474-480 (1 Teşrînievvel 1334/1918-10 Eylül 1335/1919).
2630 (HTU no. 0048) Zaman : Her gün neşrolunur, siyasî, iktisâdi, ilmî, edebî gazetedir  Sayılar : 1-67(24 Teşrînievvel 1324/12 Şevval 1326/ 6 Novembre 1908-1 Kânunusâni 1324); 119 (22 Şubat 1324); 166 (10 Nisan 1325).
2631 (HTU no. 0436) Zaman : Herşeyden bahis Osmanlı ceridesidir  Sayılar : 128-140 (21 Kânunuevvel 1894-8 Mart 1895).
2634 (HTU no. 1265) Zamîme-i Tercüman  Sayılar : 32-37, 39, 41-43 (1893-1894 gün/ay yok ); 1-2, 4, 6, 7 (1894 gün/ay yok ).
2636 (HTU no. 1027) Zehirli Çiçekler  Sayılar : 8 (gün/ay yok 1331/1913).
2637 (HTU no. 0252) Zekâ : Felsefî, ilmî, edebî, her türlü terakki ve teceddüdlerden bâhis, gençlerin yirminci asra lâyık, içtimaî ve siyasî bir terbiye almalarına hâdim, onbeş günlük gazetedir  Sayılar : I-II : 1-34 (5 Mart 1328-19 Haziran 1330).
2638 (HTU no. 0812) Zenbur : Her hafta cuma günleri neşrolunur  Sayılar : II : 15 (10 Cemâziyelevvel 1328H/1910).
2639 (HTU no. 0327) Zerrât : Edebiyat, tarih ve fünûn ile malûmat-ı mütenevviayı hâvi aybaşında neşrolunur, risâle-i mevkutedir  Sayılar : 1-5 (gün/ay yok 1304-1305).
2640 (HTU no. 0409) Zevrâ' : Haftalık dahiliye ve hariciye havadisi ve her türlü mebâhisi şâmil olarak haftada bir defa salı günleri çıkar 

1-50 (3 Haziran 1285-26 Mayıs 1286)

51-100 (2 Haziran 1286-21 Teşrin-i sani 1286)

1177, 1189, 1187, 1210, 1292, 1293, 1907 (21 Ağustos 1300-16 Haziran 1317)

Sayılar : I : 1-50 (1285); II : 51-100(1286); XVI : 1177, 1189, 1197, 1210, 1292-1293 (1300); XXXIII : 1907 (16 Haziran 1317).
2641 (HTU no. 0043/6) Zevzek : Haftada iki defa neşrolunur mîzah gazetesidir  Sayılar : I : 1-4 (29 Ağustos 1324-9 Eylül 1324).
2642 (HTU no. 0821) Zeybek : Şimdilik haftada bir çıkar. Ciddî ve mîzah her silâhı atar, resimli (barışmaz avam) zeybek gazetesidir  Sayılar : 1, 4 (22 Teşrînisâni, 13 Kânunuevvel 1334).
2644 (HTU no. 1612) Zincir (Seydi Beşir)  Sayılar : 6 (gün/ay yok 1336).
2647 (HTU no. 1764) Ziraat Gazetesi 

1-24 (1 Temmuz 1297-15 Haziran 1299)

3(1-24) (20 Teşrin-i evvel 1299-3 Teşrin-i evvel 1300)

Sayılar : I : 1-24 (1 Temmuz 1297/17 Şaban 1298-t.y.); II : 1-24 (1 Temmuz 1298/27 Şaban 1299-15 Haziran 1299/15 Şaban 1300); III : 1-24 (20 Teşrînievvel 1299/1 Muharrem 1301-3 Teşrînievvel 1300/16 Zilhicce 1301).
2650 (HTU no. 0922) Ziraat Hayatı : Ziraatin terakkisine çalışır mecmuadır  Sayılar : I : 1-3 (1 Mayıs 1335-1 Haziran 1335).
2651 (HTU no. 0920) Ziraat ve Sanaat Tercüme-i Fünûn Odaları : Her şehr ibtidasıyla, onbeşinde neşrolunur fünûn mecmuası  Sayılar : I 1-7 (1 Cemâziyelevvel-1 Şaban 1302).
2652 (HTU no. 0307/1) Ziraat ve Ticaret Gazetesi = Revue Agricole et Commerciale de Turquie : Vatanımızın zengin ve ma'mûr, milletimizin rahat ve mes'ûd olmasına çalışır, haftalık resimli fen ve iktisat mecmuası

