Home

Thong bao c?a toa th? chinh Sendai

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


16th March 17:50 revised
16th March 15:15 revised

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午前6時30分
仙台市災害対策本部
(ベトナム語)

Thong bao c?a toa th? chinh Sendai

Th? hai, ngay 14/3/2011
6 gi? 30 sang
Trung tam ??i pho Thien tai c?a Thanh ph? Sendai

■V? giao thong
○ Xe ?i?n ng?m tuy?n B?c Nam ?a ho?t ??ng tr? l?i m?t ph?n
?a ho?t ??ng tr? l?i m?t ph?n, k? t? chuy?n ??u tien c?a ngay th? hai, 14 thang 3.
・Kho?ng tau ch?y: t? ga富沢駅~台原駅 va ng??c l?i
・Ch?y su?t ngay
・Xe buyt mi?n phi:
Ch?y trong kho?ng gi?a hai ga tau ?i?n ng?m 泉中央駅⇔台原駅 (ch?y th?ng, khong d?ng l?i ? cac tr?m d?c ???ng)? 
Th?i gian ch?y: cho ??n khi nao tau ?i?n ng?m t? ga台原駅 ??n ga 泉中央駅 thong tr? l?i.

○ Xe buyt c?a thanh ph?: Ch?y cac tuy?n chinh, ??n 20 gi? 30, v?i kho?ng cach gi?a cac chuy?n la t? 30 phut ??n 1 gi?

■C?p n??c/l?y rac/x? ly n??c th?i/khi ??t
○Th? hai ngay 14 thang 3, co th? ??n l?y n??c ? nh?ng ?i? ?i?n sau ?ay:
S? c?p n??c ??n 20 gi?, nh?ng s? ch?m d?t s?m h?n n?u b? h?t n?a ch?ng.
Nh? mang theo nh?ng ?? ??ng n??c nh? thung nh?a v.v.

table_vetnamese2.JPG

○ V? vi?c gom rac va ch?t th?i bai ti?t
・V? rac, trong luc nay, xin b?o qu?n ? nha minh.
・V? n?i t?m ?? rac do thien tai gay ra, chung toi ?ang chu?n b?, d? tru s? co n?i trong 2 ho?c 3 ngay n?a.

○ V? s? d?ng n??c th?i sinh ho?t
・Vi ch?c n?ng c?a thi?t b? x? ly n??c th?i b? xu?ng c?p, nen co kh? n?ng n??c th?i s? ch?y ng??c l?i, ho?c trao len t? cac mi?ng c?ng (co n?p ??y, tren m?t ???ng )

・Khi ?i v? sinh, xin x? n??c cang it cang t?t.
・Khi r?a chen bat, xin ti?t ki?m n??c b?ng cach dung thau ch?u. N??c ?? t?m r?a, xin dung n??c tich tr? s?n.

○V? khi ga (khi ??t)? 
・Hi?n t?i, ?ang ?inh ch? vi?c c?p khi ga tren toan khu v?c do C?c khi ??t Thanh ph? Sendai ph? trach.
・?? phong tranh tai ho? tai di?n do b? ro r? khi ??t, xin ??ng s? d?ng khi ga, xin ?ong ch?t t?t c? cac khoa ?ng ga.
・Hi?n t?i chung toi ?ang tu?n t? vi?ng th?m quy khach t?i nha, ?? soat l?i cac khoa ??ng h? ga. Hi?n ch?a bi?t khi nao thi co th? c?p l?i khi ga.

■Vi?c lam th? t?c t?i toa th? chinh
?○??ng ky cho ng??i n??c ngoai
・Toa hanh chanh qu?n, tr?m t?ng h?p, nh?n ??n t? 8gi?30 ??n17gi?00.
・S? m?t nhi?u th?i gian h?n binh th?ong, vi ph?i lam theo l?i th? cong.
○B?o hi?m s?c kh?e cho ng??i dan
?・Trong tr??ng h?p b? m?t th? b?o hi?m nen khong th? trinh th? cho cac c? quan y t?, c?ng v?n co th? ???c kham b?nh b?ng cach x?ng h? ten, ngay sinh va ??a ch? c?a minh.
?・Quy v? nao c?n th? b?o hi?m, xin ??n cac toa hanh chanh qu?n ho?c cac tr?m t?ng h?p, ?? xin c?p l?i, b?ng cach ghi ro ??a ch?, h? ten, gi?i tinh, s? ?i?n tho?i lien l?c v.v.
?
・Tr??c khi ?i kham b?nh, hay trinh bao v?i toa hanh chanh qu?n ho?c tr?m t?ng h?p, n?u ???c xac nh?n la ?a b? thien tai, s?p toan b? ho?c m?t ph?n ngoi nha minh ?ang ?, thi s? ???c mi?n 1 ph?n chi phi b?o hi?m s?c kho?. Tr??ng h?p nay khong c?n gi?y t? ?inh kem.

