เกี่ยวกับเรา

กลุ่มของเราประกอบด้วยนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยโตเกียวไกโคคุโกะ (Tokyo University of Foreign Studies หรือ มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศ) กลุ่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยผ่านรูปถ่ายสู่ผู้คนทั่วโลกอันจะส่งผลถึงการให้ความช่วยเหลือและความสนใจในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ให้จางหายไป
กล่าวได้ว่าสภาพโดยรวมของพื้นที่ที่เคยเสียหายรุนแรงได้ค่อย ๆ กลับคืนสู่สภาพปกติด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องที่มุ่งจะช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ประสบภัย ทว่าทั้ง ๆ ที่ เวลาจะผ่านไป 1 ปีนับจากวันที่เกิดภัยพิบัติ ขณะนี้เรายังคงต้องการทั้งการสนับสนุนทางกายภาพและความร่วมมือจากอาสาสมัคร ถึงอย่างนั้นก็ตาม พื้นที่อื่น ๆ นอกบริเวณที่ประสบภัยเริ่มจะลืมและไม่นึกถึงเรื่องราวของภัยพิบัติครั้งใหญ่ครั้งนี้ เราจึงต้องการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ จากพื้นที่ประสบภัยสู่ทุกคน ด้วยเหตุนี้ เป้าหมายการดำเนินกิจกรรมของเรา คือ ส่งความรู้สึกของผู้ประสบภัยให้โลกได้รับรู้โดยเปิดเว็บไซต์(Tohoku 10×26 Windows) และจัดนิทรรศการภาพถ่ายของพื้นที่ประสบภัยขึ้น (นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. ณ กรุงปารีส) ภาพถ่ายที่นำมาจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ทำกิจกรรมในพื้นที่ประสบภัย นอกจากนี้ สมาชิกแต่ละคนจากทุกกลุ่มยังกรุณามอบคำแนะนำ และความคิดเห็นต่อภาพถ่ายไว้ให้กับเราอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่สารจากผู้ที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูไปสู่ทุกคน เงินช่วยเหลือและกำลังคนเป็นสิ่งจำเป็นต่อกิจกรรมการฟื้นฟู ด้วยเหตุนี้เรายังคาดหวังให้กิจกรรมของเรา เป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกคนหันกลับมาสนใจและรับรู้ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ประสบภัย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูให้ดำเนินต่อไป

Tohoku10×26 Windows คืออะไร

ชื่อ Tohoku10 หมายถึง กลุ่มจำนวน 10 กลุ่มที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาพื้นที่ประสบภัยทาง Tohoku ซึ่งทีความหมายในภาษาญี่ปุ่นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบันทึกภาพเพื่อนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ ส่วน 26 Windows หมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มดังกล่าวซึ่งได้แปลเป็นภาษาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวไกโคคุโกะ เหล่านี้กำลังศึกษาอยู่กว่า 26 ภาษา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพวกนั้นไปสู่ผู้คนทั่วโลก Tohoku10×26 Windows ก่อเกิดขึ้นมาจากเจตนารมณ์ของพวกเราที่ต้องการให้ผู้คนทั่วโลกทราบถึงสภาพปัจจุบันของพื้นที่ประสบภัย โดยเราตั้งคาดหวังว่าเว็บไซด์ที่พวกเราจัดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย

นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. งานกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส งานครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ภาค คือ คอนเสิร์ตการกุศลกับนิทรรศการภาพถ่าย สำหรับงานนิทรรศการภาพถ่ายนี้ไม่เพียงแต่จัดแสดงภาพถ่ายเท่านั้นแต่ยังเปิดให้ผู้ที่เข้าชมร่วมเขียนข้อความให้กำลังใจเพื่อส่งถึงผู้ประสบภัยอีกด้วย และเราจะเป็นตัวแทนนำข้อความและความรู้สึกต่าง ๆ กลับไปญี่ปุ่นเพื่อเชื่อมโยงหัวใจของผู้ชมนิทรรศการกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นทุกคน