(C) Script by Miyake_kobo.
ジュネーブ合宿 2011年 さよならジュネーブ