(C) Script by Miyake_kobo.
ジュネーブ合宿 2014年
成田出発〜ジュネーブ到着