Home>10 仙台市からの緊急情報


???? ?? ???????? ????

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.18th March 17:20 revised
16th March 15:20 revised
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
(ペルシア語)

???? ?? ???????? ????
Persian_notice from sendai 《PDF》


Bengali_Notice from Sendai

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
午前1時00分
(ベンガル語)
Bengali_Notice from Sendai (PDF)


Thong bao c?a toa th? chinh Sendai

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


16th March 17:50 revised
16th March 15:15 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午前6時30分
仙台市災害対策本部
(ベトナム語)

Thong bao c?a toa th? chinh Sendai

Th? hai, ngay 14/3/2011
6 gi? 30 sang
Trung tam ??i pho Thien tai c?a Thanh ph? Sendai

■V? giao thong
○ Xe ?i?n ng?m tuy?n B?c Nam ?a ho?t ??ng tr? l?i m?t ph?n
?a ho?t ??ng tr? l?i m?t ph?n, k? t? chuy?n ??u tien c?a ngay th? hai, 14 thang 3.
・Kho?ng tau ch?y: t? ga富沢駅~台原駅 va ng??c l?i
・Ch?y su?t ngay
・Xe buyt mi?n phi:
Ch?y trong kho?ng gi?a hai ga tau ?i?n ng?m 泉中央駅⇔台原駅 (ch?y th?ng, khong d?ng l?i ? cac tr?m d?c ???ng)? 
Th?i gian ch?y: cho ??n khi nao tau ?i?n ng?m t? ga台原駅 ??n ga 泉中央駅 thong tr? l?i.

○ Xe buyt c?a thanh ph?: Ch?y cac tuy?n chinh, ??n 20 gi? 30, v?i kho?ng cach gi?a cac chuy?n la t? 30 phut ??n 1 gi?

■C?p n??c/l?y rac/x? ly n??c th?i/khi ??t
○Th? hai ngay 14 thang 3, co th? ??n l?y n??c ? nh?ng ?i? ?i?n sau ?ay:
S? c?p n??c ??n 20 gi?, nh?ng s? ch?m d?t s?m h?n n?u b? h?t n?a ch?ng.
Nh? mang theo nh?ng ?? ??ng n??c nh? thung nh?a v.v.

table_vetnamese2.JPG

○ V? vi?c gom rac va ch?t th?i bai ti?t
・V? rac, trong luc nay, xin b?o qu?n ? nha minh.
・V? n?i t?m ?? rac do thien tai gay ra, chung toi ?ang chu?n b?, d? tru s? co n?i trong 2 ho?c 3 ngay n?a.

○ V? s? d?ng n??c th?i sinh ho?t
・Vi ch?c n?ng c?a thi?t b? x? ly n??c th?i b? xu?ng c?p, nen co kh? n?ng n??c th?i s? ch?y ng??c l?i, ho?c trao len t? cac mi?ng c?ng (co n?p ??y, tren m?t ???ng )

・Khi ?i v? sinh, xin x? n??c cang it cang t?t.
・Khi r?a chen bat, xin ti?t ki?m n??c b?ng cach dung thau ch?u. N??c ?? t?m r?a, xin dung n??c tich tr? s?n.

○V? khi ga (khi ??t)? 
・Hi?n t?i, ?ang ?inh ch? vi?c c?p khi ga tren toan khu v?c do C?c khi ??t Thanh ph? Sendai ph? trach.
・?? phong tranh tai ho? tai di?n do b? ro r? khi ??t, xin ??ng s? d?ng khi ga, xin ?ong ch?t t?t c? cac khoa ?ng ga.
・Hi?n t?i chung toi ?ang tu?n t? vi?ng th?m quy khach t?i nha, ?? soat l?i cac khoa ??ng h? ga. Hi?n ch?a bi?t khi nao thi co th? c?p l?i khi ga.

■Vi?c lam th? t?c t?i toa th? chinh
?○??ng ky cho ng??i n??c ngoai
・Toa hanh chanh qu?n, tr?m t?ng h?p, nh?n ??n t? 8gi?30 ??n17gi?00.
・S? m?t nhi?u th?i gian h?n binh th?ong, vi ph?i lam theo l?i th? cong.
○B?o hi?m s?c kh?e cho ng??i dan
?・Trong tr??ng h?p b? m?t th? b?o hi?m nen khong th? trinh th? cho cac c? quan y t?, c?ng v?n co th? ???c kham b?nh b?ng cach x?ng h? ten, ngay sinh va ??a ch? c?a minh.
?・Quy v? nao c?n th? b?o hi?m, xin ??n cac toa hanh chanh qu?n ho?c cac tr?m t?ng h?p, ?? xin c?p l?i, b?ng cach ghi ro ??a ch?, h? ten, gi?i tinh, s? ?i?n tho?i lien l?c v.v.
?
・Tr??c khi ?i kham b?nh, hay trinh bao v?i toa hanh chanh qu?n ho?c tr?m t?ng h?p, n?u ???c xac nh?n la ?a b? thien tai, s?p toan b? ho?c m?t ph?n ngoi nha minh ?ang ?, thi s? ???c mi?n 1 ph?n chi phi b?o hi?m s?c kho?. Tr??ng h?p nay khong c?n gi?y t? ?inh kem.

○V? vi?c phan ??nh ?? nguy hi?m c?n ?ng c?u c?a cac ngoi nha b? thien tai

?・Chung toi s? ti?n hanh vi?c phan ??nh ?? nguy hi?m c?n ?ng c?u c?a cac ngoi nha b? thien tai, b?ng cach ?i?u tra xem ngoi nha b? thien tai ?y co con s? d?ng ???c n?a hay khong. Chi ti?t, xin h?i Phong Ch?nh trang ???ng ph? (Machi-nami keisei-ka) thu?c toa hanh chanh qu?n.

○ Trong luc nay, vi?c n?p va xu?t trinh cac th? t?c gi?y t? lien quan ??n thu? thanh ph?, ?ang ???c tri?n h?n.

??■V? d? phong?
○D? phong ho? ho?n
1. Hi?n ?a x?y ra ho? ho?n ? nh?ng c?n nha co ?i?n tr? l?i. ?? ?? phong ho? ho?n, xin l?u y nh?ng ?i?u sau ?ay:
?(1) Trong tr?ong h?p b? nha ?i lanh n?n, xin nh? ng?t ?i?n.
?(2) Trong tr?ong h?p v? nha, s? d?ng cac may moc dung ?i?n, sau khi co ?i?n tr? l?i, tru?c h?t hay rut cac ??u c?m ?i?n ra kh?i ? c?m.

?(3) Sau ?o, hay t?t b? ph?n ng?t ?i?n, va soat xem co mui gi khac l? hay khong.
?(4) Ti?p theo hay c?m cac ??u c?m ?i?n tr? l?i, t?ng cai m?t, r?i ki?m tra an toan tr??c khi s? d?ng.
?
2. Ngoai ra, xin chu y nh?ng ?i?u sau ?ay:
?(1) Khi dung ?en sap, hay ki?n tra xem quanh ?o co ch?t gi d? chay hay khong, co d? b? gay ?? khi b? d? ch?n hay khong.
?(2) Trong tr?ong h?p du?ng cac lo s??i da?u ma th??ng ngay khong du?ng t?i, hay th??ng xuyen thay ??i khong khi, tranh b? trung ??c CO.

○? cac n?i lanh n?n, hay r?a tay, tieu ??c ho?c ?eo kh?u trang, ?? phong b? c?m.
■ Vi?c cung c?p thong tin b?ng ?i?n tho?i noi ti?ng n??c ngoai
○Thong tin v? b?nh vi?n v.v. (ti?ng Anh, ti?ng Hoa, ti?ng Han) thi, ngay 14 thang3, c?ng co th? s? d?ng 24 ti?ng.
S? ?i?n tho?i:022-265-2471?、022-224-1919

★Giao d?c cho tr? em
○Nha tr?, tr??ng h?c
?・ Cac nha tr?, tr?ong ti?u h?c, trung h?c c?p 2 c?p 3, va cac tr??ng chi vi?n ??c bi?t do thanh ph? Sendai qu?n ly, ??u ngh? t? ngay 14 ??n ngay 18. ?
・ Vi?c phat bi?u k?t qu? k? thi chung vao c?p 3, d? tru vao ngay 15/3, s? ???c d?i ??n sau ngay 22/3.
Ngoai ra, vi?c nh?n ??n thi ??t 2 vao cac tr??ng cap 3 do thanh ph? qu?n ly, d? tru vao ngay 22/3, c?ng ???c hoan l?i.
??
○ V? cac nha tr? ?ang m? c?a, t?t c? cac nha tr? do thanh ph? qu?n ly va 12 nha tr? t? nhan

? ※ T?i cac nha tr?, vi?c cung c?p th?c ?n khi c?p c?u v.v. thi m?i n?i m?i khac, nen chi ti?t xin lien h? v?i cac nha tr?.

○ Cac cung thi?u nhi, trung tam nhi ??ng

Cac cung thi?u nhi, trung tam nhi ??ng m? c?a nh? th??ng l?, t? ngay 14/3. Tuy nhien co th? co n?i khong s? d?ng ?u?c an toan, nen chi ti?t xin lien h? v?i cac c? s? ?o.

========================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分?
仙台市災害対策本部
(ベトナム語)

Thong bao c?a thanh ph? SENDAI cho ng??i dan thanh ph?
Th?? Ba Nga?y 15 tha?ng 3 n?m Bi?nh tha?nh th?? 23 /n?m 2011
3 gi?? 30 phu?t chie?u
U?i ban pho?ng cho?ng Thien tai tha?nh pho? Sen?ai

■Ve? vie?c thu gom ra?c tha?i
Th?? hai, nga?y 15 tha?ng 3, Tha?nh pho? b??t ?a?u thu gom ra?c tha?i gia ?i?nh theo nga?y quy ?i?nh nh? cu?.
Hie?n ta?i, l???ng x?ng cu?a xe thu gom ra?c bi? thie?u tho?n, xin ong ba? l?u y? gia?m l???ng ra?c, khong bo? ra?c nhie?u qua?. Ngoa?i ra, tr???c m??t chu?ng toi ch?a thu gom ca?c loa?i ra?c ta?i che? kha?c (lon, chai, chai nh??a, gia?y)

■Bo? tri? ba?i ra?c tha?i nh? ba?t che?n bi? v?? ho??c ?o? gia du?ng bi? ho?ng do ?o?ng ?a?t
(1)Th??i gian; T?? 9 gi?? sa?ng ?e?n 16 gi?? 30 phu?t chie?u (Th?? Ba?y, Chu? Nha?t va?n la?m vie?c)
(2)?i?a ?ie?m;
青葉区(あおばく) Qua?n Aoba:西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう) San va?n ?o?ng bo?ng cha?y Seika-Koen
青葉区西花苑1丁目 Aoba-ku Seikaen1chome)?   
宮城野区(みやぎのく)Qua?n Miyagino:鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ)phi?a ?ong cong vien Tsurugatani-Chuo
(宮城野区鶴ケ谷6丁目Miyagino-ku Tsurugatani 6 chome)?   
若林区(わかばやしく) Qua?n Wakabayashi:今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう) San va?n ?o?ng bo?ng cha?y Imaizumi
(若林区今泉字鹿子穴 Wakabayashi-ku Imaizumi aza Kanoko-)
太白区(たいはくく) Qua?n Taihaku:西中田公園(にしなかだこうえん) Cong vien Nishi-Naka?a
(太白区西中田7丁目 Taihaku-ku Nishinakada 7 chome)
泉区(いずみく) Qua?n Izumi:将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう)San va?n ?o?ng bo?ng cha?y cong vien Sho-gen
(将監10丁目 将監中学校北側 Shogen10 chome, phi?a b??c tr???ng pho? thong c? s?? Shogen)
Lien he?; 環境局廃棄物管理課(かんきょうきょくはいきぶつかんりか)Ban Qua?n Ly? Ra?c tha?i Cu?c Moi tr???ng
?T:022-214-8226(tie?ng Nha?t)

■ Cung ca?p thong tin b??ng tie?ng n???c ngoa?i (tie?ng Anh, tie?ng Trung quo?c, tie?ng Ha?n)
?T: 022-265-2471, 022-224-1919

===========================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分
仙台市災害対策本部
(ベトナム語)

Thong bao c?a thanh ph? SENDAI cho ng??i dan thanh ph?
Ngay 14 thang 3 n?m 2011 (th? hai)             
11 gi? 30 tr?a                 ?y ban Phong ch?ng thien tai thanh ph? Sendai

■ ???ng day nong v? thien tai thanh ph? Sendai ( ch? b?ng ti?ng Nh?t )/ t? ngay 15
(th? ba)
・N?i dung t? v?n chinh
 ?i?n- Ga-N??c may-Giao thong
 ??a ?i?m cac n?i lanh n?n
 N??c u?ng
 Rac
 Nha ? t?m
 Cac thong tin v? cac c? s? y t?
・?i?n tho?i' 022-214-3805

■ Cung c?p thong tin qua ?i?n tho?i b?ng ti?ng n??c ngoai (Ti?ng Anh-Ti?ng Trung qu?c-Ti?ng Han Qu?c)
 ?i?n tho?i: 022-265-2471 022-224-1919

■ Trung tam tinh nguy?n thanh ph? SENDAI / t? ngay 15 ( th? ba)
Th?i gian: 9:00 ??n 15:00
 Vai tro Tr? giup m?i ng??i trong gi?i quy?t kho kh?n
?
1.Trung tam c?u tr? tinh nguy?n thien tai qu?n MIYAGINO ?i?n tho?i: 022-231-1320
?  ??a ?i?m: Trung tam th? thao Miyagino, nha th? thao cho ng??i khuy?t t?t
(Miyaginoku Shinden Higashi 4-1-1)
2.Trung tam c?u tr? tinh nguy?n thien tai thanh ph? Sendai ?i?n tho?i:022-262-7294
 ??a ?i?m: Fukushi-Plaza cu?a tha?nh pho? Sendai(Aobaku Itsutsubashi 2-12-12)
3. ?ang xem xet vi?c thanh l?p trung tam c?u tr? tinh nguy?n ? Qu?n Aoba, Qu?n Wakabayashiku, Taihaku, Izumiku

○ HI?n nay, t?i cac n?i trong thanh ph? Sendai ?ang x?y ra tinh tr?ng un t?c giao thong nen gay c?n tr? l?n cho vi?c v?n chuy?n ?? c?u tr? kh?n c?p cho nh?ng khu v?c lanh n?n. Do v?y, tr? nh?ng tr??ng h?p kh?n c?p, hay khong ?i ra ngoai b?ng xe o to.
=============================================================================


?????????????????????????????????????

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


14th March, 14:30

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
 午前1時00分
仙台市災害対策本部
(タイ語)
Thai_Sendai 《PDF》


?????????????????????????????????????

?????????? ??? 13 ?????? ?.?. 2554
???? ???????(01:00)
?????????????????????????????????????????(せんだいしさいがいたいさくほんぶ)

- ????????????????????? ???????????????????

- ?????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????? ????????????????? ???????? ????????????????????? ??????????????????????????????????

- ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????

- ???????????????????(せんだいしりつびょういん:????????????????????????????????????いつつばしえきの) ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????
- ???????????????????? 9 ??????? ??? 5 ???????(9:00AM―5:00PM) ????????????????????????????????????????????????????
- ?????????????????????????????????????????
- ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????

- ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????? (せんだいおーぷんびょういん)
?????????JR????? (JRせんだいびょういん)
??????????????????? (せんだいせきじゅうじびょういん)
???????????????????(こうせいねんきんびょういん)
????????????????? (ながまちびょういん)
???????????????????? (じえいたいせんだいびょういん)
????????????????? (なかじまびょういん)
??????????????????? (とうほくろうさいびょういん)
*???????????????????????????(せんだいしきゅうかんせんたー) *?????????????????(とうぶきゅうじつしんりょうじょ) *????????????????????????(ほくぶきゅうかんしんりょうじょ) ??????????????????????????????????

- ?????????JR????? ??????????????????

- ???????????????????: ??????????????????????????????????????????????(せんだいしゃかいほけんびょういん) ????????????????????? ???????????????? (?????????????????????????????) ????????????? ????????????????? ?????????????
-???????????????????????????????? TEL 022-275-3111

- ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????
- ?????????????????????????????
??????????(いずみちゅうおう)⇔ ????? ?????????(せんだいやおとめ)⇔ ????? ????????????(せんだいあさひがおか)⇔ ?????(せんだい)

- ????????????????????????????????
- ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????
- ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????

- ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????? (??????????????????????)

- ???????????????? ????????????????????????????????? (???????? ????????) ????????????????????????????
??????????????????????(おりたてしょうがっこう)
????????????????????????(とうほくこうぎょうだいがく)
????????????????????????(だいのはらしんりんこうえん)
???????????????????(ひろせしょうがっこう)
?????????????????????????(さいわいちょうしみんせんたー)
??????????????????????(ふくむろしょうがっこう)
???????????????????????????(ひがしせんだいちゅうがっこう)
?????????????????????(はらまちしょうがっこう)
?????????????????????????????(つるがわひがししょうがっこう)
???????????????????????????(みなみこいずみしょうがっこう)
?????????????????????(ふるじろしょうがっこう)
???????????????????????????(おきのひがししょうがっこう)
?????????????????????(しろうまるしょうがっこう)
????????????????????????(にしたがちゅうがっこう)
????????????????????????????????(みなみおのだ すいどうきょくほんちょうしゃ)
???????????????????????(しょうげんちゅうおうしょうがっこう)
???????????????????? ?????????????????????(なんこうだいしょうがっこう)
??????????????????????(たかもりしょうがっこう)

- ???????? ?????????? ??????????????????????????? (??????????)

- ???????????????? ??????????????????? (しゅうしゅう:?????????????????) ??????????????

- ???????????????????????????????????? (??????????えいご???????ちゅうごくご?????????????はんぐるご) ??????????????????? 022-224-1919,022-2652471

- ??????????????? ???????????????????????????(Breaker)??????????????

- ????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????? (よしん:?????????????????????????????????)

- ???????????? ??????????????????????? ???????????????????????

- ??????????????? ??????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????

=====================================================================

????????????????????(仙台)??????????
14/03/2011
6?30?
????????????????????????????????????????????????????(仙台)


■ ??????????????????
○ ???????????????????(南北線)??????????????????????14/03/2011
・ ?????????????? ????????????????(富沢駅)???????????????(台原駅)
・ ???? ???????
・ ??????????? ??????????????: ???????????????????(駅)???????????????(台原駅)??????????????
   ????:??????????????????????????????
○ ????????????????????????? ????????????????????????30?~1??

■ ??????????/???/??????????/????
○ ?????????????????????
table_thai2.JPG

○ ??????????????????????????
・????????????????????????????????????
・?????????????????????????????2-3???
○ ????????????????
・????????????????????????????????????????????????????????????????????????
・?????????????????????????????????
・???????????????????????????????????????
○ ????
 ・??????????????????????????????????(仙台)
・?????????????????????????????????????
・????????????????????????????????
■ ???????????????????
○ ???????????????????????
・?????????????8?30????17?
・?????????????????????????
○ ????????????
 ・??????????????????? ???? ??????? ????????
・???????????????????????????????????????????????? ???? ??????? ???????? ???????????????
・??????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????
■????????????????
1) ???????????????????????????????????? ????????????????????
2) ??????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
3) ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
4) ??????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????

2. ??????????????????????????????????????????????????????????
1) ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????
2) ??????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????

??????????????????? ????????????????? ???????? ?????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????
??????????????? ? (?????????? ??????? ?????????????) ?????? 14 ?????? (??????) ???? 24 ???????
???????? 022-265-2471 022-224-1919

???? ????????
-???????????????(?????????????? ????? ???????? ????????? ??????????????????????????)????????????????????????????????????? 14 - ???????? 18 ??????
- ??????????????????????????????????????? 15 ????????????????????22?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 22???????????
- ????????????????? ?????????? (???????) ???????? (12 ????)
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
- Jidou-kan ??? Jidou-center ???????????????????????????????????????14?????? ?????????????????????????????????????????? ?????????

====================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分?                 仙台市災害対策本部
(タイ語)
???????????????????????????????????? ?????????????????????????
11.30 ? ???????? 14(?????????) ?????? 2011
?????????????????????????????????????????????(???????????????????) ????????????? 15(??????) ??????
??? ????????????????????????????? ????????????????????????????????
1 ????? ???? ???????? ??? ?????????????
2 ?????????????
3 ????????????????
4 ????????????????
5 ??????????????????????????????
6 ???????????????????? ????????????????????????????? ???
????????????? 022-214-3805
■ ????????????????? (?????????? ??????? ?????????????) ??????????????????
???????????????? 022-265-2471?022-224-1919
■ ??????????????????????????????????????????? ?????? 15(??????) ??????
???? 9.00-15.00 ?. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1 ?????????????? ???????????? ????????????? 022-231-1320
場所(ばしょ) 宮城野体育館(みやぎのたいいくかん) 障害者(しょうがいしゃ)アリーナ(宮城野区新田東(みやぎのくしんでんひがし)4-1-1)
??????? ? ??????????????? 4-1-1 ???????????? ?????????-??
2 ??????????????????????????????????????? ????????????? 022-262-7294
場所(ばしょ) 仙台市福祉(せんだいしふくし)プラザ内(青葉区五橋(あおばくいつつばし)2-12-2) 
??????? - ????????????????????????? 2-12-2 ???????? ?????? -??
3 ??????????????????????????????????????????????? ??????-?? ??????????-??? ??????-?? ?????????-??
○ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
============================================================================

???????????? 15 ?????? ?.?. 2554
15.30 ?.

? ??????????
???????????????????15 ??????????????? ???????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????(??????? ??? ????????????? ??????) ?????????????????

? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
(1) ???? 9.00 ? 16.30 ?. (????????????????????-??????????)
(2) ??????????? ??? ???????-?? :
青葉区(あおばく) :西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう)(青葉区西花苑1丁目)?
?????????????????????????????????????(???1 ???????? ?????????-??)
宮城野区(みやぎのく):鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ)(宮城野区鶴ケ谷6丁目)?  
??? ?????????-??: ??????????????????????????????????????????????
(??????6 ??????????? ?????????-??)
 若林区(わかばやしく) :今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう)(若林区今泉字鹿子穴)
??? ??????????-??: ????????????????????
(?????????????????? ?????????????-???)
太白区(たいはくく) :西中田公園(にしなかだこうえん)(太白区西中田7丁目)
??? ??????-??: ??????????????????????????
(??????7 ????????????? ??????-?? )
泉区(いずみく) :将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう)(将監10丁目 将監中学校北側)
??? ??????-??: ???????????????????????????????????
(??????10 ?????? ??????????????????????????????? )

? ??????????????????:????????????????? ??????????????
???: 022-214-8226 (????????????????????????????????)
? ?????????????????????????????? (??????????,???,??????)
???: 022-265-2471, 022-224-1919

===========================================================================

??????????????????? ??????????????????16 ??????
※???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
※??????????????????? ?????????????????????????????

○ ??????????????
・?????????? ????????????? ??????? 7.00?. ???20.30?. (?????????????? (???????????????????) ???????????? (17??????) )
・??????? ??????22 (????????????) ??????????????????????? ??????????????
 11.05?. 13.05?. 15.35?. 17.35?.
・????????? ??????22 (????????????) ??????????????????????? ??????????????
 ????????????????????? 9.25?. 12.25?. 15.15?. 16.15?. 17.25?. 18.45?. 20.05?.
・??????????? ??????42 (????????????) ?????????????????? ?????????? ??????????????
 16.20?. 20.00?.
○????????????
・????????? ??????42 (?????????????) ?????????????????? ?????????? ??????????????
 14.40?.
・??????????? / ??????? ??????42 (?????????????) ?????????????????? ?????????? ??????????????
 16.20?.
○?????????????
・?????????????? ?????? 31-32 (?????????????? ?????) ?????????????? ??????????????
 8.00?. 11.00?. 17.30?. 19.00?.
○?????????????? (????????????? 16 ??? ??????18 ??????)
・?????????? ??????40 (??????????????, ?????????) ????????????? ?????????????? ??????????????
8.00?. 8.30?. 10.30?. 11.40?. 15.30?. 16.00?. 16.30?. 17.55?. 18.40?. 19.00?.
○????????????
・???????? (???????????????????) ??????42 (????????????) ?????????????????? ?????????? ??????????????
 7.30?. 9.10?. 10.50?. 12.20?. 14.35?. 16.35?. 18.35?. 23.40?.
○?????????????
・????????? (???????????????????) ??????42 (????????????) ?????????????????? ?????????? ??????????????
 8.00?. 9.20?.
○??????????????????
・????????? ??????1 (?????????????? ?????) ?????? ???? ??????????????
 8.10?. 9.20?.
・???????????? ??????1 (?????????????? ?????) ?????? ???? ??????????????
 9.10?.
・???????????? / ?????/ ?????? ??????31-32 (????????????????? ?????) ???????????? ??????????????
 6.30?. 8.10?.
・?????????? ??????1 (????????????) ?????? ???? ??????????????
 18.00?. 18.40?.

【??????????????????】
??????????????? ???????? ?.??????????? ????????. 022-358-9031
?????????????? ???????? ?.??????????? ????????. 022-772-0501
????????????? ?????? ?.??????????? ????????. 022-243-2131
??????????????????? ?????? ?.??????????? ????????. 022-381-3230
?.???????????????? ?????????????????????????? ?????????? ??????????????????????. 022-256-6646
?. ????????? ?????????????????????????? ????????. 022-236-6995
?. ?????????? ????????. 0186-44-5566 (???????), 0185-52-4890 (????????)
● ?????????, ???????????
?????????????????, ??????????, ???????????, ??????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????? (???????????????) ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? http://www.miyakou.co.jp/index.html

=============================================================================


De la Municipalidad de Sendai a los ciudadanos

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


17th March 13:45 revised
16th March 14:50 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
午前1時00分
(スペイン語)

De la Municipalidad de Sendai a los ciudadanos

13 de marzo de 2011 (Domingo), a la una de la manana.
Centro de Emergencia de la Municipalidad de Sendai (Sendai’shi Saigai Taisaku Honbu)

?Tengan mucho cuidado con tsunami. No se acerquen a la playa.

?Los alimentos y otras cosas empiezan a llegar. Pero por algun tiempo no son suficientes para llegar a todos. Esperen un poco mas. Si tienen en casa alimentos, agua, frazadas, pueden llevarlos a los refugios para consumir o usar alli..

?Hay algunas guarderias de los ninos a donde pueden llevar a sus ninos. Pero alli no hay agua ni gas, y es posible que les sirvan alimentos.

?Atienden en el Hospital Municipal de Sendai (Sendai Shiritsu Byoin, que esta cerca de la estacion de Itsutubashi del metro), pero solamente a las personas que estan gravemente heridas o enfermas. Puede ser que no acojan a las personas que no lo estan.
Atienden desde las 9:00 de la manana hasta las 5:00 de la tarde. Pero a las personas que esten gravemente lesionadas o enfermas, atienden tambien fuera de este horario.
?Estan a salvo todos los enfermos hospitalizados.
?Abstenganse lo mas posible de llamar por tenefono al Hospital para no estorbar la atencion medica.
.Vayan a los hospitales siguientes las personas que no estan graves.
Sendai Opun Byoin
JR Sendai Byoin
Sendai Sekijuji Byoin
Kosei Nenkin Byoin
Nagamachi Byoin
Jieitai Sendai Byoin
Nakajima Byoin
Tohoku Rosai Byoin
?No hay atencion medica en los hospitales siguientes por falta del equipo.
Sendai Kyukan Senta
Tobu Kyujitsu Sinryojo
Hokubu Kyukan Sinryojo

?No se puede entrar en la Estacion de Sendai.

