Home>Vietnamese Tiếng Việt ベトナム語


T? v?n phap lu?t qua ?i?n tho?i danh cho ng??i n??c ngoai b? ??ng ??t song th?n ?nh h??ng

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


 被災外国人のための電話法律相談 (ベトナム語)

T? v?n phap lu?t qua ?i?n tho?i
danh cho ng??i n??c ngoai b? ??ng ??t song th?n ?nh h??ng


Lu?t s? t? v?n giup ong/ba, co thong d?ch

+ Th?i h?n: Nh?ng ngay lam vi?c trong tu?n, tr? ngay ngh?
 t? 29 thang 3 (Th? Hai) ??n 27 thang 5 (Th? Sau)
 (th?i h?n tren co th? keo dai them).

+ Th?i gian: t? 10:00 ??n 12:00

+ S? ?i?n tho?i: 03-3591-2291

+ Ngon ng? thong d?ch:
ti?ng Anh, ti?ng Trung, ti?ng Han, ti?ng B? ?ao Nha, ti?ng Tay Ban Nha, ti?ng In?o, ti?ng Philippines, ti?ng Rumani va cac ngon ng? khac

+ S? l??ng lu?t s?: 2 lu?t s? nh?n cau h?i


* D?ch v? mi?n phi, ngoai chi phi ?i?n tho?i

Ben t? ch?c: Hi?p h?i Lu?t s? Nh?t B?n, Hi?p h?i Lu?t s? Kanto,
H?i Lu?t s? Tokyo, H?i Lu?t s? Tokyo I, H?i Hu?t s? Tokyo II

Ben h?p tac: Tr??ng ??i h?c Ngo?i ng? Tokyo,
thong d?ch qua Torio-phone (?i?n tho?i 3 ben).


V? "?i?u tra xac ??nh m?c ?? thi?t h?i" ??i v?i nha b? h? h?ng do tr?n ??ng ??t vung ?ong b?c Tohoku

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北地方太平洋沖地震による被災建物への「建物被害認定調査」について(ベトナム語)

V? "?i?u tra xac ??nh m?c ?? thi?t h?i" ??i v?i nha b? h? h?ng do tr?n ??ng ??t vung
?ong b?c Tohoku
N?m Heisei th? 23 thang 3 ngay 27
Hi?n t?i, nhom ?i?u tra c?a TP. Sen?ai ?ang l?n l??t ti?n hanh cu?c ?i?u tra ?? xac ??nh m?c ?? thi?t h?i ??n nha.
?? ngh? quy v? l?u y ??n nh?ng ?i?m sau ?ay;
Tr??ng h?p ong ba s?a ch?a ho?c pha d? nha b? h? h?ng do thien tai
Tr??ng h?p ong ba s?a ch?a ho?c pha d? nha tr??c khi nhom ?i?u tra c?a chinh quy?n thanh ph? ??n ?i?u tra, thi
hay c? g?ng chu?n b? cac kho?n m?c d??i ?ay va t? minh qu?n ly ?? l?u l?i tinh hinh b? thi?t h?i.

1. ?nh ch?p ngoi nha tr??c khi s?a ch?a, ch?p c?nh ?? nguyen tinh tr?ng b? thi?t h?i.
(1) ?nh ch?p toan c?nh ngoi nha b? thi?t h?i.
(Ch?p 4 m?t t? 4 h??ng ?? lam sao nhin ro ???c toan c?nh.)
(2) ?nh ch?p cac b? ph?n th? hi?n thi?t h?i
(Mai nha, c?t, t??ng ngoai, t??ng trong, ??? c?a, mong, san, tr?n, thi?t b?...v.v.)

2. Gi?y bao gia va hoa ??n c?a cong vi?c s?a ch?a va pha d?.

3.Ngoai ra nh?ng tai li?u tham kh?o ?? nh?n th?y ???c tinh hinh thi?t h?i.

V? "?i?u tra xac ??nh m?c ?? thi?t h?i"

1.Chinh quy?n Thanh ph? ti?n hanh "?i?u tra m?c ?? thi?t h?i" ?? xac ??nh m?c ?? thi?t h?i (h? h?ng toan b?, ph?n
n?a ...v.v.) d?a theo tieu chu?n c?a chinh ph? Nh?t B?n.
*Cu?c ?i?u tra nay khac v?i cu?c ?i?u tra tr??c ?ay ?a ti?n hanh r?i. Cu?c ?i?u tra v?a r?i ?a ???c ti?n hanh v?i
m?c ?ich t?m th?i xac ??nh ?? an toan c?a cong trinh xay d?ng.

2. Vi thi?t h?i do th?m h?a nay qua l?n, cho nen chinh quy?n ??a ph??ng ??n t?n nha ?i?u tra thi s? m?t nhi?u th?i
gian, xin ong ba hay thong c?m.

3. D?a vao k?t qu? "?i?u tra xac ??nh m?c ?? thi?t h?i" nay, chinh quy?n Thanh ph? s? thong bao sau cac quy trinh
th? t?c lam"[RISAI SHOMEI]??n xin xac nh?n thi?t h?i " (???c c?p trong tr??ng h?p xac nh?n ???c s? th?t v?
m?c ?? thie??
t h?i c?a nha ? b? h? h?ng do thien tai) va "[RISAI TODOKEDE SHOMEI] ??n xin bao cao xac nh?n
thi?t h?i" (gi?y t? ch?ng minh vi?c ?a bao cao v? thi?t h?i ??n cong trinh xay d?ng ngo?i tr? nha ? .) .


Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? (Thong bao l?n th? 5)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 (ベトナム語)

Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? (Thong bao l?n th? 5)
Th? sau, ngay 25 thang 3 n?m 2011
Vi?n nghien c?u t?ng h?p y h?c phong x?
(National Institute of Radiological Sciences)

1. Qua bao chi ???c bi?t, n??c may c?a Tr?m x? ly n??c Kanamachi ? th? ?o Tokyo co 210 bequerel iodine phong x? tren m?t lit, v?y ng??i l?n u?ng n??c nay co sao khong?

Ng??i l?n u?ng thi khong c?n lo l?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e. Tieu chu?n an toan c?a nha n??c quy ??nh v? l??ng iodine phong x? trong m?t lit n??c la 300 bequerel. Tieu chu?n nay quy ??nh la u?ng n??c co iodine phong x? su?t th?i gian dai thi tuy?n giap tr?ng h?p th? l??ng phong x? ph?i d??i 50 millsievert trong m?t n?m.*1
Vi d?, n?u m?t ng??i l?n u?ng m?i ngay 2 lit n??c v?i m?c 300 bequerel/ lit trong vong 2 thang, tinh theo h? s? chuy?n ??i c?a ?y ban Qu?c t? b?o h? ch?ng phong x? (ICRP) thi s? b? nhi?m x? kho?ng 790 microsievert. M?c nay b?ng kho?ng m?t ph?n 3 m?c phong x? con ng??i h?p th? t? thien nhien trong m?t n?m; nen khong c?n lo l?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e. Them n?a, th?i gian ban h?y (th?i gian n?ng l?c phong x? gi?m m?t n?a) c?a iodine phong x? la 8 ngay. 8 ngay tr?i qua s? con m?t n?a, them 8 ngay n?a thi ch? con m?t ph?n 4. Do ?o, n?u nh? h?p th? vao c? th? thi 2 thang sau ch? con d??i m?t ph?n 100 l??ng phong x? minh ?a h?p th? ma thoi.

*1 ?y ban An toan h?t nhan Nh?t B?n "V? bi?n phap phong ch?ng tai h?a t?i cac c? s? h?t nhan v.v..." (S?a ??i cu?i cung vao thang 9 n?m 2010)

2. N??c ???c ?? c?p ? cau tren co th? s? d?ng ?? n?u ?n ???c khong?

Khong c?n ph?i lo l?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e khi s? d?ng n??c nay ?? n?u ?n. Khi ??t tieu chu?n an toan ?a tinh ??n vi?c s? d?ng ?? n?u ?n nen ???c quy ??nh lam sao cho kh? n?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e it xu?t hi?n.

3. N??c ?? c?p ? cau tren co th? s? d?ng ?? t?m r?a, suc mi?ng, ?anh r?ng v.v... ???c khong?

S? d?ng n??c may vao cac m?c ?ich ngoai u?ng va n?u ?n c?ng khong ?nh h??ng t?i s?c kh?e.
Ng??i ta suy ?oan r?ng n?u nh? s? d?ng n??c may co n?ng ?? iodine phong x? (300 bequerel/ lit) va ceasium phong x? (200 bequerel/ lit) la m?c b?ng tieu chu?n an toan v?i cac m?c ?ich ngoai u?ng su?t 1 n?m thi m?c nhi?m x? do phong x? thoat ra t? n??c s? kho?ng 14,5 microsievert va nhi?m x? do h?p th? iodine phong x? va caesium phong x? ?a bay h?i t? n??c t?i ?a la kho?ng 250 microsievert. M?c nay t??ng ???ng v?i l??ng phong x? co th? b? nhi?m khi ?i may bay kh? h?i gi?a Tokyo va New York, nen khong c?n lo l?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e.

(Tham kh?o)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015k18.pdf
4. Toi nghe noi la iodine phong x? s? b?c h?i khi soi len, co ph?i khong?

Khi ?un soi thi iodine phong x? c?ng khong bay h?i. N??c s? b?c h?i nen co tr??ng h?p iodine phong x? ???c co ??c l?i.

5. Co ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a nh?ng ph? n? co thai va tr? em khong?

V? v?n ?? nay, xin tham kh?o vao quan ?i?m c?a cac h?i sau ?ay:
H?i phong x? y h?c Nh?t B?n (Japan Radiological Society)
http://www.radiology.jp/modules/news/article.php?storyid=912H?i ph? s?n Nh?t B?n (Japan Society of Obstetrics and Gynecology)
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110324.pdf


??n xin (bao cao) xac nh?n thi?t h?i (Sendai City)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


り災(届出)証明申請書 [仙台市] (ベトナム語) 

??n xin (bao cao) xac nh?n thi?t h?i
Risai_Vietnamese 《PDF》


Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? Thong bao l?n th? 4

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報(ベトナム語)

Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? Thong bao l?n th? 4
Th? hai, ngay 21 thang 3 n?m 2011, 21:00
Vi?n nghien c?u t?ng h?p y h?c phong x?
(National Institute of Radiological Sciences)

1. Toi ?ang ? vung th? ?o (Tokyo, Chiba, Kanagawa), toi co nen tranh ?i ra ngoai khong?
T? khi s? c? x?y ra ??n nay, l??ng phong x? ?o ???c ? vung th? ?o r?t it; n?u sau nay s? c? khong m? r?ng n?a thi chung ta co th? sinh ho?t nh? binh th??ng c?ng khong co v?n ?? gi.

