Home

Libreng Pagsangguni sa Telepono Tugkol sa Batas para sa Mga Dayuhang Biktima ng Kalimidad

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


被災外国人のための電話法律相談(フィリピン語)

Libreng Pagsangguni sa Telepono Tugkol sa Batas
para sa Mga Dayuhang Biktima ng Kalimidad


Maaring sumangguni (kumunsulta) sa abagado sa telepono tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa batas. Mayroon ding tutulong na mga interpreters.
Libre Ang pagkonsulta malibang sa bayad ng telepono.


Kailan: Mula ika-29 ng Marso (Martes) hanggang ika-27 ng Mayo (Biyernes), araw-araw maliban sa Sabado at Linggo at mga pambansang holiday. May posiblidad na palawigin ito.

Oras: 10:00 ng umaga hanggang ~ 12:00 ng tangghali (2 oras)

Numero ng Telepono: 03-3591-2291

Salitang magagamit: English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Indonesian, Filipino, Romanian at iba pa.

Sumasagot ng telepono ang dalawang abogado.

Itinataguyod ng Japan Federation of Bar Associations, Kanto Federation of Bar Associations, Tokyo Bar Association, Daiichi Tokyo Bar Association, and Daini Tokyo Bar Association.

Gagamitin ang Triophone servive para sa interpreting service sa tulong ng Tokyo Unversity of Foreign Studies.