?Tratamiento dilalitico: Sendai Shakai Hoken Byoin puede ofrecer este servicio. Pregunten, llamando por telefono (telefono: 022-275-3111). Si es posible, lleven una carta de presentacion del medico que consulta usted siempre, asi como tarjeta de consulta y sobre de medicamentos.

?No se sabe cuando el metro vuelve a funcionar. Pero hay servicio de autobus. (Izumi Chuo ? Sendai Yaotome ? Sendai Asahigaoka ? Sendai)

?No hay servicio de gas. Para la seguridad, cierren todas las llaves del gas (de los aparatos, de la caneria y del medidor).
?El personal de la compania de gas viene a visitar para confirmar la situacion (para ver si estan cerradas las llaves).

?En muchos lugares no hay servicio de agua. Donde lo haya, guarden agua, pues puede cortar en cualquier momento.

?Si no hay agua, vayan a buscar agua con recipientes. Distribuyen agua en los lugares siguientes:
Oritate Shogakko (Escuela basica)
Tohoku Kogyo Daigaku (Universidad)
Dainohara Shinrin Koen (Parque forestal)
Hirose Shogakko (Escuela basica)
Saiwai?cho Shimin Senta (Centro comunitario)
Fukumuro Shogakko (Escuela Basica)
Higashi Sendai Chugakko (Escuela Secundaria)
Haramachi Shogakko (Escuela Basica)
Tsurugaya Higashi Shogakko (Escuela Basica)
Minami Koizumi Shogakko (Escuela Basica)
Furujiro Shogakko (Escuela Basica)
Okino Higashi Shogakko (Escuela Basica)
Shiroumaru Shogakko (Escuela Basica)
Nisitaga Chugakko (Escuela Secundaria)
Suido?kyoku Honchosha Minami?Oonoda (Oficina Municipal de Aguas)
Shoguen Chuo Shogakko (Escuela Basica)
Nankodai Shogakko (Escuela Basica)
Takamori Shogakko (Escuela Takamori)

?Donde hubo tsunami, no usen agua del pozo. Puede estar contaminado.

.Actualmente en la ciudad de Sendai no hay servicio de coleccion de basura. Esperen un poco hasta que comiencen de nuevo.

?Las personas que quieran hacer preguntas en lenguas no japonesas (ingles, chino y coreano), llamen por telefono al numero: 022-224-1919, 022-265-2471.

?Si se refugian a los refugios, corten la luz de la casa, cerrando el cortacircuitos (Breaker en ingles)

?Cuando usan velas o estufas, cuidense de no colocar cerca de ellas las cosas faciles de encenderse. Y coloquelas bien para que no caigan cuando haya replica (nuevos temblores)

?En caso de que usen estafas viejas, cambien de aire de vez en cuando para que no se entoxique respirando mal aire.

?En los refugios, lavense las manos bien, desinfectense bien, ponganse mascarrilla y no se resfrien.

====================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)
午前6時30分
仙台市災害対策本部
(スペイン語)

Noticias de la Ciudad de Sendai a los ciudadanos
Lunes, 14 de marzo de 2011
A los 6:30 de la manana
Centro de Emergencias de la Ciudad de Sendai (Sendai-shi Saigai Taisaku Honbu)

■Informacion sobre transportes publicos
○Servicios parciales del Metro, la linea Namboku (Namboku sen)
・Dia: Lunes, 14 de marzo. Servicios parciales desde el primer tren
・Ruta: Solamente entre las estaciones Tomizawa y Dainohara
・Horario: Todo el dia
・Servicio de autobuses gratuitos
Entre las estaciones de metro, Cyu-ou y Dainohara (Servicio directo y no hay otras paradas)
El servicio estara vigente unicamente hasta que el metro reinicie sus servicios entre las estaciones de Dainohara e Izumi-cyu-ou.

○Autobuses Municipales
Habra servicios en las rutas principales cada media hora o cada hora hasta las 20:30.

■Servicio de agua, basura, drenaje y gas
○El lunes, 14 de marzo, en los siguientes lugares se repartira el agua: El servicio termina a las 20:00, sin embargo, podra acabarse en cuanto el agua se agote. Favor de traer recipientes.

table_spanish2.JPG○Coleccion de basura y excremento
・Favor de guardar basura en su casa.
・Se anunciara en un par de dias siguientes los puntos provisionales de coleccion de basura.

○Uso de drenaje
・El sistema de drenaje no esta funcionando como siempre y hay peligro de que el drenaje salga de las tapas de alcantarilla.
・Cuando utilizar el bano, favor de no gastar mucha agua.
・Favor de lavar trastes en el agua apartada en cubetas. Favor de banarse con el agua de la tina.

○Gas
・Por el momento, el departamento de gas de la ciudad de Sendai (Sendai-shi Gas kyoku) ha suspendido sus servicios y no se puede utilizar el gas urbano (Toshi-gas).
・Favor de evitar accidentes secundarios, como fuga del gas, cerrar valvulas de gas y no utilizarlo.
・Los representantes del departamento (Sendai-shi Gas kyoku) estan visitando casa por casa a checar los gas-metros. Por el momento no se sabe cuando vuelven los servicios de gas.

■Tramites ante la Munichipalidad
○Registro de extrangeria
・Las Municipalidades (Kuyakusho, Sougou shisho) estaran abiertas de las 8:30 hasta las 17:00. Se esperara mas tiempo en los tramites y se les agradecera por su paciencia.

○Seguro social (Kokumin Kenko Hoken)
・En caso de perder el carnet de Seguro Social (Hokenshou), favor de identificarse con su nombre, domicilio y fech de nacimiento en la ventanilla de los institutos medicos, y podra recibir servicios medicos.
・Si se necesita el carnet de Seguro Social (Hokenshou), favor de acudir a las municipalidades cercanas (Kuyakusho o Sougou shisho) y reportarse el nombre, domicilio, sexo y numero de telefono. Asi podra obtener un carnet nuevo.
・Si se reporta ante las municipalidades (Kuyakusho o Sougou shisho) el dano que ha sufrido de los terremotos o de tsunami antes de recibir servicios medicos, se podria excentarse de una parte del Seguro social. En este caso, no se necesita presentar ningun documento de constancia.

○Grados de peligro de los edificios danados
・Se medirara los grados de peligro en cuanto a los edificios danados en los terremotos para saber si se puede seguir usarlos o no. La informacion detallada se solicitaraa en la seccion encargada (Machinami Keisei ka) de la Municipalidad (Kuyaku-sho).

○El plazo del pago de impuestos municipales y de otros tramites se extendera por el momento.

■Prevenciones
○Prevencion de incendio
1. Se ha reportado incendios de las casa que vuelven a tener la luz. Favor de observar lo siguiente:
?(1) Favor de apagar la luz por bajar las palancas al refugiarse de la casa.
?(2) Favor de desconectar los enchufes de aparatos electricos, antes de utilizarlos en la casa.
?(3) Enciende la luz por levantar las palancas y asegurese que no hay mal olor.
?(4) Conecte enchufes, uno por uno, de cada aparato electrico, y enciendelos.
2. Otras precauciones de incendio
?(1) Al utilizar velas, asegurense de que no hay nada inflamable cerca y que no se tiren con los temblores.
?(2)Al utilizar la calefaccion de gasolina, la cual no se ha usado por mucho tiempo, favor de ventilar bien y evitar la intoxcicacion de monoxido de carbono.

○En los refugios, lavense bien las manos, desifectense, ponganse tapabocas y traten de no resfriarse.

■Informacion telefonica en otros idiomas
○Informacion medica y otras en ingles, chino, y coreano seguira en servicio el lunes 14, las 24 horas.
Numeros de telefono: 022-265-2471, 022-224-1919


★Ninos y Educacion
○Jardines de ninos y escuelas
?・Los jardines de ninos, primarias, secundarias, colegios y escuelas para descapacitados en la ciudad de Sendai se cerraran del lunes, 14 al viernes, 18.
・La divulgacion del resultado de examen de admision de la preparatorias que estaba programada al dia 15 se recorrio despues del martes, 22. Asimismo la segunda admision de las preparatorias municipales que estaba programada para el martes 22, se recorrira.
??
○Guarderias en servicios?・Municipales (Todas)?・Publicas (12 guarderias)? ※Favor de solicitar informacion detallada sobre las comidas y otros servicios a cada guarderia.
??
○Centros de ninos (Jidoukan, Jido Center)
Todos los centros se abriran normalmente desde el lunes, 14. Sin embargo, la informacion detallada se solicitara en cada centro a confirmar la seguridad.

===================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分
(スペイン語)
?                 

INFORMACION TELEFONICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SENDAI
(SOLO EN JAPONES), EL DIA 15 (MARTES)

Sobre:
Luz, gas, agua, transporte
Lugares del refugio
Agua potable
Basura
Vivienda provisional
Informaciones medicas

El numero de telefono: 022-214-3805


INFORMACION TELEFONICA EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLES, CHINO, COREANO)

El numero de telefono: 022-265-2471, 022-224-1919


CENTRO DE LOS VOLUNTARIOS, EL DIA 15 (MARTES)

Horario de Atencion: 9:00-15:00
Prestan ayuda a los ciudadanos que tengas algunas dificultades

1. Miyaguino-ku Saigai Vorantia Senta (Centro de los Voluntarios de Miyagino)
Telefono: 022-231-1320
Local: Miyagino Taiikukan Shogaisha Arina (Miyagino-ku Sinden Higashi 4-1-1)

2. Sendai-shi Saigai boranthia Senta (Centro de los Voluntarios contra la Calamidad de la Municipalidad de Sendai)
Telefono: 022-262-7294
Local: Sendai-shi Fukushi puraza (Aoba-ku Tsutsubashi 2-12-2)

3. Estan analizando sobre la instalacion de los centros en Aoba-ku, Wakabayashi-ku, Taihaku-ku, Izumi-ku


Actualmente ocurren embotellamiento del trafico en varios puntos dentro de la ciudad de Sendai, afectando el transporte de los materiales de emergencia a los refugios. Abstenganse de usar el coche a excepcion de los casos de emergencia.

=====================================================================
平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分?                 
(スペイン語)

COLECCION DE BASURA ORDINARIA
- A partir del dia 15 de marzo (martes) se colectara la basura ordinaria en los dias de semana como siempre.
- Limite a lo minimo la cantidad de basura que bota, ya que falta la gasolina de los camiones colectores.
- En cuanto a otros tipos de basura (latas, botellas, papeles), todavia no se colecta.

COLECCION DE LOS RESIDUOS DEL TERREMOTO
- Se establece el local para colocar los residuos del terremoto (platos y muebles rotos).
- Horario: Desde las 9:00 a las 16:30 (todos los dias, inclusive los domingos y los sabados)
‘ Locales:
Aoba-ku: Seikaen Koen Yakyujo (campo de beisbol), Aoba-ku Seikaen 1 chome
Miyagino-ku: Lado Este del Turugadani Chuo Koen (parque), Miyagino-ku Turugadani 6 chome
Wakabayashi-ku: Imaizumi Yakyujo (campo de beisbol), Wakabayashi-ku Imaizumi Shishiana
Taihaku-ku: Nisinakada Koen (parque), Taihaku-shi Nishinakada 7-chome
Izumi-ku: Shogen Koen Yakyujo (campo de beisbol), Shogen 10 chome, lado norte de la escuela secundaria de Shogen

- Consulta: Kankyo-kyoku Haikibutu Kanri-ka de la Municipalidad de Sendai
Telefono: 022-214-8226 (Solo en japones)

INFORMACION TELEFONICA EN LENGUAS EXTRANJERAS (EN INGLES, CHINO Y COREANO)
Numeros de telefono: 022-265-2471, 022-224-1919
=============================================================================

Horario de autobuses interurbanos a partir del dia 16 de marzo (miercoles)
※No pasan por autopistas ya que estan cortadas.
※Puede suspenderse el servicio cuando falte el combustible.


○Rumbo a Yamagata
・Para Yamagata: servicio regular entre 7:00 y 20:30, por la compania “Miyagi Koutsu”(numero de servicios indeterminado)y por la “Yamakou-Bus”(17 servicios por dia)
・Para Shinjyo: Salen de la Parada No. 22 Kyuu-Sendai-Hotel-Mae, Estacion de Sendai(la compania “Yamakou-Bus”) 11:05、13:05、15:35、17:35
・Para Sagae: Salen de la Parada No. 22 Kyuu-Sendai-Hotel-Mae, Estacion de Sendai. servicio regular(la compania “Yamakou-Bus”)
 9:25、12:25、15:15、16:15、17:25、18:45、20:05
・Para Yonezawa: Salen de la Parada No. 42 Salida de Este, Estacion de Sendai(la compania “Yamakou-Bus”) 16:20、20:00
○Rumbo a Akita
・Para Odate: Salen de la Parada No. 42 Salida de Este, Estacion de Sendai(la compania “Shuhoku-Bus”) 14:40
・Para Futatsui / Noshiro: Salen de la Parada No. 42 Salida de Este, Estacion de Sendai(la compania “Shuhoku-Bus”) 16:20
○Rumbo a Iwate
・Para Ichinoseki: Salen de la Parada No. 31-32 Sakura-No-Mae, Estacion de Sendai(la compania “Higashi-Nihon-Kyuko”) 8:00、11:00、17:30、19:00
○Rumbo a Fukushima(entre el 16 y el 18 de marzo)
・Para Fukushima: Salen de la Parada No. 40 Hirose-Dori-Bus-Termial, Estacion de Sendai(la compania “Miyagi-Koutsu” y “JR Bus”)
 8:00、8:30、10:30、11:40、15:30、16:00、16:30、17:55、18:40、19:00
○Rumbo a Niigata
・Para Niigata(Hay que reservar el asiento.): Salen de la Parada No. 42 Salida de Este, Estacion de Sendai(la compania “JR Bus”)
 7:30、9:10、10:50、12:20、14:35、16:35、18:35、23:40
○Rumbo a Tokio
・Para Shinjyuku(Hay que reservar el asiento.): Salen de la Parada No. 42 Salida de Este, Estacion de Sendai(la compania “JR Bus”) 8:00、9:20
○Rumbo a la Prefectura de Miyagi
・Para Kannari: Salen de la Parada No.1 Bus-Pool, Estacion de Sendai(la compania “Higashi-Nihon-Kyuko”) 8:10、9:20
・Para Ichihasama: Salen de la Parada No.1 Bus-Pool, Estacion de Sendai(la compania “Higashi-Nihon-Kyuko”) 9:10
・Para Wakayanagi / Tome / Toyoma: Salen de la Parada No. 31-32 Sakurano-Mae, Estacion de Sendai(la compania “Higashi-Nihon-Kyuko”) 6:30、8:10
・Para Furukawa: Salen de la Parada No. 1 Bus-Pool, Estacion de Sendai(la compania “JR Bus”)
 18:00、18:40

Telefono:
 Mikyagi Koutsu Oficina de Tomiya (Region Norte) 022-358-9031
     Oficina de Izumi (Region Norte) 022-772-0501
  Oficina de Sendai (Region Sur) 022-243-2131
     Oficina de Sendai-Minami (Region Sur) 022-381-3230
 JR Bus Tohoku Centro de Informacion de la Salida de Este, Estacion de Sendai
 022-256-6646
 Yamakou-Bus  Centro de reservacion de autobus express 022-236-6995
 Shuhoku-Bus    0186-44-5566(Odate)
       0185-52-4890(Noshiro)


●Miyako-Bus (autobus express)
Servicio regular en las lineas de Kurikoma, Naruko, Furukawa y Kami, por el horario de los fines de semana. Servicio reducido en las lineas de Ohira y Zaoumachi por el horario de los fines de semana. Dos servicios diarios en la linea de Sanuma (horario indeterminado). Fuera de servicio en otras lineas.
Consulte la pagina web de Miyagi-Koutsu (http;//www.miyakou.co.jp/index.html) para mayor informacion.
==============================================================================


Штаб безопасности города Сендай

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


21th March 14:00 revised
18th March 17:10 revised
16th March 15:10 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
午前1時00分
(ロシア語)

13-го марта 2011 г.(Вс)
1:00 AM
Штаб безопасности города Сендай

Сообщения гражданам от правительства города Сэндай

Будьте осторожны с цунами. Не ходите близко к морю.

Постепенно привозят продукты и разные бытовые вещи, но пока их для всех недостаточно . Пожалуйста, потерпите ещё немного! Если у Вас есть возможность взять с собой еду, воду, одеяла и т. п., принесите их на место эвакуации и используйте.

Можете оставить Ваших детей в яслях. Но только имейте в виду, что там их не будут кормить из-за отсутствия воды и газа.

В городской больнице Сэндай (около станции метро: Ицуцубаси) принимают только тех людей, которым нужен срочный медосмотр. Возможно, что легко раненых и больных не осмотрят.
Приёмные часы: с 9:00 до 17:00 (а тяжело раненых и больных принимают также после этого часа.)

Все пациенты в больнице находятся в полной безопасности. Звоните в больницу по острой необходимости - мешаете осуществлению осмотра и лечению.

Для раненых и больных в легком состоянии открыты следующие больницы и поликлиники: Сэндай оопун, JR Сэндай, Сэндай больница красного креста, Коусэй-Нэнкин, Нагамати, Дзиэйтай (японские войска самообороны) Сэндай.

*Вследствие отсутствия необходимого оборудования закрыты следующие медицинские учреждения: городской центр срочной медицинской помощи, клиника выходных в восточном районе, клиника срочной медицинской помощи в северном районе.

Вход в вокзал Сэндай временно воспрещен.

Диализ можно получить в Cэндай больнице социального страхования. Просьба позвонить заранее. Желательно иметь при себе рекомендательное письмо от Вашего доктора, карточку больницы и лекарства.

Больница социального страхования (Шакай-Хокэн Бёин)
TEL: 022-275-3111

Дата восстановления работы метро пока неизвестна, поэтому воспользуйтесь следующими автобусами:
Идзуми-Тюоу⇔Сэндай, Яотомэ⇔Сэндай, Асаэигаока⇔Сэндай.

Пользоваться городским газом Сэндай временно запрещено.
Закрывайте все газовые краны, выключайте газовые плиты, кран при газовом счетчике. Это опасно! Попозже приедут люди из газовой фирмы проверить краны.

Также временно нельзя пользоваться водой из крана. Если вы всё ещё можете пользоваться водой, то, пожалуйста, не забывайте сохранять воду на всякий случай. Возможно, воды снова не будет.

Люди, которые не могут пользоваться водой из крана, могут получить воду в следующих местах (при себе иметь сосуды для воды): Оритатэ школа, Тоухоку технический институт, Дайнохара лесовой парк, Хиросэ школа, гражданский центр Сайвайтё, Фукумуро школа, Хигаси-Сэндай средняя школа, Харамати школа, Цуругая-Хигаси школа, Минами-Коидзуми школа, Фурудзиро школа, Окино-Хигаси школа, Сироумару школа, Ниси-Тага средняя школа, Водопроводное управление (главое здание: Минами-Оонода), Сёген-Тюоу школа, Нанкоудай школа, Такамори школа.


Внимание жителям районов, в которых прошло цунами:
Не используйте воду из колодца! Вода может быть нечистой.

Город Сэндай сейчас не может осуществлять сборку мусора. Пожалуйста, подождите до восстановления.

Телефон на иностранных языках (английский, китайский, корейский): 022-224-1919; 022-265-2471

Когда эвакуируетесь из дома, не забудьте выключить электричество (Breaker)!

Не кладите легковоспламеняющиеся предметы около печей и свечей. Они должны стоять прочно даже во время толчков.

Если же вы пользуетесь старыми печками, то не забывайте проветривать комнату. Будьте осторожны, так как возможно отравление.

На местах эвакуации часто мойтесь, дезинфицируйте и носите маски. Будьте осторожны с простудами.

=============================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)
午前6時30分
(ロシア語)

14-го марта 2011 г.(Пн.)
6:30 AM
Штаб безопасности города Сендай

Сообщения гражданам от правительства города Сэндай

1) Информация о транспортах
Частично восстановлено метро Нанбоку-сэн с утра 14-го марта; Томидзава-Дайнохара (туда и обратно); движение метро ? целый день.
Бесплатные автобусы ездят между станцией метро Идзуми-Тюоу и станцией метро Дайнохара (без остановок) до тех пор, пока не будет восстановлено метро полностью.
Городские автобусы ездят по магистральным линиям с интервалами в 30 минут ? 1 час.

2) Водоснабжение, сборка мусора, водосток, газ
14-го марта воду можете получить на следующих местах. Водоснабжение заканчивается в 20:00 (возможно и пораньше в зависимости от количества воды). Не забывайте при себе иметь сосуды для воды.

table_russian2.JPG

В данный момент мусор храните у себя дома. Планируем установить временные помойки через 2-3 дня.

Сейчас городская система канализаций находится в ненормальном состоянии. Возможно, сточные воды стекут обратно и вытекут на улицы. Когда пользуйтесь туалетом, пускайте как можно меньше воды. Посуды мойте в сохраненной воде, например, в ведрах. Сохраняйте воду в ваннах и вторично пользуйтесь.

В данный момент прекращено снабжение городского газа во всех районах города Сэндай. Не пользуйтесь газом, закрывайте все газовые краны, выключайте газовые плиты, кран при газовом счетчике. В настоящее время проверяем краны при газовом счетчике в ваших домах. Дата восстановления снабжения газа пока неизвестна.

3) Процедуры в муниципалитете

Регистрация
Регистрация иностраннцев проводится с 8:30 до 17:00 в районных управлениях и местных филиалах. Требуется больше времени чем обычно, поскольку все процедуры ? ручные.

Национальное страхование здоровья
Если вы потеряли нужные документы и не можете их показывать, просто заявите, пожалуйста, ваше имя, фамилию, дату рождения и домашний адрес. Вы можете обратиться к врачу.
Если вам нужен документ национального страхования здоровья, обратитесь, пожалуйста, к окошке генерального отделения (≪Сого-шишо≫) каждых райнонных управлений и заявите домашный адрес, имя и фамилию, пол, телефонный адрес. Вам дадут документ.
Если перед лечением заявите генеральному отделения райнонного управления про ваши определынные положения (сильное повреждение жилья и т.д.) и ваше заявление будет принято, мы освобождаем вас от части страхования. В том случае вам не надо представлять другие материалы.

Срочная оценка вероятности опасности зданий, потерпевших ущерб при землетрясении
Мы сделаем срочную оценку тех зданий, которые потерпели ущерб, и решим, можно ли их использовать дальше. Подоробности узнаете в отделении ≪Матинами-кэйсэй-ка≫ в районном управлении.
Срок представления заявлений и документов, связанные с городским налогом, и срок уплата налога, пока будут продлены.


4) Предохранение

Пожар
1. часто возникает пожар в доме, в котором электричество было восстановлено. Будьте осторожны на следующие;
(1) При эвакуации выключите прерыватель.
(2) Когда используете электробытовые приборы после восстановления электричества, сначала вытащите все штекеры из розеток.
(3) потом включите прерыватель, проверьте, нет ли там дурной запах
(4) потом вставьте штекеры электробытовых приборов один за другим (не все вместе!), уточините безопасность и используйте.
2. Кроме этого, для предохранения пожара еще обратите внимание на следующие;
(1) когда употребляете свечи, будьте уверены, что нет горючих материалов вокруг и они не свалятся при толчке, следующим за главным толчком землетрясения.
(2) когда употребляете керогаз, обычно мало использованный, часто проветривайте, чтобы не отравите окисью углерода.

*На местах эвакуации часто мойтесь, дезинфицируйте и носите маски. Будьте осторожны с простудами.

5) Информация на иностранных языках
информация о больницах (на анг., кит., кор. языках) доступна круглосуточно с 14-го марта (пн.) Тел.: 022-265-2471; 022-224-1919

6) Дети/Оброзавание

Детские сады и школы
Сэндайский городские детские сады, начальные школы, средние школы и специальные (коррекционные) образовательные учреждения закрываются с 14.03. (пн.) по 18. 03 (пт.) .
Обявление результатов приемных экзаменов в школу, назначено на 15.03(вт), будет перенесено на 22.03 (вт) или после. Второй прием средних школ, назначен на 22.03 (вт), также будет перенесен.
??
Детскйе ясли
Работают все городские детскйе ясли и 12 частных детских ясле.
*В яслях дают запасные еды, которые можем достать. У каждых яслей условии различны. О подробности обратите к яслям.
??
Детский клуб(дзидо-кан) и детский центр(дзидо-сэнта)
С 14-го марта(пн) детский клуб и детский центр работают в обычном режиме. Но есть возможность, что там еще опасно. О подробности обратите к каждым учреждениям.


=============================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)
午後11時30分
(ロシア語)

Жителям города от правительства города Сэндай

14 марта 2011 г.(23 года Хэйсэй)
23:30
Штаб борьбы со стихийным бедствием г. Сэндай

■Номер горячей линии г. Сэндая (только на японском языке) 15 марта (вторник)
Вы можете получить информацию по следующим вопросам:
Электричество, газ, водопровод, транспорт
Эвакуационные центры
Питьевая вода
Мусор
Временное жилье
Информация о местах оказания медицинской помощи
Номер телефона : 022-214-3805

■Информация предоставляется на иностранных языках (английском, китайском, корейском) по телефонам : 022-265-2471, 022-224-1919

■Центры оказания бесплатной помощи
15 марта (вторник)
Время : 9:00~15:00
 Задача центров: мы оказываем помощь всем, оказавшимся в бедственном положении
?1 宮城野区災害(みやぎのくさいがい)ボランティアセンター
Центр помощи попавшим в бедствие района Миягино Телефон : 022-231-1320
Местонахождение: 宮城野体育館(みやぎのたいいくかん) 障害者(しょうがいしゃ)アリーナ Спортивный зал Миягино ≪Спорткомплекс для инвалидов≫
Адрес : 宮城野区新田東(みやぎのくしんでんひがし)4-1-1 Район Миягино Синдэн Хигаси, номер квартала - 4-1-1
?2 仙台市災害(せんだいしさいがい)ボランティアセンター?
Центр помощи попавшим в бедствие города Сэндай Телефон :022-262-7294
 Местонахождение:Находится в социальном центре города ≪Сэндай-си Фукуси Плаза≫ 仙台市福祉(せんだいしふくし)プラザ内

Адрес : Аоба-ку, Ицуцубаси 2-12-2 (青葉区五橋(あおばくいつつばし)2-12-2)?
?3 В настоящее время рассматривается возмжность открытия центров в районах Аоба, Вакабаяси, Тайхаку, Идзуми


○ В настоящее время в городе Сэндай наблюдаются большие транспортные заторы, что препятствует доставке средств первой необходимости в эвакуационные центры. За исключением случаев крайней необходимости, пожалуйста, откажитесь от пользования личным автомобилем.

==========================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月15日(火曜)
午後3時30分
(ロシア語)


Жителям города от правительства города Сэндай

2011.3.15 (вторник)                 
15:30                 

■Сбор мусора
С 15-го марта (вт.) сбор (утилизация) бытового мусора будет проводиться по обычным, т.е. ранее установленным дням
 Поскольку бензина для мусорсборочных машин не хватает, то просим Вас постараться сократить количество мусора. Другие виды мусора (банки, бутылки, пластиковые бутылки, макулатура) пока не собираются.

