Bahasa Melayu TUFS 文法

boleh「~できる、~してよい」

助動詞 boléh は英語の助動詞 can、may に相当し、「~できる」(能力・可能)、「~してよい」(許可)の用法があります。boleh は述語の前に置きます。

主語 (A) boléh 述語 (B).「AはBできる/してよい/することがある。」

Anak saya sudah boleh berjalan.
「私の子はもう歩けるようになりました。」
Awak boleh masuk sekarang.
「もう入ってもよろしい。」

【発展編】その他の「~できる」:dapat、mampu

「~できる」を表す語には boleh の他に、dapat と mampu があります。dapat は、困難な状況を乗り越えてやりおおすというニュアンスを持ちます(英:manage to)。フォーマルな文で、boleh の代わりに用いられることもあります。一方、mampu は金銭・資質的に可能であることを表します(英:afford to)。

Perdana menteri tidak dapat hadir di mesyuarat itu. Beliau sangat sibuk.
「首相はその会議に参加できませんでした。とてもお忙しかったのです。」
Saya tidak mampu beli telefon canggih itu. Harganya terlalu mahal.
「私はその高機能な電話を買えません。値段が高すぎます。」

boleh を含む疑問文は、「Yes-No疑問文」で学んだ方法以外に、boleh を主語の前に出すことによっても作れます。boleh の後に -kah を付けるとフォーマルさが増します。

Boléh(-kah) 主語 (A) 述語 (B)?「AはBできますか/してよいですか/する可能性がありますか?」

Boleh saya tanya?
「質問してもいいですか?」

boleh を含む疑問文に対する肯定の返答は、ya/tidak も可能ですが、boleh/tidak boleh で答えるのが普通です。

Boleh saya pinjam pen awak? — Boleh. Silakan./Tidak boleh. Boleh tunggu sekejap?
「君のペンを借りてもいいですか? — はい、どうぞ。/いいえ、ちょっと待ってくれますか?」
Awak boleh cakap bahasa Kantonis juga ke? — Ya, boleh. Memang saya orang Kantonis./Tak boleh. Saya boleh cakap bahasa Melayu dan bahasa Mandarin saja.
「君は広東語も話せるの? — うん、話せるよ。何を言おうと、僕は広東系なんだもの。/話せない。マレー語と北京語しか話せない。」