Home

Thong bao c?a C?c qu?n ly nh?p c?nh v? tr?n ??ng ??t x?y ra ? ngoai kh?i Thai Binh D??ng vung ?ong b?c Nh?t B?n (trich)

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


東北関東大震災に関する入管局からのお知らせ(抜粋)
ベトナム語/

Thong bao c?a C?c qu?n ly nh?p c?nh v? tr?n ??ng ??t x?y ra
? ngoai kh?i Thai Binh D??ng vung ?ong b?c Nh?t B?n (trich)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html


+ C?c qu?n ly nh?p c?nh Sen?ai 022-256-6076 (??i di?n)
V?n phong chi nhanh Aomori 017-777-2939
V?n phong chi nhanh Morioka 019-621-1206
V?n phong chi nhanh Akita 018-895-5221
V?n phong chi nhanh C?ng Sakata 0234-22-2746
V?n phong nhanh Koriyama 024-936-3231
+Trung tam thong tin 022-298-9014
Lien h? ???c 24 ti?ng ??ng h?, b?ng ti?ng Nh?t
Rieng 09:00 - 16:00 t? th? hai ??n th? 6, lien h? ???c b?ng ti?ng Nh?t, Anh, Trung


+ V?n phong chi nhanh Nigata trong nha ga san bay Nigata
025-275-4735
+ V?n phong chi nhanh san bay Narita trong san bay nha ga th? 2 c?a san bay qu?c t? Narita 0476-34-2222、0476-34-2211
+ V?n phong chi nhanh san bay Hane?a trong san bay Hane?a
03-5708-3202 03-5708-3211

(Hi?n nay: 17:00 ngay 16 thang 3)
Th?i gian lam vi?c ?? lam cac lo?i th? t?c t?i C?c qu?n ly nh?p c?nh Sen?ai, C?c qu?n ly nh?p c?nh Tokyo va Trung tam qu?n ly nh?p c?nh ?ong Nh?t B?n:
  → http://www.moj.go.jp/content/000071744.pdf《PDF》+ ??i t??ng ???c ki?m tra
Ng??i n??c ngoai nao co quan h? gia ?inh ho?c anh em h? hang v?i cac v?, ma ??ng ky ng??i n??c ngoai t?i cac xa thon trong khu v?c ???c ap d?ng Lu?t c?u h? thien tai trong 4 t?nh Aomori, Iwate, Miyagi va Fukushima.

+ Ph??ng phap ki?m tra : Cac v? hay khai bao <> d??i ?ay qua ?i?n tho?i, FAX ho?c th? ?i?n t?. Phong qu?n ly thong tin xu?t nh?p c?nh s? tr? l?i qua ?i?n tho?i, FAX ho?c th? ?i?n t? v? ng??i n??c ngoai nao ?a ??ng ky ng??i n??c ngoai ?a xu?t c?nh hay ch?a (t?c la ng??i n??c ngoai nao ?o xu?t c?nh tr??c ??ng ??t v?a r?i va sau ?o khong nh?p c?nh). (M?t kh?ang n?a ngay ?? tr? l?i.)

<>
1) Cac m?c v? ng??i n??c ngoai ??i t??ng : Qu?c t?ch, h? ten, sinh nh?t, gi?i tinh,
n?i c? tru (....Cho, .....Th?, .....T?nh)
2) Cac m?c v? quy v? : Qu?c t?ch, h? ten, sinh nh?t, gi?i tinh, n?i c? tru, s? ?i?n tho?i
lien h? (s? FAX), quan h? gi?a quy v? va ng??i n??c ngoai ??i t??ng
* B?ng ti?ng Nh?t ho?c ti?ng Anh thoi
* Quy v? khong th? ki?m tra ???c k? l?c xu?t c?nh c?a ng??i n??c ngoai nao c? tru trong khu v?c ngoai ??i t??ng ho?c ng??i n??c ngoai nao ma quy v? khong bi?t n?i ?.

+ Th?i gian lam vi?c
?i?n tho?i : t? 09:30 ??n 18:00 trong ngay th??ng
FAX / th? ?i?n t? : 24 ti?ng ??ng h? (g?m c? th? b?y, ch? nh?t va ngay ngh?)

+ Lien h? : Phong qu?n ly thong tin xu?t nh?p c?nh, V? t?ng v?,
C?c qu?n ly nh?p c?nh, B? t? phap
?i?n tho?i : 03-3580-4111
FAX : 03-3592-8129 (???ng day rieng), 03-3592-7368
Th? ?i?n t? :nyukan44@moj.go.jp