■Устанавливается место сбора поврежденных при землетрясении посуды, мебели и пр.

(1) Время: 9:00 ? 16:30 (суб.-воск. включительно)
(2) Место:
 青葉区(あおばく) :西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう)(青葉区西花苑1丁目)
район Аоба: бейсбольный стадион парка Сэйкаэн (район Аоба, Сэйкаэн, 1)

宮城野区(みやぎのく):鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ)(宮城野区鶴ケ谷6丁目)
район Миягино: центральный парк Цуругадани, восточная сторона
(район Миягино, Цуругадани, 6)
?   
 若林区(わかばやしく) 今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう)(若林区今泉字鹿子穴)
район Вакабаяси: бейсбольный стадион Имаидзуми (район Вакабаяси, Имаидзуми, Азасисиана)

? 太白区(たいはくく):西中田公園(にしなかだこうえん)(太白区西中田7丁目)
район Тайхаку: парк Нисинакада (район Тайхаку, Нисинакада, 7)

 泉区(いずみく) :将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう)(将監10丁目 将監中学校北側)??
район Идзуми: бейсбольный стадион парка Сёуген (Сёуген, 10: северная сторона средней школы Сёуген)

За справками обращаться: Управление защиты окружающей среды, отдел утилизации мусора тел. 022-214-8226 (только по-японски)

■Информацию на иностр.яз. (англ., кит., кор.) можно получить по телефону :
022-265-2471, 022-224-1919
==========================================================================


Расписания междугородных автобусов с 16-го марта.

! Автобусы всех маршрутов ходят по обычным дорогам, так как все автострады закрыты.
! Для каждого маршрута есть вероятность отмены рейсов из-за отсутствия топлива.

○В направлении ЯМАГАТА

На ЯМАГАТА : Автобусы компании ≪Мияги-коцу≫ (количество рейсов не определено) и автобусы ≪Ямако-басу≫ (17 рейсов) ходят постоянно с 7:00 до 20:30 .

На СИНДЗЁ: Автобусы ≪Ямако-басу≫ отправляются от остановки № 22, Кю-Сэндай-хотеру-маэ (Бывший ≪Отель Сэндай≫ ) перед вокзалом Сэндай, по расписанию:
11:05, 13:05, 15:35, 17:35

На САГАЭ: Автобусы ≪Ямако-басу≫ отправляются от остановки № 22, Кю-Сэндай-хотеру-маэ, перед вокзалом Сэндай по расписанию:
09:25, 12:25, 15:55, 16:15, 17:25, 18:45, 20:05

На ЙОНЭДЗАВА: Автобусы ≪Ямако-басу≫ отправляются от остановки № 42, около восточного выхода возкала Сэндай, в 16:20 и 20:00.

○В направлении АКИТА

На ООДАТЭ: Автобусы ≪Сюхоку-басу≫ отправляются от остановки № 42, около восточного выхода возкала Сэндай, в 14:40.

На ФУТАЦУИ, НОСИРО: Автобусы ≪Сюхоку-басу≫ отправляются от остановки № 42, около восточного выхода возкала Сэндай,в 16:20.

○В направлении ИВАТЭ

На ИТИНОСЭКИ: Атобусы ≪Хигаси-нихон кюко≫ отправляются от остановки №31-32, Сакурано-маэ, перед вокзалом Сэндай, по расписанию:
08:00, 11:00, 17:30, 19:00

○В направлении ФУКУСИМА( с 16 по 18 марта)
На ФУКУСИМА: Автобусы ≪Мияки-коцу≫ и ≪JR-басу≫ отправляются от остановки № 40 на автобусном терминале ≪Хиросэ-дори≫, перед вокзалом Сэндай по расписанию:
08:00, 08:30, 10:30, 11:40, 15:30, 16:00, 16:30, 17:55, 18:40,19:00

○В направлении НИИГАТА

На НИИГАТА (предварительный заказ билетов обязателен): Автобусы ≪JR-басу≫ отправляются от остановки № 42 около восточного выхода вокзала Сэндайпо расписанию:
07:30, 09:10, 10:50, 12:20, 14:35, 16:35, 18: 35, 23:40

○В направлении ТОКИО

На СИНДЗЮКУ (предварительный заказ билетов обязателен): Автобусы ≪JR-басу≫ отправляются от остановки № 42 около восточного выхода вокзала Сэндай в 08:00 и 09:20.

○Внутренние рейсы по префектуре МИЯГИ

На КАННАРИ: Автобусы ≪Хигаси-нихон кюко≫ отправляются от остановки №1 в автобусном парке (Басу-пуру) перед вокзалом Сэндай в 08:10 и 09:20.

На ИТИХАДЗАМА: Автобусы ≪Хигаси-нихон кюко≫ отправляются от остановки №1 в автобусном парке (Басу-пуру) перед вокзалом Сэндай в 09:10.

На ВАКАЯНАГИ, ТОМЭ, ТОЙОМА: Автобусы ≪Хигаси-нихон кюко≫ отправляются от остановок № 31-32, Сакурано-маэ, перед вокзалом Сэндай, в 06:30 и 08:10.

На ФУРУКАВА: Автобусы ≪JR басу≫ отправляются от остановки №1 в автобусном парке ( Басу-пуру) перед вокзалом Сэндай в 18:00 и 18:40.

Телефоны для справок
Мияги-коцу:
Северные районы: Филиал в ТОМИЯ: 022-358-9031
Филиал в ИДЗУМИ : 022-772-0501
Южные районы: Фиилиал в СЭНДАЙ: 022-243-2131
Филиал в СЭНДАЙ-МИНАМИ: 022-381-3230
JR басу- тохоку:
Справочное бюро около восточного выхода вокзала Сэндай: 022-256-6646
Ямако-басу:
Касса продажи билетов на междугородные автобусы: 022-236-6995
Сюхоку-басу:
Оодатэ: 0186-44-5566
Носиро: 0185-52-4890

● Междугородные автобусы ≪Мияко-басу≫
По маршрутам на КУРИКОМА, НАРУКО, ФУРУКАВА и КАМИ автобусы ходят по расписанию выходных дней.
По маршрутам на ООХИРА и ЗАОМАТИ автобусы ходят по расписанию выходых дней, но реже, чем обычно.
По маршрутам на САНУМА есть 2 рейса в день туда и обратно, но расписание не определено.
По остальным маршрутам автобусы не ходят.

Более подробную информацию можно найти на сайте Мияги-коцу:
http;//www.miyakou.co.jp/index.html.

=============================================================================


Apel catre populatia orasului Sendai


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

16th March 15:20 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
午前1時00分
(ルーマニア語)


Apel catre populatia orasului Sendai

13 martie2011 Ora 1:00
Comitetul pentru situatii de urgenta al orasului Sendai


● Va rugam sa aveti grija de tsunami. Sa nu va apropiati de mare.

● Au inceput sa soseasca multe ajutoare continand alimente si alte bunuri necesare. Din pacate insa, pentru o perioada de timp, aceste ajutoare nu vor fi suficiente.Deci va rugam sa aveti rabdare.Daca e posibil va rugam sa aduceti de acasa mancare, apa, paturi pentru a va inveli, si sa le folositi aici in refugiu.

●Exista cateva crese, gradinite unde puteti sa va lasati copiii.Insa ,datorita faptului ca nu este nici gaz si nici apa, e posibil ca sa nu putem hrani copiii in mod corespunzator.

●Pentru cazurile urgente, puteti sa mergeti la spitalul public orasenesc Sendai, aflat in apropierea statiei de metrou "Itsutsuboshi". E posibil insa ca in cazul ranilor usoare, sau pentru alte boli usoare sa fiti refuzati.
Orele de lucru la acest spital sunt intre 9:00 si 17:00. In caz de rani sau bolile grave,primim bolnavii oricand.
Bolnavii deja internati la ora producerii cutremurului sunt in stare buna.Ca sa nu ne ingreunati activitatea, va rugam sa nu sunati la spital.

●Rugam ca bolnavii cu rani sau boli usoare sa se adreseze urmatoarelor spitale:
Sendai Opun Byoin
JR Sendai Byoin
Sendai Sekijuji Byoin
Kosei Nenkin Byoin
Nagamachi Byoin
Jieitai Sendai Byoin
Nakajima Byoin
Tohoku Rosai Byoin
* Va anuntam ca datorita lipsurilor materiale, urmatoarele spitale sau centre de ajutor NU functioneaza:
Sendai Kyukan Senta
Tobu Kyujitsu Sinryojo
Hokubu Kyukan Sinryojo

●In gara JR Sendai nu se poate intra.

●Persoanele care necesita dializa sunt rugate sa se adreseze Sendai Shakai Byoin Hoken.Inainte sa va prezentati la spital va rugam sa dati telefon. Ar fi indicat sa aveti o trimitere din partea medicului care va trateaza de obicei.Totodata e indicat sa aveti si cardul spitalului unde mergeati de obicei, precum si plicul in care primeati medicamentele.
Numarul de telefon al Shakai Hoken Byoin este: TEL 022-275-3111

●Nu va putem spune cand va incepe sa circule metroul.In locul metroului exista curse de autobuz
(Izumi Chuo ? Sendai Yaotome ? Sendai Asahigaoka ? Sendai)

●In prezent in orasul Sendai nu se poate folosi gazul.
Datorita pericolului iminent, va rugam sa inchideti robinetele de la toate aparatele consumatoare de gaz ,robinetul principal de gaz, precum si robinetul aflat langa contorul de gaz.
Personalul de la firma furnizoare de gaz va va vizita sa verifice daca robinetele sunt inchise sau nu.

●Exista locuri in oras unde nu curge apa. Rugam persoanele care locuiesc in zonele unde inca curge apa sa adune apa , deoarece e posibil ca aceasta sa se opreasca.

●In situatia in care nu aveti apa, va rugam sa mergeti in locurile unde se da apa. Aveti nevoie de un vas ( container) in care sa puneti apa. Locurile unde se distribuie apa sunt urmatoarele:

Scoala Oritate Shougakkou , (おりたてしょうがっこう)
Touhoku Kougyou Daigaku, (とうほくこうぎょうだいがく)
Dainohara Shinrin Koen, (だいのはらしんりんこうえん)
Scoala Hirose Shougakkou, (ひろせしょうがっこう)
Saiwaichou Shimin Center, (さいわいちょうしみんセンター)
Scoala Fukumuro Shougakkou, (ふくむろしょうがっこう)
Scoala Higashi Sendai Cyugakou, (ひがしせんだいちゅうがっこう)
Scoala Haramachi Shougakkou, (はらまちしょうがっこう)
Tsurugaya Higashi Shougakkou, (つるがやひがし しょう)
Scoala Minami Koizumi Shougakkou, (みなみこいずみしょうがっこう)
Furujiro Shougakkou, (ふるじろしょうがっこう)
Okino Higashi Shougakkou, (おきのひがししょうがっこう)
Shiroumaru Shougakkou (しろうまるしょうがっこう)
Nishitaga Cyuugakkou, (にしたがちゅうがっこう)
Suidokyoku Honchoshya Minami Oonoda (すいどうきょくほんちょ うしゃ みなみおおのだ)
Shougen Chuou Shougakkou, (しょうげんちゅうおうしょうがっこう)
Scoala Nankou Dai Shougakkou, (なんこうだいしょうがっこう)
Scoala Takamori Shougakkou. (たかもりしょうがっこう)


●In zonele afectate de tsunami, va rugam sa nu folositi fantanile, deoarece e posibil ca apa sa nu mai fie curata.

●In prezent in orasul Sendai nu putem sa adunam gunoiul.Va rugam sa veti rabdare pana vom putea ridica gunoiul.

●Persoanele care au intrebari in limbi straine ( engleza,chineza,coreeana)va rugam sa sunati la numerele022-224-1919 022-265-2471

●Daca parasiti casa in care locuiti, va rugam sa intrerupeti curentul la intrerupatorul principal aflat langa contorul de curent

●In situatia in care folositi lumanari sau sobe, va rugam sa aveti grija ca in jur sa nu fie obiecte inflamabile. Totodata sa aveti grija ca in cazul unor replici , aceste obiecte sa nu se rastoarne provocand incendii.

●Daca folositi sobe vechi, pe care nu le-ati folosit demult,deschideti din cand in cand geamul, ca sa evitati o eventuala intoxicatie cu gaze.

●In refugiile publice va rugam sa va spalati pe maini, sa va dezinfectati si sa folositi mastile chirurgicale ca sa nu raciti.

============================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午前6時30分
仙台市災害対策本部


Apel catre populatia orasului Sendai

14 martie2011 Ora 6:30
Comitetul pentru situatii de urgenta al orasului Sendai

■Trafic
○Metro Nanboku Line: De la 14 Martie (Luni) par?ial opera?ionale.
・Transfer: Tomizawa - Dainohara (ambele direc?ii)
・Orar: Toata Zi
・Autobuzul gratuit
Orarele: Izumi-Chuo (Izumi ? Metro sta?ie) ⇔Dainohara sta?ie (f?r? oprire)
Perioada: Pan? la opera?iunea este a Relua intre Dainohara subteran ?i Izumi-Chuo din nou.

○Autobuz: Pina la 20:30 la fiecare 30 minute la 1 or?.

■Ap? / Gunoi / Canalizare / Gaz
Locurile unde se distribuie apa sunt urmatoarele in 14 martie(luni)、
Ora de terminare este 20:00 Aveti nevoie de un vas ( container) in care sa puneti apa.
Locurile unde se distribuie apa
(Dela Ora 7:00 ) Locurile unde se distribuie apa
(De La Amiaz?)
Aoba-ku

Miyagino-ku
Wakabayashi-ku
Taihaku-ku
Izumi-ku


○Colectarea gunoiului si colectarea urinei
・In prezent in orasul Sendai nu putem sa adunam gunoiul.Va rugam sa veti rabdare pana vom putea ridica gunoiul.

○De canalizare
・ Deoarece lucr?rile de canalizare este limitat, se poate intampla ca apa p?trunde in pu?uri de monitorizare.
・ Cand inro?irea fe?ei toalet? folosi doar pu?in? ap?.
・V? rug?m s? spele vase, etc nu sunt sub jet de ap?. Folositi apa de baie, ori in cazul in care este posibil, mai multe.

○Pentru gaz 
・In prezent in orasul Sendai nu se poate folosi gazul.
・Datorita pericolului iminent, va rugam sa inchideti robinetele de la toate aparatele consumatoare de gaz ,robinetul principal de gaz, precum si robinetul aflat langa contorul de gaz.
 ・Personalul de la firma furnizoare de gaz va va vizita sa verifice daca robinetele sunt inchise sau nu.


■M?surile impuse de Oficiul Municipal
○Inregistrarea str?inilor
 ・District Office, Sogoshisho (filiala central); de la 8:30 pana la 17:00.
 ・Deoarece procesul manual, aceasta poate duce la ori mai mare de a?teptare.

○De Asigur?ri de S?n?tate de stat
・In caz de pierdere a certificatului de asigurare, v? rug?m s? v? identifica?i ca un medic cu urm?toarele informa?ii: numele, data na?terii, adresa.
・Carduri de asigurare sunt emise la Oficiul District, Sogoshisho (ramura central?). Informa?ii obligatorii: nume, adresa, sexul, num?rul de telefon, etc
・ In cazul in care casa ta a fost distrus de dezastru in parte sau in totalitate, trebuie s? ob?ine?i o confirmare de la un tratament medical la Oficiul District, Sogoshisho (ramura central?). In acest caz, tratamentul este complet asigurat. In scopul de a ob?ine confirmarea de nici o dovad? este necesar?.

○A evalua starea cl?dirilor
・locuite de cl?diri vor fi revizuite. Pentru detalii, contacta?i biroul district.

○ Termenele limit? pentru declara?iile fiscale ?i alte aspecte referitoare la impozitele sunt amanate pan? la noi.

■ De prevenire a accidentelor
○Prevenirea incendiilor
 1. Case care au fost restaurate la putere, sunt prinse par?ial de incendiu.
Pentru a preveni incendiile suplimentare, v? rug?m s? re?ine?i urm?toarele:
i. In caz de evacuare, v? rug?m s? opri?i alimentarea (de control).
ii. Intr-o re furnizarea de energie electric? prefera?i s? il Trage aparate electrice toate prizele.
iii. Apoi, porni?i de energie electric? ?i s? acorde aten?ie mirosuri ciudate. etc
ⅳ Apoi, introduce?i toate dopurile de la un moment dat. dispozitive pot fi utilizate dup? o reexaminare atent?.

2In situatia in care folositi lumanari sau sobe, va rugam sa aveti grija ca in jur sa nu fie obiecte inflamabile. Totodata sa aveti grija ca in cazul unor replici , aceste obiecte sa nu se rastoarne provocand incendii.
Daca folositi sobe vechi, pe care nu le-ati folosit demult,deschideti din cand in cand geamul, ca sa evitati o eventuala intoxicatie cu gaze.

○In refugiile publice va rugam sa va spalati pe maini, sa va dezinfectati si sa folositi mastile chirurgicale ca sa nu raciti.


■Persoanele care au intrebari in limbi straine ( engleza,chineza,coreeana)va rugam sa sunati la numerele022-224-1919 022-265-2471

■Educa?ia, Copilului
○?coli si copilului
・Gr?dini?? City Sendai, gimnaziu, licee, ?coli medii, ?coli speciale inchis din 14 martie (luni) pina in 18 (vineri)
・Rezultatele examenelor de admitere pentru licee, care pentru 15 Martie au fost programate pentru a fi pe 22 Martie (Ma) sa mutat. examenele de admitere de dou? ?coli urbane mari, care, la 22 Martie va avea loc va fi mutat.

○Exista cateva crese, gradinite unde puteti sa va lasati copiii.Insa , Pepinier? Municipal (toate) ? ? loca?ii private pepinier? (12) ?
datorita faptului ca nu este nici gaz si nici apa, e posibil ca sa nu putem hrani copiii in mod corespunzator.

○Centre de ingrijire a copilului, centre pentru copii
Cre?e ?i centre de copii sunt de la 14 Martie (luni) la ore de func?ionare normal deschis. Cu toate acestea, este posibil ca acest lucru nu este posibil pentru unii. Pentru informa?ii detaliate, contacta?i direct pepinier? in cauz?.

==========================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分??                 仙台市災害対策本部
(ルーマニア語)

Apel catre populatia orasului Sendai

15 martie 2011(Luni) Ora 15:30
Comitetul pentru situatii de urgenta al orasului Sendai

                
■ Ridicarea gunoiului
Incepand cu data de 15 martie (marti), gunoiul menajer se ridica in zilele deja stabilite.
Intrucat benzina pentru masinile care aduna gunoiul este insuficienta, va rugam sa micsorati cantitatea de gunoi menajer. Celelalte tipuri de gunoi (cutii de conserve, sticle, sticle de plastic PET, hartii, etc.) inca nu se ridica.

■ Se amenajeaza locuri speciale pentru depunerea obiectelor menajere, mobilei, etc. distruse la cutremur dupa cum urmeaza :

(1) Intervalul de timp de depunere: 9:00 ? 16:30 (inclusiv sambata si duminica)
(2) Locuri de depunere:

Aoba-ku:
Seikaen Koen Yakyujo/西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう) (Seikaen Park Baseball Stadium), 1 chome, Seikaen, Aoba Ward
   
Miyagino-ku:
Tsurugadani Chuo Koen Higashigawa/鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ) (Tsurugadani Central Park East Side) , 6 chome, Tsurugadani, Miyagino Ward  
  
Wakabayashi -ku:
Imaizumi Yakyujo/今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう)(Imaizumi Baseball Stadium), Imaizumi Azashishiana, Wakabayashi Ward

? Taihaku-ku:
Nishinakada Koen/西中田公園(にしなかだこうえん) (Nishinakada Park), 7 chome, Nishinakada, Taihaku Ward
  
Izumi -ku:
Shogen Koen Yakyujo/将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう) (Shougen Park Baseball Staduim), 10 chome, Shogen, Shogen Junior High School North Side

 Informatii: Biroul pentru deseuri, Oficiul mediului inconjurator
Tel. : 022-214-8226 (numai in japoneza)

■ Informatii la telefon in limbi straine (engleza, chineza, coreana)
 Tel. : 022-265-2471, 022-224-1919

==============================================================================

Program de Intercity autobuz din 16 martie (miercuri)
※ Pentru fiecare autostrada blocat, autobuzul ruleaza pe drumurile publice.
※ Serviciul poate fi intrerupt? atunci cand combustibilul lipse?te.


○Direc?ie Yamagata
・Pentru Yamagata:Serviciu regulat intre 07:00 ?i 20:30, pentru compania "Miyagi Koutsu (num?r nedeterminat de servicii) ?i" Yamakou-Bus "(17 de servicii pe zi)

・Pentru Shinjyo: Autobuze pleac? de la sta?ie nr 22, in fa?a Kyuu Sendai-Hotel-Mae, Sta?ie Sendai (compania "Yamakou-Bus")
11:05,13:05,15:35,17:35

?Pentru Sagae: Autobuze pleac? de la sta?ie nr 22, in fa?a Kyuu Sendai-Hotel-Mae,
Sta?ie Sendai (compania "Yamakou-Bus")
9:25,12:25,15:15,16:15,17:25,18:45,20:05

?Pentru Yonezawa: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.42, la Est intrare de sta?i Sendai (compania "Yamakou-Bus")
16:20,20:00

○Direc?ie Akita
・Pentru Odate: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.42, la Est intrare de sta?i Sendai
(compania "Yamakou-Bus")
14:40

?Pentru Futatsui / Noshiro: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.42, la Est intrare de sta?i Sendai (compania "Shuhoku-Bus")
16:20

○Direc?ie Iwate
?Pentru Ichinoseki: Autobuze pleac? de la sta?ie nr 31-32, Sakura-no-Mae, Sta?ie Sendai (compania "Higashi-Nihon-Kyuko)
8:00,11:00,17:30,19:00

○Direc?ie Fukushima (intre 16 ?i 18 martie)
?Pentru Fukushima: Autobuze pleac? de la sta?ie nr 40, Hirose-Dori-Bus-Termial,
Sta?ie Sendai (compania "Miyagi-Koutsu" ?i "JR Bus)
8:00,8:30,10:30,11:40,15:30,16:00,16:30,17:55,18:40,19:00

○Direc?ie Niigata
? Pentru Niigata (Trebuie s? rezerva?i un loc.) Autobuze pleac? de la sta?ie nr.42,
la Est intrare de sta?i Sendai (compania "JR Bus)
7:30,9:10,10:50,12:20,14:35,16:35,18:35,23:40

○Drumul spre Tokyo
? Pentru a Shinjyuku (Trebuie s? rezerva?i un loc.) Autobuze pleac? de la sta?ie nr.42,
la Est intrare de sta?i Sendai (compania "JR Bus")
8:00,9:20

○De-a lungul Prefectura Miyagi
? Pentru Kannari: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.1 la Bus-Pool
(compania "Higashi-Nihon-Kyuko)
8:10,9:20

? Pentru Ichihasama: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.1 la Bus-Pool
(compania "Higashi-Nihon-Kyuko")
09:10

?Pentru Wakayanagi / Tome/ Toyoma: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.31-32, Sakura-no-Mae, Sta?ie Sendai (compania "Higashi-Nihon-Kyuko)
6:30,8:10

?Pentru Furukawa: Autobuze pleac? de la sta?ie nr.1 la Bus-Pool, Sta?ie Sendai
(compania "JR Bus)
18:00,18:40

【Informa?ii】
■Miyagi Koutsu
Northern District Tomiya Office 022-358-9031
Izumi Office 022-772-0501
Districtul de Sud Sendai Office 022-243-2131
Sendai-Minami Office 022-381-3230

■JR Tohoku Bus Centrul de Informare de p?r?sire a sta?iei Sendai Est
022-256-6646

■Yamakou-Bus Autostrad? Bus rezervare Center 022-236-6995

■Shuhoku-Bus 0186-44-5566 (Odate)
0185-52-4890 (Noshiro)


○Miyako-Bus (autobuz expres)
Linii de Kurikoma, Naruko, Furukawa ?i Kami, func?ioneaz? ca de obicei pe un program de week-end.
Linii de Zaoumachi ?i Ohira func?ioneaz? ca de obicei pe un program de week-end, dar num?rul de autobuze sunt sc?zute
Linii de Sanuma sunt doua servicii de zi cu zi (in timp nedeterminat).
Out de serviciu pe alte linii.


A se vedea site-ul de Miyagi-Koutsu (http / / www.miyakou.co.jp / index.html)
pentru mai multe informa?ii.

==============================================================================


?? ???? ??? ????? ???


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

16th March 15:15 revised

?? ???? ??? ????? ???(韓国・朝鮮語)
??23?3?14?(???)?                 ??6?30?
???? ???? ??

■????
○???南北? ???????・????? 3?14?(??)???? ??? ?????.?
・???? 富沢?~台原? ?? ????
・????(??)? ?
・?????? ???? ??? 泉中央?⇔台原?(??・?????)? 
???? ??? 台原??? 泉中央???? ???? ?????
○?????????????? 20?30??? ??30?~1?????? ???

■??/???/???/??
○3?14?(???)、?????? ??? ??? ????.??????、20???????, ?? ???? ?? ???????.?????、??? ??? ??? ??????
??7?? ?? ???? ??? ???? ???? ???

table_korean2.JPG

青葉区 台原森林公園(???台原??)、
広瀬小、折立小 栗生小、錦ヶ丘7丁目北バス停付近、東六番丁、
小松島小、吉成小、みやぎ台2丁目バス停付近
宮城野区 原町小、福室小、幸町市民センター、
東仙台中、鶴谷東小 中野栄小
若林区 沖野東小、南小泉小、古城小 若林体育館
太白区 四郎丸小、西多賀中、
水道局本庁舎(南大野田)、
東北工業大(八木山) 袋原小、向山小、茂庭台小、八木山小、太白小
泉区 将監中央小、南光台小、高森小 桂小、七北田小、虹の丘小、長命ヶ丘小、将監小、
向陽台中、泉区役所、住吉台小、館中、黒松小、
寺岡中

○?????、?? ??? ????
・???? ??? ??? ??? ????.
・?????? ??????? ???? 2~3? ?? ??? ??? ???? ????.

?○??? ??? ???
・??? ???? ??? ??? ???? 、??? ???? ???? ????? ???? ????.
・???? ??? ??, ??? ?? ????? ?? ????.
・??? ????? ?? ???? ?????, ???? ?????? ??????.

○??? ??? 
・??, ???? ???? ?? ????? ??? ???? ??? ???? ????.
・????? 2?????? ???, ?? ??? ??, ????, ??????? ?????, ????? ??? ??? ????.
・??, ????? ??? ??????, ?????? ??? ???? ????. ??? ????
??? ?? ????.

■??? ?? ??
??○??? ??
・??, ????(総合支所),?8?30???17?00??? ???? ????.
・????? ????? ??? ??? ????.

○??????
?・???? ?? ??? ????? ???? ??,??・????・??? ????? ???? ???.?・???????? ??? ??,???・????????,??・??・??・??????
???? ????? ?????.・???? ???・????? ????,???? ?? ?? ???? ???? ? ????? ????,??????? ??? ?????. ? ??? ????? ???? ????.

○??(被災)??? ?? ??? ??
?・??? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ????? ?? ???????????? ?????. ??? ??? ??? ?????????(街並み形成課) ? ??? ????.

○???? ?? ??・?? ??? ?? ???? ? ???? ??? ?????.