2. Nha toi cach nha may ?i?n h?t nhan Fukushima 50km, toi co th? m? c?a s? va s? d?ng may ?i?u hoa ???c khong?
M? c?a s? ho?c s? d?ng may ?i?u hoa ?? thong khi khong c?n lo l?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e, v?i ?i?u ki?n la sau nay s? c? khong m? r?ng n?a.

3. Toi ?ang ? vung th? ?o, vai ngay sau s? c? toi ?a b? m?a lam ??t ng??i. ?i?u ?o ?nh h??ng t?i s?c kh?e khong?
Ng??i ta cho r?ng trong n??c m?a c?ng co l??ng r?t nh? phong x? do s? c? nh?ng thoat ra. Tinh theo n?ng ?? trong khong khi ???c bao cao cho ??n hi?n nay thi n?u nh? b? m?a va ch?t phong x? dinh vao ng??i c?ng khong gay ?nh h??ng t?i s?c kh?e, nen chung ta khong c?n lo l?ng.

4. Toi nghe noi la ch?t phong x? ???c phat hi?n trong n??c may. Toi khong bi?t ?i?u ?o va ?a u?ng n??c r?i, co sao khong? N??c may khong dung vao cac m?c ?ich khac ch?ng?
U?ng trong th?i gian ng?n thi khong ?nh h??ng t?i s?c kh?e.
Tr??ng h?p khi co ch? th? h?n ch? u?ng n??c may do ?nh h??ng c?a s? c? t?i nha may ?i?n h?t nhan Fukushima, thi B? Y t? va Lao ??ng Nh?t B?n ?a phat bi?u quan ?i?m nh? sau:
1. H?n ch? u?ng.
2. S? d?ng trong sinh ho?t binh th??ng (t?m, r?a v.v...) thi khong co v?n ?? gi.
3. N?u khong co n??c u?ng ?? thay th? thi co th? u?ng n??c may c?ng ???c.

Chung ta hay chu y t?i nh?ng thong tin ???c c?p t? cac c? quan hanh chinh ??a ph??ng.


Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? Thong bao l?n th? 3

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第3報 (ベトナム語)

Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? Thong bao l?n th? 3
Ch? nh?t, ngay 20 thang 3 n?m 2011
Vi?n nghien c?u t?ng h?p y h?c phong x?
(National Institute of Radiological Sciences)

1. V? nh?ng th?c ph?m b? nhi?m x?, c?n l?u y ?i?u gi khi ?n rau xanh v.v... ?
Cac lo?i ch?t phong x? ???c phat hi?n trong rau h?u h?t dinh vao b? m?t c?a rau.
Do ?o, qua cac bi?n phap nh? r?a, lu?c (b? n??c ?a lu?c), g?t v?, ho?c b? la ? ngoai s? co th? gi?m b?t ???c ?? o nhi?m c?a rau.

2. Ng??i dan ? khu v?c ph?i s? tan ho?c lanh n?n trong nha x? ly th? nao qu?n ao ?a m?c khi ?i s? tan ho?c qu?n ao b? phat hi?n co ch?t phong x? ?
??n th?i ?i?m nay, ch?a th?y m?t ng??i dan nao ? khu v?c ph?i s? tan ho?c lanh n?n trong nha co k?t qu? nhi?m x? trong qu?n ao ?nh h??ng t?i s?c kh?e. Chung ta c? gi?t ?i binh th??ng va ti?p t?c m?c c?ng khong sao c?.

3. Chung ta nen x? ly n??c ?a s? d?ng ?? kh? nhi?m ho?c gi?t qu?n ao nh? th? nao?
C? ?? vao h? th?ng thoat n??c thong th??ng.

4. Khi ti?p nh?n nh?ng ng??i t? n?n t? cac vung b? nhi?m x? ??n s? tan, chung ta co c?n lam gi khong?
Khi ti?p nh?n nh?ng ng??i t? n?n t? cac khu v?c b? th?m h?a v.v... thi ??u tien ?? nh?ng ng??i ?o c?i ao khoac, ao gio v.v... va cho t?m voi sen. Khi t?m ph?i g?i ??u b?ng d?u g?i ??u, r?a m?t va t?m s?ch ng??i. L?u y r?a k? k? mong tay, mong chan. N??c ?a dung co th? x? binh th??ng.
Ngoai ra, xe c? ?a s? d?ng ?? di chuy?n t? n?i b? th?m h?a c?ng co th? dinh ch?t phong x? nen ch? c?n r?a xe nh? binh th??ng. N??c r?a xe c?ng co th? x? binh th??ng.


Thong bao c?a C?c qu?n ly nh?p c?nh 2

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


入国管理局からのお知らせ 2(ベトナム語)
Thong bao c?a C?c qu?n ly nh?p c?nh 2

C?c qu?n ly nh?p c?nh nh?n cau h?i v? xu?t nh?p c?nh trong tr??ng h?p c?n c?p.
(C?c qu?n ly nh?p c?nh khong nh?n ???c cau h?i v? vi?c xu?t nh?p c?nh ca nhan ?ang lam th? t?c.)
S? ?i?n tho?i : 03-3580-4111
Th?i gian : 09:00-17:00
Ngon ng? t? v?n : Ti?ng Nh?t, Anh, Trung, Han, Tay Ban Nha, B? ?ao Nha, http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html
* V? , , cac v? tham kh?o "Thong bao c?a C?c qu?n ly nh?p c?nh 1".
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/2011/03/thong_bao_ca_cc_qun_ly_nhp_cnh.html


Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? (thong bao l?n th? 2)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第2報 (ベトナム語)
【独立行政法人 放射線医学総合研究所/2011.03.17】


