Home>Polish polski ポーランド語


Telefoniczne konsultacje prawne dla dla ofiar trz?sienia ziemi i tsunami

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


被災外国人のための電話法律相談(ポーランド語)
Telefoniczne konsultacje prawne dla dla ofiar trz?sienia ziemi i tsunami


Oferujemy bezp?atne telefoniczne konsultacje prawne (tylko koszt po??czenia).
Wspo?pracujemy z t?umaczami.

・Termin konsultacji:29 marca (wt.) ? 27 maja (pi?.)
pon. ? pi?. od 10:00 do 12:00
Istnieje mo?liwo?? przed?u?enia terminu
・Numer telefonu:03-3591-2291
・T?umaczenia : angielski, chi?ski, korea?ski, portugalski, hiszpa?ski, indonezyjski, filipi?ski, rumu?ski, hindi, polski, birma?ski i inne.
・Liczba linii telefonow: dwaj adwokaci przyjmuj?

Sponsorzy:Japo?ska Federacja Izb Adwokackich, Kanto Federacja Izb Adwokackich, Tokijska Izba Adwokacka, Tokijska Izba Adwokacka nr.1, Tokijska Izba Adwokacka nr.2

Wspo?praca : System rozmowy z trzema numerami z udzia?em t?umaczy z Tokijskiego Uniwersytetu Studiow Mi?dzynarodowych (TUFS)


Informacje 3:

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


8 kwietnia 2011 r.
Informacje 3:       
入国管理局からのお知らせ 3 (ポーランド語)

Dla cudzoziemcow mieszkaj?cych na dotkni?tych trz?sieniem ziemi terenach
Okres pobytu zostanie przed?u?ony do dni 31 sierpnia.
Mo?na ubiega? si? o przed?u?enie.itp w ka?dym okienku Biura Imigracyjnego.
Oferujemy konsultacje w sprawie trz?sienia ziemi i tsunami

Kontakt :
 Punkt informacji ds. Imigracji (?Immigration Information Center")
 tel:0570-013904(pon.-pi? 8:30~17:15)
  ( z IP telefon, PHS, zagranicy 03-5796-7112) 
 email:info-tokyo@immi-moj.go.jp
 j?zyk:japo?ski, angielski, chi?ski, korea?ski, , hiszpa?ski, portugalski

■ Dla rodziny i znajomych cudzoziemcow mieszkaj?cych na dotkni?tych trz?sieniem ziemi terenach
・Tu mo?na sprawdzi? czy opu?cili ju? Japoni? bez problemu
kontakt : Dzia? Spraw Ogolnych, Biuro Imigracyjne, Ministerstwo Sprawiedliwo?ci
 tel:03-3580-4111(pon.-pi? 9:30~18:00)
 fax:03-3592-8129
 email:nyukan44@moj.go.jp
j?zyk:japo?ski, angielski

● Wi?cej informacji mo?na uzyska? w: (w 17 j?zykach)
 →http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/tufs_disaster_information/cat1054/cat1058/
● specjalna strona internetowa dotycz?ca trz?sienia i tsunami
 → http://www.immi-moj.go.jp/index.html