??■??? ???
○????
1. ??? ??? ??? ??? ???? ????. ??? ???? ???? ?? ??? ???
????.
?(1)???? ??? ?? ?? ????? ??? ????.
?(2)??? ???? ???? ???, ????? ??? ??, ?? ?? ???? ?????
? ????.
?(3)????, ???? ???? ??, ??? ??? ??? ??? ????.
?(4)? ??, ????? ???? ??? ??, ??? ???? ??? ????.
?2.? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ????.
?(1)???? ??? ???? ??, ?? ??? ?????? ??? ???, ???? ???? ??? ?? ??? ????.
?(2)?? ???? ?? ?? ???? ??? ??, ?? ??? ?? ???????? ???? ????.
??
○?????? ???・????? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ????.?

■??? ?? ????
○???? ?(??・???・??)?、3?14?(??)?24?? ?????.
????:022-265-2471?、022-224-1919

★??・??
○???・??
?・????????, ????, ???, ??????, ????, ??????? 3?14?(???)
??18?(???)?? ?????.?
・3?15?? ???? ???? ???? ??????? 3?22?(???)??? ?????. ??
3?22?(???)? ???? ??????? ????? ?????.
??
○???? ????・?????(??)?・?????(12??)?※?????? ????? ???
? ?? ???????? ??? ?? ????? ????, ??? ??? ???? ??????
??
○???, ????
???・?????3?14?(???)?? ????? ?????. ?? ????? ??? ??? ???? ??? ??? ? ??? ??? ????.

==========================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分?                 仙台市災害対策本部
(韓国語)

?? ???? ??? ????? ???(韓国・朝鮮語)
??23?3?14?(???)?                 
??11?30?
???? ???? ??

■「?????????」(???? ??)/15?(??)??
 ???? ???? ????? ??? ?????.
・?? ????
 ??・??・??・??
 ??? ????
 ???? ??
 ????? ??
 ????
 ?????? ?
・??:022-214-3805?

■???? ?? ?? ???? ???(??・???・??)
 ??:022-265-2471?、022-224-1919

■???? ???? ??/?15?(???)??
??: 9?00?~15?00?
 ??: ????? ??? ?????.
?1 ?????(宮城野区)?? ?????? ??022-231-1320
?  ??: ??????? ??? ???(?????新田東4-1-1)
?2 ???????????? ??022-262-7294
 ??: ?????? ??? ?(????五橋2-12-2)?   
?3 ????(青葉区)、??????(若林区),?????(太白区),????(泉区)
??? ??? ???
?
○??, ????? ???? ????? ???, ???? ??? ?????? ?? ??? ??? ??? ????. ???? ????? ??? ??? ??? ??? ??? ????.

===========================================================================
平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分?
(韓国語)                 

■??? ??? ???
 ???(?? )???? 3?15?(??)?? ????? ?????.
 ??? ???? ???? ????? ??? ??? ?? ??????.
??? ???(?・?・???・???)?? ?? ???? ????.

■????? ??? ??? ?? ?? ???? ??? ?????.
(1) ?? 9:00?16:30(???? ?????.)?
(2) ?? ???? :?????????(青葉区西花苑1丁目)?   
  ????? :???????????(宮城野区鶴ケ谷6丁目)?   
  ?????? :????????(若林区今泉字鹿子穴)
?   ????? :???????(太白区西中田7丁目)
   ????:????????(将監10丁目 ?????? ??)??
 ???:????????? ???:022-214-8226(???? ??)

■???? ?? ?? ????(??・???・??)
 ??:022-265-2471?、022-224-1919
==============================================================================

3?16?(?)?? ???? ??? ?? ?? ???
※?? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ?????.
※??? ?? ?? ??? ??? ?? ? ????. (?? ?? ??)


○????(山形) ??
・???? ? 
7:00-20:30 ?? ?? ??
(?????(宮城交通)-?? ??? ??? ?? ????. ???(山交(やまこう)) ??(17?))

・??(新庄) ? 
???? ? ? ??? ?? ? 22? (???(山交) ??)
11:05、13:05、15:35、17:35

・???(寒河江) ? 
???? ? ? ??? ?? ? 22? ???? ?? ??(???(山交) ??)
9:25、12:25、15:15、16:15、17:25、18:45、20:05

・???? (米沢) ?
???? ???? 42? (???(山交) ??)
16:20、20:00

○??? (秋田) ??
・????(大館) ?
???? ???? 42?(???(秋北) ??)
14:40

・???? (二ツ井) /??? (能代) ?
 ???? ???? 42?(???(秋北) ??)
16:20

○??? (岩手) ??
・????? (一関) ?
 ???? ? ??? ? 31-32?(????? (東日本) ??)
8:00、11:00、17:30、19:00


○????(福島) ??(3/16―18)
・???? ? 
???? ? ??? ??? (広瀬通) ?? ??? 40?(??? ?? (宮城交通)JR??)
8:00、8:30、10:30、11:40、15:30、16:00、16:30、17:55、18:40、19:00

○???? (新潟) ??
・???? ?(?? ??)
 ???? ???? 42? (JR??)
7:30、9:10、10:50、12:20、14:35、16:35、18:35、23:40

○?? ??
・???(新宿) ? (?? ??)
???? ???? 42? (JR??)
8:00、9:20

○???(宮城) ? ?
・???(金成(かんなり)) ? 
???? ? ?? ??? 1? (?????(東日本) ??)
8:10、9:20

・?????(一迫(いちはさま)) ?
 ???? ? ?? ??? 1? (?????(東日本) ??)
9:10

・?????(若柳(わかやなぎ)) /??(登米(とめ)) /??? ?
 ???? ? ???? ? 31-32? (????? (東日本) ??)
6:30、8:10

・????(古川) ?
 ???? ? ?? ??? 1?(JR??)
 18:00、18:40

【??】
* ?????(宮城交通) ??(北) ?? 
???(富谷(とみや)) ??? TEL 022-358-9031
???(泉) ??? TEL 022-772-0501

* ?????(宮城交通) ???(南) ?? 
??? ???  TEL 022-243-2131
??? ??? ??? TEL 022-381-3230

* JR?? ???(東北) ???? ????(東口) ???
TEL 022-256-6646

* ???(山交) ?? ???? ????
TEL022-236-6995

* ???(秋北) ??
TEL0186-44-5566(????(大館))
 TEL0185-52-4890(???(能代))


●??? ?? ?? ??
???? ?(栗駒線), ??? ?(鳴子(なるこ)線), ???? ?(古川線), ?? ?(加美(かみ)線) ? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ????. ???? ?(大衡(おおひら)線)? ???? ?(蔵王町線) ?? ?? ???? ?? ???? ?????, ???? ????. ??? ?(佐(さ)沼(ぬま)線) ? 2?? ???? ????. (?? ??) ? ?? ??? ???? ????.

? ??? ??? ????? ???? (http;//www.miyakou.co.jp/index.html) ? ??? ????.
=============================================================================


Avviso dal comune di Sendai


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分? 
イタリア語   

Martedi, 15 marzo, 2011
alle 15:30

Avviso dal comune di Sendai

RACCOLTA DEI RIFIUTI


Dal 15 marzo, martedi, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici funziona regolarmente al solito giorno stabilito.
Vi preghiamo di ridurre la quantita dei rifiuti in una volta iin considerazione della scarsita di benzina dei mezzi di servizio). Il servizio esclude ancora la raccolta degli altri tipi di rifiuti (lattine, vetro, plastica, carte).

Luogo dove portare i piatti, i mobili rotti e cosi via
(1) ORARIO: 9.00-16.30 (incluso sabato e domenica)
(2)DOVE:
Aoba-ku : Stadio Seikaenkouen-yakyujo (Aoba-ku, Seikaen 1 chome)
Miyagino-ku : Est del parco Tsurugadani Chuokouen (Miyagino-ku,
Tsurugadani, 6 chome)
Wakabayashi-ku: StadioImaizumi Yakyujo (Wakabayashi-ku, Imaizumi aza
shishiana)
Taihaku-ku: Parco Nishinakada Kouen (Taihaku-ku, Nishinakada, 7 chome)
Izumi-ku: Stadio Shoughen kouen Yakyujo (Shoughen 10 chome, nord della
scuola media Shoughen Chugakko)

Per informazione chiamare a: La Direzione ambientale - Ufficio rifiuti
022-214-8226 (disponibile solo in giapponese)

SERVIZIO TELEFONICO IN LINGUA STRANIERA (Inglese, cinese, coreano)
tel: 022-265-2471 / 022-224-1919


Pengumuman dari Kotamadya Sendai kepada warga kota


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


17th March 13:45 revised
16th March,14:25 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
午前1時00分
仙台市災害対策本部
(インドネシア語)

Pengumuman dari Kotamadya Sendai kepada warga kota

13 Maret 2011, Hari Minggu
13:00pm
Pusat Bencana Kota Sendai
(Edisi Bahasa Indonesia)

? Berhati-hatilah terhadap bahaya tsunami. Jangan dekati daerah pantai ataupun laut.
? Bantuan makanan dan minuman akan segera datang dalam jumlah besar. Namun, untuk sementara, belum cukup untuk dibagi kepada seluruh penduduk. Mohon kesabarannya untuk menunggu sebentar lagi. Kalau Anda dapat membawa makanan, minuman, selimut, dan sebagainya dari rumah Anda, tolong bawa barang-barang tersebut bersama Anda untuk Anda gunakan di tempat pengungsian.
? Anak-anak dapat dititipkan ke beberapa tempat penitipan anak (Hoikusho) yang tersedia. Hanya, dikarenakan air tidak jalan/mati dan gas tidak berfungsi, maka di tempat penitipan anak ini tidak disediakan makanan ataupun snack.
? Bagi Anda yang membutuhkan pemeriksaan/perawatan, segera dapat mendatangi Rumah Sakit Umum Kota Sendai (dekat stasiun kereta bawah tanah Itsutsubashi) . Ada kemungkinan kami tidak dapat melayani Anda yang mengalami luka/sakit ringan.
? Pelayanan rumah sakit dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore (9:00AM―5:00PM). Untuk Anda yang mengalami luka berat ataupun sakit parah, akan tetap dilayani meskipun datang di luar dari jam tersebut.
? Pasien yang dirawat di rumah sakit berada dalam keadaan aman. Karena dapat mengganggu pemeriksaan/perawatan, sedapat mungkin diharapkan Anda tidak menelepon ke rumah sakit.
? Bagi Anda yang mengalami luka/sakit ringan, silakan mendatangi rumah sakit berikut:
Sendai Opun Byoin (RS Terbuka Sendai), JR Sendai Byoin (RS JR Sendai), Sendai Sekijyuji Byoin (RS Palang Merah Sendai), Kosei Nenkin Byoin, (RS Kosei Nenkin), Nagamachi Byoin (RS Nagamachi), Jietai Sendai Byoin (RS Japan Defense Force Sendai), Nakajima Byoin (RS Nakajima), Tohoku Rosai Byoin (RS Tohoku Rosai).
? Mohon diperhatikan bahwa tiga poliklinik berikut tutup karena fasilitasnya kurang memadai:
Sendaishi Kyukan Senta (Pusat Gawat Darurat Kotamadya Sendai), Tobu Kyujitsu Shinryosho (Poliklinik untuk Hari Libur di Bagian Timur Kotamadya Sendai), Hokubu Kyujitsu Shinryosho (Poliklinik untuk Hari Libur di Bagian Utara Kotamadya Sendai).
? Anda tidak bisa masuk ke dalam Stasiun JR Sendai.
? Ada kemungkinan asuransi untuk ginjal buatan bisa berlaku. Pastikan terlebih dahulu lewat telepon. Sedapat mungkin, bawalah surat pengantar, kartu keterangan sakit, juga obat Anda gunakan dari dokter yang biasanya memeriksa/merawat Anda.
? Tidak bisa dipastikan kapan kereta bawah tanah bisa berjalan kembali. Sebagai gantinya, bus tetap berjalan. Jalur bus yang tersedia:
Izumi Chuo⇔Sendai, Yaotome⇔Sendai, Asahigaoka⇔Sendai
? Seluruh gas di Sendai tidak bisa digunakan. Petugas dari perusahaan gas akan mendatangi rumah Anda untuk memastikan pipa/tabung gas di rumah Anda dalam keadaan tertutup.
? Saat ini dimana-mana air tidak jalan/mati. Di rumah yang airnya jalan pada saat ini, mohon air sebanyak mungkin ditampung/disimpan (karena ada kemungkinan tidak keluar/mati sewaktu-waktu).
? Kalau di rumah Anda air tidak jalan/keluar, mohon pergi ke tempat berikut ini untuk mendapat air:
Oritate Shogakko (SD Oritate), Tohoku Kogyo Daigaku (Tohoku Institute of Technology), Dainohara Sinrin Koen (Taman Hutan Dainohara), Hirose Shogakko (SD Hirose), Saiwaicho Shimin Senta (Saiwaicho Civic Center), Fukumuro Shogakko (SD Fukumuro), Higashi Sendai Chugakko (SMP Higashi Sendai), Haramachi Shogakko (SD Haramachi), Tsuruya Higashi Shogakko (SD Tsuruya Higashi), Minami Koizumi Shogakko (SD Minami Koizumi),Furujiro Shogakko (SD Furujiro), Okino Higashi Shogakko (SD Okino Higashi), Shiromaru Shogakko (SD Shiromaru), Nishitaga Chugakko (SMP Nishitaga), Suidokyoku Honchosha di Minami Onoda (Bangunan Pusat,Kantor Urusan Air yang ada di Minami Onoda), Shogen Chuo Shogakko (SD Shogen Chuo), Nankodai Shogakko (SD Nankodai), Takamori Shogakko (SD Takamori).
? Jangan pakai air dari sumur di daerah/tempat yang sudah kena tsunami (mungkin air sudah menjadi kotor)
? Saat ini Kotamadya Sendai tidak dapat melakukan aktifitas pengumpulkan sampah. Mohon tunggu sampai bisa diaktifkan kembali.
? Kalau Anda perlu bertanya dalam bahasa asing (Bahasa Indonesia, Cina, Korea) kepada Kotamadaya Sendai, mohon telepon ke nomor 022-224-1919 atau 022-265-2471.
? Kalau Anda harus meninggalkan rumah Anda untuk mengungsi, tolong matikan breaker (tombol listrik utama di rumah).
? Kalau Anda memakai lilin, atau alat pemanas kerosin/gas/listrik, atau kompor, mohon perhatikan apakah ada atau tidak bahan yang dapat terbakar disekitarnya. Karena gempa susulan terus berlangsung, mohon dipastikan barang-barang tersebut berdiri kokoh di tempatnya (pastikan supaya tidak terjatuh).
? Kalau Anda memakai alat pemanas kerosin/gas/listrik atau kompor yang sudah lama tidak dipakai, mohon pastikan supaya sesekali udara lama dari alat tersebut diganti dengan udara baru dari luar, supaya Anda tidak terkena racun (dari udara yang lama/kotor).
? Selama Anda tinggal di tempat pengungsian, mohon diperhatikan agar Anda membersihkan dan mensterilkan tangan Anda, juga memakai masker, supaya jangan masuk angin (flu, batuk, demam, dsb).

====================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)
午前6時30分
仙台市災害対策本部
(インドネシア語)


Pengumuman dari Pemerintahan Kotamadya Sendai kepada Warga Kota

14 Maret 2011, Hari Senin
Pukul 06:30
Pusat Bencana Kota Sendai
(Edisi Bahasa Indonesia)


■ Jadwal atau informasi Transportrasi
? Dimulai lagi kereta api bawah tanah Namboku line
・Dimulai Hari : Senin, 14 Maret 2011
・Diagram perjalanan: Setiap hari
・Jadwal operasional bis cuma-cuma (gratis)
- Tempat: stasiun Izumichuo hingga stasiun Dainohara (kereta langsung : tanpa berhenti ditengah jalan)
- Waktu : Sebelum dimulai kereta stasiun Dainohara hingga stasiun Izumichuo.
・Jadwal bis kotamadya: Beroperasi hanya sampai pukul 20. 30 tiap setengah jam atau sejam.

■ Pelayanan Air/ Pengumpulan Sampah / Penyaluran Air / Pelayanan Gas
? Mohon pergi ke tempat berikut ini untuk mendapatkan air.
? Jam selasainya pukul 20.00 (Persediaan air terbatas), gunakan derigen air (Polyethylene) secukupnya.

table_indonesian2.JPG? Pengumpulan Sampah dan Sistem Pembuangan Air
・Untuk sementara waktu, warga dimohon memahami ketidakmampuan petugas kebersihan dalam pengumpulan sampah. Para warga dimohon kerja samanya membuang sampah di rumah sendiri sampai keadaan normal.
・Sekarang Kami berusaha membuka Tempat Pembuangan Sampah Sementara pasca bencana selama 2 -3 hari.

? Pemakaian Saluran Air
・ Saat ini kemampuan fasilitas saluran air rumah tangga dalam tanah sangat rendah. Jadi, ada kemungkinan air limbah rumah tangga bawah tanah berbalik dan memancar dari lubang-lubang got.
・ Gunakan air dalam toilet secukupnya.
・ Gunakan air dalam penampungan ember jika mencuci piring, tampunglah air bersih ke dalam bak mandi atau sejenisnya.

? Pelayanan Gas
・ Saat ini pemerintah kota Sendai mematikan semua pelayanan gas yang berada daerah-daerah bencana yang ada di pemerintahan Kotamadya Sendai
・ Untuk mencegah bencana sekunder seperti kebocoran gas, dimohon untuk menutupkan klep peralatan gas anda dan jangan gunakan gas.
・ Saat ini Kami melakukan kunjungan pemeriksaan ke perumahan warga secara bertahap, untuk mengecek klep gas meter di rumah-rumah warga. Tetapi, belum ditetapkan kapan dimulainya pelayanan gas pasca bencana.

? Regstrasi Kantor Kotamadya
・Registrasi Orang Asing
- Bisa diterima dari pukul 08.30 ? pukul 17.00 di kantor kecamatan dan Sougoushisho(dikarenakan menggunakan cara manual, proses registrasi akan memakan waktu)
・Asuransi kesehatan Penduduk ( Kokuminkenkohoken)
- Jika anda tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan kartu asuransi dikarenakan kehilangan dan lain-lainnya, anda dapat menerima pelayanan medika atau konsultasi medika dengan memberikan informasi data pribadi anda ① nama/ ②tempat/tanggal lahir dan ③ alamatnya.
- Kepada para warga yang ingin mendapatkan kartu asuransi kesehatan penduduk (kokuminkenkouhokensho) kami akan membuatnya setelah warga yang bersangkutan meregistrasi (melaporkan) alamat, nama, jenis kelamin, nomor telepon aktif dan sebagainya.
- Bagi warga yang sudah melaporkan kondisi rumahnya ke tiap kantor kecamatan dan Sougoushisho sebelum menerima konsultasi medika. Jika rumah anda diakui rusak sebagai akibat bencana, dapat mengurangi pembayaran asuransi per bulan. ( tidak butuh bahan ditempel)

■ Pemeriksaan Segera Kerusakan Bangunan Pasca Gempa
・Kami melakukan Pemeriksaan Segera Kerusakan Bangunan Pasca Gempa apakah rumah tersebut bisa digunakan segera mungkin. Dimohon hubungi Matsinami Keiseika ( bagian m pemgembangan perkotaan) di Kantor kecamatan.
・Kami menangguhkan pelaporan pajak sementara.


■ Tindakan Pencegahan
Pencegahan Kebakaran
1. Terjadinya kebakaran dari rumah yang sudah memperbaiki kelistrikan. Tindakan pencegahan supaya tidak terjadinya kebakaran, warga dianjurkan:
(1) Jika keluar dari rumah ke tempat perlindungan, tolong matikan stop kontak listrik
(2) Hidupkan kembali stop kontak listrik dirumah anda sebelum menggunakan peralatan listrik dan elektronik. (Jika pulang ke rumah)
(3) Kemudian, periksa kembali jika mencium bau yang aneh setelah menyalakan stop kontak listrik.
(4) Sesudah itu, Anda menghubingi loncatan satu per satu agar tahu keamanannya. Baru memakai elektrik.

2. Yang lain: Tolong berhari-hati di bawah ini untuk pengecegah kebakaran.
(1) Jika Anda memakai lilin di bawah kondisi mati lampu/listrik, mohon perhatikan apakah ada tidaknya bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitarnya dan usahakan agar tidak terjatuh.
(2) Jika Anda memakai alat pemanas kerosin, gas, atau listrik, perhatikan efek udara beracun dari alat pemanas tersebut, supaya anda terhindar udara beracun dari alat pemanas dengan cara sesekali membuka jendela atau ventilasi udara ruangan anda agar udara yang berada diruangan terganti dengan udara baru dari luar.
Di dalam tempat perlindungan (Hinanjyo), dimohon agar mencuci bersih kedua tangan anda dan menggunakan mask agar tidak masuk angin.

■ Memberikan informasi lewat telepon bagi orang asing
Kami terus berusaha melakukan informasi perawatan dan sebagainya dalam bahasa Inggris, cina, Korea. Hubungi kami layanan informasi 24 jam pada hari Senin 14 Maret.
Nomor telepon : 022-265-2471 atau 022-224-1919

■ Anak / Pendidikan
・ TK dan Sekolah
・ TK Kotamadya Sendai (Sendai Siritsu Yochien), SD Katamadya Sendai ( Sendai Siritsu Shogakko), SMP Katamadya Sendai (Sendai Siritsu Yochien)SMPD Katamadya Sendai(Sendai Siritsu Yochien), SMA Katamadya Sendai, Sekolah bantuan extra Katamadya Sendai berlibur dari 14-18 Maret, hari Senen-Jumat.
・ Nantikan hari hasil ujian masuk SMA umum setelah 22 Maret, hari Selasa. Lalu, nantikan pengempulan murid kedua SMA negeri pada 22 Maret

・ TK yang Terbuka: TK negeri (semua), TK swasta (12 tempat)
Peringatan: kondisi Tiap TK berbeda karena bedanya kondisi pemerima orang dan persiapan makanan. Tolong hubungi tiap TK pribadi

・ Rumah Anak (Jidoukan) atau Senter Anak (jidou senter)
Rumah Anak dan Pusat Anak bisa terbuka dari 14 Maret, Senen dengan biasa. Tetapi ,ada kemungkinan tidak bisa digunakan, tolong hubungi tiap tempat.

====================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?
午後11時30分?
仙台市災害対策本部

Pengumuman dari Kotamadya Sendai kepada warga kota

14 Maret 2011, Hari Sening
11:30pm
Pusat Bencana Kota Sendai
(Edisi Bahasa Indonesia)


Nomor Telepon Pasca Bencana Kotamadya Sendai (Hanya Bahasa Jepang)
? Mulai pada tanggal 15 Hari Selasa
? Memberikan informasi mengenai pelayanan kotamadya untuk penduduk setelah bencana.
? Nomor telepon: 022-214-3805
? Informasi termasuk:
- Listrik, gas, air, transportasi
- Alamat tempat pengungsian
- Keadaan pelayanan air minum
- Pengumpulan sampah
- Perumahan sebentara
- Lembaga kedokteran/rumah sakit
- dsb

Informasi lewat telepon bagi orang asing dalam bahasa asing (Inggris, Cina, Korea)
? Nomor telepon : 022-265-2471 atau 022-224-1919

Pusat Sukarelawan/volunteer Kotamadya Sendai
? Mulai buka pada tanggal 15 Hari Selasa
? Jam buka 9:00-15:00
? Tujuan: Memberi bantuan terhadap keperluan penduduk

1. Pusat Sukarelawan Bencana Miyagino-ku
? Nomor telepon: 022-231-1320
? Tempat: Ruang Olahraga Miyagino, Arena Orang Cacat
? Alamat: 4-1-1 Shinden Higasi, Miyagino-ku

2. Pusat Sukarelawan Bencana Kotamadya Sendai
? Nomor telepon 022-262-7294
? Tempat: Dalam Plaza Kesejahteraan Kotamadya Sendai
? Alamat: 2-12-2 Itsutsubashi, Aoba-ku

3. Sedang dikirakan akan dibuka di Aoba-ku, Wakabayashi-ku, Taihaku-ku, Izumi-ku.

Karena terjadinya kemacetan di beberapa tempat di Kotamadya Sendai, transportasi darurat ke tempat pengungsian sangat digangu. Mohon jangan keluar memakai mobil sedapat mungkin kecuali darurat.

==============================================================================


平成23年3月15日(火曜)?       Selasa, 15 Maret 2011               午後3時30分? Pk.15.30
(インドネシア語)        Edisi Bahasa Indonesia       


■Mengenai pengumpulan sampah
Mulai dari tanggal 15 Maret 2011, pengumpulan sampah rumah tangga akan kembali berjalan normal, dikumpulkan menurut jadwal hari biasanya.
Untuk menghemat bahan bakar dari mobil pengumpul sampah, batasi/kurangi jumlah sampah yang akan dibuang. Sampah lainnya seperti kaleng, botol kaca, botol plastik, kertas-kertas, masih belum bisa dikumpulkan.

■Tempat pembuangan barang yang pecah akibat bencana
1. Waktu 9:00?16:30(dibuka juga pada hari Sabtu dan Minggu)?
2. Tempat 
● Distrik Aoba:
Seikaen Koen Yakyujo/西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう) Lapangan Baseball Taman Seikaen
(distrik Aoba, Seikaen, 1 chome)

● Distrik Miyagino:
Tsurugadani Chuo Koen Higashigawa /鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ) Taman Pusat Tsurugadani Sebelah Timur (distrik Miyagino, Tsurugadani, 6 chome)

● Distrik Wakabayashi:
Imaizumi Yakyujo /今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう) Lapangan Baseball Imaizumi
(distrik Wakabayashi, Azashishiana)

● Distrik Taihaku:
Nishinakada Koen/ 西中田公園(にしなかだこうえん) Taman Nishinakada
(distrik Taihaku, Nishinakada, 7 chome)

● Distrik Izumi:
Shogen Koen Yakyujo /将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう) Lapangan Baseball Taman Shogen
(Sebelah utara SMP Shogen, Shogen, 10 chome)

Hubungi : Divisi Pengelolaan Sampah, Departemen Lingkungan Hidup
Telepon : 022-214-8226 (hanya dalam bahasa Jepang)
  ??
■Pelayanan informasi melalui telepon dalam bahasa asing
(tersedia dalam bahasa Inggris, Cina, dan Korea)
 Telepon:022-265-2471, 022-224-1919
==========================================================================
RENCANA BUS ANTARA KOTA DARI TGL 16, MARET
*melalui jalan biasa krn semua jalan tol ditutup.
*ada kemungkinan membatalkan kalau tidak ada petro.