1. Vung Kanto co b? ?nh h??ng gi khong?
Khi m?c phong x? t?ng g?p 10 l?n ho?c 100 l?n so v?i binh th??ng thi chung ta co th? c?m th?y l??ng phong x? r?t cao, nh?ng th?c t? m?c nay khong ?nh h??ng t?i s?c kh?e.Theo bao cao, t?i 1 thanh ph? va 7 t?nh : Tokyo, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka t? 9 gi? sang ??n 5 gi? chi?u ngay 15 thang 3, m?c phong x? l?n nh?t ?o ???c la 1 microsievert/gi?. Nh? v?y, n?u nh? chung ta s?ng trong moi tr??ng v?i m?c phong x? nay su?t m?t n?m thi t?ng l??ng phong x? c?ng ch? ??n m?c b?ng m?t l?n xet nghi?m CT thoi, khong ?nh h??ng t?i s?c kh?e. Them n?a, trong th?c t?, m?c cao nh?t khong keo dai su?t th?i gian.

2. Co th? ki?m tra tinh tr?ng nhi?m x? khong?
Vao ngay 15 va 16 thang 3, Vi?n nghien c?u t?ng h?p phong x? ?a ki?m tra tinh tr?ng nhi?m x? c?a nhan vien Cong ty ?i?n l?c Tokyo (TEPCO) va nh?ng ng??i ?a lam vi?c t?i g?n khu v?c ?o: nh?ng ??n nay ch?a co m?t ng??i nao c?n ph?i kh? nhi?m.
Do v?y, ??i v?i nh?ng ng??i khong n?m trong ??i t??ng ph?i lanh n?n trong nha ho?c s? tan thi chung toi cho r?ng khong c?n ki?m tra tinh tr?ng nhi?m x?.
Hi?n nay, t?i cac trung tam lanh n?n co t? ch?c ki?m tra tinh tr?ng nhi?m x? v?i m?c ?ich ??u tien la lam cho moi ng??i yen tam sau khi xac nh?n ???c r?ng phong x? v?i m?c ?? hi?n nay khong ?nh h??ng ??n s?c kh?e.

3. Co th? kh? nhi?m ? nha khong?
Co. Chung ta co th? kh? nhi?m phong x? b?ng cach la t?m s?ch ng??i, g?i ??u va gi?t qu?n ao. Co ngh?a la c? sinh ho?t nh? binh th??ng thi s? co th? kh? nhi?m ???c.

4. Toi ?ang co thai. Co b? ?nh h??ng c?a phong x? khong?
Nh?ng ph? n? co thai c?ng lam theo bi?n phap nh? m?i ng??i. L??ng phong x? d??i 100 milisievert khong ?nh h??ng ??n thai nhi (vi d? nh? d? t?t, thi?u n?ng tam th?n v.v...). Ngoai ra, v? nh?ng ?nh h??ng khac (ung th? c?a th?i k? thi?u nhi va ng??i l?n) thi m?c ?? nguy hi?m do l??ng nh? phong x? ma c? dan khu v?c co th? ti?p thu nh? hi?n nay nh? h?n so v?i nguy hi?m phat sinh t? cac nguyen nhan ngoai phong x? nh? t?p quan sinh ho?t v.v...nen khong c?n qua lo l?ng. ??ng th?i, nh?ng ph? n? co thai khong ???c t? minh quy?t ??nh u?ng thu?c i?t ho?c cac lo?i thu?c co ch?t i?t nh? n??c suc mi?ng, thu?c kh? trung v.v...


Thong bao c?a C?c qu?n ly nh?p c?nh v? tr?n ??ng ??t x?y ra ? ngoai kh?i Thai Binh D??ng vung ?ong b?c Nh?t B?n (trich)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
ベトナム語/

Thong bao c?a C?c qu?n ly nh?p c?nh v? tr?n ??ng ??t x?y ra
? ngoai kh?i Thai Binh D??ng vung ?ong b?c Nh?t B?n (trich)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html


+ C?c qu?n ly nh?p c?nh Sen?ai 022-256-6076 (??i di?n)
V?n phong chi nhanh Aomori 017-777-2939
V?n phong chi nhanh Morioka 019-621-1206
V?n phong chi nhanh Akita 018-895-5221
V?n phong chi nhanh C?ng Sakata 0234-22-2746
V?n phong nhanh Koriyama 024-936-3231
+Trung tam thong tin 022-298-9014
Lien h? ???c 24 ti?ng ??ng h?, b?ng ti?ng Nh?t
Rieng 09:00 - 16:00 t? th? hai ??n th? 6, lien h? ???c b?ng ti?ng Nh?t, Anh, Trung


+ V?n phong chi nhanh Nigata trong nha ga san bay Nigata
025-275-4735
+ V?n phong chi nhanh san bay Narita trong san bay nha ga th? 2 c?a san bay qu?c t? Narita 0476-34-2222、0476-34-2211
+ V?n phong chi nhanh san bay Hane?a trong san bay Hane?a
03-5708-3202 03-5708-3211

(Hi?n nay: 17:00 ngay 16 thang 3)
Th?i gian lam vi?c ?? lam cac lo?i th? t?c t?i C?c qu?n ly nh?p c?nh Sen?ai, C?c qu?n ly nh?p c?nh Tokyo va Trung tam qu?n ly nh?p c?nh ?ong Nh?t B?n:
 → http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》+ ??i t??ng ???c ki?m tra
Ng??i n??c ngoai nao co quan h? gia ?inh ho?c anh em h? hang v?i cac v?, ma ??ng ky ng??i n??c ngoai t?i cac xa thon trong khu v?c ???c ap d?ng Lu?t c?u h? thien tai trong 4 t?nh Aomori, Iwate, Miyagi va Fukushima.

