Home

Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? Thong bao l?n th? 4

【注意】この情報は過去の情報であり、現状にはあわなくなっている可能性
があります。
【Notice】Please note this information is old and may not be correct any more.


放射線被ばくに関する基礎知識 第4報(ベトナム語)

Nh?ng ki?n th?c c? b?n v? nhi?m x? Thong bao l?n th? 4
Th? hai, ngay 21 thang 3 n?m 2011, 21:00
Vi?n nghien c?u t?ng h?p y h?c phong x?
(National Institute of Radiological Sciences)

1. Toi ?ang ? vung th? ?o (Tokyo, Chiba, Kanagawa), toi co nen tranh ?i ra ngoai khong?
T? khi s? c? x?y ra ??n nay, l??ng phong x? ?o ???c ? vung th? ?o r?t it; n?u sau nay s? c? khong m? r?ng n?a thi chung ta co th? sinh ho?t nh? binh th??ng c?ng khong co v?n ?? gi.

2. Nha toi cach nha may ?i?n h?t nhan Fukushima 50km, toi co th? m? c?a s? va s? d?ng may ?i?u hoa ???c khong?
M? c?a s? ho?c s? d?ng may ?i?u hoa ?? thong khi khong c?n lo l?ng ?nh h??ng t?i s?c kh?e, v?i ?i?u ki?n la sau nay s? c? khong m? r?ng n?a.

3. Toi ?ang ? vung th? ?o, vai ngay sau s? c? toi ?a b? m?a lam ??t ng??i. ?i?u ?o ?nh h??ng t?i s?c kh?e khong?
Ng??i ta cho r?ng trong n??c m?a c?ng co l??ng r?t nh? phong x? do s? c? nh?ng thoat ra. Tinh theo n?ng ?? trong khong khi ???c bao cao cho ??n hi?n nay thi n?u nh? b? m?a va ch?t phong x? dinh vao ng??i c?ng khong gay ?nh h??ng t?i s?c kh?e, nen chung ta khong c?n lo l?ng.

4. Toi nghe noi la ch?t phong x? ???c phat hi?n trong n??c may. Toi khong bi?t ?i?u ?o va ?a u?ng n??c r?i, co sao khong? N??c may khong dung vao cac m?c ?ich khac ch?ng?
U?ng trong th?i gian ng?n thi khong ?nh h??ng t?i s?c kh?e.
Tr??ng h?p khi co ch? th? h?n ch? u?ng n??c may do ?nh h??ng c?a s? c? t?i nha may ?i?n h?t nhan Fukushima, thi B? Y t? va Lao ??ng Nh?t B?n ?a phat bi?u quan ?i?m nh? sau:
1. H?n ch? u?ng.
2. S? d?ng trong sinh ho?t binh th??ng (t?m, r?a v.v...) thi khong co v?n ?? gi.
3. N?u khong co n??c u?ng ?? thay th? thi co th? u?ng n??c may c?ng ???c.

Chung ta hay chu y t?i nh?ng thong tin ???c c?p t? cac c? quan hanh chinh ??a ph??ng.