1(1-35) (23 Nisan 1323-23 Kanun-ı evvel 1323)

1(36)-2(15) (30 Kanun-ı evvel 1323-3 Ağustos 1324)

2(16)-3(15) (17 Ağustos 1324-7 Kanun-ı sani 1325)

3(16-45) (14 Kanun-ı sani 1325-26 Ağustos 1326)

3(46)-4(38) (2 Eylül 1326-9 Teşrin-i evvel 1327)

4(40)-4(25) (6 Teşrin-i sani 1327-1 Mayıs 1328)

4(9)-20(22) (1 Haziran 1328-14 Temmuz 1927)

20(23-43) (21 Temmuz 1927-10 Nisan 1928)

 
Sayılar : I : 1-50 (23 Nisan 1323-13 Nisan 1324); II : 1-30 (23 Nisan 1324-22 Şubat 1324) Osmanlı Ziraat ve Ticareti; III : 1-48 (12 Mart 1325-16 Eylül 1325 ); IV :1-4, 6/134-47/175 (1 Teşrînisâni 1326-12 Şubat 1327); VII : 1-21 (23 Nisan-27 Mart 1330) Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi; XVI : 1 (6 Eylül 1338); XVII : 1 (17 Şubat 1340/1924); XX : 1-43 (5 Kânunusâni 1927-10 Nisan 1928); XXI : 1-7, 9-13, 16, 19, 21, 26, 30, 31 (1 Teşrînievvel 1943-7 Ocak 1945) Ziraat ve Ticaret Gazetesi.
2653 (HTU no. 2019) Ziraat Vekaleti Mecmuası : Gayr-i mevkut mecmuadır 

II:3-II:4

II:5-III:6

IV:8

Sayılar : I-IV : 1, 3-6, 8 (Ağustos 1340/1924-Kânunusâni 1927).
2654 (HTU no. 1290) Ziyâ : Payitahtta neşrolunur siyasî, iktisadî, yevmî Osmanlı gazetesi  Sayılar : I : 1, 26, 28-29, 122 (14 Mart 1327/27 Mart 1911-14 Temmuz 1327/27 Temmuz 1911).
2655 (HTU no. 2061) Zonguldak : Öz il gazetesi  Sayılar : II : 5 (Teşrînisâni 1341); III : 6 (Temmuz 1926); 145-146 (6-13 Şubat 1927); 217-218 (28 Teşrinievvel-4 Teşrinisâni 1928); 260 (30 Mart 1930); XI : 407-409 (22 Teşrînievvel (Ortagüz)-12 Teşrînisâni (Songüz) 1934); XXIV : 935 (26 Aralık 1946); 960 (9 Mayıs 1947). 
2656 (HTU no. 1013) Zuhr Gazetesi = Mid-day : Her şeyden bahsolup şimdilik haftada iki gün çarşamba ve pazar günleri neşrolunur  Sayılar : I : 1-6 (2 Kânunusâni 1335/1919-3 Mart 1335/1919).
2657 (HTU no. 1233) Zuhûr : Efkârında hür, yevmî, Īslâm Osmanlı gazetesidir  Sayılar : VI : 593 (13 Mart 1331/1 Cemâziyelevvel 1333).
2658 (HTU no. 0047) Zuhûr : Hergün neşrolunur 

1-100 (1 Mart 1306-10 Haziran 1306)

101-200 (11 Haziran 1306-21 Eylül 1306)

Sayılar : I : 1-56, 58-200 (1 Mart 1306R/1890-1306 /1890).
2659 (HTU no. 0043/7) Zuhûri : Haftada iki defa perşembe ve pazartesi günleri neşrolunur mîzah gazetesi  Sayılar : I : 1-10 (14 Ağustos-22 Eylül 1324).
2660 (HTU no. 1067) Züğürt : Milletin terbiyesine hâdim ve “edeb dairesinden” harice çıkmaz, mîzah gazetesi  Sayılar : 1-17 (1 Mart-30 Haziran 1327).
2661 (HTU no. 0101) Zümrüd-i Anka : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur, millî, mîzahî, resimli halk gazetesi  Sayılar : I-III : 1-212, 217 (11 Kânunusâni 1339-4 Mart 1341).
2662 (HTU no. 0522) Zümrüd-i Anka Salnâmesi  Sayılar : 1340/1924.
backtotop