+ Ph??ng phap ki?m tra : Cac v? hay khai bao <> d??i ?ay qua ?i?n tho?i, FAX ho?c th? ?i?n t?. Phong qu?n ly thong tin xu?t nh?p c?nh s? tr? l?i qua ?i?n tho?i, FAX ho?c th? ?i?n t? v? ng??i n??c ngoai nao ?a ??ng ky ng??i n??c ngoai ?a xu?t c?nh hay ch?a (t?c la ng??i n??c ngoai nao ?o xu?t c?nh tr??c ??ng ??t v?a r?i va sau ?o khong nh?p c?nh). (M?t kh?ang n?a ngay ?? tr? l?i.)

<>
1) Cac m?c v? ng??i n??c ngoai ??i t??ng : Qu?c t?ch, h? ten, sinh nh?t, gi?i tinh,
n?i c? tru (....Cho, .....Th?, .....T?nh)
2) Cac m?c v? quy v? : Qu?c t?ch, h? ten, sinh nh?t, gi?i tinh, n?i c? tru, s? ?i?n tho?i
lien h? (s? FAX), quan h? gi?a quy v? va ng??i n??c ngoai ??i t??ng
* B?ng ti?ng Nh?t ho?c ti?ng Anh thoi
* Quy v? khong th? ki?m tra ???c k? l?c xu?t c?nh c?a ng??i n??c ngoai nao c? tru trong khu v?c ngoai ??i t??ng ho?c ng??i n??c ngoai nao ma quy v? khong bi?t n?i ?.

+ Th?i gian lam vi?c
?i?n tho?i : t? 09:30 ??n 18:00 trong ngay th??ng
FAX / th? ?i?n t? : 24 ti?ng ??ng h? (g?m c? th? b?y, ch? nh?t va ngay ngh?)

+ Lien h? : Phong qu?n ly thong tin xu?t nh?p c?nh, V? t?ng v?,
C?c qu?n ly nh?p c?nh, B? t? phap
?i?n tho?i : 03-3580-4111
FAX : 03-3592-8129 (???ng day rieng), 03-3592-7368
Th? ?i?n t? :nyukan44@moj.go.jp


Nh??ng kie?n th??c c? ba?n ve? li?nh v??c pho?ng xa? lien quan ha?u qua? ?o?ng ?a?t cu?a nha? ma?y ?ie?n ha?t nhan

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


原子力発電所被害に関する放射能分野の基礎知識 (ベトナム語)

Nh??ng kie?n th??c c? ba?n ve? li?nh v??c pho?ng xa? lien quan ha?u qua? ?o?ng ?a?t cu?a nha? ma?y ?ie?n ha?t nhan
Vie?n nghien c??u to?ng h??p y ho?c pho?ng xa?. National Institute of Radiological Sciences
?a? tri?ch t?? trang nha? Vie?n nghien c??u to?ng h??p y ho?c pho?ng xa?. National Institute of Radiological Sciences, http://www.nirs.go.jp/info.php?116

1.Khi xa?y ra s?? co? nha? ma?y ?ie?n ha?t nhan, ng???i dan so?ng ?? khu v??c xung quanh ca?n pha?i l?u y? ?e?n nh??ng va?n ?e? gi?.?

●Tr???c he?t s?u ta?p thong tin qua ?a?i, tivi...ca?c thong ba?o cu?a chi?nh quye?n ?i?a ph??ng (xe qua?ng ba?, he? tho?ng ra?io pho?ng cho?ng thien tai, tivi Ca?p....)Xin ???ng qua? tin va?o nh??ng tin ?o?n ma? ro?i len. Khi na?o chi?nh quye?n ?i?a ph??ng chi? thi? la?nh na?n ?? trong nha?, ho??c ?i s? ta?n thi? xin ha?y ?a?p ??ng ngay la?p t??c.
.
●Tr???ng h??p chi?nh phu? chi? thi? la?nh na?n ?? trong nha? thi? ha?y ?o?ng ta?t ca? ca?c c??a va? c??a so?, khong ba?t qua?t trao ?o?i khi?, pha?i ti?m mo?i ca?ch khong ?e? khong khi ngoa?i ?i va?o trong nha?.

● Ca?n tra?nh nong ????c sa?n xua?t ta?i khu v??c chi? ?i?nh s? ta?n, cho ?e?n khi na?o kie?m tra ????c ti?nh an toa?n.

2. Khi ra kho?i nha? ?i s? ta?n thi? pha?i chu? y? ?e?n nh??ng va?n ?e? gi??

●La? mo?t bie?n pha?p ng?n ch??n tr???ng h??p hi?t pha?i cha?t pho?ng xa? va?o ng???i, ga?p la?i chie?c kh?n b??ng bong, ho??c kh?n lau, ngam va?o n???c v??t ky? va? che la?p mie?ng va? lo? mu?i. Nh? va?y se? ng?n ch??n ????c ha?u he?t ta?t ca? cha?t pho?ng xa? bi? hi?t va?o trong ng???i.

●Ti?m ca?ch na?o m??c ki?nh, che ki?n he?t ca? ng???i la?n ?a?u b??ng ca?ch ?o?i mu?...v.v.

