Home

Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? (thong bao l?n th? 2)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第2報 (ベトナム語)
【独立行政法人 放射線医学総合研究所/2011.03.17】


1. Vung Kanto co b? ?nh h??ng gi khong?
Khi m?c phong x? t?ng g?p 10 l?n ho?c 100 l?n so v?i binh th??ng thi chung ta co th? c?m th?y l??ng phong x? r?t cao, nh?ng th?c t? m?c nay khong ?nh h??ng t?i s?c kh?e.Theo bao cao, t?i 1 thanh ph? va 7 t?nh : Tokyo, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka t? 9 gi? sang ??n 5 gi? chi?u ngay 15 thang 3, m?c phong x? l?n nh?t ?o ???c la 1 microsievert/gi?. Nh? v?y, n?u nh? chung ta s?ng trong moi tr??ng v?i m?c phong x? nay su?t m?t n?m thi t?ng l??ng phong x? c?ng ch? ??n m?c b?ng m?t l?n xet nghi?m CT thoi, khong ?nh h??ng t?i s?c kh?e. Them n?a, trong th?c t?, m?c cao nh?t khong keo dai su?t th?i gian.

2. Co th? ki?m tra tinh tr?ng nhi?m x? khong?
Vao ngay 15 va 16 thang 3, Vi?n nghien c?u t?ng h?p phong x? ?a ki?m tra tinh tr?ng nhi?m x? c?a nhan vien Cong ty ?i?n l?c Tokyo (TEPCO) va nh?ng ng??i ?a lam vi?c t?i g?n khu v?c ?o: nh?ng ??n nay ch?a co m?t ng??i nao c?n ph?i kh? nhi?m.
Do v?y, ??i v?i nh?ng ng??i khong n?m trong ??i t??ng ph?i lanh n?n trong nha ho?c s? tan thi chung toi cho r?ng khong c?n ki?m tra tinh tr?ng nhi?m x?.
Hi?n nay, t?i cac trung tam lanh n?n co t? ch?c ki?m tra tinh tr?ng nhi?m x? v?i m?c ?ich ??u tien la lam cho moi ng??i yen tam sau khi xac nh?n ???c r?ng phong x? v?i m?c ?? hi?n nay khong ?nh h??ng ??n s?c kh?e.

3. Co th? kh? nhi?m ? nha khong?
Co. Chung ta co th? kh? nhi?m phong x? b?ng cach la t?m s?ch ng??i, g?i ??u va gi?t qu?n ao. Co ngh?a la c? sinh ho?t nh? binh th??ng thi s? co th? kh? nhi?m ???c.

4. Toi ?ang co thai. Co b? ?nh h??ng c?a phong x? khong?
Nh?ng ph? n? co thai c?ng lam theo bi?n phap nh? m?i ng??i. L??ng phong x? d??i 100 milisievert khong ?nh h??ng ??n thai nhi (vi d? nh? d? t?t, thi?u n?ng tam th?n v.v...). Ngoai ra, v? nh?ng ?nh h??ng khac (ung th? c?a th?i k? thi?u nhi va ng??i l?n) thi m?c ?? nguy hi?m do l??ng nh? phong x? ma c? dan khu v?c co th? ti?p thu nh? hi?n nay nh? h?n so v?i nguy hi?m phat sinh t? cac nguyen nhan ngoai phong x? nh? t?p quan sinh ho?t v.v...nen khong c?n qua lo l?ng. ??ng th?i, nh?ng ph? n? co thai khong ???c t? minh quy?t ??nh u?ng thu?c i?t ho?c cac lo?i thu?c co ch?t i?t nh? n??c suc mi?ng, thu?c kh? trung v.v...