(C) Script by Miyake_kobo.
ジュネーブ合宿 2016年
11/23 OHCHR訪問, さよならジュネーブ