3.Cha?t pho?ng xa? trong khong khi? co? a?nh h???ng nh? the? na?o v??i con ng???i? Xin cho bie?t mo?i quan he? gi??a m??c ?o? ph?i nhie?m pho?ng xa? va? a?nh h???ng cu?a no? ?o?i v??i s??c kho?e con ng???i?

●Cha?t pho?ng xa? trong khong khi? ????c ba?o qua?n trong moi tr???ng. b??ng ca?ch di?nh va?o m??t ?a?t. va? ca?c cong tri?nh kie?n tru?c. Khi con ng???i ?n ho??c uo?ng pha?i nh??ng ?o? uo?ng ho??c nong sa?n di?nh cha?t pho?ng xa?, con ng???i co? the? tie?p thu cha?t pho?ng xa? va?o trong ng???i qua ????ng ?n uo?ng.

●Khi bi? ph?i nhie?m pho?ng xa?, no? co? the? a?nh h???ng ?e?n s??c kho?e con ng???i. Nh?ng, m??c ?o? ph?i nhie?m la? ye?u to? quye?t ?i?nh co? ho??c khong co? a?nh h???ng ?e?n s??c kho?e, va? co? a?nh h???ng ?e?n s??c kho?e, thi? no? die?n ra nh? the? na?o. Vi? du?, Ne?u m??c ?o? pho?ng xa? nhie?m d???i 100mSv (mili Sitvert ) thi? khong co? a?nh h???ng ?e?n s??c kho?e ngay la?p t??c. M??c pho?ng xa? trong ng???i ca?ng cao thi? ty? le? pha?t be?nh ung th? sau va?i n?m ho??c ma?y chu?c n?m cu?ng t?ng cao. The? nh?ng ty? le? pha?t be?nh ung th? do ph?i nhie?m pho?ng xa? v??i m??c 100 msv chi? ?e?n khoa?ng 0.5%. Ty? le? pha?t be?nh ung th? na?y tha?p h?n ma?y chu?c la?n so v??i tr???ng h??p pha?t be?nh ung th? do tho?i quen sinh hoa?t nh? hu?t thuo?c va? ?n uo?ng.


Thong bao c?a toa th? chinh Sendai

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


16th March 17:50 revised
16th March 15:15 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午前6時30分
仙台市災害対策本部
(ベトナム語)

Thong bao c?a toa th? chinh Sendai

Th? hai, ngay 14/3/2011
6 gi? 30 sang
Trung tam ??i pho Thien tai c?a Thanh ph? Sendai

■V? giao thong
○ Xe ?i?n ng?m tuy?n B?c Nam ?a ho?t ??ng tr? l?i m?t ph?n
?a ho?t ??ng tr? l?i m?t ph?n, k? t? chuy?n ??u tien c?a ngay th? hai, 14 thang 3.
・Kho?ng tau ch?y: t? ga富沢駅~台原駅 va ng??c l?i
・Ch?y su?t ngay
・Xe buyt mi?n phi:
Ch?y trong kho?ng gi?a hai ga tau ?i?n ng?m 泉中央駅⇔台原駅 (ch?y th?ng, khong d?ng l?i ? cac tr?m d?c ???ng)? 
Th?i gian ch?y: cho ??n khi nao tau ?i?n ng?m t? ga台原駅 ??n ga 泉中央駅 thong tr? l?i.

○ Xe buyt c?a thanh ph?: Ch?y cac tuy?n chinh, ??n 20 gi? 30, v?i kho?ng cach gi?a cac chuy?n la t? 30 phut ??n 1 gi?

■C?p n??c/l?y rac/x? ly n??c th?i/khi ??t
○Th? hai ngay 14 thang 3, co th? ??n l?y n??c ? nh?ng ?i? ?i?n sau ?ay:
S? c?p n??c ??n 20 gi?, nh?ng s? ch?m d?t s?m h?n n?u b? h?t n?a ch?ng.
Nh? mang theo nh?ng ?? ??ng n??c nh? thung nh?a v.v.

table_vetnamese2.JPG

○ V? vi?c gom rac va ch?t th?i bai ti?t
・V? rac, trong luc nay, xin b?o qu?n ? nha minh.
・V? n?i t?m ?? rac do thien tai gay ra, chung toi ?ang chu?n b?, d? tru s? co n?i trong 2 ho?c 3 ngay n?a.

○ V? s? d?ng n??c th?i sinh ho?t
・Vi ch?c n?ng c?a thi?t b? x? ly n??c th?i b? xu?ng c?p, nen co kh? n?ng n??c th?i s? ch?y ng??c l?i, ho?c trao len t? cac mi?ng c?ng (co n?p ??y, tren m?t ???ng )

・Khi ?i v? sinh, xin x? n??c cang it cang t?t.
・Khi r?a chen bat, xin ti?t ki?m n??c b?ng cach dung thau ch?u. N??c ?? t?m r?a, xin dung n??c tich tr? s?n.

○V? khi ga (khi ??t)? 
・Hi?n t?i, ?ang ?inh ch? vi?c c?p khi ga tren toan khu v?c do C?c khi ??t Thanh ph? Sendai ph? trach.
・?? phong tranh tai ho? tai di?n do b? ro r? khi ??t, xin ??ng s? d?ng khi ga, xin ?ong ch?t t?t c? cac khoa ?ng ga.
・Hi?n t?i chung toi ?ang tu?n t? vi?ng th?m quy khach t?i nha, ?? soat l?i cac khoa ??ng h? ga. Hi?n ch?a bi?t khi nao thi co th? c?p l?i khi ga.