○V? vi?c phan ??nh ?? nguy hi?m c?n ?ng c?u c?a cac ngoi nha b? thien tai

?・Chung toi s? ti?n hanh vi?c phan ??nh ?? nguy hi?m c?n ?ng c?u c?a cac ngoi nha b? thien tai, b?ng cach ?i?u tra xem ngoi nha b? thien tai ?y co con s? d?ng ???c n?a hay khong. Chi ti?t, xin h?i Phong Ch?nh trang ???ng ph? (Machi-nami keisei-ka) thu?c toa hanh chanh qu?n.

○ Trong luc nay, vi?c n?p va xu?t trinh cac th? t?c gi?y t? lien quan ??n thu? thanh ph?, ?ang ???c tri?n h?n.

??■V? d? phong?
○D? phong ho? ho?n
1. Hi?n ?a x?y ra ho? ho?n ? nh?ng c?n nha co ?i?n tr? l?i. ?? ?? phong ho? ho?n, xin l?u y nh?ng ?i?u sau ?ay:
?(1) Trong tr?ong h?p b? nha ?i lanh n?n, xin nh? ng?t ?i?n.
?(2) Trong tr?ong h?p v? nha, s? d?ng cac may moc dung ?i?n, sau khi co ?i?n tr? l?i, tru?c h?t hay rut cac ??u c?m ?i?n ra kh?i ? c?m.

?(3) Sau ?o, hay t?t b? ph?n ng?t ?i?n, va soat xem co mui gi khac l? hay khong.
?(4) Ti?p theo hay c?m cac ??u c?m ?i?n tr? l?i, t?ng cai m?t, r?i ki?m tra an toan tr??c khi s? d?ng.
?
2. Ngoai ra, xin chu y nh?ng ?i?u sau ?ay:
?(1) Khi dung ?en sap, hay ki?n tra xem quanh ?o co ch?t gi d? chay hay khong, co d? b? gay ?? khi b? d? ch?n hay khong.
?(2) Trong tr?ong h?p du?ng cac lo s??i da?u ma th??ng ngay khong du?ng t?i, hay th??ng xuyen thay ??i khong khi, tranh b? trung ??c CO.

○? cac n?i lanh n?n, hay r?a tay, tieu ??c ho?c ?eo kh?u trang, ?? phong b? c?m.
■ Vi?c cung c?p thong tin b?ng ?i?n tho?i noi ti?ng n??c ngoai
○Thong tin v? b?nh vi?n v.v. (ti?ng Anh, ti?ng Hoa, ti?ng Han) thi, ngay 14 thang3, c?ng co th? s? d?ng 24 ti?ng.
S? ?i?n tho?i:022-265-2471?、022-224-1919

★Giao d?c cho tr? em
○Nha tr?, tr??ng h?c
?・ Cac nha tr?, tr?ong ti?u h?c, trung h?c c?p 2 c?p 3, va cac tr??ng chi vi?n ??c bi?t do thanh ph? Sendai qu?n ly, ??u ngh? t? ngay 14 ??n ngay 18. ?
・ Vi?c phat bi?u k?t qu? k? thi chung vao c?p 3, d? tru vao ngay 15/3, s? ???c d?i ??n sau ngay 22/3.
Ngoai ra, vi?c nh?n ??n thi ??t 2 vao cac tr??ng cap 3 do thanh ph? qu?n ly, d? tru vao ngay 22/3, c?ng ???c hoan l?i.
??
○ V? cac nha tr? ?ang m? c?a, t?t c? cac nha tr? do thanh ph? qu?n ly va 12 nha tr? t? nhan

? ※ T?i cac nha tr?, vi?c cung c?p th?c ?n khi c?p c?u v.v. thi m?i n?i m?i khac, nen chi ti?t xin lien h? v?i cac nha tr?.

○ Cac cung thi?u nhi, trung tam nhi ??ng

Cac cung thi?u nhi, trung tam nhi ??ng m? c?a nh? th??ng l?, t? ngay 14/3. Tuy nhien co th? co n?i khong s? d?ng ?u?c an toan, nen chi ti?t xin lien h? v?i cac c? s? ?o.

========================================================================

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月15日(火曜)?                 午後3時30分?
仙台市災害対策本部
(ベトナム語)

Thong bao c?a thanh ph? SENDAI cho ng??i dan thanh ph?
Th?? Ba Nga?y 15 tha?ng 3 n?m Bi?nh tha?nh th?? 23 /n?m 2011
3 gi?? 30 phu?t chie?u
U?i ban pho?ng cho?ng Thien tai tha?nh pho? Sen?ai

■Ve? vie?c thu gom ra?c tha?i
Th?? hai, nga?y 15 tha?ng 3, Tha?nh pho? b??t ?a?u thu gom ra?c tha?i gia ?i?nh theo nga?y quy ?i?nh nh? cu?.
Hie?n ta?i, l???ng x?ng cu?a xe thu gom ra?c bi? thie?u tho?n, xin ong ba? l?u y? gia?m l???ng ra?c, khong bo? ra?c nhie?u qua?. Ngoa?i ra, tr???c m??t chu?ng toi ch?a thu gom ca?c loa?i ra?c ta?i che? kha?c (lon, chai, chai nh??a, gia?y)