○ke arah YAMAGATA
・ke Yamagata 7:00-20:30 (Miyagi-Kotsu: blm tentu nomor busnya, Yamako-Bus: No17)
・ke Shinjo dari Sendai-Ekimae Kyu Sendai Hotel Mae No.22 (Yamako-Bus)
 11:05,13:05,15:35,17:35
・ke Sagae dari Sendai-Ekimae Kyu Sendai Hotel Mae No.22(Yamako-Bus) *seperti biasa
 9:25,12:25,15:15,16:15,17:25,18:45,20:05
・ke Yonezawa dari Sendai-Eki Higashi-Guchi(East Gate) No42(Yamako-Bus)
 16:20,20:00
○ke arah AKITA
・ke Ohdate dari Sendai-Eki Higashi-Guchi(East Gate) No42(Akihoku-Bus)
 14:40
・ke Futasui/Noshiro dari Sendai-Eki Higashi-Guchi(East Gate) No42(Akihoku-Bus)
 16:20
○ke arah IWATE
・ke Ichinoseki dari Sendai-Ekimae Sakurano-mae No31-32(Higashinihon-Kyuko)
 8:00,11:00,17:30,19:00
○ke arah FUKUSHIMA (dari tgl 16 sampai tgl 18)
・ke Fukushima dari Sendai ?Ekimae Hirosedori-Busterminal No40 (Miyagi-Kotsu, JR-Bus)
 8:00,8:30,10:30,11:40,15:30,16:00,16:30,17:55,18:40,19:00
○ke arah NIIGATA
・ke Niigata dari Sendai-Eki Higashi-Guchi(East Gate) No42 (JR-Bus) *perlu reservesi
 7:30,9:10,10:50,12:20,14:35,16:35,18:35,23:40
○ke arah TOKYO
・ke Shinjuku dari Sendai-Eki Higashi-Guchi(East Gate) No42 (JR-Bus) *perlu reservesi
 8:00,9:20
○dalam Miyagi-Prefecture
・ke Kannari dari Sendai-Ekimae Bus-Pool No1 (Higashinihon-Kyuko)
 8:10,9:20
・ke Ichihasama dari Sendai-Ekimae Bus-Pool No1 (Higashinihon-Kyuko)
 9:10
・ke Wakayanagi/Tome/Toyoma dari Sendai-Ekimae Sakurano-Mae No31-32 (Higashinihon-Kyuko)
 6:30,8:10
・ke Furukawa dari Sendai-Ekimae Bus-Pool No1 (JR-Bus)
 18:00,18:40

【info selanjutnya】
 Miyagi-Kotsu Daera-Kita(Utara) Tomiya: TEL 022-358-9031
      Izumi: TEL 022-772-05501
    Daera-Minami(Selatan) Sendai: TEL 022-243-2131
      Sendai-Minami: TEL 022-381-3230
 JR-Bus Tohoku SendaiEki HigashiGuchi Information Center TEL 022-256-6646
 Yamako-Bus ReservationCenter utk BusAntarakota TEL 022-236-6995
 Akihoku-Bus TEL 0186-44-5566(Ohdate)
    TEL 0185-52-4890(Noshiro)


●Miyakou-Bus, HighwayBus
Bus ke Kurikoma, ke Naruko, ke Furukawa, ke Kami beroperasi seperti biasa dalam jadwal utk hari libur. Bus ke Oohira, ke Zaou beroperasi di dalam jadwal utk hari libur, tetapi jumlahnya tidak banyak. Bus ke Sanuma akan beropersi 2 kali bolak-balik.(waktunya belum ditentukan) Selain tersebut di atas, tidak beroperasi.

Info selanjunya ada di website http;//www.miyakou.co.jp/index.html
=============================================================================


Informationen fur die Burger von Sendai aus Sendai-shi


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


17th March 13:45 revised
16th March 15:10

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
 午前1時00分
仙台市災害対策本部
(ドイツ語)


Informationen fur die Burger von Sendai aus Sendai-shi

13.03.2011 (Sonntag)
1.00 Uhr
Zentrale der Katastrophenmasnahmen von Sendai (Sendai-shi saigai taisaku honbu:せんだいしさいがいたいさくほんぶ)


● Achten Sie auf TSUNAMI! Kommen Sie NICHT in der Nahe der See!

● Essen oder andere Hilfsmittel werden langsam geliefert. Aber diese Hilfsmittel sind nicht genug fur jeder Opfer. Bitte warten Sie eine Weile! Wenn Sie zum Zufluchtsort kommen und dort bleiben wollen, bringen Sie bitte Essen, Wasser und Decke von Ihnen mit, und benutzen Sie Ihre Waren.

● Es ist moglich, Ihre Kinder bei einiger Krippen zu bleiben. Da Wasser oder Gas dort nicht laufen, ware es unmoglich, Ihre Kinder Essen zu geben.

● Sendai-ShiritsuByouin(Krankenhaus) (せんだいしりつびょういん): in der Nahe von U-Bahn Itsutsubashi-Bahnhof(ちかてつ いつつばしえき):
Nur dringende Patienten werden untersucht. Keine leichte Verletzte konnten angenommen werden. Sprechstunde ist von 9.00 bis 17.00 Uhr. (Aber Schwer Verletzte oder Kranke konnen auch nachher angenommen werden.)
Alle Krankenhauspatienten befinden sich sicher.
Rufen Sie bitte das Krankenhaus womoglich NICHT an, um die Untersuchungen nicht zu storen.

●Leichte Verletzte oder Kranke werden folgende Krankenhauser angenommen:
Sendai-opun Byouin(せんだいオープンびょういん), JR Sendai Byouin(JRせんだいびょういん), Sendai-Sekijyuji Byouin(せんだいせきじゅうじびょういん), Kouseinenkin Byouin(こうせいねんきんびょういん),Nagamachi Byouin(ながまちびょういん), Jieitai-Sendai Byouin(じえいたいせんだいびょういん),Nakajima Byouin(なかじまびょういん) und Touhoku-Rousai Byouin(とうほくろうさいびょういん)
Geschlossen:
Sendaishi-Kyukan Center(せんだいしきゅうかんせんたー), Tobu-Kyuujitu Shinryoujyo(とうぶきゅうじつしんりょうじょ) und Hokubu-Kyuukan sinryoujyo(ほくぶきゅうかんしんりょうじょ)

●JR Sendai Bahnhof ist kein Eintritt.

●Bei Sendai-Shakaihoken Byouin konnte es moglich sein, um sich einer kunstlichen Dialyse unterzuziehen. Fragen Sie durch Telefonanruf. Bringen Sie bitte ein Empfehlungsschreiben von Ihrem Arzt, Ihren Untersuchungsschein und Ihren Medikamentebeutel mit, wenn es moglich ist.
Telefonnummer von Syakaihoken Byouin : 022-275-3111

●Es ist noch nicht festgestellt, wann die Zuegen wieder funktionieren werden.
Anstelle den Zuegen kann man mit den Busse fahren .
泉中央(いずみちゅうおう)⇔ 仙台 八乙女(やおとめ)⇔ 仙台 旭ヶ丘(あさひがおか) ⇔ 仙台
Izumi Chuo(いずみちゅうおう)⇔Sendai Yaotome(やおとめ)⇔Sendai Asahigaoka(あさひがおか)⇔Sendai

●Man kann in Sendai kein Gas benutzen.
・Bitte drehen Sie den Gashahn, die Haehne der Gasgeraete und Gaszaehler zu, um jede Gefahr zu vermeiden.
・Die Beamte besuchen Ihnen, um festzustellen, ob alle Haehne zugedreht sind.

●In dem grossen Bereich ist Wasser aus der Wasserleitung nicht zur Verfuegung gestellt.
Bitte speichern Sie Wasser auf, wenn Wasser zu Hause verwendbar ist. (Es kann sein, das es wieder unterbrochen wird.)

●Wenn die Wasserversorgung stoppt und das Wasser aus dem Hahn fliest nicht, bitte gehen Sie zur Wasserstellen.
Sie brauchen Gefase, die Sie Wasser tanken.
; Oritate-Syougakko(おりたてしょうがっこう), TohokuKougyo-Daigaku(とうほくこうぎょうだいがく), Dainohara-ShinrinKouen(だいのはらしんりんこうえん), Hirose-Syougakko (ひろせしょうがっこう), SaiwaiChou-Shimin-Center(さいわいちょうしみんセンター), Fukumuro- Syougakko(ふくむろしょうがっこう), Higashisendai-Chugakko(ひがしせんだいちゅうがっこう), Haramachi-Syougakko(はらまちしょうがっこう), Tsurugayahigashi- Syougakko(つるがやひがししょうがっこう), Minamikoisumi- Syougakko(みなみこいずみしょうがっこう), Furujiro-Syougakko(ふるじろしょうがっこう), Okinohigashi-Syougakko(おきのひがししょうがっこう), Shiroumaru-Syougakko(しろうまるしょうがっこう), Nishitaga-Chugakko(にしたがちゅうがっこう), SuidouKyoku-Honchosha (Minami-oonoda) すいどうきょくほんちょうしゃ みなみおおのだ), Shougenchuou- Syougakko(しょうげんちゅうおうしょうがっこう), Nankoudai-Syougakko(なんこうだいしょうがっこう), Takamori-Syougakko(たかもりしょうがっこう).

●In der Gegenden, die Tsunami (Hochwasser) getroffen haben, darf kein Brunnenwasser genutzt werden. (Das Brunnenwasser kann verschmutzig sein.)

●Fur jetzt kann die Stadt (Sendai-shi) die Mull nicht abholen. Bitte haben Sie Geduld und warten Sie bitte auf die Mullabfuhr.

●Wenn Sie sich auf englisch, chinesisch und koreanisch erkundigen mochten, bitte rufen Sie die Nummer 022-224-1919 022-265-2471 an.

●Wenn Sie aus dem Haus und zur sicheren Platz fluchten, bitte schalten Sie den Brecher ab.

●Wenn Sie die Kerzen oder die Ofen benutzen, raumen Sie bitte die Sachen darum weg. Achten Sie bitte darauf, dass die Kerzen und Ofen recht aufstellen. (Sonst sie konnen fallen bei der aufsetzenden Erdbeben und das ist sehr gefahrlich.)

●Wenn Sie altere Ofen nach langer Zeit wieder benutzen, bitte wechseln Sie die Luft ab und zu, um frische Luft zu nehmen und nicht krank zu werden.

●Im Zufluchtsort achten Sie bitte auf die Erkaltung. Bitte waschen Sie sich die Hande sorgfaltig, sich desinfizieren, und tragen eine Maske, um die Erkaltung zu verhindern.

===========================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午前6時30分
仙台市災害対策本部


Mitteilung von Sendai Stadt an Einwohnern
14. Marz 2011 (MO)
18:30
Sendai Stadt 仙台市災害対策本部


Verkehr
1) U-bahn Nanboku-Linie : Ab 14. Marz (Mo) teilweise in Betrieb.
Streckenabschnitt: Tomizawa ? Dainohara (Beide Richtungen)
Fahrplan: Ganztags

2) Gratis Shuttlebus
Strecke: Izumi-chuo (Izumi ? U-Bahn Hauptbahnhof) ? Dainohara Bahnhof (ohne Halt)
Zeitraum: Bis der Betrieb zwischen U-Bahn Dainohara und Izumi-chuo wieder aufgenommen wird.

3) Kostenpflichtiger Bus: Hauptlinie bis 20:30 Uhr im Abstand von 30 Minuten bis 1 Stunde.


Wasserversorgung / Abfall / Gas
1) Am 14. Marz (Mo) konnen Sie an folgenden Stellen Wasser beziehen. Bis 20:00 Uhr, solange der Vorrat reicht. Behalter (z.B. Kanister) sind bitte mitzubringen!

table_german2.JPG


2) Abfall
- Bitte behalten Sie den eigenen Abfall vorlaufig zu Hause.
- Notfallsammelstellen werden in etwa 2-3 Tagen zu Verfugung gestellt.

3) Kanalisation
- Weil die Kanalisation nur beschrankt funktioniert, kann es passieren, dass Wasser aus den Kontrollschachten dringt.
- Beim Spulen der Toilette bitte nur wenig Wasser benutzen.
- Bitte waschen Sie Geschirr usw. nicht unter laufendem Wasser. Benutzen Sie Badewasser wenn moglich mehrmals.

4) Gas
- Momentan ist in den Gebieten, die vom City of Sendai Gas Bureau mit Gas versorgt werden, kein Gas verfugbar.
- Bitte schliesen Sie alle Gasleitungen und benutzen sie kein Gas, um Folgekatastrophen zu vermeiden.
- Derzeit werden alle Gasleitungen uberpruft und zu diesem Zweck samtliche Haushalte besucht. Es ist noch unbekannt, wann das Gas wieder verfugbar sein wird.


Die notwendigen Schritte beim Stadtamt

1) Registrierung fur Auslander
- Bezirksamt, Sogoshisho (zentrale Zweigstelle); Ab 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr.
- Weil die Verfahren manuell erfolgen, kann es zu langeren Wartezeiten kommen.

2) Staatliche Krankenversicherung
- Im Falle eines Verlustes des Versicherungsausweises konnen Sie sich beim Arzt wie mit folgenden Angaben ausweisen: Name, Geburtsdatum, Adresse.
- Versicherungsausweise werden beim Bezirksamt, Sogoshisho (zentrale Zweigstelle) ausgestellt. Erforderliche Angaben: Name, Adresse, Geschlecht, Telefonnummer usw.
- Wenn Ihr Haus durch die Katastrophe teilweise oder vollstandig zerstort wurde, mussen Sie vor einer arztlichen Behandlung eine Bestatigung beim Bezirksamt, Sogoshisho (zentrale Zweigstelle) einholen. In diesem Fall ist die Behandlung vollstandig versichert. Zur Einholung der Bestatigung ist kein Beweismaterial erforderlich.

3) Beurteilung des Zustands von Gebauden
- Die Bewohnbarkeit von Gebauden wird uberpruft. Ausfuhrliche Informationen erhalten Sie beim Bezirksamt.

4) Fristen fur Steuererklarungen und weitere Angelegenheiten betreffend Steuern werden bis auf weiteres verschoben.

Unfallverhutung
1) Verhutung von Branden
a. Hauser, die wieder mit Strom versorgt wurden, sind zum Teil in Brand geraten. Um weitere Brande zu verhindern, beachten Sie bitte Folgendes:
i. Im Falle einer Evakuierung, schalten Sie bitte den Strom aus (Sicherung).
ii. Bei einer Wiederversorgung von Strom ziehen Sie vor Benutzung von elektrischen Geraten samtliche Stecker raus.
iii. Als nachstes schalten Sie den Strom ein und achten auf seltsame Geruche. usw.
iv. Danach stecken Sie alle Stecker einzeln ein. Die Gerate sind nach genauer Uberprufung nutzbar.
b. Beachten Sie ausserdem:
i. Beim Gebrauch von Kerzen entfernen Sie herumliegende Gegenstande und passen Sie auf, dass sie nicht durch Erdbeben umkippen konnen.
ii. Bei bisher nur selten benutzten Olheizungen ist auf ausreichende Beluftung zu achten, damit keine Monoxidvergiftung auftritt.
2) In den Evakuierungsplatzen achten Sie bitte auf regelmasiges Waschen der Hande, Desinfektion, Gebrauch von Mundschutz usw.

Telefonische Auskunft in Fremdsprachen

Informationen uber Arzte/Krankenhauser: Ab 14. Marz (Mo) 24h in Englisch, Chinesisch, Koreanisch
Telefon: 022-265-2471, 022-224-1919

Kinder, Schulen
1) Kindergarten, Schulen
- Der Unterricht an Kindergarten, Grund-, Mittel- und Oberschulen und Sonderschulen der Stadt Sendai findet ab dem 14. Marz (Mo) bis 18. Marz (Fr) nicht statt.
- Die Ergebnisse der Eintrittsprufungen fur die Oberschulen, die fur den 15. Marz geplant waren, werden auf den 22. Marz (Di) verschoben. Die zweiten Eintrittsprufungen der stadtischen Oberschulen, welche am 22. Marz stattfinden sollen, werden verschoben.

2) Geoffnete Kinderkrippen
- Samtliche stadtische Kinderkrippen
- 12 private Kinderkrippen
- Versorgung durch Essen usw. ist je nach Kinderkrippe verschieden. Fur weitere Informationen nehmen Sie bitte mit der betreffenden Kinderkrippe Kontakt auf.

3) Kinderhorte, Kinderzentren
Kinderhorte und Kinderzentren sind ab dem 14. Marz (Mo) zu den normalen Betriebszeiten geoffnet. Jedoch kann es sein, dass dies bei einigen nicht moglich ist. Fur genaue Informationen, kontaktieren Sie den betreffenden Kinderhort direkt.

===========================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分?                 仙台市災害対策本部
(ドイツ語)

Mitteilung von Sendai Stadt an Einwohnern
14. Marz 2011 (MO)
23:30 Uhr
Sendai Stadt 仙台市災害対策本部


1) Unfallinformationen (nur auf Japanisch)
 Informationen uber den City-Service von Sendai Stadt:
Ab 15. Marz (DI) in Japanisch
Telefon: 022-214-3805
- Strom / Gas / Wasserversorgung / Verkehr
- Evakuierungsplatze
- Trinkwasserverteilung
- Mullabfuhr
- provisorische Hauser
- Artze / Krankenhauser . usw.

2) Telefonische Auskunft in Fremdsprachen
(Auf Englisch, Chinesisch, Koreanisch)
Telefon: 022-265-2471, 022-224-1919


3) Sendai Stadt Volunteer Center
Ab Dienstag 15.Marz .11
Oeffnungszeit: 9:00 Uhr -15:00 Uhr
Service: Allgemeine Hilfe bei verschiedenen Problemen

i) Miyano-ku-Saigai-Volunteer-Center (Unfallszentrum)
宮城野区災害(みやぎのくさいがい)ボランティアセンター
Tel: 022-231-1320
Ort: Miyagino-taiikukan Shogaisha-Arena(Turnhalle Arena
fur Behinderte) 宮城野体育館(みやぎのたいいくかん) 障害者(しょうがいしゃ)アリーナ
Adresse: Miyagino-ku Shinden-Higashi 4-1-1

ii) Sendai-Shi-Saigai-Volunteer-Center (Unfallszentrum)
仙台市災害(せんだいしさいがい)ボランティアセンター
Tel:022-262-7294
Ort: Sendai-Fukushi-Plaza (Sendai-Shi-Wohlstandplatz) 仙台市福祉(せんだいしふくし)プラザ内
Adresse: Aoba-ku Itsutsu-bashi 2-12-2

iii) Die Errichtung der Unfallzentren von folgenden Zonen sind unter
Uberelegung: Aoba-ku, Wakabayashi-ku, Taihaku-ku und
Izumi-ku

Zurzeit erschwert der Stau an vielen Orten in Sendai den
Transport der Notfallslebensmittel. Vermeiden Sie auser bei einem
Notfall, mit dem Auto zu fahren.

==========================================================================

Mitteilung von Sendai Stadt an Einwohnern
15. Marz 2011 (DI)
15.30 Uhr
Sendai Stadt 仙台市災害対策本部
ドイツ語

■ Mullabfuhr
Die Abfuhr von Hauskehricht findet ab 15. Marz (DI) wie bisher statt.
 (1) Stellen Sie Abfall nur in kleinen Mengen raus. Aufgrund des Benzinmangels kann Hauskehricht nur in kleinen Mengen abtransportiert werden.
 (2) Die Abfuhr von Dosen, Flaschen, Plastikflaschen, Papieren usw. findet noch nicht statt.

■ Es werden Sammelplatze fur kaputte Mobel, Geschirr usw. errichtet.
(1) Zeit: 9.00 Uhr- 16.30 Uhr (auch Samstags und Sonntags)
(2) Ort:
Aoba-ku : Seikaen Park beim Baseballplatz (Aobaku Seikaenn 1 Cho-me) (青葉区西花苑1丁目)
Miyagino-ku: Tsurugadani-Chuo Park Ost (Tsurugadani Zentralpark) (Miyaginoku Tsurugadani 6 Cho-me) (宮城野区鶴ケ谷6丁目)
Wakabayashi-ku: Imaizumi-Baseballplatz(若林区今泉字鹿子穴)
Taihaku-ku: Nisinakada Park (Taihakuku nisinakada 7 Cho-me) (太白区西中田7丁目)
Izumi-ku: Schougen Park beim Baseballplatz (Schougen 10 Cho-me, nordlich der Schougen Mittelschule) (将監10丁目 将監中学校北側)??
(3) Kontakte: 022-214-8226 (nur auf Japanisch) Umweltamt 環境局廃棄物管理課(かんきょうきょくはいきぶつかんりか) 

■ Telefonische Auskunft in Fremdsprachen
(Auf Englisch, Chinesisch, Koreanisch)
Telefon: 022-265-2471, 022-224-1919

==============================================================================
Voraussichtlicher Fernverkehrbus-Fahrplan ab 16. Marz (MI)
※Weil samtliche Autobahnen gesperrt sind, werden normale Strasen benutzt.
※Bei Benzinmangel kann es sein, dass einige Busse nicht wie geplant verkehren.
○ Richtung Yamagata
- Nach Yamagata : 07.00 Uhr - 20.30 Uhr, taglich,
Miyagi-koutsu: die Anzahl der Busse ist nicht bekannt,
Yamako-Bus: 17 Busse.
-Nach Shinjo : vor dem SendaiHbf und Kyusendai Hotel, Nr. 22 Yamako-Bus
 11:05、13:05、15:35、17:35
-Nach Sage: vor dem SendaiHbf und Kyusendai Hotel, Nr. 22 Yamako-Bus
Keine Veraenderung
 9:25、12:25、15:15、16:15、17:25、18:45、20:05
-Nach Yonezawa: SendaiHbf Ostausgang vor dem SendaiHbf und Kyusendai Hotel, Nr. 42 Yamako-Bus
 16:20、20:00
○Richtung Akita
-Nach Oodate: SendaiHbf. Ostausgang Nr.42 Shunhoku Bus
 14:40
-Nach Futatsui/Noshiro: SendaiHbf. Ostausgang N. 42 Shunhoku Bus
 16:20
○ Richtung Iwate
-Nach Ichinoseki: SendaiHbf. Sakuranomae. Nr.31,32 Higashinihon Kyuko Bus
 8:00、11:00、17:30、19:00
○Richtung Fukushima (ab 16.Maerz bis 18.Maerz)
-Nach Fukushima: SendaiHbf. Hirose Dori Busterminal Miyagikoutsuu Nr.40 JR Bus
8:00、8:30、10:30、11:40、15:30、16:00、16:30、17:55、18:40、19:00
○Richtung Niigata
-Nach Niigata (Bitte vorher reservieren) : SendaiHbf. Ostausgang Nr.42 JR Bus
 7:30、9:10、10:50、12:20、14:35、16:35、18:35、23:40
○Richtung Tokio
-Nach Shinjuku(Bitte vorher reservieren): SendaiHbf. Ostausgang Nr.40 JR Bus
 8:00、9:20
○Richtung Miyagi
-Nach Kannnari: Vor dem SendaiHbf. BusPool Nr.1 Higashi Nihon Kyuko Bus
 8:10、9:20
-Nach Ichihasama: Vor dem SendaiHbf. BusPool Nr.1 Higashi Nihon Kyuko Bus
 9:10
-Nach Wakayanagi/Tome/Toyoma:
SendaiHbf. Sakuranomae. Nr.31,32 Higashinihon Kyuko Bus
 6:30、8:10
-Nach Furukawa: Vor dem SendaiHbf. BusPool Nr.1 JR Bus
 18:00、18:40

【Zu weiteren Informationen】
Miyagi Kotsuu: Kitachiku (Nordlicher Bezirg)
Tomiya Geschaeftsstelle 
TEL 022-358-9031
Izumi Geschaeftsstelle
TEL 022-772-0501
    :Minamichiku(Westlicher Bezirg)
Sendai Geschaeftsstelle 
TEL 022-243-2131
Sendai Minami Geschaeftsstelle     
TEL 022-381-3230
JR-Bus Touhoku : Auskunftsbuero im SendaiHbf.Ostausgang
TEL 022-256-6646
Yamakou Bus: Zur Reservierung
TEL022-236-6995
Shunhoku Bus: 
TEL0186-44-5566(Oodate)
TEL0185-52-4890(Noushiro)

●Miyako-Bus (Fernbus)
Kurikoma Linie、Naruko Linie、Furukawa Linie und Kami Linie fahren nach dem Feiertagsfahrplan doch regelmaessig. Oohira Linie und Zaomachi Linie fahren auch nach dem Feiertagsfahrplan ,jedoch mit wenigeren Anzahl. Bei der Sanuma Linie gibt es taeglich zweimal Pendelverkehr aber die Zeit ist noch unbestimmt. Sonstige Busse fahren nicht.
Noch genauere Informationen zum Verkehr bekommen Sie unter dem folgenden URL
http;//www.miyakou.co.jp/index.html
=============================================================================


Annonce de la Ville de Sendai aux habitants


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

18th March 17:10 revised
16th March 14:50 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
午前1時00分
(フランス語)

Annonce de la Ville de Sendai aux habitants

Le dimanche 13 mars 2011
1h du matin
Centre de mesures contre les desastres naturels (Sendai-shi Saigai Taisaku Honbu)

-Faites tres attention au tsunami. Ne pas aller pres de la mer.

-Les produits alimentaires et d’autres choses arrivent, mais il n’est pas suffisant pour tout le monde dans un moment. Veuillez attendre un peu plus. Si vous avez des nourritures, de l’eau, ou des couvertures, etc, a emmener, emportez-les au centre d’evacuation.

-Il y a quelques creches ou on peut laisser des enfants. Mais comme il n’y a ni eau ni gaz, il sera difficile de les nourrir.

- L’hopital municipal de Sendai (Sendai Shiritsu Byoin, qui se trouve pres de la station de metro Itsutubashi ) accepte seulement les gens qui ont besoin d’un traitement d’urgence. Les personnes qui sont legerment blesses ou malades seront refuses.
*Horaires d’ouverture est de 9h du matin a 5h d’apres-midi (9:00am ? 5:00pm). Cependant, des blesses graves et des grands malades seront acceptes meme apres la fermeture.
*Tous les hospitalises vont bien.
*Evitez d’appeler a l’hopital pour ne pas deranger la consultation.

-Les blesses ou malades legers peuvent aller aux hopitaux suivants:
Sendai Opun Byoin
JR Sendai Byoin
Sendai Sekijuji Byoin
Kosei Nenkin Byoin
Nagamachi Byoin
Jieitai Sendai Byoin
Nakajima Byoin
Tohoku Rosai Byoin
?L’ hopital et les cliniques suivants sont fermes par manque d’equipements:
Sendai Kyukan Senta
Tobu Kyujitsu Sinryojo
Hokubu Kyukan Sinryojo

?Il n’y a pas d’acces a la gare de JR Sendai

-Le traitement de dialyse sera donne a l’ hopital de Sendai Shakai Hoken (Sendai Shakai Hoken Byoin ). A confirmer par telephone (TEL: 022-275-3111). Il est conseille d’apporter la lettre de presentation (Shoukaijou: la lettre ecrite par votre medecin de famille), la carte de consultation (Shinsatsuken : la carte d’hopital ou de clinique), et le sachet de medicaments.

-On ne sait pas encore quand le metro va reprendre.
*Le service de bus remplace le metro.
(Izumi Chuo ? Sendai Yaotome ? Sendai Asahigaoka ? Sendai)

-Le gaz de la ville est hors service.
*Fermez le gaz pour la securite. Il faut fermer tous les robines d’appareil de gaz, ceux a gaz et de compteur a gaz.
*Un prepose de gaz viendra confirmer chez vous si c’est bien fait. (Si tous les robines sont fermes ou pas.)

-L’eau est coupee en ce moment un peu partout. Si vous avez encore le service de l’eau, il faut recueillir. (Elle sera peut-etre coupee de nouveau.)

-Si vous n’avez plus de service de l’eau chez vous, cherchez avec un recipient.