■Vi?c lam th? t?c t?i toa th? chinh
?○??ng ky cho ng??i n??c ngoai
・Toa hanh chanh qu?n, tr?m t?ng h?p, nh?n ??n t? 8gi?30 ??n17gi?00.
・S? m?t nhi?u th?i gian h?n binh th?ong, vi ph?i lam theo l?i th? cong.
○B?o hi?m s?c kh?e cho ng??i dan
?・Trong tr??ng h?p b? m?t th? b?o hi?m nen khong th? trinh th? cho cac c? quan y t?, c?ng v?n co th? ???c kham b?nh b?ng cach x?ng h? ten, ngay sinh va ??a ch? c?a minh.
?・Quy v? nao c?n th? b?o hi?m, xin ??n cac toa hanh chanh qu?n ho?c cac tr?m t?ng h?p, ?? xin c?p l?i, b?ng cach ghi ro ??a ch?, h? ten, gi?i tinh, s? ?i?n tho?i lien l?c v.v.
?
・Tr??c khi ?i kham b?nh, hay trinh bao v?i toa hanh chanh qu?n ho?c tr?m t?ng h?p, n?u ???c xac nh?n la ?a b? thien tai, s?p toan b? ho?c m?t ph?n ngoi nha minh ?ang ?, thi s? ???c mi?n 1 ph?n chi phi b?o hi?m s?c kho?. Tr??ng h?p nay khong c?n gi?y t? ?inh kem.

○V? vi?c phan ??nh ?? nguy hi?m c?n ?ng c?u c?a cac ngoi nha b? thien tai

?・Chung toi s? ti?n hanh vi?c phan ??nh ?? nguy hi?m c?n ?ng c?u c?a cac ngoi nha b? thien tai, b?ng cach ?i?u tra xem ngoi nha b? thien tai ?y co con s? d?ng ???c n?a hay khong. Chi ti?t, xin h?i Phong Ch?nh trang ???ng ph? (Machi-nami keisei-ka) thu?c toa hanh chanh qu?n.

○ Trong luc nay, vi?c n?p va xu?t trinh cac th? t?c gi?y t? lien quan ??n thu? thanh ph?, ?ang ???c tri?n h?n.

??■V? d? phong?
○D? phong ho? ho?n
1. Hi?n ?a x?y ra ho? ho?n ? nh?ng c?n nha co ?i?n tr? l?i. ?? ?? phong ho? ho?n, xin l?u y nh?ng ?i?u sau ?ay:
?(1) Trong tr?ong h?p b? nha ?i lanh n?n, xin nh? ng?t ?i?n.
?(2) Trong tr?ong h?p v? nha, s? d?ng cac may moc dung ?i?n, sau khi co ?i?n tr? l?i, tru?c h?t hay rut cac ??u c?m ?i?n ra kh?i ? c?m.

?(3) Sau ?o, hay t?t b? ph?n ng?t ?i?n, va soat xem co mui gi khac l? hay khong.
?(4) Ti?p theo hay c?m cac ??u c?m ?i?n tr? l?i, t?ng cai m?t, r?i ki?m tra an toan tr??c khi s? d?ng.
?
2. Ngoai ra, xin chu y nh?ng ?i?u sau ?ay:
?(1) Khi dung ?en sap, hay ki?n tra xem quanh ?o co ch?t gi d? chay hay khong, co d? b? gay ?? khi b? d? ch?n hay khong.
?(2) Trong tr?ong h?p du?ng cac lo s??i da?u ma th??ng ngay khong du?ng t?i, hay th??ng xuyen thay ??i khong khi, tranh b? trung ??c CO.

○? cac n?i lanh n?n, hay r?a tay, tieu ??c ho?c ?eo kh?u trang, ?? phong b? c?m.
■ Vi?c cung c?p thong tin b?ng ?i?n tho?i noi ti?ng n??c ngoai
○Thong tin v? b?nh vi?n v.v. (ti?ng Anh, ti?ng Hoa, ti?ng Han) thi, ngay 14 thang3, c?ng co th? s? d?ng 24 ti?ng.
S? ?i?n tho?i:022-265-2471?、022-224-1919

★Giao d?c cho tr? em
○Nha tr?, tr??ng h?c
?・ Cac nha tr?, tr?ong ti?u h?c, trung h?c c?p 2 c?p 3, va cac tr??ng chi vi?n ??c bi?t do thanh ph? Sendai qu?n ly, ??u ngh? t? ngay 14 ??n ngay 18. ?
・ Vi?c phat bi?u k?t qu? k? thi chung vao c?p 3, d? tru vao ngay 15/3, s? ???c d?i ??n sau ngay 22/3.
Ngoai ra, vi?c nh?n ??n thi ??t 2 vao cac tr??ng cap 3 do thanh ph? qu?n ly, d? tru vao ngay 22/3, c?ng ???c hoan l?i.
??
○ V? cac nha tr? ?ang m? c?a, t?t c? cac nha tr? do thanh ph? qu?n ly va 12 nha tr? t? nhan

? ※ T?i cac nha tr?, vi?c cung c?p th?c ?n khi c?p c?u v.v. thi m?i n?i m?i khac, nen chi ti?t xin lien h? v?i cac nha tr?.

○ Cac cung thi?u nhi, trung tam nhi ??ng

Cac cung thi?u nhi, trung tam nhi ??ng m? c?a nh? th??ng l?, t? ngay 14/3. Tuy nhien co th? co n?i khong s? d?ng ?u?c an toan, nen chi ti?t xin lien h? v?i cac c? s? ?o.