■Bo? tri? ba?i ra?c tha?i nh? ba?t che?n bi? v?? ho??c ?o? gia du?ng bi? ho?ng do ?o?ng ?a?t
(1)Th??i gian; T?? 9 gi?? sa?ng ?e?n 16 gi?? 30 phu?t chie?u (Th?? Ba?y, Chu? Nha?t va?n la?m vie?c)
(2)?i?a ?ie?m;
青葉区(あおばく) Qua?n Aoba:西花苑公園野球場(せいかえんこうえんやきゅうじょう) San va?n ?o?ng bo?ng cha?y Seika-Koen
青葉区西花苑1丁目 Aoba-ku Seikaen1chome)?   
宮城野区(みやぎのく)Qua?n Miyagino:鶴ケ谷中央公園東側(つるがだにちゅうおうこうえんひがしがわ)phi?a ?ong cong vien Tsurugatani-Chuo
(宮城野区鶴ケ谷6丁目Miyagino-ku Tsurugatani 6 chome)?   
若林区(わかばやしく) Qua?n Wakabayashi:今泉野球場(いまいずみやきゅうじょう) San va?n ?o?ng bo?ng cha?y Imaizumi
(若林区今泉字鹿子穴 Wakabayashi-ku Imaizumi aza Kanoko-)
太白区(たいはくく) Qua?n Taihaku:西中田公園(にしなかだこうえん) Cong vien Nishi-Naka?a
(太白区西中田7丁目 Taihaku-ku Nishinakada 7 chome)
泉区(いずみく) Qua?n Izumi:将監公園野球場(しょうげんこうえんやきゅうじょう)San va?n ?o?ng bo?ng cha?y cong vien Sho-gen
(将監10丁目 将監中学校北側 Shogen10 chome, phi?a b??c tr???ng pho? thong c? s?? Shogen)
Lien he?; 環境局廃棄物管理課(かんきょうきょくはいきぶつかんりか)Ban Qua?n Ly? Ra?c tha?i Cu?c Moi tr???ng
?T:022-214-8226(tie?ng Nha?t)

■ Cung ca?p thong tin b??ng tie?ng n???c ngoa?i (tie?ng Anh, tie?ng Trung quo?c, tie?ng Ha?n)
?T: 022-265-2471, 022-224-1919

===========================================================================
市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ
平成23年3月14日(月曜)?                 午後11時30分
仙台市災害対策本部
(ベトナム語)

Thong bao c?a thanh ph? SENDAI cho ng??i dan thanh ph?
Ngay 14 thang 3 n?m 2011 (th? hai)             
11 gi? 30 tr?a                 ?y ban Phong ch?ng thien tai thanh ph? Sendai

■ ???ng day nong v? thien tai thanh ph? Sendai ( ch? b?ng ti?ng Nh?t )/ t? ngay 15
(th? ba)
・N?i dung t? v?n chinh
 ?i?n- Ga-N??c may-Giao thong
 ??a ?i?m cac n?i lanh n?n
 N??c u?ng
 Rac
 Nha ? t?m
 Cac thong tin v? cac c? s? y t?
・?i?n tho?i' 022-214-3805

■ Cung c?p thong tin qua ?i?n tho?i b?ng ti?ng n??c ngoai (Ti?ng Anh-Ti?ng Trung qu?c-Ti?ng Han Qu?c)
 ?i?n tho?i: 022-265-2471 022-224-1919

■ Trung tam tinh nguy?n thanh ph? SENDAI / t? ngay 15 ( th? ba)
Th?i gian: 9:00 ??n 15:00
 Vai tro Tr? giup m?i ng??i trong gi?i quy?t kho kh?n
?
1.Trung tam c?u tr? tinh nguy?n thien tai qu?n MIYAGINO ?i?n tho?i: 022-231-1320
?  ??a ?i?m: Trung tam th? thao Miyagino, nha th? thao cho ng??i khuy?t t?t
(Miyaginoku Shinden Higashi 4-1-1)
2.Trung tam c?u tr? tinh nguy?n thien tai thanh ph? Sendai ?i?n tho?i:022-262-7294
 ??a ?i?m: Fukushi-Plaza cu?a tha?nh pho? Sendai(Aobaku Itsutsubashi 2-12-12)
3. ?ang xem xet vi?c thanh l?p trung tam c?u tr? tinh nguy?n ? Qu?n Aoba, Qu?n Wakabayashiku, Taihaku, Izumiku

○ HI?n nay, t?i cac n?i trong thanh ph? Sendai ?ang x?y ra tinh tr?ng un t?c giao thong nen gay c?n tr? l?n cho vi?c v?n chuy?n ?? c?u tr? kh?n c?p cho nh?ng khu v?c lanh n?n. Do v?y, tr? nh?ng tr??ng h?p kh?n c?p, hay khong ?i ra ngoai b?ng xe o to.
=============================================================================