Oritate Shogakko (ecole primaire)
Tohoku Kogyo Daigaku (universite)
Dainohara Shinrin Koen (parc forestier)
Hirose Shogakko (ecole primaire)
Saiwai?cho Shimin Senta (centre communal)
Fukumuro Shogakko (ecole primaire)
Higashi Sendai Chugakko (ecole secondaire)
Haramachi Shogakko (ecole primaire)
Tsurugaya Higashi Shogakko (ecole primaire)
Minami Koizumi Shogakko (ecole primaire)
Furujiro Shogakko (ecole primaire)
Okino Higashi Shogakko (ecole primaire)
Shiroumaru Shogakko (ecole primaire)
Nisitaga Chugakko (ecole secondaire)
Suido?kyoku Honchosha Minami?Oonoda (office municipal de service des eaux)
Shoguen Chuo Shogakko (ecole primaire)
Nankodai Shogakko (ecole primaire)
Takamori Shogakko (ecole primaire)

-Ne utilisez pas de l’eau au puits des zones ou le tsunami a touche. (Eaux sont probablement sales)

-Actuellement, la ville de Sendai ne peut pas enlever les ordures. Veuillez attendre, pour le moment, jusqu’ a ce que le service reprenne.

-Ceux qui souhaitent de poser des questions en une langue outre le japonais (anglais, chinois, coreen) peuvent appeler aux numeros suivants: 022-224-1919, 022-265-2471.

- Coupez le disjoncteur quand vous vous refugiez de chez vous,

-Quand vous allumez un poele ou une bougie, faites attention de ne pas mettre des choses qui s’allume autour. Et bien dressez pour eviter de tomber a cause de secousses secondaires ( Yoshin: le tremblement de terre qui suit).

-Quand vous utilisez un ancien poele, aerez consciemment de temps en temps la chambre pour ne pas s’intoxiquer ( le fait de se sentir mal apres avoir respire le mauvais air)

-Au centre d’evacuation, il faut bien se laver les mains , desinfevter, et mettre un masque pour ne pas attraper un rhume.

==========================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分?                 仙台市災害対策本部
(フランス語)

Annonce de la Ville de Sendai aux habitants

Le lundi 14 mars 2011
11h30 du soir
Centre de mesures contre les desastres naturels (Sendai-shi Saigai Taisaku Honbu)


■「Numero de sinistre de la ville de Sendai」(japonais)/a partir du mardi 15
・Principaux conseils 
 Electricite, gaz, eau, transport
 Lieu de refuge
 Eau potable
 Ordures
 Logement temporaire
 Information des etablissements hospitaliers et centres medicaux
・tel:022-214-3805?

■Offre d’informations en langue etrangeres par telephone(anglais, chinois, coreen)
 tel:022-265-2471?、022-224-1919

■Centre des volontaires de la ville de Sendai/?a partir du mardi 15
horaires 9h00~15h00
 role l’aide pour repondre vos besoins
?1 Centre des volontaires de desastre d’arrondissement de Miyagino
tel:022-231-1320
lieu: Miyagino Taiikukan (Gymnase) Shogaisha Arena
(ShindenHigashi Miyagino-ku 4-1-1)
?2 Centre des volontaires de desastre de la ville de Sendai
tel:022-262-7294
lieu Sendai-shi Fukushi Plaza
(Itsutsubashi Aoba-ku 2-12-2)?   
?3 L’ouverture de centres pour l’arrondissement d’Aoba, Wakabayashi, Taihaku et Izumi est pris en consideration.
?
○Actuellement, des embouteillages qui se sont produits dans divers endroits de Sendai exercent une grande influence sur le transport des secours et d’autres choses. Evitez l’utilisation de voiture sauf en cas d’urgence.

===========================================================================

平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分?                 
(フランス語)

Le mardi 15 mars 2011
3h30 d’apres-midi


■Collecte des ordures menageres
 La collecte regulieres des dechets menagers reprend des le mardi 15 mars aux jours habituelles. Reduisez le volume de dechets que vous deposez par manque d’essence de camions a ordures. L’enlevement d’autres dechets (boite, bouteille en verre, bouteille en plastique, papier) n’aura pas encore lieu.
 
■Lieu a deposer des ustensiles de table ou des meubles casses par le desastre
(1) Horaires 9h00?16h30(y compris le samedi et le dimanche)?
(2) Lieu 
Arrondissement Aoba 青葉区:
Seikaen Koen Yakyujo 西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう)
(Aoba-ku Seikaen 1chome 青葉区西花苑1丁目)?   
Arrondissement Miyagino 宮城野区:
L’est de Tsurugatani Chuo Koen 鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ)
(Miyagino-ku Tsurugatani6chome宮城野区鶴ケ谷6丁目)?   
Arrondissement Wakabayashi 若林区:
Imaizumi Yakyujo 今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう)
(Wakabayashi-ku Imaizumi aza Shishiana 若林区今泉字鹿子穴)
? Arrondissement Taihaku 太白区:
Nishinakada Koen 西中田公園(にしなかだこうえん)
(Taihaku-ku Nishinakada 7 chome 太白区西中田7丁目)
 Arrondissement Izumi 泉区:
Shougen Koen Yakyujo 将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう)
(Shogen 10 chome Le nord d’ecole secondaire Shogen
将監10丁目 将監中学校北側)??
 Renseignements:
Division d’environnenent Section de gestion de dechets 環境局廃棄物管理課(かんきょうきょくはいきぶつかんりか) ?
tel:022-214-8226(japonais)

■Offre d’informations en langue etrangeres par telephone(anglais, chinois, coreen)
 tel:022-265-2471?、022-224-1919

===========================================================================

平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分?                 
(フランス語)

Le mardi 15 mars 2011
3h30 d’apres-midi


■Collecte des ordures menageres
 La collecte regulieres des dechets menagers reprend des le mardi 15 mars aux jours habituelles. Reduisez le volume de dechets que vous deposez par manque d’essence de camions a ordures. L’enlevement d’autres dechets (boite, bouteille en verre, bouteille en plastique, papier) n’aura pas encore lieu.
 
■Lieu a deposer des ustensiles de table ou des meubles casses par le desastre
(1) Horaires 9h00?16h30(y compris le samedi et le dimanche)?
(2) Lieu 
Arrondissement Aoba 青葉区:
Seikaen Koen Yakyujo 西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう)
(Aoba-ku Seikaen 1chome 青葉区西花苑1丁目)?   
Arrondissement Miyagino 宮城野区:
L’est de Tsurugatani Chuo Koen 鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ)
(Miyagino-ku Tsurugatani6chome宮城野区鶴ケ谷6丁目)?   
Arrondissement Wakabayashi 若林区:
Imaizumi Yakyujo 今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう)
(Wakabayashi-ku Imaizumi aza Shishiana 若林区今泉字鹿子穴)
? Arrondissement Taihaku 太白区:
Nishinakada Koen 西中田公園(にしなかだこうえん)
(Taihaku-ku Nishinakada 7 chome 太白区西中田7丁目)
 Arrondissement Izumi 泉区:
Shougen Koen Yakyujo 将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう)
(Shogen 10 chome Le nord d’ecole secondaire Shogen
将監10丁目 将監中学校北側)??
 Renseignements:
Division d’environnenent Section de gestion de dechets 環境局廃棄物管理課(かんきょうきょくはいきぶつかんりか) ?
tel:022-214-8226(japonais)

■Offre d’informations en langue etrangeres par telephone(anglais, chinois, coreen)
 tel:022-265-2471?、022-224-1919

===========================================================================

Le Service prevu des Autobus a Longue Distance apres le 16 mars (mercredi)
*En raisons des autoroutes impossibles de utiliser, les autobus courront sur les route ordinaires.
*Le service de chaque autobus peut etre suspendu en cas de penurie de carburant.


Pour la region de Yamagata
Pour Yamagata
Les autobus sont toujours disponible de 7h00 a 20h30
Le service par Miyagi Koutsu (le nombre d’autobus n’est pas predetermine)
Le service par Yamakou Bus (17 bus par jour)

Pour Shinjo
depart de la gare de Sendai, #22 en face de ex-Sendai Hotel (Yamakou Bus)
11h05, 13 h05, 15h35, 17 h35

Pour Sagae
depart de la gare de Sendai, #22 en face de ex-Sendai Hotel, comme d'habitude (Yamakou Bus)
9h25, 12h25, 15h15, 16h15, 17h25, 18h45, 20h05

Pour Yonezawa
#42 a la sortie est de la gare de Sendai (Yamakou Bus)
16h20, 20h00

Pour la region d’Akita
Pour Odate
#42 a la sortie est de la gare de Sendai (Shuhoku Bus)
14h40

Pour Futatsui/Noshiro
#42 a la sortie est de la gare de Sendai (Shuhoku Bus)
16h20

Pour la region d’Iwate
Pour Ichinoseki
#31-32, Sakura no Mae (en face de Sakura) a la gare de Sendai (Higashi Nihon Kyuko-Express)
8h00, 11h00, 17h30, 19h00

Pour la region de Fukushima (du 16 mars au 18 mars )
Pour Fukushima
#40, Hirose Dori Bus Terminal en face de la gare de Sendai (Miyagi Kotsu, JR Bus)
8h00, 8h30, 10h30, 11h40, 15h30, 16h00, 16h30, 17h55, 18h40, 19h00

Pour la region de Niigata
Pour Niigata (la reservation prealable necessaire)
#42 a la sortie est de la gare de Sendai (JR Bus)
7h30, 9h10, 10h50, 12h20, 14h35, 16h35, 18h35, 23h40

Pour la region de Tokyo
Pour Shinjuku (la reservation prealable necessaire)
#42 a la sortie est de la gare de Sendai (JR Bus)
8h00, 9h20

Pour les autres villes de Miyagi
Pour Kannari
Bus Pool #1 en face de la gare de Sendai (Higashi Nihon Kyuko-Express)
8h10, 9h20

Pour Ichihasama
Bus Pool #1 en face de la gare de Sendai (Higashi Nihon Kyuko-Express)
9h10

Pour Wakayanagi/Tome/Toyoma
#31-32, Sakura no Mae (en face de Sakura) a la gare de Sendai (Higashi Nihon Kyuko-Express)
6h30, 8h10

Pour Furukawa
Bus Pool #1 en face de la gare de Sendai (JR Bus)
18h00, 18h40

Contact
Miyagi Kotsu: la Division du Nord
Tomiya Office: 022-358-9031
Izumi Office: 022-772-0501

Miyagi Kotsu: la Division du Sud
Sendai Office: 022-243-2131
Sendai Sud Office: 022-381-3230

JR Bus Tohoku: Centre d’Information a la sortie est de la gare de Sendai: 022-256-6646
 
Yamakou Bus: Centre de Reservation des Bus Express: 022-236-6995

Shuhoku Bus   
Odate: 0186-44-5566
Noshiro: 0185-52-4890


? Miyakoh (Miyakou) Bus: Autobus Express
La ligne Kurikoma, la ligne Naruko, la ligne Furukawa et la ligne Kami sont executees normalement selon l’horaire week-end. La ligne Ohira et la ligne Zaomachi sont executees selon l’horaire week-end, mais le nombre des autobus est limite. La Ligne Sanuma fait deux aller-retours par jour (l’horaire pas predetermine). Les autres lignes ne sont pas en fonctionnement.

Veuillez consulter le site Web de Miyagi Kotsu ci-dessous pour plus de details;
http;//www.miyakou.co.jp/index.html

============================================================================


Information para sa mga tao nasa Sendai from Sendai city


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

17th March,13:55 revised
16th March, 14:30 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
 午前1時00分
仙台市災害対策本部
(フィリピン語)


Information para sa mga tao nasa Sendai from Sendai city

13th Marso (Linggo)
1:00am
Head office for disaster control of Sendai

-Mag-ingat po kayong sa TSUNAMI. Huwag po kayong pumunta at lumapit sa dagat.

-Dumarating ang mga pagkain at mga kinakailagan natin,pero hindi pa sapat sa lahat.
Pakihintay po kayo muna.
Tapos kung makakadala ang mga pagkain at mga kailagan natin halinbawa,mga blanket sa shelter,pakidala sa shelter ninyo.

-Naka-available ang mga nursery, pero patay na ang water at gas line kaya hindi yatang makakaluluto doon,walang pagkain at meryenda.

-Kung emergency na seryoso ang situation,pumunta kayo sa Sendai-shiritsu Hospital.May medical service para sa mga seryoso pero kung hindi seryoso at naka-emergency kayo,hindi puwede.

・Registratio : 9:00 am to 5:00pm. Kung emergency at seryoso ang sugat at sakit ,puwede sa after 5:00

・Nakasafe ang mga taong nasa ospital.Huwag pong tawagan ang ospital kasi busy ang mga staff sa ospital.

-Ospital list para sa mga masakit at nasutagan na hindi masyadong seryoso

Sendai Open Hospital
JR Sendai Hospital
Sendai Red Cross Hospital
Koseinenkin Hospital
Nagamachi Hospital
Self Defense Force/Jieitai Hospital
Nakajima Hospital
Touhoku Rousai Hospital

*Sarado : Sendai Emergency Center, Tobu Holiday Clinic, Hokubu Emergency Clinic ,kasi kulan ang facilities.

-Sarado ang Sendai station. Hidi nakakapasok doon.

-Dialysis:Naka-available sa Sendai Syakai Hoken Hospital pero hindi pa sigurado kaya pakitawag at tanong po muna kung available o hindi.
Pakidalhin ang Introducing Letter from your doctor para magpaliwanag ng condition ninyo,Card ng hospital ninyo ,mga gamot, kung meron.

・Syakai Hoken Hospital
Tel:022-275-3111

-Patay na ang sabway tapos hindi pa sigurado kung kalian sila makaka-available.
・Sa halip ng subway,may bus line.

Bus ling: Izumi Chuo ⇔Sendai Yaotome ⇔Sendai Asahigaoka ⇔Sendai

-Patay na ang Gas line sa Sendai city.
Para sa safety ninyo ,sarhan po ang lahat na facilities ng gas line.

・Mag-checheck ang Gas office stuff kung sarado na ang lahat na gas line sa bahay ninyo.

-Maraming patay na water line sa Sendai area kaya kung mabuti pa ang water line ninyo,paki-keep ang tubig para sa kinabukasan kasi hindi sigurado kung available ang tubig sa hinaharap.

-Kung wala kayong water access ,humingi po kayo ng tubig at mag-share kayo sa kaibigan.

Maghanda ng bote or tank para sa tubig.
[Water available]
Oritate Elementary Scool
Tohoku Industrial University
Dainohara-Shinrin Park
Hirose Elementary Scool
Higashi Sendai Junior High School
Haramachi Elementary School
Tsuruyahigashi Elementary School
Minamikoizumi Elementary Schoool
Furujiro Elementary Schoool
Okinohigashi Elementary Schoool
Siroumaru Elementary Schoool
Nishitaga Junior High School
Water Supply Office sa Minamionoda
Shougenchuo Elementary Schoool
Nankodai Elementary Schoool
Takamori Elementary Schoool

-Huwag pong ginamit ang tubig sa balon sa lugar na may tsunami. Kasi siguro marumi ang tubig doon.

-Wala pang garbage pickup service sa Sendai city kaya paki-hintay po kayo hanggan magsimula ang service ulit.

-Tanong in English ,Chinese ,Korean ,pakitawag
Tel:022-224-1919 or 022-265-2471

-Pakisarhan ang breaker sa bahay bago kayong umalis sa bahay ninyo.

-Kung nakakacandle o ginamit ang mga stove,ingatan at alisin po ninyo ang mga flammable malapit sa kanila. Tapos,dapat sila nakakatayo ng matibay para hindi sila guguho sa lindor na kasunod.

-Ingatan at magpahangin po kayo minsan kung luma ang stove ninyo at matagal na siyang hindi ginamit,kasi masasama ang hanign at pasasamain ang pakiramdam ninyo.

-Sa shelter maghugas po kayo ng kamay ng mabuti tapos mag-disinfect,naka-mask at ingat kayong hindi magkasakit at magka-cold.


INFORMATION para sa mga citizen ng SENDAI City
March 14,2011(mon.)
6:30 AM
SENDAI City ANTI-DISASTER HEADQUARTERS

■TRAFFIC REPORT
○the Nanboku Subway Line
Magsisimula ng operation partly mula March 14.2011
・Tomizawa-Dainohara
Bus(Free of charge)
・Izumi chuo-Dainohara(nonstop)
Hanggang magsimula ang subway operation uli sa Dainohara-Izumi chuo

○City bus 
Hanggang 8:30 PM, sa mga causeway may service every 30min.~1hour

■WATER SUPPLY/ GARBAGE / SEWER/ GAS
○Water supply (March.14)
Hanggang 8:00PM(hanggang maubos ang tubig)
Pakidala po ang case o bottle para makatanggap ng tubig.

PLACE
ward 7:00 AM~ Tanghali~
Aoba Dainohara Shinrin Koen (malapit sa Dainohara sta.)

Hirose elementary school Oritate elem. Kuriu elem.

Nishikigaoka 7 cho-me Kita bus stop

Higashi Rokubancho Komatsushima elem.

Yoshinari elem. Miyagidai 2 cho-me bus stop

Miyagino Haranomachi elem.

Fukumuro elem. Saiwaicho Shimin center

Higashi Sendai junior high school

Tsurugaya Higashi elem. Nakano Sakae elem.
Wakabayashi Okino Higashi elem.

Minami Koizumi elem.

Furujiro elem. Wakabayashi gymnasium
Taihaku Shiromaru elem.

Nishitaga junior high.

Bureau of Waterworks (Minami Oonoda)

Tohoku Institute of Technology (Yagiyama) Fukurobara elem.

Mukaiyama elem. Moniwadai elem.

Yagiyama elem. Taihaku elem.
Izumi Shogen Chuo elem.

Nankodai elem.

Takamori elem. Katsura elem. Nanakita elem.

Nijinooka elem. Chomeigaoka elem.

Shogen elem. Koyodai junior high.

Izumi Ward Office Sumiyoshidai elem.

Yakata junior high. Kuromatsu elem.

Teraoka junior high.


○Garbage,Human waste

・ Paki tago po muna ang mga garbage(basura) sa bahay.
・Inihahanda po namin ang basurahan ngayon.


○Sewer

・Nag de-decline po ang function ng sewage disposal ngayon.May possibilidad na mag-spout ang tubig sa manhole.
・Pag gamit ng CR, paki reduce po ang flush water.
・Paki pool ang tubig sa bath tub. Pag hugas ng dish,para maiwasan maubos ang tubig,paki gamit ang tubig na pinupool ninyo sa bucket.

○Gas
・Ngayon, tumitigil po ang supply ng gas buong zone ng Sendai City.
・Para maiwasang secondary disaster, paki turn-off ang lahat ng gas,gas valve, meter gas at please don’t use the gas.
・Ngayon nagchechek po kami ng meter gas sa bahay ninyo.Di pa po siguro kung kailan
makagamit ng gas

■ Municipal Procedure
○the Alien Registration

・Ward office,administration center 8:30AM-5:00PM
It needs more time than usual.

○National Health Insurance

・Pag nawala ang insurance certificate,please tell your name,date of birth,address.

・Kung kailangan ninyo ang insurance certificate,paki report po ang address, name,
sex,at phone number sa ward office, administration center.

・Pagkatapos kayong magreport,kung pumasa sa certain requirement(ex. nasila ang buong bahay), National Health Insurance will be partly exempt.
・Pag ganito, di po kailangan ang attached material.


○Emergency check para sa mga devastated construction

・Para mag-confirm kung makagamit o hindi ang mga construction,mag-proceed po
kami ng emergency check.For more information,paki inquire sa ward office.
○The time for payment of the return or procedure concerned with municipal tax will be prolonged.

■Tungkol sa prevention
○Fire prevention
1.Nagkakaroon po ang fire sa mga bahay na recover from blackout.
Para maiwasan ang fire…

(1) Paki block nyo ang breaker bago mag-evacuate mula sa bahay.
(2) Pag balik ang electricity,pag gamit ng electrical fittings,pakibunot po muna ang lahat ng plug mula sa outlet.
(3) Tapos,i-on ninyo ang breaker,at paki check na walang bad smell.
(4) At,paki-plug-in ang plug sa outlet one by one,at make sure that there is no danger.
2.At,paki ingat sa susunod na bagay.
(1) Pag gamit ng candle habang blackout,make sure first that there is no burnable.
At kailangan maiwasang tumunba ito.
(2) Pag gamit ng oil-heater na di karaniwan ginagamit,paki ventilate ng husto.

○Sa refuge,paki hugas at disinfect ang kamay ng husto,paki suot ng mask para mag-prevent ng cold.

■Multilingual Information
○tungkol sa hospital .atbp.(English, Chinese,Korean)
Also March,14.(mon.) 24h.
Tel. 022-265-2471 022-224-1919
★Bata・Education
○Kindergarten・Eskuwela
 ・Sendai civic kindergarten,elementary school,junior high school,high school,at special school po ay closing school mula March,14(Mon.)hanggang March,18(Fri.)

 
 ・The date of examination result announcement postponed.
March,15⇒after March,22(Tue.)
Secondary recruitment din po ay postponed.

○Nakabukas na preschool
・Lahat ng civic preschool,private na preschool(12 na lugar)
※Dipende po sa preschool ang preparation.And there emergency food will be served. For more information, paki confirm sa preschool.

○Children’s house Children’s center
・Nakabukas as usual mula March,14(mon.)
For more information,paki confirm po sa Children’s house.

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分?                 仙台市災害対策本部
(タガログ語)

    Information para sa mga citizen ng Sendai City

■“Sendai City telephone service sa panahon ng kalamidad”
(wikang hapon lang)
Magooffer po ng information tungkol sa mga service para sa mga citizen.

・tungkol sa…
Ilaw,gas,waterworks,traffic information
Emergency shelter
Ang present condition ng supply ng tubig inumin
Information tungkol sa garbage collection
Pansamantalang tirahan
Information tungkol sa ospital at klinika atbp.
  
Tel: 022-214-3805

■ Multilingual information(English,Chinese,Korean)
Tel: 022-265-2471, 022-224-1919
 
■ Sendai City Volunteer Center/ mula March,15(Tue)
・Open : 9:00AM~3:00PM
Pagsusupport para sa mga need ninyo.
1 Miyagino Ward Disaster volunteer center Tel:022-231-1320
Place: Miyagino gymnasium Handicapped person arena
(4-1-1 Shinden Higashi , Miyagino Ward)

2 Sendai City Disaster volunteer center Tel:022-262-7294
Place: Sendai City Welfare Plaza
(2-12-2 Itsutsubashi, Aoba Ward)
3 Under consideration tungkol sa Aoba, Wakabayashi,Taihaku,Izumi Ward.

○Ngayon, nagkakaroon po ang traffic jam sa maraming lugar sa Sendai.
Dahil dito, may masamang impluensya sa transportation para sa mga
emergency shelter.
Pag hindi emergency,please refrain from going out by car

========================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月15日(火)
午後3時30分
仙台市災害対策本部
(フィリピン・タガログ語)
Information para sa mga tao sa Sendai City
3:30PM, Marso 15
Head office of disaster control of Sendai

◆ Mag-cocollect ng mga basura sa karaniwan petsa mula sa 15, Marso.
Huwag po kayong itapong ang lahat ng basura sa isang beses dahil kulang pa ang gasolina para sa garbage collecting cars.
Hindi pa mag-cocollect ng mga lata at bote, mga papel, plastic-bottles (pet-bottle).

◆ Nakapag-handa na ang mga lugar na puwedeng magtapon ng mga nasirang furniture at plato.

(1) Oras: mula 9:00AM hanggang 16:30 PM (bukas din sa Sabado at Linggo)
(2) Lugar:
● AOBAKU: SEIKAEN KOUEN YAKYUJYO
(Baseball Stadium at Saikaen park) , 1 chome, Saikaen, AOBAKU
● MIYAGINOKU: TURUGADANI CYUOU KOUEN HIGASHIGAWA
 (Sa sirangang lugar sa Tsurugadani Central Park, 6-chome, Tsurugadani, MIYAGINO
● WAKABAYASHIKU: IMAIZUMI YAKYUJYO
 (Imaizumi Baseball Stadium), Imaizumi Azashishiana, WAKABAYASHI
● TAIHAKUKU: NISHINAKADA KOUEN
(Nishinakada Park), 7 chome, Nishinakada, TAIHAKU
● IZUMIKU: SHOGEN KOUEN YAKYUJYO
(Shogen Park Baseball Stadium), 10-chome, Shogen,
Shorgen Junior High School North Side
#Contact Number tungkol sa malalking garbage sa Japanese ay
022-214-8226 (Waste Management Division, Environment Bureau, City of Sendai)

◆ Phone number of Information Center sa Foreign Language ay 022-265-2471, 022-224-1919 (Available sa Korean, Chinese at English)
==========================================================================
Long distance bus schedule mula March,16(Wed.)
※Dadaan po sa local road dahil sa closure ng expressway.
※Kung nawala ang fuel,titigil po ang service.

○for Yamagata
・papuntang Yamagata 7:00AM~8:30PM(20:30) all the time
   (山形)  Miyagi Kotsu (Di settled ang bilang ng bus)
      Yamako Bus(mga 17 service)

・papuntang Shinjo Sendai sta. Kyu Sendai Hotel mae No.22 (Yamako Bus)
   (新庄) 11:05 13:05 15:35 17:35

・papuntang Sagae Sendai sta. Kyu Sendai Hotel mae No.22 (Yamako Bus)
(寒河江) as usual
9:25 12:25 15:15 16:15 17:25 18:45 20:05

・papuntang Yonezawa Sendai sta.East entrance No.42 (Yamako Bus)
    (米沢) 16:20 20:00

○for Akita
・papuntang Odate Sendai sta.East entrance No.42 (Shuhoku Bus)
(大館)  14:40 

・papuntang Futatsui/ Noshiro
(二ツ井/ 能代) 
Sendai sta.East entrance No.42 (Shuhoku Bus)
      16:20

○for Iwate
・papuntang Ichinoseki Sendai sta. Sakuranomae No.31-32
(一関) (Higashi Nippon Kyuko)
8:00 11:00 17:30 19:00

○for Fukushima (Mar,16-Mar,18)
・papuntang Fukushima Sendai sta. Hirose dori bus terminal No.40
(福島) (Miyagi Kotsu JR Bus)
 8:00 8:30 10:30 11:40 15:30 16:00 16:30 17:55
18:40 19:00

○for Niigata
・papuntang Niigata(kailangan ng reserbasyon)
   (新潟) Sendai sta.East entrance No.42(JR Bus)
7:30 9:10 10:50 12:20 14:35 16:35 18:35 23:40

○for Tokyo
・papuntang Shinjuku (kailangan ng reserbasyon)
   (新宿)  Sendai sta.East entrance No.42(JR Bus)
      8:00 9:20
○in Miyagi
・papuntang Kannari Sendai sta. bus pool No.1
(金成)     (Higashi Nippon Kyuko)
       8:10 9:20 

・papuntang Ichihasama Sendai sta. bus pool No.1
(一迫)     (Higashi Nippon Kyuko)
       9:10

 ・papuntang Wakayanagi/Tome/Toyoma
(若柳/登米/とよま) 
Sendai sta. Sakuranomae No.31-32
    (Higashi Nippon Kyuko)
      6:30 8:10
 
 ・papuntang Furukawa Sendai sta. bus pool No.1 (JR Bus)
(古川) 18:00 18:40


[Inquiries]

Miyagi Kotsu(宮城交通) 
   North area Tomiya Office Tel:022-358-9031
Izumi Office Tel:022-772-0501

South area Sendai Office Tel:022-243-2131
Sendai Minami Office Tel:022-381-3230

JR Bus Tohoku (JRバス東北)
       Sendai sta. East entrance information desk
Tel:022-256-6646
Yamako Bus (山交バス) Kosoku Bus Yoyaku Center
(Expressway bus reservation center)
Tel:022-236-6995
Shuhoku Bus Tel:0186-44-5566 (Odate City)
 Tel:0185-52-4890(Noshiro City)

●Miyako Bus Expressway Bus
Kurikoma line,Naruko line, Furukawa line,Kami line po ay may service.
(栗駒線) (鳴子線) (古川線) (加美線) (holiday schedule)
Ohira line,Zaomachi line din po ay may service(holiday schedule)
(大衡線) (蔵王町線) Ngunit di po marami .