========================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分?
仙台市災害対策本部
(ベトナム語)

Thong bao c?a thanh ph? SENDAI cho ng??i dan thanh ph?
Th?? Ba Nga?y 15 tha?ng 3 n?m Bi?nh tha?nh th?? 23 /n?m 2011
3 gi?? 30 phu?t chie?u
U?i ban pho?ng cho?ng Thien tai tha?nh pho? Sen?ai

■Ve? vie?c thu gom ra?c tha?i
Th?? hai, nga?y 15 tha?ng 3, Tha?nh pho? b??t ?a?u thu gom ra?c tha?i gia ?i?nh theo nga?y quy ?i?nh nh? cu?.
Hie?n ta?i, l???ng x?ng cu?a xe thu gom ra?c bi? thie?u tho?n, xin ong ba? l?u y? gia?m l???ng ra?c, khong bo? ra?c nhie?u qua?. Ngoa?i ra, tr???c m??t chu?ng toi ch?a thu gom ca?c loa?i ra?c ta?i che? kha?c (lon, chai, chai nh??a, gia?y)

■Bo? tri? ba?i ra?c tha?i nh? ba?t che?n bi? v?? ho??c ?o? gia du?ng bi? ho?ng do ?o?ng ?a?t
(1)Th??i gian; T?? 9 gi?? sa?ng ?e?n 16 gi?? 30 phu?t chie?u (Th?? Ba?y, Chu? Nha?t va?n la?m vie?c)
(2)?i?a ?ie?m;
青葉区(あおばく) Qua?n Aoba:西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう) San va?n ?o?ng bo?ng cha?y Seika-Koen
青葉区西花苑1丁目 Aoba-ku Seikaen1chome)?   
宮城野区(みやぎのく)Qua?n Miyagino:鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ)phi?a ?ong cong vien Tsurugatani-Chuo
(宮城野区鶴ケ谷6丁目Miyagino-ku Tsurugatani 6 chome)?   
若林区(わかばやしく) Qua?n Wakabayashi:今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう) San va?n ?o?ng bo?ng cha?y Imaizumi
(若林区今泉字鹿子穴 Wakabayashi-ku Imaizumi aza Kanoko-)
太白区(たいはくく) Qua?n Taihaku:西中田公園(にしなかだこうえん) Cong vien Nishi-Naka?a
(太白区西中田7丁目 Taihaku-ku Nishinakada 7 chome)
泉区(いずみく) Qua?n Izumi:将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう)San va?n ?o?ng bo?ng cha?y cong vien Sho-gen
(将監10丁目 将監中学校北側 Shogen10 chome, phi?a b??c tr???ng pho? thong c? s?? Shogen)
Lien he?; 環境局廃棄物管理課(かんきょうきょくはいきぶつかんりか)Ban Qua?n Ly? Ra?c tha?i Cu?c Moi tr???ng
?T:022-214-8226(tie?ng Nha?t)

■ Cung ca?p thong tin b??ng tie?ng n???c ngoa?i (tie?ng Anh, tie?ng Trung quo?c, tie?ng Ha?n)
?T: 022-265-2471, 022-224-1919

===========================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分
仙台市災害対策本部
(ベトナム語)

Thong bao c?a thanh ph? SENDAI cho ng??i dan thanh ph?
Ngay 14 thang 3 n?m 2011 (th? hai)             
11 gi? 30 tr?a                 ?y ban Phong ch?ng thien tai thanh ph? Sendai

■ ???ng day nong v? thien tai thanh ph? Sendai ( ch? b?ng ti?ng Nh?t )/ t? ngay 15
(th? ba)
・N?i dung t? v?n chinh
 ?i?n- Ga-N??c may-Giao thong
 ??a ?i?m cac n?i lanh n?n
 N??c u?ng
 Rac
 Nha ? t?m
 Cac thong tin v? cac c? s? y t?
・?i?n tho?i' 022-214-3805

■ Cung c?p thong tin qua ?i?n tho?i b?ng ti?ng n??c ngoai (Ti?ng Anh-Ti?ng Trung qu?c-Ti?ng Han Qu?c)
 ?i?n tho?i: 022-265-2471 022-224-1919

■ Trung tam tinh nguy?n thanh ph? SENDAI / t? ngay 15 ( th? ba)
Th?i gian: 9:00 ??n 15:00
 Vai tro Tr? giup m?i ng??i trong gi?i quy?t kho kh?n
?
1.Trung tam c?u tr? tinh nguy?n thien tai qu?n MIYAGINO ?i?n tho?i: 022-231-1320
?  ??a ?i?m: Trung tam th? thao Miyagino, nha th? thao cho ng??i khuy?t t?t
(Miyaginoku Shinden Higashi 4-1-1)
2.Trung tam c?u tr? tinh nguy?n thien tai thanh ph? Sendai ?i?n tho?i:022-262-7294
 ??a ?i?m: Fukushi-Plaza cu?a tha?nh pho? Sendai(Aobaku Itsutsubashi 2-12-12)
3. ?ang xem xet vi?c thanh l?p trung tam c?u tr? tinh nguy?n ? Qu?n Aoba, Qu?n Wakabayashiku, Taihaku, Izumiku

○ HI?n nay, t?i cac n?i trong thanh ph? Sendai ?ang x?y ra tinh tr?ng un t?c giao thong nen gay c?n tr? l?n cho vi?c v?n chuy?n ?? c?u tr? kh?n c?p cho nh?ng khu v?c lanh n?n. Do v?y, tr? nh?ng tr??ng h?p kh?n c?p, hay khong ?i ra ngoai b?ng xe o to.
=============================================================================