Sanuma line po ay may 2 service sa isang araw. (undecided ang schedule)
 (佐沼線)
Wala pa pong service sa ibang Line.

For more information,pakicheck po ang URL na nasa ibaba

http;//www.miyakou.co.jp/index.html
 (Miyagi Kotsu homepage)


==========================================================================


Notice from SENDAI


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

17th March 13:45 revised
16th March 15:20 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午前6時30分
仙台市災害対策本部
(英語)


■Traffic Information
-Metro Namboku Line has partially started operating
>Date: from the first train on March 14
>Operating section: operates back and forth from Tomizawa Station to Dainohara Station
>Operating schedule: for the whole day
>Bus Operation (free of charge):
Section: from Izumi-Chuo Station ? Dainohara Station (direct, non-stop)
Duration: up until the Metro resume its operation from Dainohara Station to Izumi-Chuo Station
-Municipal Buses?
>Operate through major routes up until 20:30 p.m.
>Operate approximately once every 30 minutes - 1 hour?

■Water Supply/Garbage/Sewage System/Gas
-March 14, Monday: You can get water supply in the following areas. Water supply will end at 20:00 p.m. but it will stop prior to that time as soon as water runs out. Please make sure you bring a container (e.g. a plastic container) to get your water supply.

table_english2.JPG

Water Supply Area
(starts from around 7 a.m.) Water Supply Area
(starts before around noon)
Aoba Ward Dainohara Shinrin Koen(台原森林公園)(Metro Dainohara Station Side)、Hirose Elementary School(広瀬小)、 Oritate Elementary School(折立小) Kuryu Elementary School(栗生小)、Around Nishikigaoka 7 chome kita bus stop:(錦ヶ丘7丁目北バス停付近)、Higashi Rokuban Cho(東六番丁)、Komatsushima Elementary School(小松島小)、Yoshinari Elementary School(吉成小)、Around Miyagidai 2 chome bus stop:(みやぎ台2丁目バス停付近)
MiyaginoWard Haramachi Elementary School(原町小)、Fukumuro Elementary School(福室小)、Saiwaicho Citizen Center(幸町市民センター)、Higashi Sendai Junior High School(東仙台中)、 Tsurugaya Higashi Elementary School(鶴谷東小) Nakano Sakae Elementary School(中野栄小)
Wakabayashi Ward Okino Higashi Elementary Shool(沖野東小)、 Minami Koizumi Elementary School(南小泉小)、 Furujiro Elementary School(古城小) Wakabayashi Gymnasium(若林体育館)
Taihaku Ward Shiromaru Elementary School(四郎丸小)、Nishi Taga Junior High School(西多賀中)、Main Waterworks Department(Minami Ohnoda)(水道局本庁舎(南大野田))、Tohoku Institute of Technology(Yagiyama) Fukurobara Elementary School(袋原小)、Mukoyama Elementary School(向山小)、Moniwadai Elementary School(茂庭台小)、Yagiyama Elementary School(八木山小)
、Ooshirodai Elementary School(太白小)
Izumi Ward Shogen Chuo Elementary School(将監中央小)、Naikodai Elementary School(南光台小)、Takamori Elementary School(高森小) Katsura Elemetary School(桂小)、Nanakita Elementary School(七北田小)、Nijinooka Elementary School(虹の丘小)、Chomeigaoka Elementary School(長命ヶ丘小)、Shogen Elementary School(将監小)、Koyodai Junior High School(向陽台中)、Izumi Ward Office(泉区役所)、Sumiyoshidai Elementary School(住吉台小)、Yakata Junior High School(館中)、Kuromatsu Elementary School(黒松小)、Teraoka Junior High School(寺岡中)

-Garbage and human wastes
>Please keep your garbage at home for the time being.
>We are preparing to set up provisional disposal places for disaster wastes within 2-3 days.

- Sewage system
>Sewage disposing facility is less functioning. There is a possibility that sewage may flow back and may spurt out from utility holes (manholes).
>When using toilets, please flush the toilet with the least amount of water.
>Please wash dishes with stored water and store the bathwater for use.

- Gas Supply
>All city gas supplies in Sendai City Gas Bureau area are currently unavailable.
>In order to prevent second disasters including gas leakage, please make sure to close all appliance valves, gas valves, and gas meter valves, and refrain from using them.
>Sendai City Gas Bureau is paying visits to customers’ homes to check gas meter valves. There is no prospect yet for restarting the supply.

■Bureaucratic Procedures
??- Foreign Resident Registration
・Ward Office (Kuyakusho) and General Branch Office (Sougou Shisho): Open from 8:30 am to 5:00 pm.
・The procedures will take longer due to manual procedures.

- National Health Insurance
? In case you cannot present your health insurance card to medical institutions due to loss or others, you can have an examination by claiming your name, date of birth and address.
? Those who need a health insurance card reissued, please visit a ward office or general branch office to file your address, name, sex, phone number and other information, when required.
? Before visiting medical institutions, if certain conditions including completely- or partially-destroyed house and other damages are certified by ward office or general branch office, some of the health insurance will be exempted. The accompanying materials are not required in this case.

- Postearthquake Quick Inspection of Damaged Buildings
To quickly investigate whether or not the buildings damaged by the earthquakes can be used, the Postearthquake Quick Inspection of Damaged Buildings will be implemented. For details, please contact the City Hall’s Town Building Division (Machinami Keisei Ka).

- The deadline and due date for city tax-related declaration/procedures will be postponed for the time being.

■Prevention?
- Fire prevention
1. Fire is breaking out from houses where electricity has been restored. To prevent the fire, please pay attention to the following:
(1)In case you evacuate from your house, please cut off the power breaker.
(2)If you wish to use electric appliances at home once electricity has been restored, please make sure to unplug all plugs from outlets.
(3)Next, please turn on the breaker switch and check that you do not smell any unusual odor.
(4)Then, please insert the plugs of electric appliances one by one and check the safety to use them.

2. In addition, for the fire prevention purpose, please pay attention to the following:
(1)In case of using candles due to the blackout, please make sure to first check that there is nothing burnable around yourself and then use them safely such that they will not fall because of aftershocks.
(2)In case of using oil heaters which you do not normally use, please ventilate the room frequently to protect yourself from carbon monoxide poisoning.
- At emergency shelters, please try to prevent from catching a cold by washing and sterilizing your hands or wearing a mask.

■Telephone Information Service in Foreign Languages
- Information including hospitals available in English, Chinese, and Korean for 24 hours on Monday, March 14, too.

Phone Number: 022-265-2471, 022-224-1919

★Children/Education
- Kindergarten (Youchien) and School
・Sendai City municipal kindergartens, elementary schools, junior high schools, high schools, and special-needs schools will be closed starting from Monday, March 14 to Friday, March 18.
・ The announcement of high school examination results originally expected on March 15 will be postponed until Tuesday, March 22 or later. The secondary application for municipal high schools originally expected on Tuesday, March 22 will also be postponed.
??
- Opened Childcare Centers (Hoikujo)・All municipal childcare centers and 12 private childcare centers are open. *The acceptance situation including food service differs in each childcare center. Please contact each center for the detail.
??
- Children’s Hall (Jidou-kan) and Children’s Center (Jidou-Center)
Children’s Hall and Children’s Center will open for normal operating hours. However, some activities or equipment might not be available for safety reasons. Please contact each center for detail.

=========================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分?                 仙台市災害対策本部
(英語)

■ Sendai City Disaster Dial (only in Japanese)/available from March 15 (Tues)
Providing post-earthquake civil service information on the following:
 Electricity, Gas, Water, Transportation
 Emergency shelter locations
 Drinking water
 Garbage
 Temporary housing
 Hospital information, etc.
・Phone Number: 022-214-3805?

■Telephone Information Service in Foreign Languages (available in English, Chinese, and Korean)

Phone Number: 022-265-2471, 022-224-1919

■Sendai City Volunteer Center (仙台市ボランティアセンター)/available from March 15 (Tues)
Time: 9:00 a.m. through 3:00 p.m.
 Role: Support the needs of local residents

1 Miyagino Ward Volunteer Center(宮城野区災害ボランティアセンター)

Phone Number: 022-231-1320
Venue: Miyagino Gymnasium, Arena for Disabilities(宮城野体育館 障害者アリーナ)
Address: 4-1-1 Shindenhigashi, Miyagino Ward
?
2 Sendai City Disaster Volunteer Center(仙台市災害ボランティアセンター)

Phone Number: 022-262-7294
Venue: Sendai City Welfare Plaza(仙台市福祉プラザ内)
Address: 2-12-2 Itsutsubashi, Aoba Ward 
 
3 Currently considering to launch the service for Aoba Ward, Wakabayashi Ward, Taihaku Ward and Izumi Ward
?
■ At the moment, traffic is congested in various parts within Sendai City with major repercussions on the transport of the emergency supplies to shelters. Please refrain from using cars other than in case of emergencies.

=========================================================================
平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分?                 
(英語)

■ Collection of garbage

Collection of household garbage on usual days of the week starting March 15, Tuesday.

Due to limited amount of gasoline available for garbage collecting vehicles, do limit the amount of garbage per disposal.

Other types of garbage such as cans, bottles, PET bottles, waste paper will not be collected as of yet.

■ Setting up sites to place the dishes and furniture damaged by the disaster.

(1) Time:
9:00 a.m. through 4:30 p.m. (also available on Saturday and Sunday)

(2) Venue:
Aoba Ward:
Seikaen Koen Yakyujo/西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう) (Seikaen Park Baseball Stadium), 1 chome, Seikaen, Aoba Ward
   
Miyagino Ward:
Tsurugadani Chuo Koen Higashigawa/鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ) (Tsurugadani Central Park East Side) , 6 chome, Tsurugadani, Miyagino Ward  
  
Wakabayashi Ward:
Imaizumi Yakyujo/今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう)(Imaizumi Baseball Stadium), Imaizumi Azashishiana, Wakabayashi Ward

? Taihaku Ward:
Nishinakada Koen/西中田公園(にしなかだこうえん) (Nishinakada Park), 7 chome, Nishinakada, Taihaku Ward
  
Izumi Ward:
Shogen Koen Yakyujo/将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう) (Shougen Park Baseball Staduim), 10 chome, Shogen, Shogen Junior High School North Side
 
Contact: Waste Management Division, Environment Bureau, City of Sendai
Phone Number: 022-214-8226 (available only in Japanese)

■Telephone Information Service in Foreign Languages (available in English, Chinese, and Korean)

Phone Number: 022-265-2471, 022-224-1919
===========================================================================
Highway bus services after March 16 (Wednesday)
*Due to highways not possible to use, the buses will be operated using ordinary roads.
*However, the bus service operation may be stopped in case of fuel shortage.

To the Yamagata area
To Yamagata
Bus operation to Yamagata continuously available from 7:00 a.m. to 8:30 p.m.
Operated by Miyagi Kotsu (Miyagi Transportation)
Number of busses not predetermined
Yamakou Bus operates 17 buses.

To Shinjo
From Sendai Station, Number 22 in front of former Sendai Hotel (Yamakou Bus)
11:05, 13:05, 15:35, 17:35 

To Sagae
From Sendai Station, Number 22 in front of former Sendai Hotel, as usual (Yamakou Bus)
9:25, 12:25, 15:15, 16:15, 17:25, 18:45, 20:05

To Yonezawa
Number 42 at East Exit of Sendai Station (Yamakou Bus)
16:20, 20:00

To the Akita area
To Odate
Number 42 at East Exit of Sendai Station (Shuhoku Bus)
14:40

To Futatsui/Noshiro
Number 42 at East Exit of Sendai Station (Shuhoku Bus)
16:20

To the Iwate area
To Ichinoseki
Numbers 31 and 32, Sakura no Mae (In front of Sakura) at Sendai Station (Higashi Nihon Kyuko-Express)
8:00, 11:00, 17:30, 19:00

To the Fukushima area (between March 16 to March 18)
To Fukushima
At Number 40, Hirose Dori Bus Terminal in front of Sendai Station (Miyagi Kotsu, JR Bus)
8:00, 8:30, 10:30, 11:40, 15:30, 16:00, 16:30, 17:55, 18:40, 19:00

To the Niigata area
To Niigata (Need prior reservation)
Number 42 at the East Exit of Sendai Station (JR Bus)
7:30, 9:10, 10:50, 12:20, 14:35, 16:35, 18:35, 23:40

To the Tokyo area
To Shinjuku (Need prior reservation)
Number 42 at the East Exit of Sendai Station (JR Bus) 
8:00, 9:20

To within Miyagi Prefecture
To Kannari
Bus Pool Number 1 in front of Sendai Station (Higashi Nihon Kyuko-Express)
8:10, 9:20

To Ichihasama
Bus Pool Number 1 in front of Sendai Station (Higashi Nihon Kyukou-Express)
9:10

To Wakayanagi/Tome/Toyoma
Numbers 31 and 32, Sakura no Mae (In front of Sakura) at Sendai Station (Higashi Nihon Kyukou-Express)
6:30, 8:10
 
To Furukawa
Bus Pool Number 1 in front of Sendai Station (JR Bus)
18:00, 18:40

Contact:
Miyagi Kotsu North Division
Tomiya Office: 022-358-9031
Izumi Office: 022-772-0501

Miyagi Kotsu South Division
Sendai Office: 022-243-2131
Sendai South Office: 022-381-3230

JR Bus Tohoku Sendai Station East Exit Information Center: 022-256-6646
 
Yamakou Bus Highway Bus Reservation Center: 022-236-6995

Shuhoku Bus   
Odate: 0186-44-5566
Noshiro: 0185-52-4890

? Miyakoh (Miyakou) Bus Highway Bus
Kurikoma Line, Naruko Line, Furukawa Line and Kami Line are operating normally under holiday schedule. Ohira Line and Zaomachi Line are operating under holiday schedule, however, the operations are few in number. Sanuma Line is operating for two round trip operations per day (schedule not predetermined). Other lines are not in operation.

For details, please refer to the Miyagi Kotsu website below.

http://www.miyakou.co.jp/index.html
=============================================================================


仙台市至市民?的通知


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.

17th March 13:45 revised
16th March 15:15 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ 
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分?                 仙台市災害対策本部
(中国語)

仙台市至市民?的通知
平成23年(2011年)3月14日(星期一)
23:30
仙台市?害?策本部
(??)


■「仙台市?害??」(只??日?)/15日(星期二)?通
 向受?后的市民?提供信息。
・主要咨?内容 
 ?、煤气、自来水、交通;
 避?所的?置地点;
 供??料水的状况;
 收集??的信息;
 ??住宅;
 医?机?的信息等
・??:022-214-3805?

■用??提供外?信息(英?・??・朝??)
 ??:022-265-2471 、022-224-1919

■仙台市志愿者中心/?15日(星期二)??
?? 9時00分~15時00分
 作用 根据居民?的需要?行支援。
?1 ?城野区?害志愿者中心 ?? 022-231-1320
?  地点 ?城野体育? 残疾人?技?(?城野区新田?4-1-1)
?2 仙台市?害志愿者中心 ?? 022-262-7294
 地点 仙台市福祉广?内(青叶区五?2-12-2)?   
?3 有?青叶区、若林区、太白区、泉区的??正在??中?
?
○?在,仙台市内各地正?生交通堵塞,影?着往避?所?送?急物?。除?急情况外,?尽量不要??出?。

===============================================================================

平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分?
(中国語)

来自仙台市的通知
平成23年(2011年)3月15日(星期二)?                 下午3点30分?           

■?于??的收集
家庭??自3月15日(星期二)起恢?正常收集,?将??按照往常的??放到收集地点。
由于??收集?的汽油供?不足,?勿一次?出大量??。其他??(罐、玻璃瓶、塑料瓶、??)尚未?始收集。

■因地震?坏的餐具及家具的放置地点
(1) ?? 9:00?16:30(周六、周日也可以)?
(2) 地点 青叶区 :西花苑公?棒球?(青叶区西花苑1丁目)?   
  ?城野区:?之谷中央公???(?城野区?之谷6丁目)?   
  若林区 :今泉棒球?(若林区今泉字鹿子穴)
?   太白区 :西中田公?(太白区西中田7丁目)
   泉区 :将?公?棒球?(将?10丁目 将?中学北?)??
 ???:?境局?弃物管理? ???:022-214-8226(只能用日?)

■??提供外国?信息(英?、??、?国?)
 ??:022-265-2471?、022-224-1919

===========================================================================
3月16日(水)起的?途汽??行?定??
※因高速公路不能通行,只走一般道路
※所有路?都有因缺燃料而停?的可能性


○山形方面
・前往山形 7:00-20:30之? 随??行(宮城交通(?数未定)山交巴士(17?))
・前往新庄 仙台火?站前 旧仙台?店前22号(山交巴士)
 11:05、13:05、15:35、17:35
・前往寒河江 仙台火?站前 旧仙台?店前22号 跟往常一?(山交巴士)
 9:25、12:25、15:15、16:15、17:25、18:45、20:05
・前往米沢 仙台火?站?口42号 (山交巴士)
 16:20、20:00
○秋田方面
・前往大? 仙台火?站?口 42号(秋北巴士)
 14:40
・前往二井/能代 仙台火?站?口 42号(秋北巴士)
 16:20
○岩手方面
・前往一関 仙台火?站前 SAKURA野百?店前 31-32号(東日本急行)
 8:00、11:00、17:30、19:00
○福?方面(3/16―18)
・前往福島 仙台火?站前 广?通巴士站 40号(宮城交通 JR巴士)
 8:00、8:30、10:30、11:40、15:30、16:00、16:30、17:55、18:40、19:00
○新?方面
・前往新?(需要??) 仙台火?站?口 42号 (JR巴士)
 7:30、9:10、10:50、12:20、14:35、16:35、18:35、23:40
○東京方面
・前往新宿(需要??) 仙台火?站?口 42号 (JR巴士)
 8:00、9:20
○宮城県内
・前往金成 仙台火?站前巴士??1号(東日本急行)
 8:10、9:20
・前往一迫 仙台火?站前巴士?? 1号 (東日本急行)
 9:10
・前往若柳/登米 仙台火?站前 SAKURA野百?店前 31-32号 (東日本急行)
 6:30、8:10
・前往古川 仙台火?站前巴士?? 1号(JR巴士)
 18:00、18:40

【咨??】
 宮城交通 北地区 富谷??所 ?? 022-358-9031
     泉??所 ?? 022-772-0501
   南地区 仙台??所 ?? 022-243-2131
     仙台南??所?? 022-381-3230
 JR巴士?北 仙台火?站?口????? 022-256-6646
 山交巴士  高速巴士??中心??022-236-6995
 秋北巴士       ??0186-44-5566(大?)
         ??0185-52-4890(能代)


●?交巴士 高速巴士
栗??、?子?、古川?、加美?按往常的休息日日程?行。大衡?与藏王町?也按往常的休息日日程?行,但?数?少。佐沼?往返?行??,??未定。其他路?停?。


?情?参考?城交通网? http;//www.miyakou.co.jp/index.html

===========================================================================


Noticia da Cidade de Sendai para as todas cidadaos em Sendai


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


18th March, 17:10 revised
16th March, 14:50 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
 午前1時00分
仙台市災害対策本部
(ポルトガル語)

Noticia da Cidade de Sendai para as todas cidadaos em Sendai
Marco 13, 2011 1:00 AM
Centro da Emergencia dos Desastres da Cidade de Sendai

- Tome muito cuidado de Tsunami. Nunca va ao perto da praia, porfavor.

- As comidas e outras materiais alivios comecaram chegar a Sendai. Mas estao faltando ainda para distribuir ao todo mundo. Favor fique com paciencia mais um pouco. Se pudesse levar as comidas, agua e cobertores suas proprias, leva-los ao refugio com voces e usa-los.

- Podem usar alguns bercarios. Mas por que agua e gas ainda nao estao recuperados, serao impossivel de servir as refeicoes e lanches.

- Sendai Municipal Hospital(せんだいしりつびょういん, perto da estacao de Itsutsubashi do metro)recebe somente as doentes urgentes. E mais possivel que os pacientes de lesoes menores ser rejeitado.
? Horas: as 9:00 ate 17:00
*Os pacientes de lesao grave ou doenca grave podem obter cuidados medicos fora das horas acima tambem.
? Os internamentos estao seguros.
? As telefonemas ao hospital podem interferir as exames. Por isso, favor nao telefonar ao hospital.

- Os pacientes de lesoes menores e doenca leve, favor ir para os hospitais seguidos.
Sendai Opun Hospital(せんだいオープンびょういん)
JR Sendai Hospital(JRせんだいびょういん)
Sendai Sekijuji Hospital(せんだいせきじゅうじびょういん)
Kouseinenkin Hospital(こうせいねんきんびょういん)
Nagamachi Hospital(ながまちびょういん)
Jieitai Sendai Hospital(じえいたいせんだいびょういん)
Nakajima Hospital(なかじまびょういん)
Tohoku Rosai Hospital(とうほくろうさいびょういん)

*Os hospitais seguintes estao fora de servico, por nao ter bastante equipados. Sendai-shi Kyukan Center(せんだいしきゅうかんセンター)
Tobu Kyujitsu Shinryojo(とうぶきゅうじつしんりょうじょ Clinica de Ferias provincia deste)
Hokubu Kyukan Shinryojo(ほくぶきゅうかんしんりょうじょ Clinica e Emergencia proincia norte)

- Nao pode entrar na estacao de Sendai.

- Hemodialise(じんこうとうせき):
Poderia-se obter no Sendai Shakaihoken Hospital(せんだいしゃかいほけんびょういん). Ligar para hospital primeiramente. Se pudesse, e melhor levar Shoukaijo (carta de introducao escrito por seu doutor), Shinsatsuken (cartao do hospital que voce vai usualmente) e Kusuri-bukuro (saco de medicina) com voce. Shakaihoken Hospital tel. 022-275-3111

- Metro esta fora da operacao agora. Esta desconhecido quando sera normal.
? Em vez disso, os buses vao funcionar.
Izumi-Chuo(いずみちゅうおう)? Sendai Yaotome(せんだいやおとめ)? Sendai Asahigaoka(せんだいあさひがおか)? Sendai(せんだい)

- Gas esta fora do uso.
? Por manter seguranca, favor fechar todos os plugs do equipamento de gas, de gas proprio e de contador de gas.
? O oficial vem visitar e confirmar o estado dos plugs fechados.

- Agua nao esta servindo nas algumas partes da cidade. Se voce tem agua ainda, favor reservar a bastante agua na sua casa. (E possivel que nao ter agua servido de novo.)

- Se voce nao tem agua, pegue-la nas localizacoes seguintes.
Precisa o conteiner para agua.
Localizacoes:
Oritate Shogakko(おりたてしょうがっこう)
Tohoku Kogyo Universidade(とうほくこうぎょうだいがく)
Dainohara Shinrin Parque(だいのはらしんりんこうえん)
Hirose Shogakko(ひろせしょうがっこう)
Saiwai-cho Shimin Centro(さいわいちょうしみんセンター)
Fukumuro Shogakko(ふくむろしょうがっこう)
Higashi Sendai Chugakko(ひがしせんだいちゅうがっこう)
Haramachi Shogakko(はらまちしょうがっこう)
Tsuruya-Higashi Shogakko(つるやひがししょうがっこう)
Minami Koizumi Shogakko(みなみこいずみしょうがっこう)
Furujiro Shogakko(ふるじろしょうがっこう)
Okino-Higashi Shogakko(おきのひがししょうがっこう)
Shiroumaru Shogakko(しろうまるしょうがっこう)
Nishi Taga Chugakko(にしたがちゅうがっこう)
Principal predio de Departamento de Agua em Minami onoda(すいどうきょくほんちょうしゃ みなみおおのだ)
Shogen Chuo Shogakko(しょうげんちゅうおうしょうがっこう)
Nankodai Shogakko(なんこうだいしょうがっこう)e
Takamori Shogakko(たかもりしょうがっこう)

- Nunca utilize agua do poco na area de que Tsunami chegou. (Provavelmente isto esta suja.)

- Cidade de Sendai nao pode recolher o lixo agora. Favor espere a recomeca por enquanto.

- Se quiser perguntar nas linguas estrangueiras (Ingles, Chinesa, e Hangul), favor telefonar para 022-224-1919 e 022-265-2471.

- Quando evacuar da sua casa, desligue a “breaker” da eletricidade.

- Toma cuidado do fogo quando se usar as velas e fogao. Nao coloque as coisas incombustiveis perto delas. Tambem se lembra que terremoto vem de novo, e coloque as velas firmemente.

- Se usar a fogao velha apos do longo tempo, favor refrescar o ar as vezes para nao ficar viciado do ar.

- No refugio favor lavar suas maos bem, fazer desinfeccao, e protejer-se com mascara para nao se resfriar.

======================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)
午前6時30分
仙台市災害対策本部
(ポルトガル語)

Comunicado da Prefeitura de Sendai aos cidadaos
Data: 14 de marco de 2011 (segunda-feira)
Horario: 06:30
Sede de Medidas contra Desastres da Prefeitura de Sendai

■Informacoes sobre meios de transporte
○Funcionamento parcial da linha Nanboku de metro
・Data de inicio da circulacao: 14 de marco (segunda-feira)
・Regioes de circulacao: da estacao Tomizawa a Dainohara e o trecho de volta
・Horario de funcionamento: o dia inteiro
・Circulacao de onibus gratuito
Trecho: Izumi-chuo ⇔ Dainohara (linha direta, sem paradas)
Periodo de circulacao: ate que a circulacao da estacao Dainohara a Izumi-chuo seja restabelecida
○Circulacao do onibus municipal:?trajeto pelas principais vias ate as 20:30, em intervalos de 30 minutos a uma hora.?

■Distribuicao de agua, coleta de lixo, sistema de esgoto e gas
○A distribuicao de agua do dia 14 de marco (segunda-feira) ocorrera nos locais abaixo. O horario de encerramento esta previsto para as 20 horas, mas a distribuicao sera encerrada quando a agua acabar. Nao esqueca de levar vasilhames para encher com agua.

table_portuguese2.JPG

*Shougakkou: Escolas de Ensino Fundamental
**Chuugakkou: Escolas de Ensino Ginasial

○ Coleta de lixo e excrementos
・Pedimos a todos que colaborem mantendo o lixo em suas casas.
・Estamos preparando locais temporarios de disposicao de lixo dos desastres, a serem utilizados dentro de 2 a 3 dias.

?○ Sistema de esgotos
・A estacao de tratamento de esgotos nao esta funcionando corretamente, portanto ha possibilidade de que a agua do esgoto retorne e transborde pelos bueiros.
・Ao usar o banheiro, faca o maximo para diminuir o volume de agua utilizada.
・Lave as loucas acumuladas em baldes, acumule agua no ofuro e economize ao maximo o uso da agua.

○ Distribuicao de gas
・No momento, a companhia de gas de Sendai suspendeu a distribuicao de gas em todas as regioes do municipio.
・Para evitar acidentes secundarios como incendios causados por vazamentos de gas, pedimos a cooperacao de todos na suspensao do uso do mesmo, fechando todas as valvulas de fornecimento de gas.
・No momento, estamos visitando as casas para averiguar vazamentos de gas. Entretanto, nao ha previsao para a volta do servico de distribuicao.


■Procedimentos no Escritorio da Cidade de Sendai
○Registro dos estrangueiros
・ Recebemos os registros nos escritorio de Kuyakusho e Filial Geral as 8:30 ate 17:00.
・ O tratamento demora porque esta operado manual.

○Seguro Nacional da Saude
・ No caso de perder o cartao de seguro da saude e nao pudesse apresentar ao hospital, diga seu nome, data de nascimento e endereco na recepcao, ai voce pode obter o exame medico. Se voce precisar o cartao de seguro nacional da saude, vem visitar o escritorio de Kuyakusho e Filial Geral para registrar seu nome, endereco, numero de telefone e sexo. Com todos deles o cartao seria entregado por voce.
・ No caso de que sua casa foi destruido pelo terremoto ou tsunami, recomendamos a apresentar seu estado a cidade (Kuyakusho ou Filial Geral) antes de ir para hospital. Se o oficial confirmar seu estado grave, voce pode receber o disconto da taxa da seguranca. Nesse caso, nao precisa preparar os documentos nenhuns.

○Decisao de grau do perigo dos predios destruidos
・ Cidade vai decisir quanto perigos tem nos predios distruidos pelo terremoto, determinando quer sua casa pode se accomodar de novo. Por detalhe, favor pergunta Machinami-Keisei ka deKuyakusho.

○Os documentos e os procedimentos relacionado pelo imposto municipal podem demorar a apresentar ou pagar por enquanto.

■Prevencoes
○ Prevencao contra incendio
1. Podem acontecer incendios nas casas onde a luz acaba de voltar. Para prevenir o incendio, sigam as seguintes instrucoes:
(1) Quando voce evacuar sua casa, desligue a chave central de energia eletrica.
(2) Quando a luz voltar e voce chegar em casa, antes de comecar a usar os aparelhos domesticos, primeiro desconecte todas as tomadas.
(3) Depois, ligue outra vez a chave central de energia eletrica e verifique se nao sente nenhum cheiro estranho.
(4) Conecte as tomadas dos aparelhos domesticos uma por uma e so depois de confirmar a seguranca e que comece a usa-las.
2. Outros
(1) Quando acender velas no caso de corte de energia eletrica, primeiro verifique se nao ha nada inflamavel por perto e deixem-nas bem fixas para nao cair caso acontecam tremores secundarios.
(2) Se voce quiser usar os aquecedores a querosene que ha muito tempo nao usava, procure criar ventilacao para nao causar intoxicacao por monoxido de carbono.

○ No abrigo, procure lavar bem as maos ou use desinfetante para nao pegar gripe. O uso de mascara tambem e util.

■Oferecimento de informacoes por telefone em linguas estrangeiras
○ As informacoes sobre hospital, etc. (ingles, chines, coreano) continuarao a ser dadas no dia 14 de marco, segunda-feira, durante 24 horas.
Tel: 022-265-2471?、022-224-1919

★Criancas e educacao
○ Jardim de infancia e escolas
・ Nao havera aulas entre 14 de marco (seg) e 18 de marco (sex), nas seguintes escolas publicas (municipais): jardim de infancia, escola primaria, ginasio, colegio, escola para portadores de necessidades especiais.
・ A divulgacao do resultado do exame geral de admissao do colegio que estava estipulada para o dia 15 de marco sera adiada e so acontecera depois do dia 22 (ter) do mesmo mes.
○ Creches: As creches municipais (todas) e particulares (12) estao abertas.
 ※ Nas creches, so serao oferecidas as comidas de emergencia disponiveis. Como a disposicao varia de acordo com as respectivas instituicoes, informe-se sobre os detalhes em cada local.

○ Espaco para criancas, Centro de criancas
O Espaco para criancas e o Centro de criancas voltam a funcionar normalmente a partir do dia 14 de marco (seg) no mesmo horario de funcionamento de antes. Mas como ha casos em que nao se pode garantir o uso seguro, informe-se sobre os detalhes nos respectivos locais.

=======================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ(dia 15)

平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分?                 仙台市災害対策本部
Noticia da Cidade de Sendai para todos os cidadaos de Sendai
Segunda-feira Marco 14, 2011 11:30 PM
Centro de Emergencia de Desastres da Cidade de Sendai
(ポルトガル語)

■Informacaes por Telefone da Municipal de Sendai(so em Japones)/a partir do dia 15(terca-feira)
Oferecemos atendimento ao cidadaos de Sendai
 Luz,Gas,Agua,Transporte
 Abrigos
 Distribuicao de agua potavel
 Coleta de lixo
 Moradia provisoria
 Informacoes medicas etc
Telefone:022-214-3805?

■Atendimento em outros idiomas(Ingles,Chines,Coreano)
 Telefone:022-265-2471・022-224-1919

■Centro de voluntarios da cidade de Sendai/apartir do dia15(terca-feira)
Horario das 9h a 15h
 Finalidade Ajudar os moradores da regiao afetada
?1 Centro de voluntarios de Miyashiro Telefone 022-231-1320 ?  
Local Ginasio de Esportes.na arena dos deficientes (Miyagino-ku Sinden Higashi 4-1-1)
?2 Centro de voluntarios de Sendai ?Telefone 022-262-7294
Local Sendai-shi fukushi plaza (Aoba-ku Tsutsubashi 2-12-2)
?3 Nos bairros,Aoba,Wakabayashi,Opaku,Izumi ainda estao estudando o local
Apropriado para esse trabalho.
?
A regiao de Sendai esta congestionado devido o envio de donativos.
Por tanto pedimos a colaboracao para nao sair de carro desnecessariamente.

===========================================================================
平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分? 
(ポルトガル語)                 

Data: 15 de Marco, 2011 (Terca-feira)
Horario: 15:30

■ Informacao por coleta do lixo
Cidade vai comecar colher os lixos da casa nos dias normais a partir do dia 15 de Marco.
Por que esta faltando a gasolina do caminhao do lixo, favor cooperar a diminuir massa do lixo. Salvo os lixos precedentes (latas, jarras, garrafa de plasticos e papeis) nao serao colhedo ainda.

■ Designamos os locais temporarios de disposicao de lixo dos desastres. (moveis e talheres)
1- Horario: a 9:00 ate 16:30 (sabados e domingos incluido)
2- Locais;
Aoba-ku: Seikaen-Koen Yakyujo(せいかえんこうえんやきゅうじょう)
Endereco- Seikaen 1-chome, Aoba-ku
Miyagino-ku: a lado este de Tsurugadani Chuo Koen
(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ)
Endereco- Tsurugadani 6-chome, Miyagino-ku
Wakabayashi-ku: Imaizumi Yakyujo(いまいずみやきゅうじょう)
Endereco- Imaizumi Shishiana
Taihaku-ku: Nishi Nakada Koen(にしなかだこうえん)
Endereco- Nishi-nakada 7-chome, Taihaku-ku
Izumi-ku: Shogen-koen Yakyujo(しょうげんこうえんやきゅうじょう)
Endereco- Shogen 10-chome ao lado norte de Shogen Chugakko

Informacao e Contato: Kankyo Haikibutsu Kanri-ka (Divisao de gestao do residuo)
tel:022-214-8226 (so em Japones)

■ Atendimento em outros idiomas(Ingles,Chines,Coreano)

Telefone:022-265-2471・022-224-1919

============================================================================
Servicos de Onibus Expresso a partir do dia 16 de marco(qua)
*Todas as estradas expressas estao fechadas, portanto o onibus estara correndo as estradas comuns.
*Em todas as rotas, quando nao tiver combustivel, o onibus podera nao funcionar.


○ Para a regiao de Yamagata
・Para Yamagata
Onibus funcionando para Yamagata continuamente de 7:00 as 20:30
Miyagui Kotsu(Transporte Miyagui) - Quantidade de onibus nao determinado
Onibus Yamakou 17 onibus
・Para Shinjo Sendai ekimae Kyu Sendai Hotel mae N° 22(Onibus Yamakou)
 11:05, 13:05, 15:35, 17:35
・Para Sagae Sendai ekimae Kyu sendai Hotel maeN° 22, funcionamento normal(Onibus Yamakou)
 9:25, 12:25, 15:15, 16:15, 17:25, 18:45, 20:05
・Para Yonezawa Sendai eki higashiguti N° 42(Onibus Yamakou)
 16:20, 20:00

○Para a regiao de Akita
・Para Odate Sendai eki higashiguti N° 42(Onibus Akihoku)
 14:40
・Futatsui/Noshiro Sendai eki higashiguti N°42 (Onibus Akihoku)
 16:20

○Para a regiao de Iwate
・Para Ichinoseki Sendai eki mae Sakura no mae N°31 e 32(Higashi Nihon Kyuko- Expresso)
 8:00, 11:00, 17:30, 19:00

○Para a area de Fukushima(De 16 a 18 de marco)
・Para Fukushima Sendai eki mae Hirose doori Bus terminal N° 40 (Miyagui Kotsu Onibus JR)
 8:00, 8:30, 10:30, 11:40, 15:30, 16:00, 16:30, 17:55, 18:40, 19:00

○Para a regiao de Niigata
・Para Niigata (E necessario fazer reserva) Sendai eki higashi guti N°42 (Onibus JR)
 7:30, 9:10, 10:50, 12:20, 14:35, 16:35, 18:35, 23:40

○Para a regiao de Toquio
・Para Shinjuku(E necessario fazer reserva) Sendai eki higashigutiN°42 (Onibus JR )
 8:00, 9:20

○Linhas provinciais de Miyagui
・Para Kannari Sendai eki mae Bus Puuru N° 1(Higashi Nihon Kyuko- Expresso)
 8:10, 9:20
・Para Itihasama Sendai eki mae Bus Puur N° 1(Higashi Nihon Kyuko - Expresso)
 9:10
・Para Wakayanagui, Tome, Toyama Sendai eki mae Sakura no mae N°31 e 31(Higashi Nihon Kyuko - Expresso)
 6:30, 8:10
・Para Furukawa Sendai eki mae Bus Puuru N° 1 (Onibus JR)
 18:00, 18:40

【Contatos】
Miyagui Kotsu(Transporte Miyagui)
Bairro Norte :Agencia de Tomiya 022-358-9031
Agencia de Izumi 022-772-0501
Bairro Sul :Agencia de Sendai 022-243-2131
    Agencia de Sendai Sul022-381-3230
JR Bus Tohoku (Onibus JR Nordeste)
Agencia de informacoes Saida Leste da Estacao de Sendai 022-256-6646
Yamako Onibus  
Centro de reservas de onibus 022-236-6995
Shuhoku Onibus    0186-44-5566(Odate)
         0185-52-4890(Noshiro)

●ミヤコーバス Onibus Miyako onibus expresso
Linhas de Kurikoma, Linhas de Naruko, Linhas de Furukawa, e Linhas de Kami estao funcionando normalmente com o etinerario de dia de feriado. Linhas de Ohira e Linhas de Zaocho estao funcionando com o etinerario de dia feriado, mas com numero reduzido de linhas. Linhas Sanuma fazem 2 idas e voltas.(horarios nao determinados) O restante das linhas nao estarao funcionando.

Para as informacoes detalhadas, favor entre em contato com Home Page de Miyagui Kotsu seguido.
http://www.miyakou.co.jp/index.html

===========================================================================


仙台市からのお知らせ


【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性 があります。 【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月13日(日曜)
 午前1時00分
仙台市災害対策本部

● つなみに きを つけて ください。 うみの ちかく には いかないで ください。
● たべもの や いろいろな ものが たくさん とどき はじめて います。 でも、しばらくは みんなのぶんには たりないです。もうすこし まっていて くださ い。 もし じぶんの いえの たべもの 水 毛布(もうふ)などを もっていくことが で きるなら ひなんじょ に もっていって それを つかって ください。
●いくつかの ほいくしょに こどもを あずけることは できます。でも、すいどうや ガス が でないので ごはんや おやつは あげることが できないかも しれません。
●仙台市立病院(せんだいしりつびょういん:ちかてつ いつつばしえきの ちかく)で ・いそいで しんさつが ひつような ひとだけ しんさつ します。かるい けがや びょうきの ひとは ことわられる かも しれません。
・うけつけ時間は 9時から 5 時まで(9:00AM―5:00PM)です。でも、おもいけが や びょうきの ひとは そのあとでも うけつけます。
・にゅういんしている ひとは みんな ぶじ です。 ・しんさつの じゃまに なるので びょういんには できるだけ でんわを しないで ください。
●かるい けがや びょうきの ひとは つぎの びょういんへ
仙台オープンびょういん、JR仙台びょういん、仙台赤十字(せきじゅうじ)びょういん、 厚生年金(こうせいねんきん)びょういん、長町(ながまち)びょういん、自衛隊(じえ いたい)仙台びょういん、中嶋(なかじま)びょういん、東北労災(とうほくろうさい) びょういん、
*仙台市急患(きゅうかん)センター*東部休日診療所(とうぶきゅうじつしんりょうじょ) *北部急患診療所(ほくぶきゅうかんしんりょうじょ)は せつびが たりないので お やすみです。
●JR仙台駅には はいれません。
●人工透析(じんこうとうせき:仙台社会保険病院(せんだいしゃかいほけん びょういん)で うけられるかも しれません。でんわで きいてみて ください。 できれば 紹介状(しょうかいじょう:いつもの せんせいからの せつめいの てがみ)、 診察券(しんさつけん:びょういんの カード)、薬袋(くすりの ふくろ)を もってい って ください。
社会保険病院 TEL 022-275-3111
●ちかてつは いつから つかえるか わかりません
・ちかてつの かわりに バスが とおります。
泉中央(いずみちゅうおう)⇔ 仙台 八乙女(やおとめ)⇔ 仙台 旭ヶ丘(あさひがおか) ⇔ 仙台
●せんだいしの ガスは つかえません。
・あぶないので ガス器具(きぐ)の栓(せん)、ガスの栓(せん)、ガスメーターについ ている栓(せん)を ぜんぶ しめて ください。
・ガスの かかりの人が 家に きて その ようす(せんがしまっているかどうか))を かくにん します。
●いま あちこちで すいどうの みずが でません。 いまは みずが つかえる いえのひとは みずを ためて おいて ください。 (また でなくなる かも しれません)
●みずが でない いえの ひとは みずを もらいに いって ください。
みずを いれる ものが ひつよう です。 <みずを もらえる ばしょ> 折立小(おりたてしょうがっこう)、東北工業大(とうほくこうぎょうだいがく)、台原森 林公園(だいのはらしんりんこうえん)、広瀬小(ひろせしょうがっこう)、幸町市民(さ いわいちょうしみん)センター、福室小(ふくむろしょうがっこう)、東仙台中(ひがしせ んだいちゅうがっこう)、原町小(はらまちしょうがっこう)、鶴谷東小(つるがやひがし しょう)、南小泉小(みなみこいずみしょうがっこう)、古城小(ふるじろしょうがっこう) 沖野東小(おきのひがししょうがっこう)、四郎丸小(しろうまるしょうがっこう) 西多賀中(にしたがちゅうがっこう)、水道局本庁舎(南小野田 すいどうきょくほんちょ うしゃ みなみおおのだ)将監中央小(しょうげんちゅうおうしょうがっこう)、南光台小 (なんこうだいしょうがっこう)、高森小(たかもりしょうがっこう)
●つなみが きた ちいき(ばしょ)では いどの みずは つかわないで ください。 (よごれているかも しれません)
●いま せんだいしは ごみ収集(しゅうしゅう:あつめてまわること)が できません。 はじまるまで しばらく まって ください。
●がいこくご(英語 えいご,中国語 ちゅうごくご、ハングル)で しつもんしたい ひ とは 022-224-1919 022-265-2471 に でんわして ください。
●じぶんの いえから ひなんする ときは でんきの ブレーカー(Breaker)を きっ て ください。
●ろうそくや すとーぶ を つかうときは まわりに もえるものを おかない よう に きを つけて。 そして 余震(よしん:じしんが つづくこと)で たおれない よ うに しっかり たてて つかって ください。
●ふるい ストーブを ひさしぶりに つかうときは ときどき くうきを いれかえて ちゅうどく(わるい くうきを すって ぐあいが わるく なること)に ならないよ うに きをつけて ください。
●ひなんじょ では よく てをあらい、しょうどくをして、マスクをして、かぜを ひ かないように きを つけて ください。


市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午前6時30分
仙台市災害対策本部

■交通情報
○地下鉄南北線の運行部分再開?・運行再開日 3月14日(月曜)始発から運行を部分再開します?
・運行区間 富沢駅~台原駅の折り返し運転
・運行ダイヤ(全日)? ?
・無料バスの運行? 運行区間 地下鉄泉中央駅⇔台原駅(直通・途中無停車)? 
運行期間 地下鉄台原駅から泉中央駅までの運行を再開するまで??
○市営バスの運行?主要幹線路線を20時30分まで概ね30分~1時間の間隔で運行?

■給水/ごみ/下水道/ガス
○3月14日(月曜)、下記の場所で給水を受けることができます。?終了時間は、20時ですが、水がなくなり次第終了となります。?ポリタンクなど、給水を受ける容器を必ずご持参ください

○ごみ収集、し尿収集について?
・ごみについては、もうしばらく自宅での保管にご協力ください。
・?震災ごみの仮置き場については、2~3日中の開設に向けて準備を進めています。

??○下水道の使用について?
・下水道処理施設の機能が低下していますので、下水が逆流して、マンホールから噴き出す可能性があります。
・トイレを使用する場合は、流す水の量を極力少なくしてください。
・食器などはバケツなどで「ため洗いし」を行い、お風呂の水はため置いて使用してください。

○ガスに関して? 
・現在、仙台市ガス局の供給区域すべて都市ガスの供給を停止しています。
・ガス漏れ等の二次災害防止のため、器具栓、ガス栓、メータガス栓をすべて閉め、ガスを使用なさらないようお願いいたします。
・現在、お客様宅を順次訪問し、メーターガス栓の確認を行っています。ガスの供給再開の見通しはついていません。

■市役所の手続
??○外国人登録
・区役所,総合支所、?8時30分より17時00分まで,受付します。
・手作業のため通常より処理時間がかかります。

○国民健康保険
?・保険証の紛失等により医療機関に提示できない場合には,氏名・生年月日・住所の申し立てにより受診できます。?・国民健康保険証が必要な方は,各区役所・総合支所窓口において,住所・氏名・性別・連絡先電話番号等の届出により発行します。?
・診療前に各区役所・総合支所に申出をして,住家の全半壊の被災をしたなど一定の要件が確認された場合は,国民健康保険の一部を免除します。この場合の添付資料は不要です。

○被災建築物応急危険度判定
?・地震により被災した建築物が使用できるか否かについて,応急的に調査する被災建築物応急危険度判定を実施します。詳しくは区役所の街並み形成課にお問い合わせください。

○市税に係る申告・各種手続きの提出期限及び納期限は,当分の間,延長します。

??■予防について?
○火災予防
1. 電気が復旧した家から火災が発生しています。火災を防ぐために次のことに注意してください。
?(1)自宅から避難する場合は、電源ブレーカーを遮断してください。
?(2)電気が復旧した後、自宅に戻って電化製品を使用する場合は、まず、全てのプラグをコンセントから抜いてください。
?(3)次に、ブレーカーのスイッチを入れ、異臭がしてこないかなどを確認してください。
?(4)その後、電化製品のコンセントを一台づつ差し込み、安全を確認してから使用してください。
?2.その他、火災の予防のため次のことにも注意してください。
?(1)停電でローソクを使用する場合は,まず,周囲に燃えるものがないこと,余震で倒れないようにして使用してください。
?(2)普段使用していない石油ストーブを使用する場合は,こまめに換気するなど,一酸化炭素中毒に注意してください。??

○避難所では、手洗い・消毒やマスク着用により風邪の予防に努めてください。?

■外国語による電話での情報提供
○病院情報ほか(英語・中国語・ハングル)は、3月14日(月曜)も24時間実施します。
電話番号:022-265-2471?、022-224-1919


★子ども・教育
○幼稚園・学校
?・仙台市立幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校を3月14日(月曜)から18日(金曜)まで休校とします。?
・3月15日予定の高校の一般入試合格発表日は3月22日(火曜)以降に延期します。また、3月22日(火曜)予定の市立高等学校の二次募集も延期します。
??
○開所する保育所?・市立保育所(全て)?・私立保育所(12カ所)? ※保育所では、確保できた非常食等による食事提供となるほか,個々の施設によっても受け入れ態勢等が異なりますので,詳細は各保育所にお問い合わせ下さい。
??
○児童館、児童センター
児童館・児童センターは3月14日(月曜)から通常通りの時間帯で運営します。ただし、安全な利用が難しい場合がありますので、詳細は各施設にお問い合わせください。


市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分?                 仙台市災害対策本部

■「仙台市災害(せんだいしさいがい)ダイヤル」(日本語(にほんご)のみ)/15日(火曜)?
・主な相談内容(おもなそうだんないよう) 
 電気(でんき)・ガス・水道・交通(すいどう・こうつう)
 避難所の場所(ひなんしょのばしょ)
 飲料水(いんりょうすい)
 ごみ
 仮設住宅(かせつじゅうたく)
 医療機関情報(いりょうきかんじょうほう)など
・電話:022-214-3805?

■外国語(がいこくご)による電話(でんわ)での情報提供(じょうほうていきょう)(英語・中国語(えいご・ちゅうごくご)・ハングル)
 電話:022-265-2471?、022-224-1919

■仙台市ボランティアセンター/?15日(火曜)?
時間 9:00~15:00
 役割 みなさんの困(こま)ったことへの支援(しえん)をします。
?1 宮城野区災害(みやぎのくさいがい)ボランティアセンター 電話:022-231-1320
?  場所(ばしょ) 宮城野体育館(みやぎのたいいくかん) 障害者(しょうがいしゃ)アリーナ(宮城野区新田東(みやぎのくしんでんひがし)4-1-1)
?2 仙台市災害(せんだいしさいがい)ボランティアセンター? 電話:022-262-7294
 場所(ばしょ) 仙台市福祉(せんだいしふくし)プラザ内(青葉区五橋(あおばくいつつばし)2-12-2)?   
?3 青葉区、若林区、太白区、泉区の開設は検討中?
?
○現在、仙台市内各地で交通渋滞(こうつうじゅうたい)が発生(はっせい)し、避難所(ひなんしょ)への緊急物資(きんきゅうぶっし)の輸送等(ゆそうなど)に大きな影響(えいきょう)が出ています。緊急(きんきゅう)の場合(ばあい)を除(のぞ)き、自動車(じどうしゃ)での外出(がいしゅつ)を控(ひか)えてください。

===========================================================================
平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分?                 


■ごみの収集(しゅうしゅう)について
 家庭(かてい)ごみを3月15日(火曜)よりいつもの曜日(ようび)に集(あつ)めます。
 ごみの収集車(しゅうしゅうしゃ)のガソリンが不足(ふそく)していますので、一度(いちど)に出(だ)すごみの量(りょう)を少(すく)なくしてください。そのほかのごみ(缶・びん・ペットポトル・紙類)などはまだ集めません。

■震災(しんさい)で壊(こわ)れた食器(しょっき)や家具(かぐ)などを置(お)く場所(ばしょ)を設置(せっち)します。
(1) 時間(じかん) 9:00?16:30(土日(どにち)も大丈夫(だいじょうぶ)です)?
(2) 場所(ばしょ) 青葉区(あおばく) :西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう)(青葉区西花苑1丁目)?   
  宮城野区(みやぎのく):鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ)(宮城野区鶴ケ谷6丁目)?   
  若林区(わかばやしく) :今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう)(若林区今泉字鹿子穴)
?   太白区(たいはくく) :西中田公園(にしなかだこうえん)(太白区西中田7丁目)
   泉区(いずみく) :将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう)(将監10丁目 将監中学校北側)??
 問い合(と あ)わせ:環境局廃棄物管理課(かんきょうきょくはいきぶつかんりか) ?電話:022-214-8226(日本語(にほんご)のみ)

■外国語(がいこくご)による電話(でんわ)での情報提供(じょうほうていきょう)(英語・中国語(えいご・ちゅうごくご)・ハングル)
 電話:022-265-2471?、022-224-1919

============================================================================

3月16日(水)からの長距離バス運行予定
※すべて高速道路通行止めのため、一般道で運行。
※どの路線も、燃料がないときはお休みするかもしれません。


○山形方面
・山形行き 7:00-20:30の間 いつでも走っています(宮城交通(バスの数は決まっていません)山交(やまこう)バス(17便))
・新庄行き 仙台駅前 旧仙台ホテル前22番(山交バス)
 11:05、13:05、15:35、17:35
・寒河江行き 仙台駅前 旧仙台ホテル前22番 いつもどおりです(山交バス)
 9:25、12:25、15:15、16:15、17:25、18:45、20:05
・米沢行き 仙台駅東口42番 (山交バス)
 16:20、20:00
○秋田方面
・大館行き 仙台駅東口 42番(秋北バス)
 14:40
・二ツ井/能代 仙台駅東口 42番(秋北バス)
 16:20
○岩手方面
・一関行き 仙台駅前 さくらの前 31-32番(東日本急行)
 8:00、11:00、17:30、19:00
○福島方面(3/16―18)
・福島行き 仙台駅前 広瀬通バスターミナル 40番(宮城交通 JRバス)
 8:00、8:30、10:30、11:40、15:30、16:00、16:30、17:55、18:40、19:00
○新潟方面
・新潟行き(予約が必要です) 仙台駅東口 42番 (JRバス)
 7:30、9:10、10:50、12:20、14:35、16:35、18:35、23:40
○東京方面
・新宿行き(予約が必要です) 仙台駅東口 42番 (JRバス)
 8:00、9:20
○宮城県内
・金成(かんなり)行き 仙台駅前バスプール1番(東日本急行)
 8:10、9:20
・一迫(いちはさま)行き 仙台駅前バスプール 1番 (東日本急行)
 9:10
・若柳(わかやなぎ)/登米(とめ)/とよま行き 仙台駅前 さくら野前 31-32番 (東日本急行)
 6:30、8:10
・古川行き 仙台駅前バスプール 1番(JRバス)
 18:00、18:40

【問い合わせ先】
 宮城交通 北地区 富谷(とみや)営業所 TEL 022-358-9031
     泉営業所 TEL 022-772-0501
   南地区 仙台営業所 TEL 022-243-2131
     仙台南営業所TEL 022-381-3230
 JRバス東北 仙台駅東口案内所TEL 022-256-6646
 山交バス  高速バス予約センターTEL022-236-6995
 秋北バス       TEL0186-44-5566(大館)
         TEL0185-52-4890(能代)


●ミヤコーバス 高速バス
栗駒線、鳴子(なるこ)線、古川線、加美(かみ)線は、休日スケジュールでいつもどおり動いています。大衡(おおひら)線と蔵王町線は、休日スケジュールで動いていますが、本数は少ないです。佐(さ)沼(ぬま)線は2往復します。(時間未定)その他の路線はお休みします。

くわしくは、宮城交通ホームページ http;//www.miyakou.co.jp/index.html をみてください。

===========================================================================